đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 4

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
136
lượt xem
34
download

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lựa chọn tiết diện dây dẫn và kiểm tra đk phát nóng Tính tương tự phương án 1: Bảng các thông số của đường dây: Đoạn L(Km) P(MW) Q(MVAR) IMAX(A) FKT(mm2) FTC(mm2) ISC(A) ICP(A) R0( km ) Tiết diện các đoạn dây dẫn đã chọn đều thoả mãn 3. Tính tổn thất điện áp Tính như phương án 1 ta có bảng sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 4

  1. Chương 4: Lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn vµ kiÓm tra ®k ph¸t nãng TÝnh t-¬ng tù ph-¬ng ¸n 1: B¶ng c¸c th«ng sè cña ®-êng d©y: §o¹n N-1 N-2 2-3 N-4 N-6 6-5 L(Km) 50 72,11 36,0558,31 50,99 31,62 P(MW) 30 60 28 24 62 30 Q(MVAR) 18,591 34,703 14,87317,35 38,421 18,59 2 1 IMAX(A) 39,12 181,9 83,2 77,72 191,42 93,12 FKT(mm2) 84,65 165,36 75,64 70,65 174,02 84,65 FTC(mm2) AC-95 AC-150 AC-70 AC-70 AC-185 AC-95 ISC(A) 186,24 363,8 166,4 155,4 382,84 186,2 4 4 ICP(A) 330 445 265 265 510 330 R0(  km ) 0,33 0,21 0,460 0,46 0,17 0,33 X0(  km ) 0,429 0,416 0,442 0,442 0,409 0,429 b0.10-6(s/km) 2,65 2,74 2,58 2,58 2,84 2,65 R(  ) 8,25 7,57 8,29 13,41 4,33 5,22 X(  ) 10,725 15 7,97 12,88 10,43 6,78 -4 BO.10 (S) 2,65 3,95 1,86 3,0 2,89 1,67 TiÕt diÖn c¸c ®o¹n d©y dÉn ®· chän ®Òu tho¶ m·n 3. TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p TÝnh nh- ph-¬ng ¸n 1 ta cã b¶ng sau:
  2. §o¹n N-1 N-2 2-3 N-4 N-6 6-5 N-2-3 N-6- 5  U% 3,725 8,06 2,989 4,5 5,53 2,36 10,958 7,89  USC% 7,45 16,12 5,795 9,0 11,06 4,712 21,916 15,78  U%N-2-3=  U%n-2+  U%2-3  U%N-6-5=  U%N-6+  U%6-5 Tæn thÊt ®iÖn ¸p ë chÕ ®é vËn hµnh b×nh th-êng lµ:  UMAXbt%= 10,958%
  3. P(MW) 30 32 28 24 62 30 Q(MVAR) 18,591 19,83 14,873 17,352 38,421 18,591 U®m(KV) 99,9 104,89 99,78 91,27 140,16 98,16 70
  4. 4. TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p Ta cã b¶ng sau: §o¹n N-1 N-2 N-3 N-4 N-6 6-5 N-6- 5  U% 3,69 5,68 6,48 4,5 5,53 2,33 7,89  USC% 7,38 11,36 12,96 9,0 11,06 4,66 15,72 Tæn thÊt ®iÖn ¸p ë chÕ ®é vËn hµnh b×nh th-êng lµ:  UMAXbt%= 7,86% Tæn thÊt khi cã sù cè nÆng nÒ lµ:  UMAXSC%=15,72% VËy ph-¬ng ¸n nµy tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ kÜ thuËt IV. Ph-¬ng ¸n IV 1. S¬ ®å nèi d©y: 1 2 3 N 4 5 6 2. §iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng ®iÖn B¶ng sè liÖu
  5. §o¹n N-1 N-2 2-3 N-4 N-5 N-6 L(Km) 50 72,11 36,05 58,31 63,24 50,99 P(MW) 30 60 28 24 30 32 Q(MVAR) 18,591 34,703 14,873 17,352 18,591 19,83 U®m(KV) 99,9 139,43 95,485 91,27 101,15 102,97 Chän U®m =110KV 3. Lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng I iMAX Fi = trong ®ã JKT= 1,1 J KT Si Pi 2  Qi2 IiMAX = = .103 (A) n 3U dm n 3U dm ISci = 2.IMAXi TÝnh to¸n t-¬ng tù c¸c ph-¬ng ph¸t trªn ta cã kÕt qu¶ ë b¶ng sau: X= X0.l/2 (  ) R=R0.l/2 (  ) B = 2b0.l (  ) §o¹n N-1 N-2 2-3 N-4 N-5 N-6 L(Km) 50 72,11 36,0558,31 63,24 50,99 P(MW) 30 60 28 24 30 32 Q(MVAR) 18,591 34,703 14,87317,35 18,591 19,83 2 IMAX(A) 92,62 181,9 83,2 77,72 92,62 98,70 3 FKT(mm2) 84,40 165,36 75,64 70,65 84,2 89,82 FTC(mm2) AC-95 AC-150 AC-70 AC-70 AC-95 AC-95 ISC(A) 185,24 363,8 166,4 155,4 185,24 197,6 5 0 ICP(A) 330 445 265 265 330 330
  6. R0(  km ) 0,33 0,21 0,46 0,46 0,33 0,33 X0(  km ) 0,429 0,416 0,442 0,442 0,429 0,429 b0.10-6(s/km) 2,65 2,74 2,58 2,58 2,56 2,65 R(  ) 8,25 7,57 8,29 13,41 10,43 8,41 X(  ) 10,725 14,99 7,97 12,89 13,56 10,94 -4 B010 (S) 2,65 3,95 1,86 3,0 3,35 2,7 TiÕt diÖn c¸c ®o¹n d©y dÉn ®· chän ®ªu tho¶ m·n ®k ph¸t nãng vµ ®iÒu kiÖn vÇng quang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản