đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 2

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
393
lượt xem
250
download

đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh SET và RESET: — Là lệnh có điều kiện (bit đầu của ngăn xếp bằng 1) dùng để đóng và ngắt các tiếp điểm gián đoạn đã được thiết kế. — Trong LAD, logic điều khiển dòng điện đóng ngắt các cuộn dây đầu ra. Khi dòng điều khiển đến các cuộn dây(coil) làm đóng hoặc mở các tiếp điểm tương ứng. — Trong STL, lệnh truyền trạng thái bit đầu của ngăn xếp đến các tiếp điểm thiết kế. Nếu bit này có giá trị bằng 1, các lệnh S (Set) và R (Reset) sẽ đóng ngắt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 2

  1. Chương 2: Caùc Leänh Ghi Xoùa Caùc Giaù Trò Tieáp Ñieåm  Leänh SET vaø RESET:  — Laø leänh coù ñieàu kieän (bit ñaàu cuûa ngaên xeáp baèng 1) duøng ñeå ñoùng vaø ngaét caùc tieáp ñieåm giaùn ñoaïn ñaõ ñöôïc thieát keá. — Trong LAD, logic ñieàu khieån doøng ñieän ñoùng ngaét caùc cuoän daây ñaàu ra. Khi doøng ñieàu khieån ñeán caùc cuoän daây(coil) laøm ñoùng hoaëc môû caùc tieáp ñieåm töông öùng. — Trong STL, leänh truyeàn traïng thaùi bit ñaàu cuûa ngaên xeáp ñeán caùc tieáp ñieåm thieát keá. Neáu bit naøy coù giaù trò baèng 1, caùc leänh S (Set) vaø R (Reset) seõ ñoùng ngaét caùc tieáp ñieåm. Moâ taû leänh naøy trong LAD vaø STL nhö sau: LAD STL Moâ TAÛ S BIT n S n Ñoùng moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø S bit. R BIT n R n Ngaét moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø S bit.
  2. V. Caùc Leänh Ñieàu Khieån Timer: — Timer laø boä taïo thôøi gian treã giöõa tín hieäu vaøo vaø tín hieäu ra. — S7 - 200 coùhai loaïi Timer khaùc nhau ñoù laø:  Timer taïo thôøi gian treã khoâng coù nhôù (On - delay Timer) kyù hieäu laø TON.  Timer taïo thôøi gian treã coù nhôù (Retentive On-Delay Timer) kyù hieäu laø TONR. — Caû timer kieåu TON vaø TONR cuøng baét ñaàu taïo thôøi gian treã tín hieäu keå töø thôøi ñieåm coù söôøn leân ôû tín hieäu ñaàu vaøo ñöôïc goïi laø thôøi ñieåm ñöôïc kích. — Khi ñaàu vaøo coù gia ùtrò baèng 0, timer TON töï ñoäng RESET coøn ñöôïc goïi laø TONR thì khoâng töï ñoäng RESET. Timer TON ñöôïc duøng ñeå taïo thôøi gian treã trong nhieàu khoaûng khaùcnhau. Caùc timer TON vaø TONR coù 3 ñoä phaân giaûi khaùc nhau laø 1ms, 10ms, 100ms. — Timer cuûa S7 - 200 coù nhöõng tính chaát cô baûn sau: Caùc boä timer ñöôïc ñieàu khieån bôûi moät coång vaøo vaø giaù trò töùc thôøi. Giaù trò ñeám töùc thôøi trong oâ nhôù trong thanh ghi 2- byte (goïi laø T-word) cuûa timer, xaùc ñònh khoaûng thôøi gian treã keå töø khi timer ñöôïc kích. Giaù trò ñaët tröôùc cuûa caùc boä timer ñöôïc kyù hieäu trong LAD vaø trong STL laø PT . Caùc loaïi timer cuûa S7 - 200 chia theo TON, TONR vaø ñoä phaân giaûi bao goàm:
  3. Ñoä phaân Giaù trò cöïc CPU Leänh CPU 214 giaûi ñaïi 212 TON 1 ms 32,767 S T32 T32,T96 TON 10 ms 327,67 S T33- T33-T36 T36 T97- T100 TON 100 ms 3276,7 S T37- T37-T63 T63 T101- T127 TON 1 ms 32,767 S T0 T0,T64 R TON 10ms 327,67 S T1-T4 T1-T4 R T65-T68 TON 100 ms 3276,7 S T5- T5-T31 R T31 T69-T95
  4. GIÔÙI THIEÄU VEÀ THANG MAÙY I. Giôùi thieäu toång quaùt Haàu heát caùc toøa nhaø cao taàng, caùc toøa cao oùc, caùc khaùch saïn, beänh vieän….coù theå chöùa nhieàu daân cö, haønh khaùch,… Do ñoù naûy sinh ra vaán ñeà ñi laïi, di chuyeån raát khoù khaên. Cho neân coâng ngheä thang maùy ñaõ xuaát hieän töø ñoù, thang maùy laø moät loaïi maùy naâng vaän chuyeån leân xuoáng hieän ñaïi vaø tieän nghi. Noù giaûi quyeát hoaøn haûo vaán ñeà ñi laïi trong caùc toøa nhaø vaø vieäc ñi leân xuoáng caùc baät tam caáp raát naëng nhoïc, thay cho söùc löïc cô baép cuûa con ngöôøi ñôû toán thôøi gian nhaát laø ñoái vôùi nhöõng toøa nhaø nhieàu taàng. II. Caùc thaønh phaàn chính cuûa thang maùy Caáu taïo cô baûn cuûa baát kyø moät loaïi thang maùy naøo cuõng goàm caùc boä phaän sau: buoàng thang, hoäp giaûm toác, cô caáu haõm an toaøn, ñoái troïng, daây caùp, puly truyeàn ñoäng, ñoäng cô vaø khí cuï khoáng cheá… 1.Buoàng thang — Hình daùng vaø kích thöôùc cuûa buoàng thang phuï thuoäc vaøo khoaûng khoâng gian daønh ñeå thieát keá buoàng thang. — Hình daùng vaø kích thöôùc cuûa buoàng thang ñöôïc tính toaùn sao cho haøi hoøa giöõa ñoä daøi, ñoä roäng vaø chieàu cao sao cho buoàng thang hoaït ñoäng toát, vaän chuyeån khaùch hay haøng hoaù nhanh choùng ôû moãi taàng. Ngoaøi ra kích thöôùc thang maùy coøn phuï thuoäc vaøo yeâu caàu söû duïng . 2. Hoäp giaûm toác — Hoäp giaûm toác laø boä phaän truyeàn löïc töø ñaàu ñoäng cô ñeán tang quay hay puly daãn ñoäng. Tuy nhieân coù nhöõng heä thoáng ngöôøi ta söû duïng ñoäng cô toác ñoä chaäm vaø khoaûng ñieàu chænh toác ñoä roäng ñeå truyeàn ñoäng tröïc tieáp töø ñaàu truïc ñoäng cô ñeán puly daãn ñoäng maø khoâng qua hoäp giaûm toác. Daïng
  5. truyeàn naøy thöôøng ñöôïc duøng cho loaïi thang coù toác ñoä cao nhö thang ñieän chuyeån haøng hoaù. — Trong thöïc teá, ngöôøi ta hay söû duïng loaïi thang truyeàn ñoäng coù baùnh raêng. Ñoäng naêng treân truïc ñoäng cô ñöôïc daãn ñeán tang quay hay puly daãn ñoäng qua moät heä thoáng baùnh raêng, truïc vít ñeå giaûm toác. Vôùi caùch truyeàn ñoäng coù boä giaûm toác nhö vaäy ngöôøi ta coù theå duøng ñoäng cô coù toác ñoä giaûm, coâng suaát nhoû cho caùc loaïi thang coù toác ñoä chaäm. Coù hai loaïi hoäp giaûm toác thoâng duïng: Loaïi goàm nhieàu baùnh raêng aên khôùp. Loaïi coù baùnh raêng truïc vít.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản