đồ án: thiết kế chi tiết máy, chương 9

Chia sẻ: minhanh0246

Xác định lượng dư và kích thước trung gian cho mặt (3) . (Có kích thước 40mm,chiều dài L= 60mm) - Theo bảng 28.1/T44 có lượng dư tổng cộng: Z0 = 4mm (ứng với kích thước lớn nhất của chi tiết là 121mm,kích thước danh nghĩa là 60mm). Ta có lượng dư bên dưới là 3mm. = Kích thước của phôi là : 60 + 3 + 4 = 67 mm Dung sai phôi 0= 0.6mm (Ứng với kích thước là 60mm cấp chính xác 15 tra ở bảng phụ lục 17/ trang159 / HDĐACN1TP) = Kích thước max của...

Nội dung Text: đồ án: thiết kế chi tiết máy, chương 9

Chương 9: Xaùc ñònh löôïng dö baèng
phöông phaùp Tra baûng
1. Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët (3) .
(Coù kích thöôùc 40mm,chieàu daøi L= 60mm)
- Theo baûng 28.1/T44 coù löôïng dö toång coäng:
Z0 = 4mm (öùng vôùi kích thöôùc lôùn nhaát cuûa chi tieát laø
121mm,kích thöôùc danh nghóa laø 60mm).
Ta coù löôïng dö beân döôùi laø 3mm.
=> Kích thöôùc cuûa phoâi laø : 60 + 3 + 4 = 67 mm
Dung sai phoâi 0= 0.6mm (ÖÙng vôùi kích thöôùc laø 60mm -
caáp chính xaùc 15 tra ôû baûng phuï luïc 17/ trang159 / HDÑACN1-
TP)
=> Kích thöôùc max cuûa phoâi laø: D0max 67 + 0.6 = 67.6mm
- Caùc böôùc coâng ngheä khi gia coâng maët 4
+ Phay baùn tinh caáp chính xaùc 11 => 1= 0.19
mm
- Löôïng dö cho böôùc phay baùn tinh Z0max = (4 + 0.6) =
4.6mm
- Kích thöôùc cuûa phoâi sau khi phay baùn tinh:
D1max= D0max – Z0max = 67.6 – 4.6 = 63mm
Treân baûn veõ seõ ghi laø D = 63±0.095 mm
2.Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët (9) [töông
töï maët (3)] .
- Löôïng dö toång coäng Z0 = 3mm (tra baûng 28.1/trang
44),öùng vôùi löôïng dö beân döôùi vaø töông töï maët (4)
D0max = 60 + 3 + 0.6 = 63.6mm
- Löôïng dö trung gian cuûa böôùc phay thoâ & baùn tinh laø (3
+ 0.6) = 3.6mm
- Kích thöôùc cuûa phoâi sau khi phay baùn tinh
D1max = D0max – Z1 = 63.6 – 3.6 = 60 mm
Treân baûn veõ seõ ghi laø D = 60 ±0.095 mm
3. Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët (1)-(10) vaø
(5)-(7) .
Duøng dao phay ñóa 3 maët caét phay ñoàng thôøi 2 maët (1-10) vaø
(5-7).
- Löôïng dö tra baûng toång coäng maët 1: Z01= 3.0mm
- Löôïng dö tra baûng toång coäng maët 10: Z02= 3.0mm(`tra baûng
28.1/T 44 soå tay CN CTM)
+ Phay baùn tinh CCX 11 => 2=0.11 mm.
- Löôïng dö toång coäng caû 2 phía: Z01 + Z02 = 3.0 + 3.0 = 6mm
- Kích thöôùc cuûa phoâi laø : 16 + 6 = 22mm
- Kích thöôùc lôùn nhaát cuûa phoâi laø: D0max=22 + 2x0.5 = 23mm.
Ta coù: Löôïng dö cho phay tinh laø 1mm,dung sai laø +0.3 mm
(Tra baûng 63-1/T89
CTM1-TP)
- Löôïng dö phay baùn tinh cho hai phía :
Z1= 23 –16 = 7mm
- Löôïng dö phay baùn tinh cho moät phía:
7 / 2 = 3.5 mm
- Kích thöôùc sau khi phay baùn tinh:
D1max = D0max – 7 = 23 – 7 = 16mm
4. Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët (2) .
- Loã ñuùc ñaëc coù ñöôøng kính sau khi gia coâng laø D = 16+0.027
+ Khoan D1= 15mm CCX 13 => 1= 0.27mm
  + Khoeùt D2= 15.85mm CCX 11 => 2= 0.158mm
+ Doa tinh D3= 16mm CCX 8 => 3= 0.027mm
Tra baûng 54.1/T79 / STCNCTM1-TP. Tính löôïng dö trung
gian
- Khoan 2Z1 = D1= 15mm
- Khoeùt 2Z2 = D2 –D1 = 15.85 – 15 = 0.85mm
- Doa tinh 2Z3 = D3 – D2 =16 – 15.85 = 0.15mm
- Ñöôøng kính loã lôùn nhaát sau khi doa tinh :
D3max=16 + 0.027 = 16.027mm
- Ñöôøng kính loã lôùn nhaát sau khi khoeùt :
D2max=16.027 - 0.15 = 15.88mm
- Ñöôøng kính loã lôùn nhaát sau khi khoan :
D1max=15.88 – 0.85 = 15.03mm
- Kích thöôùc ghi treân baûn veõ :
+ Khoan 15.03+0.27
+ Khoeùt 15.88+0.158
+Doa tinh 16+0.027
6. Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët (6) .
Raõnh ñuùc ñaëc coù ñöôøng kính sau khi gia coâng laø D =
+0.022
9 mm.
- Caùc böôùc coâng ngheä gia coâng maët (8).
+ Khoan D1 = 8mm CCX 13 => 1 =
0.22mm
+ Phay thoâ D2 = 8mm CCX 12 => 2 =
0.15mm
+ Phay tinh D3 = 9mm CCX 8 => 4 =
0.022mm
-Löôïng dö trung gian
+ Khoan 2Z1 = D1 = 8mm
+Phay thoâ 2Z2= D2 = 8mm
+Phay tinh 2Z4= D – D2 = 9 – 8 = 1mm
- Ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa raõnh sau khi phay tinh:
D3max = 9 + 0.22 = 9.022mm
- Ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa raõnh sau khi phay thoâ :
D1max = 8+0.15 = 8.15mm
- Ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa raõnh sau khi khoan : D1max = 8+
0.22 = 8.22mm
- Kích thöôùc ghi treân baûn veõ :
+ Khoan 8+0.22
+Phay thoâ 8+0.15
+Phay tinh 9+0.022
7. Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët raõnh then
(8) .
- Xoïc raõnh then coù beà roäng b=6 mm treân beà maët truï trong
ñöôøng kính
D=30 mm. Beà daøy phaûi caét boû t=2 mm ño kieåm tra laø khoaûng
caùch lôùn nhaát töø beà maët gia coâng ñeán beà maët truï trong,
H=32mm.
- Xoïc coù CCX7 =0.025 vôùi kích thöôùc 32mm
=0.012 vôùi kích thöôùc 6 mm
- Löôïng dö toång coäng t=2 mm
- Kích thöôùc lôùn nhaát sau khi gia coâng laø
D=30+2+0.025=32.025 mm
- Kích thöôùc khi treân baûn veõ : 320.025 mm
- Beà roäng raõnh then laø : 6+0.012 mm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản