đồ án thiết kế gối đỡ, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
437
lượt xem
239
download

đồ án thiết kế gối đỡ, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Tính lượng dư gia công lỗ 400,016 chinh xác của phôi cấp II, vật liệu gang xam15-32'. - Quy trình công nghệ gồm 3 bước khoét doa thô và doa tinh - Chi tiết được định vị bằng một mặt phẳng (dùng 1 phiến tì) hạn chế 3 bậc tự do. chốt trụ hạn chế 2 chốt trám hạn chế 1 bậc tự do (xoay). Các mặt định vị đã được gia công tinh. - Theo bảng 10Tráng 35-TKĐA giá trị của Rz và Ti là 600 mm (250 + 350). - Sau bước thứ nhất đối với gang có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế gối đỡ, chương 4

  1. CHÖÔNG 4 TÍNH LÖÔÏNG DÖ GIA COÂNG a)Tính toaùn caùc thoäng soá: - Tính löôïng dö gia coâng loã 40+0,016chính xaùc cuûa phoâi caáp II, vaät lieäu gang xaùm15-32. - Quy trình coâng ngheä goàm 3 böôùc khoeùt doa thoâ vaø doa tinh
  2. - Chi tieát ñöôïc ñònh vò baèng moät maët phaúng (duøng 1 phieán tì) haïn cheá 3 baäc töï do. choát truï haïn cheá 2 choát traùm haïn cheá 1 baäc töï do (xoay). Caùc maët ñònh vò ñaõ ñöôïc gia coâng tinh. - Theo baûng 10/Trang 35-TKÑA giaù trò cuûa Rz vaø Ti laø 600 m (250 + 350). - Sau böôùc thöù nhaát ñoái vôùi gang coù theå loaïi tröø Ti chæ coøn Rz : + Sau böôùckhoeùt : : RZ =50 (  m) + Sau böôùc doa thoâ : RZ =10. (  m) + Sau böôùc doa tinh : RZ = 3 (  m) (Baûng 13/ Trang 40 - TKÑA). - Sai leäch khoâng gian toång coäng ñöôïc tính theo coâng thöùc:  phoi   c2   cm 2 - Giaù trò cong veânh c cuûa loã ñöôïc tính theo caû 2 phöông höôùng kính vaø höôùng truïc .  c  (Kd ) 2  (Kl ) 2 (Baûng 15/Trang 43- TKÑA) giaù trò cuûa K = 1,5 Chieàu daøi loã l = 160 mm Ñöôøng kính loã d =40 mm =>  c  (1,5.40) 2  (1,5.160) 2  247( m)
  3. - Giaù trò sai leäch cm ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau : b 2 c 2  cm  ( ) ( ) 2 2 Ôû ñaây : b vaø c laø dung sai kích thöôùc phoâi : b = c = 50 m 500 500 2 =>  cm  ( )2  ( )  323( m). 2 2 - Vaäy sai leäch khoâng gian toång coäng laø : phoâi = 247 2  3232  406,6( m) - Sai leäch khoâng gian coøn laïi sau khi khoeùt laø 1 = 0,05phoâi = 0,05.406,6 = 20 (m). - Sai soá gaù ñaët khi khoeùt ñöôïc tính:  gd   c2   k2 - Sai soá chuaån trong tröôøng hôïp naøy xuaát hieän laø do chi tieát bò tònh tieán khi ñònh vò vaøo 2 choát maø 2 choát coù khe hôû vôùi loã ñònh vò : max = A + B + min A : Dung sai cuûa loã ñònh vò : A = 25 (m). = 0,025 mm B : Dung sai ñöôøng kính choát : B = 14 m = 0,014 mm.
  4. min : Khe hôû nhoû nhaát giöõa loã vaø choát : min = 13 m = 0,013 mm. - Goùc xoay lôùn nhaát cuûa chi tieát :  max tg  H H : Khoaûng caùch giöõa 2 loã chuaån laø 184 mm max = 0,025+ 0,014 + 0,013 = 0,052(mm). => tg   0,052  0,00028 184 - Khi ñoù sai soá chuaån treân chieàu daøi loã gia coâng : c = L.tg = 160.0,0028 = 0,0448 (mm). = 44,8 m - Sai soá keïp chaët ñöôïc xaùc ñònh theo baûng 24/Trang 48 - TKÑA. kc = 110 m. - Vaäy sai soá gaù ñaët :  gd  44,8 2  110 2  119( m) gñ2 = 0,05.gñ = 6,25 m. b) Xaùc ñònh löôïng dö gia coâng trung gian: - Ta xaùc ñònh löôïng dö nhoû nhaát theo coâng thöùc : 2Z min  2( RZ i 1  Ti 1   i21   i2 ) + Löôïng dö nhoû nhaát cuûa khoeùt laø
  5. 2 Z min  2(600  323 2  119 2 )  2  944( m) + Löôïng dö nhoû nhaát cuûa doa thoâ laø : 2Z min  2  50( m) + Löôïng dö nhoû nhaát cuûa doa tinh laø : 2Z min  2  10( m) - Coät kích thöôùc tính toaùn ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : Ta laáy kích thöôùc cuoái cuøng tröø ñi löôïng dö khi doatinh ta seõ ñöôïc kích thöôùc khi doa thoâ, sau ñoù laáy kích thöôùc doa thoâ tröø löôïng dö khi doa thoâ ta seõ ñöôïc kích thöôùc muõi khoeùt + Kích thöôùc sau khi doa thoâ : Dd= 40,016 – 0,01 = 40,006 + Kích thöôùc sau khi khoeùt Dk= 40,006 – 0,05 = 39,956  Vôùi loã caáp chính xaùc 2ñoä boùng 8-9 ta choïn - Dung sai doa tinh :  = 16 m. - Dung sai doa thoâ :  = 100m. - Dung sai khoeùt :  = 500m. -
  6. Coät kích thöôùc giôùi haïn ñöôïc tính nhö sau laáy kích thöôùc tính toaùn laøm troøn theo soá coù nghóa ghi vaøo Dmax sau ñoù laáy Dmax – dung sai ñöôïc Dmin - Sau khi doa tinh coù theå ñaït : dmax = 40,016 mm dmin = 40,016-0,016 = 40 mm - Sau khi doa thoâ coù theå ñaït ñöôïc: dmax = 40 mm dmin =40 - 0,01 = 39,99 mm - Kích thöôùc sau khi khoeùt dmax = 39,96 mm dmin =39,96 – 0,5 = 39,46 mm - Coät löôïng dö giôùi haïn ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : Zmin baèng hieäu giöõa 2 kích thöôùc lôùn nhaát cuûa 2 nguyeân coâng keà nhau, Zmax baèng hieäu giöõa 2 kích thöôùc nhoû nhaát cuûa 2 nguyeân coâng keà nhau .Vaäy ta coù : + Khi doa tinh : 2Zmin = 40,016 – 40 = 0,016 mm = 16 m. 2Zmax =40 – 39,99 = 0,01 mm = 10 m. + Khi doa thoâ : 2Zmin = 40 – 39,96 = 0,04 mm = 40 m.
  7. 2Zmax = 39,99 - 39,46 = 0,53 mm = 530 m. + khi khoeùt : 2Zmin = 39,96 - 39,01 = 0,95 mm = 950 m 2Zmax = 39,46 – 38,01 = 1,45 mm = 1450 m - Löôïng dö toång coäng : 2Z0min = 16 + 40 + 950 = 1006 m 2Z0max = 10 + 530 + 1450 = 2080 m - Kieåm tra keát quaû tính toaùn : + Sau khi doa : 2Zmax – 2Zmin = 100 - 16 = 84 m 1 - 2 =100– 16 = 84 m. Vaäy keát quaû sau tính toaùn hôïp lyù . Baûng tính löôïng dö gia coâng vaø kích thöôùc giôùi haïn 40+0,016 Rz Ti   Zmt dt  dmin dmax 2Zmin 2Zm Böôùc m m m m m mm mm mm mm m m phoâi 250 350 406,6 39,012 1000 38,01 39,01 Khoeùt 50 20 119 944 39,956 500 39,46 39,96 950 145
  8. Doa 10 50 40,006 100 39,99 40 40 530 thoâ Doatinh 3 10 40,016 16 40 40,016 16 100 1006 208
Đồng bộ tài khoản