đồ án: thiết kế cung cấp điện cho nhà máy, chương 1

Chia sẻ: vdau14

Ban quản lý và phòng 80 thiết kế Phân xưởng cơ khí số 1 3500 Phân xưởng cơ khí số 2 3200 Phân xưởng luyện kim 1800 màu Phân xưởng luyện kim 2500 đen Phân xưởng sửa chữa 750 cơ khí Phân xưởng rèn 2100 Phân xưởng nhiệt luyện 3500 Bộ phận nén khí 1700 Kho vật liệu 60 Phụ tải chiếu sáng các Theo diện tích phân xưởng Phần I Xác định phụ tải tính toán của từng phân xưởng và của toàn nhà máy I) Xác định phụ tải của từng phân xưởng Trong đầu bài đã cho Pđ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: đồ án: thiết kế cung cấp điện cho nhà máy, chương 1

Chương 1
C¸c d÷ liÖu tÝnh ®-îc tõ
th«ng tin ban ®ÇuSè trªn Tªn ph©n x-ëng C«ng suÊt ®Æt DiÖn tÝch
mÆt (KW) (m2)
b»ng
1 Ban qu¶n lý vµ phßng 80 475
thiÕt kÕ
2 Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1 3500 612,5
3 Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2 3200 531,25
4 Ph©n x-ëng luyÖn kim 1800 525
mµu
5 Ph©n x-ëng luyÖn kim 2500 900
®en
6 Ph©n x-ëng söa ch÷a 750 2100
c¬ khÝ
7 Ph©n x-ëng rÌn 2100 650
8 Ph©n x-ëng nhiÖt luyÖn 3500 731,25
9 Bé phËn nÐn khÝ 1700 250
10 Kho vËt liÖu 60 625
11 Phô t¶i chiÕu s¸ng c¸c Theo diÖn tÝch
ph©n x-ëng
PhÇn I
X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n
cña tõng ph©n x-ëng vµ cña toµn nhµ
m¸y
I) X¸c ®Þnh phô t¶i cña tõng ph©n x-ëng
Trong ®Çu bµi ®· cho P® vµdiÖn tÝch nªn ta sö dông ph-¬ng
ph¸p x¸c ®Þnh c«ng suÊt phô t¶i tÝnh to¸n theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ
sè nhu cÇu
Lóc ®ã phô t¶i cña mçi ph©n x-ëng ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc
P®l=Knc.P®
Q®l=Ptt.tg 
Trong c«ng thøc trªn
Knc : HÖ sè nhu cÇu ®-îc tra trong sæ tay kü thuËt
Cos  : HÖ sè c«ng suÊt tÝnh to¸n tra tõ sæ tay kü thuËt sau ®ã ta cã
tg
P®l vµ Q®l chØ lµ phô t¶i ®éng lùc. Cßn phô t¶i chiÕu s¸ng cña c¸c
ph©n x-ëng ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng suÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬ vÞ
diÖn tÝch theo c«ng thøc
Pcs=po.S
po : SuÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch
S : DiÖn tÝch cÇn ®-îc chiÕu s¸ng (Chó ý ë ®©y diÖn tÝch ph©n
x-ëng ®-îc tÝnh b»ng m2)
Qcs=Pcs.tg 
Cos  = 1 nÕu sö dông ®Ìn sîi ®èt (Ta chän ph-¬ng ¸n nµy)
Cos  = 0,6 -> 0,8 nÕu lµ ®Ìn huúnh quang
C«ng su©t tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng lµ
Ptt=P®l+Pcs
Qtt=Q®l+Qcs
Tõ ®ã ta cã
Stt  Ptt 2  Qtt 2
Khi ®· biÕt ®-îc pô t¶i tÝnh to¸n cña tõng ph©n x-ëng ta cã thÓ cã
phô t¶i cña toµn xÝ nghiÖp b»ng c¸ch lÊy tæng phô t¶i cña tõng ph©n
x-ëng cã kÓ ®Õn hÖ sè ®ång thêi
n
Pttxn  Kdt  Pttxni
i 1
n
Qttxn  Kdt. Qttxni
i 1

Pttxn
cos  
Qttxn
K®t : HÖ sè ®ång thêi (xÐt kh¶ n¨ng phô t¶i kh«ng ®ång thêi cùc
®¹i)
K®t=0,9->0,95 khi sè ph©n x-ëng n=2->4
K®t=0,8->0,85 khi sè ph©n x-ëng n=5->10
1) Ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt kÕ
C«ng suÊt ®Æt : 80(kW)
DiÖn tÝch : 475m2
Tra sæ tay kü thuËt ta cã
Knc=0,7-> 0,8 lÊy b»ng 0,8 (v× nhµ m¸y c«ng nghiÖp th-êng cã
nhu cÇu s¶n suÊt t-¬ng ®èi lín)
Cos  = 0,85
po=15(kW/m2)
*) C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = Knc.P® = 0,8.80 = 64 (kW)
Q®l = P®l . tg  = 64.0,62 = 39,68 (kVAr)
*) C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng
Pcs = po.S =15.475 = 7,1 (kW)
Qcs = Pcs.tg  cs =7,1.0,62 =4,4(kVAr)
*) C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng
Ptt = P®l + Pcs = 64+7,1 =71,1(kW)
*) C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng
Qtt = Q®l + Qcs = 39,68 + 4,4 = 44(kVAr)
*) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng
Stt  Ptt 2  Qtt 2  71,12  44 2  83,6(kVA)


2) Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1
P® = 3500(kW)
S = 612,5 m2
Tra sæ tay kü thuËt ta cã
Knc = 0,3
cos  = 0,6
po=14(kW/m2)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc . P® = 0,3.3500 = 1050(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc
Q®l = P®l . tg  = 1050 . 1,3 = 1400 (kVAr)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng
Pcs = po . S = 612,5 . 14 = 8,575(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông
Qcs = 0
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng
Ptt = P®l + Pcs = 1050 + 8,575 = 1058,575(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng
Qtt = Q®l + Qcs = 1400 + 0 = 1400(kVAr)
*) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng

Stt  Ptt 2  Qtt 2  1058,575 2  1400 2  1755,16(kVA)
3) Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2
P® = 3200(kW)
S = 531,25
Ta sæ tay
Knc = 0,3
cos  = 0,6
po=14(kW/m2)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc . P® = 0,3.3200 = 960(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc
Q®l = P®l . tg  = 960 . 1,3 = 1280 (kVAr)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng
Pcs = po . S = 14. 531,25 = 7,438(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông
Qcs = 0
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng
Ptt = P®l + Pcs = 960 + 7,438 = 967,438(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng
Qtt = Q®l + Qcs = 1280 + 0 = 1280(kVAr)
*) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng

Stt  Ptt 2  Qtt 2  967,438 2  1280 2  1604,5(kVA)
4) Ph©n x-ëng luyÖn kim mµu
P® = 1800(kW)
S = 528 m2
Tra sæ tay kü thuËt ta cã
Knc = 0,6
cos  = 0,8
po=15(kW/m2)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc . P® = 0,6. 1800 = 1080(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc
Q®l = P®l . tg  = 1080 . 0,75 = 810 (kVAr)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng
Pcs = po . S = 528 . 15 = 7,92(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông
Qcs = 0
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng
Ptt = P®l + Pcs = 1080 + 7,92 = 1087,92(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng
Qtt = Q®l + Qcs = 810 + 0 = 810(kVAr)
*) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng

Stt  Ptt 2  Qtt 2  1087,92 2  810 2  1356,3(kVA)
5) Ph©n x-ëng luyÖn kim ®en
P® = 2500(kW)
S = 900 m2
Tra sæ tay kü thuËt ta cã
Knc = 0,6
cos  = 0,8
po=15(kW/m2)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc . P® = 0,6.2500 = 1500(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc
Q®l = P®l . tg  = 1500 . 0,75 = 1125 (kVAr)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng
Pcs = po . S = 15.900 = 13,5 (kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông
Qcs = 0
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng
Ptt = P®l + Pcs = 1500 + 13,5 = 1513,5(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng
Qtt = Q®l + Qcs = 1125+0 = 1125(kVAr)
*) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng

Stt  Ptt 2  Qtt 2  1513,5 2  1125 2  1885,82(kVA)
6) Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ
P® = 750(kW)
S = 318,75 m2
Tra sæ tay kü thuËt ta cã
Knc = 0,3
cos  = 0,6
po=16(kW/m2)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc . P® = 0,3.750 = 225(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc
Q®l = P®l . tg  = 225 . 1,3 = 300 (kVAr)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng
Pcs = po . S = 16. 318,75 = 6,05(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông
Qcs = 0
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng
Ptt = P®l + Pcs = 225+ 6,05 = 231,05 (kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng
Qtt = Q®l + Qcs = 300 + 0 = 300(kVAr)
*) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng
Stt  Ptt 2  Qtt 2  231,95 2  300 2  378,7(kVA)
7) Ph©n x-ëng rÌn
P® = 2100(kW)
S = 650 m2
Tra sæ tay kü thuËt ta cã
Knc = 0,5
cos  = 0,6
po=15(kW/m2)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc . P® = 0,5.2100 = 1050(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc
Q®l = P®l . tg  = 1050 . 1,3 = 1400 (kVAr)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng
Pcs = po . S = 15.650 = 9,75(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông
Qcs = 0
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng
Ptt = P®l + Pcs = 1050 + 9,75 = 1059,75(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng
Qtt = Q®l + Qcs = 1400 + 0 = 1400(kVAr)
*) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng

Stt  Ptt 2  Qtt 2  1059,75 2  1400 2  1755,9(kVA)
8) Ph©n x-ëng nhiÖt luyÖn
P® = 3500(kW)
S = 731,25 m2
Tra sæ tay kü thuËt ta cã
Knc = 0,6
cos  = 0,8
po=15(kW/m2)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc . P® = 0,6.3500 = 2100(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc
Q®l = P®l . tg  = 2100 . 0,75 = 1575 (kVAr)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng
Pcs = po . S = 15.731,25 = 10,97(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông
Qcs = 0
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng
Ptt = P®l + Pcs = 2100 + 10,97 = 2110,97(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng
Qtt = Q®l + Qcs = 1575 + 0 = 1575(kVAr)
*) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng

Stt  Ptt 2  Qtt 2  2110,97 2  1575 2  2633,8(kVA)
9) Bé phËn nÐn khÝ
P® = 1700(kW)
S = 250 m2
Tra sæ tay kü thuËt ta cã
Knc = 0,6
cos  = 0,8
po=10(kW/m2)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc . P® = 0.6,1700 = 1020(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc
Q®l = P®l . tg  = 1020 . 0,75= 756 (kVAr)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng
Pcs = po . S = 10.250 = 2,5(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông
Qcs = 0
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng
Ptt = P®l + Pcs = 1020 +2,5= 1022,5(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng
Qtt = Q®l + Qcs = 756 + 0 = 756(kVAr)
*) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng

Stt  Ptt 2  Qtt 2  1022,5 2  756 2  1270(kVA)
10) Kho vËt liÖu
P® = 60(kW)
S = 625 m2
Tra sæ tay kü thuËt ta cã
Knc = 0,7
cos  = 0,8
po=10(kW/m2)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc . P® = 0,7.60 = 42(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc
Q®l = P®l . tg  = 42.0,75= 31,5 (kVAr)
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng
Pcs = po . S = 10.625=6,25(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông
Qcs = 0
*) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng
Ptt = P®l + Pcs = 42+6,25= 48,25(kW)
*) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng
Qtt = Q®l + Qcs = 31,5 + 0 = 31,5(kVAr)
*) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng

Stt  Ptt 2  Qtt 2  48,25 2  31,5 2  57,6(kVA)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản