đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 6

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
162
lượt xem
77
download

đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo [2, trang 72, bảng 9-38 tập 3] chọn máy phay 6H11, công suất 4.5 KW D. Chọn đồ gá Định vị: -Dùng chốt trụ định vị bề mặt (4) đã được gia công -Dùng mặt phẳng định vị mặt (3) và một chốt chống xoay. Kẹp chặt: Kẹp chặt bằng thanh dầm E. Chọn dụng cụ cắt Theo [2, trang 340, bảng 4-94] tập 1 chọn dao phay mặt đầu răng chắp mảnh hợp kim cứng,BK6 D = 100, B = 39, d = 32(H7), số răng 10 Chu kỳ bền 120 phút F. Chọn dụng cụ kiểm tra...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 6

  1. Chương VI: Choïn maùy coâng ngheä Theo [2, trang 72, baûng 9-38 taäp 3] choïn maùy phay 6H11, coâng suaát 4.5 KW D. Choïn ñoà gaù  Ñònh vò: -Duøng choát truï ñònh vò beà maët (4) ñaõ ñöôïc gia coâng -Duøng maët phaúng ñònh vò maët (3) vaø moät choát choáng xoay.  Keïp chaët: Keïp chaët baèng thanh daàm E. Choïn duïng cuï caét Theo [2, trang 340, baûng 4-94] taäp 1 choïn dao phay maët ñaàu raêng chaép maûnh hôïp kim cöùng,BK6 D = 100, B = 39, d = 32(H7), soá raêng 10 Chu kyø beàn 120 phuùt F. Choïn duïng cuï kieåm tra Thöôùc keïp G. Choïn dung dòch trôn nguoäi Emunxi 4. Nguyeân coâng 4: Phay maët (1) – (10) & (5) – (7)
  2. A. Choïn trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng Phay moät laàn baèng dao phay maët ñaàu coù gaén maûnh hôïp kim cöùng B. Sô ñoà gaù ñaët Hình 5.4 : Sô ñoà ñònh vò vaø keïp chaët nguyeân coâng 4 C. Choïn maùy coâng ngheä Theo [2, trang 73, baûng 9-38] choïn maùy phay 6H11, coâng suaát 4.5 KW. D. Choïn ñoà gaù
  3.  Ñònh vò:  Duøng maët phaúng ñònh vò maët (3)  Duøng choát truï daøi ñònh vò loã (4)  Duøng choát choáng xoay  Keïp chaët : Keïp chaët baèng ñai oác vaø baïc chöõ C E. Choïn duïng cuï caét Theo [2, trang 367, baûng 4-85] choïn dao phay dóa 3 maët raêng gaén maûnh hôïp kim cöùng BK6 D = 100, B = 14, d = 32(H7), soá raêng 8 Chu kyø beàn 120 phuùt F. Choïn duïng cuï kieåm tra Thöôùc keïp G. Choïn dung dòch trôn nguoäi Emunxi 5. Nguyeân coâng 5: Khoan-khoeùt-Doa loã 2 A. Choïn trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng Khoan baèng muõi khoan ruoät gaø Khoeùt baèng muõi khoeùt Doa laïi baèng muõi doa nhaèm ñaït caáp chính xaùc veà ñoä nhaùm vaø kích thöôùc.
  4. B. Sô ñoà gaù ñaët
  5. Hình 5.5 : Sô ñoà ñònh vò vaø keïp chaët nguyeân coâng 5 C. Choïn maùy coâng ngheä Theo [2, trang 73, baûng 9-38] choïn maùy phay 6H11, coâng suaát 4.5 KW D. Choïn ñoà gaù  Ñònh vò:  Duøng choát truï daøi ñònh vò loã (4)  Duøng maët phaúng ñònh vò maët (3)  Duøng choát choáng xoay  Keïp chaët: Keïp chaët baèng ñai oác E. Choïn duïng cuï caét  Löôõi khoan: Theo [2, trang 320, baûng 4-40] Ñöôøng kính d = 15mm, chieàu daøi muõi khoan L = 111mm, chieàu daøi phaàn laøm vieäc l = 56mm Muõi khoan ruoät gaø ñuoâi truï Caùc thoâng soá hình hoïc löôõi caét: Goùc sau  = 120 Goùc nghieâng cuûa löôõi caét ngang  = 500 Goùc nghieâng chính cuûa löôõi caét 2 = 800
  6. Chu kyø beàn:12+0.5x12 = 18 phuùt 1=60 , a=1.5 , l=2.5 , l1=1.5 , f1=0.2  Löôõi khoeùt: Theo [2, trang 320, baûng 4-40] Ñöôøng kính d = 15.8mm, chieàu daøi muõi khoan L = 180mm, chieàu daøi phaàn laøm vieäc l = 85mm Muõi khoeùt chuoâi truï gaén maûnh hôïp kim cöùng Caùc thoâng soá hình hoïc löôõi caét: Goùc sau  = 80 Goùc nghieâng cuûa löôõi caét ngang  = 100 Goùc nghieâng chính cuûa löôõi caét 2 = 600 =50 , 1=300 , f=0.8  Löôõi doa: Theo [2, trang 302, baûng 4-49] Muõi doa gaén maûnh hôïp kim cöùng chuoâi coân Soá löôõi caét 10 Ñöôøng kính D = 16mm, chieàu daøi L = 140mm, chieàu daøi phaàn laøm vieäc l = 20mm Goùc sau  = 100 Goùc tröôùc  =00 Goùc nghieâng chính  = 4.50 Chu kyø beàn (Theùp gioù P9) = 36 phuùt
  7. Caùc thoâng soá khaùc: f = 0,15mm, 1 = 250, c = 1 F. Choïn duïng cuï kieåm tra Thöôùc keïp, calip hoaëc ñoàng hoà ño loã G. Choïn dung dòch trôn nguoäi  Khi khoan: Emunxi (Daàu hoaû)  Khi doa: Daàu khoaùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản