đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 4

Chia sẻ: vdau14

Lựa chọn tiết diện dây dẫn và kiểm tra đk phát nóng Tính tương tự phương án 1: Bảng các thông số của đường dây: Đoạn L(Km) P(MW) Q(MVAR) IMAX(A) FKT(mm2) FTC(mm2) ISC(A) ICP(A) R0( km ) Tiết diện các đoạn dây dẫn đã chọn đều thoả mãn 3. Tính tổn thất điện áp Tính như phương án 1 ta có bảng sau:

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản