đồ án thiết kế gối đỡ, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
405
lượt xem
196
download

đồ án thiết kế gối đỡ, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chi tiết gia công được định vị trên phiến tỳ 1, chốt trụ ngắn 2 và chốt trám 3. Kẹp chặt chi tiết được thực hiện bằng đòn kep5. và phiến tỳ 8 khi ta quay tay quay 5. Để tháo chi tiết ra ta quay tay quay 4 để cho ranh6~ vào vị trí của chốt 9 sao đó rút tay quay 5 về bên trai.' – Tính lực kẹp cần thiết : Wct Sơ đồ công nghệ như hình, dưới tác dụng của lực Px trong trường hợp này cơ cấu kẹp phải tạo ra lực ma sát...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế gối đỡ, chương 5

  1. CHÖÔNG 5 XAÙC ÑÒNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT KHI PHAY phay raõnh vuoâng 20 x 20 Dao phay ngoùn Þ20 vaät lieäu BK8. Maùy : Maùy 6H11 - N = 4,5 KW. (Trang 74 – Soå Tay thieát keá CNCTM taäp 3) A – Cheá ñoä caét khi phay 1 – Chieàu saâu caét : t = 20 mm S = 0,05 mm/ ph  Sz = S / Z = 0,05 / 4 = 0,0125 mm/raêng (baûng 5- 36 soå tay CNCTM taäp 1 ) HB = 190 , tuoåi beàn dao T = 80 ph 2– Tính vaän toác khi phay : Cv .D q V .K v (m / ph) T m .t X v .S zy B u Z p v Cv , x, y , u, q ,p, theo baûng 5- 39 soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2 Cv = 234 ; q = 0,04 ; x = 0,24 y = 0,26 ; m = 0,37. p = 0,13 , u = 0,1
  2. Baûng (5 – 3)/Trang 86 –TKÑA : Kmv = 1,034. Baûng (7 – 1)/Trang 17 - TKÑA : Knv = 0,8. Baûng (8 – 1)/Trang 17 –TKÑA : Kuv = 1. = > Kv = 1,034.0,8.1 = 0,827 234  20 0,04 V .0,827  40,6(m / ph) 80 0,37  20 0, 24.0,1250, 26  20 0,1  4 0,13 Theo maùy choïn v= 40 m / ph 3- Tính soá voøng quay : 1000.V 1000  40 n   636,94(v / ph)  .D 3,14  20 Theo maùy ta choïn : n = 650 v/ph. 4 –Löïc caét khi phay : 10.C p .t X .v S zy .B u .ZD q Pz  .K vmp (kg ) D q nö Cp = 12,5 , x = 0,85 , y= 0,75 , u = 1 , q = 0,73 w = - 0,13 10.12,5.20 0,85.0,0125 0,75.20.4.0,973 Pz   1209(kg 20 0,73.650 0,13
  3. CHÖÔNG 6 TÍNH TOAÙN VAØ THIEÁT KEÁ ÑOÀ GAÙ Chi tieát gia coâng ñöôïc ñònh vò treân phieán tyø 1, choát truï ngaén 2 vaø choát traùm 3. Keïp chaët chi tieát ñöôïc thöïc hieän baèng ñoøn keïp5 vaø phieán tyø 8 khi ta quay tay quay 5. Ñeå thaùo chi tieát ra ta quay tay quay 4 ñeå cho raõnh6 vaøo vò trí cuûa choát 9 sao ñoù ruùt tay quay 5 veà beân traùi.
  4. 1 – Tính löïc keïp caàn thieát : Wct Sô ñoà coâng ngheä nhö hình, döôùi taùc duïng cuûa löïc Px trong tröôøng hôïp naøy cô caáu keïp phaûi taïo ra löïc ma saùt thaéng löïc Px W.f  Px kPx  W = f Vôùi Px = 0,4 Rz Vôùi Rz = Pz /0,9
  5. Pz = 1209 (kg ) 1,2.0,4.1209  Wct   1612(kg ) 0,9.0,4 Ñöôøng kính buloâng : Theo baûng 3-1 CNCTM ta coù bu loâng M = 24 Taøi lieäu tham khaûo
  6. 1. Traàn Vaên Ñòch Thieát keá ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY ;NXB KHKT 2000 2. Hoà Vieát Bình –Hoà Vieát Bình COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY ; ÑHSPKT 2000 3. Nguyeãn Ngoïc Ñaøo –Hoà Vieát Bình CHEÁ ÑOÄ CAÉT GIA COÂNG CÔ KHÍ ;nxb Ñaø Naüng 2001 4. Nguyeãn Ñaéc Loäc –Leâ Vaên Tieán Soå tay CNCTM taäp 1,2 nxb KHKT 2001 5. Hoà Vieát Bình –Leâ Ñaêng Hoaønh –Nguyeãn Ngoïc Ñaøo ÑOÀ GAÙ GIA COÂNG CÔ KHÍ ; nxb Ñaø Naüng 2000 6. Traàn Vaên Ñòch SOÅ TAY VAØ ATLAS ÑOÀ GAÙ ; nxb KHKT 2000
Đồng bộ tài khoản