đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 4

Chia sẻ: vdau14

Lựa chọn tiết diện dây dẫn và kiểm tra đk phát nóng Tính tương tự phương án 1: Bảng các thông số của đường dây: Đoạn L(Km) P(MW) Q(MVAR) IMAX(A) FKT(mm2) FTC(mm2) ISC(A) ICP(A) R0( km ) Tiết diện các đoạn dây dẫn đã chọn đều thoả mãn 3. Tính tổn thất điện áp Tính như phương án 1 ta có bảng sau:

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 4

Chương 4:

Lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn vµ
kiÓm tra ®k ph¸t nãng
TÝnh t-¬ng tù ph-¬ng ¸n 1:

B¶ng c¸c th«ng sè cña ®-êng d©y:

§o¹n N-1 N-2 2-3 N-4 N-6 6-5
L(Km) 50 72,11 36,0558,31 50,99 31,62
P(MW) 30 60 28 24 62 30
Q(MVAR) 18,591 34,703 14,87317,35 38,421 18,59
2 1
IMAX(A) 39,12 181,9 83,2 77,72 191,42 93,12
FKT(mm2) 84,65 165,36 75,64 70,65 174,02 84,65
FTC(mm2) AC-95 AC-150 AC-70 AC-70 AC-185 AC-95
ISC(A) 186,24 363,8 166,4 155,4 382,84 186,2
4 4
ICP(A) 330 445 265 265 510 330
R0(  km ) 0,33 0,21 0,460 0,46 0,17 0,33
X0(  km ) 0,429 0,416 0,442 0,442 0,409 0,429
b0.10-6(s/km) 2,65 2,74 2,58 2,58 2,84 2,65
R(  ) 8,25 7,57 8,29 13,41 4,33 5,22
X(  ) 10,725 15 7,97 12,88 10,43 6,78
-4
BO.10 (S) 2,65 3,95 1,86 3,0 2,89 1,67

TiÕt diÖn c¸c ®o¹n d©y dÉn ®· chän ®Òu tho¶ m·n
3. TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p

TÝnh nh- ph-¬ng ¸n 1 ta cã b¶ng sau:
§o¹n N-1 N-2 2-3 N-4 N-6 6-5 N-2-3
N-6-
5
 U% 3,725 8,06 2,989 4,5 5,53 2,36 10,958 7,89
 USC% 7,45 16,12 5,795 9,0 11,06 4,712 21,916 15,78

 U%N-2-3=  U%n-2+  U%2-3
 U%N-6-5=  U%N-6+  U%6-5
Tæn thÊt ®iÖn ¸p ë chÕ ®é vËn hµnh b×nh th-êng lµ:
 UMAXbt%= 10,958%
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản