Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp điện

Chia sẻ: Lê Văn Cường Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
987
lượt xem
592
download

Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay ngành công nghiệp nước ta đang khởi sắc, các nhà máy xí nghiệp không ngừng được xây dựng. Từ đó nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc, hội nhập với khu vực và thế giới. Ngoài ra còn có nhiều công trình khác xuất hiện, đặc biệt là các công trình nhà cao tầng ngày càng được xây dựng nhiều.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp điện

 1. TRƯỜNG........................ KHOA……………….. ĐỒ ÁN MÔN HỌC Thiết kế hệ thống cung cấp điện
 2. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn Tr-êng ®hbk hµ néi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Khoa n¨ng l-îng §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc -----***----- ®å ¸n m«n häc thiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn Gi¸o viªn h-íng dÉn : ThÇy Ng« Hång Quang Hä vµ tªn sinh viªn thùc hiÖn : Tèng ThÞ Lý §Ò tµi : ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y §ång hå chÝnhx¸c I ) Sè liÖu ban ®Çu: 1. MÆt b»ng nhµ m¸y 2. MÆt b»ng ph©n x-ëng 3. Nguån ®iÖn :Tr¹m BATG 220/10 c¸ch 5 km II) néi dung thiÕt kÕ : 1) X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n 2) ThiÕt kÕ m¹ng cao ¸p nhµ m¸y 3) ThiÕt kÕ m¹ng h¹ ¸p ph©n x-ëng 4) Bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng n©ng cao cos III) b¶n vÏ : 2 b¶n vÏ Ao 1) S¬ ®å nguyªn lý m¹ng cao ¸p nhµ n¸y 2) S¬ ®å nguyªn lý m¹ng h¹ ¸p ph©n x-ëng Ngµy giao ®Ò : Ngµy hoµn thµnh: Gi¸o viªn h-íng dÉn 1 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 3. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn Môc lôc Ch-¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y I) Lo¹i nghµnh nghÒ , qui m« vµ n¨ng lùc cña xÝ nghiÖp II) Giíi thiÖu phô t¶i ®iÖn cña toµn xÝ nghiÖp III) Ph¹m vi ®Ò tµi Ch-¬ng II: X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n c¸c ph©n x-ëng vµ toµn xÝ nghiÖp I) X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña px söa ch÷a c¬ khÝ II) X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x-ëng kh¸c III) X¸c ®Þnh b¸n kÝnh vßng trßn phô t¶i IV) BiÓu ®å x¸c ®Þnh phô t¶i Ch-¬ng III: ThiÕt kÕ m¹ng cao ¸p nhµ m¸y I) Ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn m¹ng cao ¸p II) VÞ trÝ ®Æt tr¹m ph©n phèi trông t©m III) X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ sè l-îng , c«ng suÊt c¸c tr¹m BA ph©n x-ëng IV) Ph-¬ng ¸n ®i d©y m¹ng cao ¸p V) VÏ s¬ ®å nguyªn lý m¹ng cao ¸p VI) TÝnh to¸n ng¾n m¹ch vµ tra c¸c thiÕt bÞ ®· chän Ch-¬ng IV: ThiÕt kÕ m¹ng h¹ ¸p ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ I) X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng II) TÝnh to¸n ng¾n m¹ch h¹ ¸p ph©n x-ëng 2 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 4. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn III) S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ng h¹ ¸p ph©n x-áng IV) Chän thiÕt bÞ cho tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc Ch-¬ng V : Bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng n©ng cao cos I) ý nghÜa vÒ viÖc bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trong nhµ m¸y II) C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt III) N©ng cao hÖ sè cos b»ng ph-¬ng ph¸p bï IV) C¸c thiÕt bÞ bï trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn V) C¸c b-íc tiÕn hµnh bï c«ng suÊt 3 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 5. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn Lêi nãi ®Çu Ngµy nay ®iÖn n¨ng lµ mét thø thiÕt yÕu nã ®· tham gia vµo mäi lÜnh vùc cña cuéc sèng tõ c«ng nghiÖp ®Õn sinh ho¹t ,.Bëi v× ®iÖn n¨ng cã nhiÒu -u ®iÓm nh-: dÔ dµng chuyÓn thµnh c¸c d¹ng n¨ng l-îng kh¸c (nhiÖt c¬ ho¸...) dÔ dµng truyÒn t¶i vµ ph©n phèi .ChÝnh v× vËy ®iÖn n¨ng ®-îc øng dông rÊt réng r·i . §iÖn n¨ng lµ nguån n¨ng l-îng chÝnh cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ,lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó ph¸t triÓn c¸c ®« thÞ vµ khu d©n c- . V× lý do ®ã khi lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ,kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®iÖn n¨ng ph¶i ®i tr-íc mét b-íc , nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ®iÖn n¨ng kh«ng nh÷ng trong giai ®o¹n tr-íc m¾t mµ cßn dù kiÕn cho sù ph¸t triÓn trong t-¬ng lai . §iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã hÖ thèng cung cÊp ®iÖn an toµn ,tin cËy ®Ó s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t . §Æc biÖt hiÖn nay theo thèng kª s¬ bé ®iÖn n¨ng tiªu thô bëi c¸c xÝ nghiÖp chiÕm tû lÖ h¬n 70% ®iÖn n¨ng s¶n suÊt ra (nh×n chung tû sè nµy phô thuéc vµo møc ®é c«ng nghiÖp ho¸ cña tõng vïng §iÒu ®ã chøng tá viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y ,xÝ nghiÖp lµ mét bé phËn cña hÖ thèng ®iÖn khu vùc vµ quèc gia ,n»m trong hÖ thèng n¨ng l-îng chung ph¸t triÓn theo qui luËt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n .Ngµy nay do c«ng nghiÖp ngµy cÇn ph¸t triÓn nªn hÖ thèng cung cÊp ®iÖn xÝ nghiÖp ,nhµ m¸y cµng phøc t¹p bao gåm c¸c l-íi ®iÖn cao ¸p (35-500kV)l-íi ®iÖn ph©n phèi (6- 22kV) vµ l-íi ®iÖn h¹ ¸p trong ph©n x-ëng (220-380-600V) §Ó thiÕt kÕ ®-îc th× ®ßi hái ng-êi kü s- ph¶i cã tay nghÒ cao vµ kinh nghiÖm thùc tÕ ,tÇm hiÓu biÕt s©u réng v× thiÕt kÕ lµ mét viÖc lµm khã.§å ¸n m«n häc chÝnh lµ mét bµi kiÓm tra kh¶o s¸t tr×nh ®é sinh viªn . 4 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 6. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h-íng dÉn ®· gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh ®å ¸n nµy . 5 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 7. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn ThiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y ®ång hå chÝnh x¸c Ch-¬ng I Giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y I) Lo¹i ngµnh nghÒ ,quy m« vµ n¨ng lùc cña xÝ nghiÖp 1) Lo¹i ngµnh nghÒ : _ S¶n phÈm cña nhµ m¸y lµ s¶n phÈm yªu cÇu ®é chÝnh x¸c gÇn nh- tuyÖt ®èi .Nã mang mét ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi tÊt c¶ mäi ng-êi. Tuy ®©y kh«ng ph¶i lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp m÷i nhän cña ®Êt n-íc ta .Nh-ng nã gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc ®¸p øng nhu cÇu cña nh©n d©n ,ngoµi ra cßn cã thÓ xuÊt khÈu ®Ó thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n-íc. _ Trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ,c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt cña ngµnh s¶n xuÊt ®ång hå ®-îc trang bÞ chñ yÕu lµ m¸y mãc hiÖn ®¹i vµ ®-îc tù ®éng ho¸ cao . §Ó ®¶m ¶o cho chÊt l-îng còngnh- sè l-îng cña s¶n phÈm cña nhµ m¸y ®ßi hái ph¶i cã nguån cung cÊp ®iÖn tin cËu cho chóng . 2 ) Qui m« ,n¨ng lùc cña nhµ m¸y: _ Nhµ m¸y trong ®Ò tµi nghiªn cøu cã qui m« kh¸ lín .Nhµ m¸y cã tíi 11 ph©n x-ëng víi c¸c phô t¶i ®iÖn sau : 6 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 8. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn TT Tªn ph©n x-ëng DiÖn tÝch(m) C«ng suÊt ®Æt (kW) 1 PX c¬ khÝ 360 2100 2 PX dËp 260 1200 3 PX l¾p r¸p sè 1 376 900 4 PX l¾p r¸p sè 2 360 1400 5 PX söa chòa c¬ khÝ 1195.3 6 Phßng thÝ nghiÖm 120 160 7 PX chÕ thö 260 500 8 Tr¹m b¬m 224 120 9 BP hµnh chÝnh vµ ql 432 50 10 BP KCS vµ kho TP 460 520 11 Khu nhµ xe 239.86 7 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 9. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn Dù kiÕn trong t-¬ng lai nhµ m¸y cßn ®-îc më réng vµ d-îc thay thÕ , l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i h¬n ,§øng vÒ mÆt cung cÊp ®iÖn th× viÖc thiÕt kÕ cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o sù gia t¨ng phô ft¶i trong t-¬ng lai vÒ mÆt kü thuËt vµ kinh tÕ .ph¶i ®Ò ra ph-¬ng ph¸p cÊp ®iªn sao cho kh«ng g©y qu¸ t¶i sau vµi n¨m s¶n xuÊt vµ còng kh«ng ®Ó qu¸ d- thõa dung l-îng mµ sau nhiÒu n¨m xÝ nghiÖp v·n kh«ng khai th¸c hÕt dung l-îng c«ng suÊu dù tr÷ dÉn ®Õn l·ng phÝ . II) Giíi thiÖu phô t¶i ®iÖn cña toµn nhµ m¸y 1) C¸c ®Æc ®iÓm cña phô t¶i ®iÖn : - Phô t¶i ®iÖn trong nhµ m¸y cã thÓ ph©n ra lµm hai lo¹i phô t¶i : +) Phô t¶i ®éng lùc +) Phô t¶i chiÕu s¸ng Phô t¶i ®éng lùc vµ chiÕu s¸ng th-êng lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n ,®iÖn ¸p yªu cÇu trùc tiÕp tíi thiÕt bÞ lµ 380/220 V ë tÇn sè c«ng nghiÖp f=50 Hz 2) C¸c yªu cÇu vÒ cung cÊp ®iÖn cña nhµ m¸y _ C¸c yªu cÇu cung cÊp ®iÖn ph¶i dùa vµo ph¹m vi vµ møc ®é quan träng cña c¸c thiÕt bÞ ®Ó tõ ®ã v¹ch ra ph-¬ng thøc cÊp ®iÖn cho tõng thiÕ bÞ còng nh- cho c¸c ph©n x-ëng trong nhµ m¸y , ®¸nh gi¸ tæng tæng thÓ toµn nhµ m¸y c¬ khÝ ta thÊy tû lÖ cña phô t¶i lo¹i hai lµ lín h¬n 50% .Phô t¶i lo¹i hai lín h¬n lo¹i ba do ®ã nhµ m¸y ®-îc ®¸nh gi¸ lµ hé phô t¶i lo¹i II .V× vËy cung cÊp ®iªn ph¶i ®¶m b¶o liªn tôc . III) Pham vi ®Ò tµi 8 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 10. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn §©y lµ mét ®Ò tµi thiÕt kÕ m«n häc ,do thêi gian cã h¹n , viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c vµ tû mØ cho c«ng tr×nh lµ mét khèi l-îng lín ®ßi hái thêi gian dµi do ®ã em chØ tÝnh to¸n chon cho nh÷ng h¹ng môc c¬ b¶n cña c«ng tr×nh 9 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 11. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn Ch-¬ng II: X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña nhµ m¸y I) X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ 1)Ph©n nhãm C¨n cø vµo vÞ trÝ , c«ng suÊt cña c¸c m¸y mãc c«ng cô bè trÝ trªn mÆt b»ng x-ëng ,quyÕt ®Þnh chia lµm 5 nhãm phô t¶i : Nhãm 1: 1_M¸y tiÖn ren 2 7 (kw) 2_M¸y tiÖn ren 1 7 3_M¸y tiÖn ren 2 4.5 5_M¸y khoan ®øng 1 2.8 6_M¸y khoan ®øng 1 4.5 7_M¸y phay v¹n n¨ng 1 4.5 8_M¸y bµo ngang 1 5.6 9_M¸y mµi trßn vÆn n¨ng 1 2.8 10_M¸y mµi ph¼ng 1 4 Nhãm 2: 1_M¸y tiÖn ren 3 10 4_M¸y doa ngang 1 4.5 8_M¸y phay ®øng 1 4.5 18_M¸y mµi trßn v¹n n¨ng 1 2.8 21_M¸y Ðp thuû lùc 1 4.5 24_M¸y mµi s¾c 1 2.8 10 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 12. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn 28_M¸y mµi dao c¨t gät 1 4.5 16_M¸y khoan ®øng 1 4.5 Nhãm 3: 1_M¸y tiÖn ren 1 10 2_M¸y tiÖn ren 4 7 10_M¸y phay chÐp h×nh 1 0.6 17_M¸y mµi trßn 1 4.5 22_M¸y khoan ®Ó bµn 1 4.5 20_M¸y mµi ph¼ng cã trôc n»m 1 2.8 24_M¸y mµi s¾c 1 2.8 Nhãm 4: 5_M¸y phay v¹n n¨ng 2 7 7_M¸y phay chÐp h×nh 1 5.62 6_M¸y phay ngang 1 4.5 11_M¸y phay chÐp h×nh 1 3 12_M¸y bµo ngang 2 7 13_M¸y bµo gi-êng mét trô 1 10 15_M¸y khoan h-íng t©m 1 7 Nhãm 5: 3_M¸y doa to¹ ®é 1 7 8_M¸y phay ®øng 1 4.5 9_M¸y phay chÐp h×nh 1 1.7 14_M¸y xäc 2 4.5 4_M¸y tiÖn ren 1 7 19-M¸y mµi ph¼ng cã trôc ®øng 1 10 11 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 13. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn 11_M¸y c-a 1 4.5 12_M¸y mµi 2 phÝa 2 2.8 13_M¸y khoan bµn 2 0.65 B¶ng 2_1 : C«ng suÊt ®Æt cña c¸c nhãm Nhãm phô t¶i 1 2 3 4 5 C«ng suÊt (kw) 54.2 58.1 53.2 58.12 50.6 2)X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña tõng nhãm Theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ sè cùc ®¹i Theo c«ng suÊt trung b×nh vµ ®é lÖch cña phô t¶i khái gi¸ trÞ trung b×nh Theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu V× ®· cã th«ng tin chÝnh s¸c vÒ mÆt b»ng bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ biÕt ®-îc c«ng suÊt vµ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cña tõng thiÕt bÞ nªn ta x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ sè cùc ®¹i.Theo ph-¬ng ph¸p nµy phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Ptt=Kmax. Ptb= Kmax. KsdiP®mi (2-1) Trong ®ã: -Ptb : C«ng suÊt trung b×nh cña phô t¶i trong ca mang t¶i lín nhÊt(kw) -P®m: C«ng suÊt ®Þnh møc cña phô t¶i(kw) -Ksd : HÖ sè sö dông cña thiÕt bÞ -Kmax: HÖ sè cùc ®¹i c«ng suÊt t¸c dông (tra ®å thÞ hoÆc tra b¶ng theo hai ®¹i l-îng Ksdvµ Nhq) -Nhq: Sè thiÕt bÞ lµm viÖc hiÖu qu¶ cña nhãm thiÕt bÞ 12 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 14. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn Nhãm 1: n1 9 n*= 0.818 n 11 p1 48 .6 P*= 0.897 => tra b¶ng ta ®-îc : nhq*=0.89 p 54 .2 nhq=n nhq*=10>4 ksd=0.12 0.2 chän ksd=0.154,cos =0.6 =>kmax=2.10 n Ptt1=kmax ksd P®mi 1 Ptt1=2.10 0.15 54.2=17.072(kw) Nhãm 2: n1 3 n*= 0.3 n 10 p1 30 P*= 0.516 => tra b¶ng ta ®-îc : nhq*=0.8 p 58 .1 nhq=n nhq*=10 0.8=8>4 =>kmax=2.31 n Ptt1=kmax ksd P®mi 1 Ptt1=2.31 0.15 58.1=20.132(kw) Nhãm 3: n1 5 n*= 0.5 n 10 p1 48 P*= 0.714 => tra b¶ng ta ®-îc : nhq*=0.82 p 53 .2 nhq=n nhq*=10.2>4 =>kmax=2.10 13 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 15. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn n Ptt1=kmax ksd P®mi 1 Ptt1=2.10 0.15 53.2=16.758(kw) Nhãm 4: n1 7 n*= 0.777 n 9 p1 50 .6 P*= 0.871 => tra b¶ng ta ®-îc : nhq*=0.89 p 58 .1 nhq=n nhq*=8>4 =>kmax=2.31 n Ptt1=kmax ksd P®mi 1 Ptt1=2.31 0.15 58.1=20.132(kw) Nhãm 5: n1 3 n*= 0.25 n 12 p1 24 P*= 0.439 => tra b¶ng ta ®-îc : nhq*=0.8 p 50 .6 nhq=n nhq*=10>4 =>kmax=2.10 n Ptt1=kmax ksd P®mi 1 Ptt1=2.10 0.15 50.6=15.939(kw) KÕt qu¶ tÝnh PTTT ghi trong b¶ng 2.1: 3)X¸c ®Þnh phô t¶i chiÕu s¸ng cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ §Ó tÝnh ®-îc phô t¶i chiÕu s¸ng tÇn suÊt chiÕu s¸ng chung cho ph©n x-ëng lµ : Po =15 (W/m2) 14 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 16. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn Pcs=Po S = 15 1195.3 = 17.93 (kw) Phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ lµ : Pttpxscck=k®t Pi + Pcs =94.459(kw) Qttpxscck =k®t Qi =101.954(KVAR) 2 2 Sttpxcck= Pttpxcck Qttpxcck =138.986(kVA) 15 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 17. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn b¶ng2: KÕt qu¶ tÝnh to¸n PTTT cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ Nhãm Phô t¶i tÝnh to¸n Sè P HÖ sè ThiÕt cos nhq kmax l-îng ®Æt(kw) sd Ptt (kw) Qtt Stt Itt (A) bÞ 1 11 54.2 0.15 0.6 10 2.10 17.073 22.764 28.455 43.233 2 10 58.1 0.15 0.6 8 2.31 20.132 26.834 33.553 50.948 3 10 53.2 0.15 0.6 10 2.10 16.758 22.344 27.930 43.435 4 9 58.1 0.15 0.6 8 2.31 20.132 26.834 33.553 50.978 5 12 50.6 0.15 0.6 10 2.10 15.939 21.152 26.565 40.361 16 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 18. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn II )X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng kh¸c V× c¸c ph©n x-ëng kh¸c chØ biÕt c«ng suÊt ®Æt do ®ã phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p hÖ sè nhu cÇu(Knc) C«ng thøc tÝnh: P®l=Knc*P®mpx Q®l=Ptt*tg Stt= Ptt 2 Q tt 2 (2-9) Trong ®ã: +P®mpx : C«ng suÊt ®Æt cña ph©n x-ëng +Knc : HÖ sè nhu cÇu cña nhãm thiÕt bÞ ®Æc tr-ng (tra trong sæ tay kû thuËt) +Tg : T-ong øng víi Cos ®Æc tr-ng cho nhãm hé tiªu thô 1)Phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng c¬ khÝ (1) Pttpx1=knc P® =0.4 2100 =840(kw) Qttpx1 =Pttpx1 tg =840 1.33 =1120(kVAR) Pcs1 =18 2000 5 2000 15.10-6 =5.4(kw) 2)Phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng dËp(2) Pttpx2=knc P® =0.5 1200 =600(kw) Qttpx2 =Pttpx2 tg =600 1.33 =800(kVAR) Pcs2 =13 2000 5 2000 15.10-6 =3.9(kw) 3)Phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng l¾p r¸p sè 1 (3) Pttpx3=knc P® =0.4 900 =360(kw) Qttpx3 =Pttpx3 tg =360 1.33 =480(kVAR) Pcs3 =(4 13+3 4) 2000 2000 15.10-6 =5.64(kw) 4)Phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng l¾p r¸p sè 2 (4) Pttpx4=knc P® =0.4 1400 =560(kw) 17 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 19. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn Qttpx4 =Pttpx2 tg =560 1.33 =746.6(kVAR) Pcs4 =18 2000 5 2000 15.10-6 =5.4(kw) 5)Phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ (5) (®· tÝnh to¸n ë trªn ) 6)Phô t¶i tÝnh to¸n cña phßng thÝ nghiÖm trung t©m (6) Pttpx6=knc P® =0.7 160 =122(kw) Qttpx6 =Pttpx6 tg =122 1.02 =114.3(kVAR) Pcs6 =6 2000 5 2000 20.10-6 =2.4(kw) 7)Phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng chÕ thö (2) Pttpx7=knc P® =0.4 500 =200(kw) Qttpx7 =Pttpx7 tg =200 1.33 =266(kVAR) Pcs7=13 2000 5 2000 15.10-6 =3.9 (kw) 8)Phô t¶i tÝnh to¸n cña tr¹m b¬m (8) Pttpx8=knc P® =0.7 120 =84(kw) Qttpx8 =Pttpx8 tg =84 0.88 =74(kVAR) Pcs8 =8 2000 7 2000 15.10-6 =3.36(kw) 9)Phô t¶i tÝnh to¸n cña bé phËn hµnh chÝnh vµ ban qu¶n lý (9) Pttpx9=knc P® =0.7 1200 =35(kw) Qttpx9 =Pttpx9 tg =35 0.75 =26.25(kVAR) Pcs9 =(22 4+5 2 2) 2000 2000 20.10-6 =3.9(kw) 10)Phô t¶i tÝnh to¸n cña bé phËn KCS vµ kho thµnh phÈm (10) Pttpx10=knc P® =0.6 520 =312(kw) Qttpx10 =Pttpx10 tg =312 0.75 =234 (kVAR) Pcs10 =23 2000 5 2000 16.10-6 =7.36(kw) 11)Phô t¶i tÝnh to¸n cña khu nhµ xe (11) 18 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
 20. §« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn Pcs11=33 2000 5 2000 10.10-6 =6.6(kw) 12)Phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng (12) 6.7 1.7 Pcs12=(8.1 6.7+ ) 2000 2000 1.10-6 =23.99(kw) 2 III)X¸c ®Þnh b¸n kÝnh vßng trßn phô t¶i ViÖc x¸c ®Þnh biÓu ®å phô t¶i trªn mÆt b»ng nhµ m¸y cã môc ®Ých lµ ®Ó ph©n phèi hîp lý c¸c tr¹m biÕn ¸p trong ph¹m vi nhµ m¸y ,chän c¸c vÞ trÝ ®Æt m¸y biÕn ¸p sao cho ®Æt chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cao nhÊt . BiÓu ®å phô t¶i cña mçi ph©n x-ëng lµ mét vßng trßn cã diÖn tÝch b»ng phô t¶i tÝnh cña ph©n x-ëng ®ã theo mét tû lÖ lùa chän .NÕu coi phô t¶i mçi ph©n x-ëng lµ ®ång ®Òu theo diÖn tÝch ph©n x-ëng th× t©m vßng trßn phô t¶i trïng víi t©m cña ph©n x-ëng ®ã . Mçi vßng trßn biÓu ®å phô t¶i chia ra hai thµnh phÇn : +Phô t¶i ®éng lùc +Phô t¶i chiÕu s¸ng a)B¸n kÝnh sttpxi Ri= m b)Gãc chiÕu s¸ng cña biÓu ®å phô t¶i 360 Pcs cs = Ptt 19 Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản