đồ án: thiết kế chi tiết máy, chương 9

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
123
lượt xem
14
download

đồ án: thiết kế chi tiết máy, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định lượng dư và kích thước trung gian cho mặt (3) . (Có kích thước 40mm,chiều dài L= 60mm) - Theo bảng 28.1/T44 có lượng dư tổng cộng: Z0 = 4mm (ứng với kích thước lớn nhất của chi tiết là 121mm,kích thước danh nghĩa là 60mm). Ta có lượng dư bên dưới là 3mm. = Kích thước của phôi là : 60 + 3 + 4 = 67 mm Dung sai phôi 0= 0.6mm (Ứng với kích thước là 60mm cấp chính xác 15 tra ở bảng phụ lục 17/ trang159 / HDĐACN1TP) = Kích thước max của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế chi tiết máy, chương 9

  1. Chương 9: Xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp Tra baûng 1. Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët (3) . (Coù kích thöôùc 40mm,chieàu daøi L= 60mm) - Theo baûng 28.1/T44 coù löôïng dö toång coäng: Z0 = 4mm (öùng vôùi kích thöôùc lôùn nhaát cuûa chi tieát laø 121mm,kích thöôùc danh nghóa laø 60mm). Ta coù löôïng dö beân döôùi laø 3mm. => Kích thöôùc cuûa phoâi laø : 60 + 3 + 4 = 67 mm Dung sai phoâi 0= 0.6mm (ÖÙng vôùi kích thöôùc laø 60mm - caáp chính xaùc 15 tra ôû baûng phuï luïc 17/ trang159 / HDÑACN1- TP) => Kích thöôùc max cuûa phoâi laø: D0max 67 + 0.6 = 67.6mm - Caùc böôùc coâng ngheä khi gia coâng maët 4 + Phay baùn tinh caáp chính xaùc 11 => 1= 0.19 mm - Löôïng dö cho böôùc phay baùn tinh Z0max = (4 + 0.6) = 4.6mm - Kích thöôùc cuûa phoâi sau khi phay baùn tinh: D1max= D0max – Z0max = 67.6 – 4.6 = 63mm Treân baûn veõ seõ ghi laø D = 63±0.095 mm 2.Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët (9) [töông töï maët (3)] . - Löôïng dö toång coäng Z0 = 3mm (tra baûng 28.1/trang 44),öùng vôùi löôïng dö beân döôùi vaø töông töï maët (4) D0max = 60 + 3 + 0.6 = 63.6mm - Löôïng dö trung gian cuûa böôùc phay thoâ & baùn tinh laø (3 + 0.6) = 3.6mm - Kích thöôùc cuûa phoâi sau khi phay baùn tinh
  2. D1max = D0max – Z1 = 63.6 – 3.6 = 60 mm Treân baûn veõ seõ ghi laø D = 60 ±0.095 mm 3. Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët (1)-(10) vaø (5)-(7) . Duøng dao phay ñóa 3 maët caét phay ñoàng thôøi 2 maët (1-10) vaø (5-7). - Löôïng dö tra baûng toång coäng maët 1: Z01= 3.0mm - Löôïng dö tra baûng toång coäng maët 10: Z02= 3.0mm(`tra baûng 28.1/T 44 soå tay CN CTM) + Phay baùn tinh CCX 11 => 2=0.11 mm. - Löôïng dö toång coäng caû 2 phía: Z01 + Z02 = 3.0 + 3.0 = 6mm - Kích thöôùc cuûa phoâi laø : 16 + 6 = 22mm - Kích thöôùc lôùn nhaát cuûa phoâi laø: D0max=22 + 2x0.5 = 23mm. Ta coù: Löôïng dö cho phay tinh laø 1mm,dung sai laø +0.3 mm (Tra baûng 63-1/T89 CTM1-TP) - Löôïng dö phay baùn tinh cho hai phía : Z1= 23 –16 = 7mm - Löôïng dö phay baùn tinh cho moät phía: 7 / 2 = 3.5 mm - Kích thöôùc sau khi phay baùn tinh: D1max = D0max – 7 = 23 – 7 = 16mm 4. Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët (2) . - Loã ñuùc ñaëc coù ñöôøng kính sau khi gia coâng laø D = 16+0.027 + Khoan D1= 15mm CCX 13 => 1= 0.27mm   + Khoeùt D2= 15.85mm CCX 11 => 2= 0.158mm + Doa tinh D3= 16mm CCX 8 => 3= 0.027mm Tra baûng 54.1/T79 / STCNCTM1-TP. Tính löôïng dö trung gian - Khoan 2Z1 = D1= 15mm - Khoeùt 2Z2 = D2 –D1 = 15.85 – 15 = 0.85mm
  3. - Doa tinh 2Z3 = D3 – D2 =16 – 15.85 = 0.15mm - Ñöôøng kính loã lôùn nhaát sau khi doa tinh : D3max=16 + 0.027 = 16.027mm - Ñöôøng kính loã lôùn nhaát sau khi khoeùt : D2max=16.027 - 0.15 = 15.88mm - Ñöôøng kính loã lôùn nhaát sau khi khoan : D1max=15.88 – 0.85 = 15.03mm - Kích thöôùc ghi treân baûn veõ : + Khoan 15.03+0.27 + Khoeùt 15.88+0.158 +Doa tinh 16+0.027 6. Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët (6) . Raõnh ñuùc ñaëc coù ñöôøng kính sau khi gia coâng laø D = +0.022 9 mm. - Caùc böôùc coâng ngheä gia coâng maët (8). + Khoan D1 = 8mm CCX 13 => 1 = 0.22mm + Phay thoâ D2 = 8mm CCX 12 => 2 = 0.15mm + Phay tinh D3 = 9mm CCX 8 => 4 = 0.022mm -Löôïng dö trung gian + Khoan 2Z1 = D1 = 8mm +Phay thoâ 2Z2= D2 = 8mm +Phay tinh 2Z4= D – D2 = 9 – 8 = 1mm - Ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa raõnh sau khi phay tinh: D3max = 9 + 0.22 = 9.022mm
  4. - Ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa raõnh sau khi phay thoâ : D1max = 8+0.15 = 8.15mm - Ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa raõnh sau khi khoan : D1max = 8+ 0.22 = 8.22mm - Kích thöôùc ghi treân baûn veõ : + Khoan 8+0.22 +Phay thoâ 8+0.15 +Phay tinh 9+0.022 7. Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët raõnh then (8) . - Xoïc raõnh then coù beà roäng b=6 mm treân beà maët truï trong ñöôøng kính D=30 mm. Beà daøy phaûi caét boû t=2 mm ño kieåm tra laø khoaûng caùch lôùn nhaát töø beà maët gia coâng ñeán beà maët truï trong, H=32mm. - Xoïc coù CCX7 =0.025 vôùi kích thöôùc 32mm =0.012 vôùi kích thöôùc 6 mm - Löôïng dö toång coäng t=2 mm - Kích thöôùc lôùn nhaát sau khi gia coâng laø D=30+2+0.025=32.025 mm - Kích thöôùc khi treân baûn veõ : 320.025 mm - Beà roäng raõnh then laø : 6+0.012 mm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản