đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 1

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
263
lượt xem
156
download

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện năng là một trong những dạng năng lượng quan trọng nhất trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng. Điện năng sản xuất từ các nhà máy điện được truyền tải và cung cấp cho các khu công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt của con người,để đưa điện năng đến các các nơi tiêu thụ này cần phải qua nhiều khâu rất quan trọng .Và thiết kế cung cấp điện là một trong những khâu quan trọng đó.Hiện tại, nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống của nhân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 1

  1. Chöông 1: Toång quan ñoà aùn thieát keá cung caáp ñieän I. YÙ nghóa vaø nhieäm vuï cuûa thieát keá cung caáp ñieän : Ñieän naêng laø moät trong nhöõng daïng naêng löôïng quan troïng nhaát treân theá giôùi noùi chung vaø ôû nöôùc ta noùi rieâng. Ñieän naêng saûn xuaát töø caùc nhaø maùy ñieän ñöôïc truyeàn taûi vaø cung caáp cho caùc khu coâng nghieäp, noâng nghieäp, dòch vuï vaø sinh hoaït cuûa con ngöôøi,ñeå ñöa ñieän naêng ñeán caùc caùc nôi tieâu thuï naøy caàn phaûi qua nhieàu khaâu raát quan troïng .Vaø thieát keá cung caáp ñieän laø moät trong nhöõng khaâu quan troïng ñoù.Hieän taïi, neàn kinh teá nöôùc ta ñang phaùt trieån maïnh meõ, ñôøi soáng cuûa nhaân daân ñöôïc naâng leân nhanh choùng ,daãn ñeán nhu caàu duøng ñieän taêng tröôûng khoâng ngöøng. Ñeå ñaùp öùng nhu caàu ñoù raát ñoâng caùn boä kæ thuaät trong vaø ngoaøi ngaønh ñieän löïc ñang tham gia thieát keá, laép ñaët caùc coâng trình cung caáp ñieän ñeå phuïc vuï nhu caàu treân. Caáp ñieän laø moät coâng trình ñieän. Ñeå thöïc hieän moät coâng trình ñieän tuy nhoû cuõng caàn coù kieán thöùc toång hôïp töø caùc ngaønh khaùc nhau, phaûi coù söï hieåu bieát veà xaõ hoäi, moâi tröôøng vaø ñoái töôïng caáp ñieän. Ñeå töø ñoù tính toaùn löïa choïn ñöa ra phöông aùn toái öu nhaát. Cung caáp ñieän laø trình baøy nhöõng böôùc caàn thieát caùc tính toaùn, ñeå löïa choïn caùc phaàn töû heä thoáng ñieän thích hôïp vôùi töøng ñoái töôïng. Thieát keá chieáu saùng cho phaân xöôûng, coâng coäng. Tính toaùn choïn löïa daây daãn phuø hôïp vôùi baûn thieát keá cung caáp ñieän,
  2. ñaûm baûo suït aùp chaáp nhaän ñöôïc, coù khaû naêng chòu doøng ngaén maïch vôùi thôøi gian nhaát ñònh. Tính toaùn dung löôïng buø caàn thieát ñeåã giaûm ñieän aùp, ñieän naêng treân löôùi trung, haï aùp.. Beân caïnh ñoù, coøn phaûi thieát keá löïa choïn nguoàn döï phoøng cho nhaø maùy ñeå löôùi ñieän laøm vieäc oån ñònh ,ñoàng thôøi tính ñeán veà phöông dieän kinh teá vaø ñaûm baûo tính an toaøn cao. Trong tình hình kinh teá thò tröôøng hieän nay, caùc xí nghieäp lôùn nhoû caùc toå hôïp saûn xuaát ñeàu phaûi töï hoaïch toaùn kinh doanh trong cuoäc caïnh tranh quyeát lieät veà chaát löôïng vaø giaù caû saûn phaåm. Coâng nghieäp thöông maïi vaø dòch vuï chieám moät tæ troïng ngaøy caøng taêng trong neàn kinh teá quoác doanh vaø ñaõ thöïc söï laø khaùch haøng quan troïng cuûa ngaønh ñieän löïc. Söï maát ñieän, chaát löôïng ñieän xaáu hay do söï coá… ñeàu aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm, gaây pheá phaåm, giaûm hieäu suaát lao ñoäng. Ñaëc bieät aûnh höôûng raát lôùn ñeán caùc xí nghieäp may, hoùa chaát ñieän töû ñoøi hoûi söï chính xaùc vaø lieân tuïc cao. Do ñoù ñaûm baûo ñoä tin caäy caáp ñieän, naâng cao chaát löôïng ñieän naêng laø moái quan taâm haøng ñaàu. Moät xaõ hoäi coù ñieän seõ laøm cho möùc soáng taêng nhanh vôùi caùc trang thieát bò noäi thaát sang troïng nhöng neáu chuùng ta laép ñaët moät caùch caåu thaû , thieáu tuaân thuû caùc quy taéc an toaøn seõ raát nguy hieåm. Noâng thoân vaø caùc phuï taûi sinh hoaït laø caùc phuï taûi khoång loà vì vaäy ngöôøi thieát keá caàn quan taâm ñeán ñoä suït aùp treân ñöôøng daây xa nhaát. Thieát keá caáp ñieän cho phuï taûi sinh hoaït neân choïn thieát bò toát nhaèm ñaûm baûo an toaøn vaø ñoä tin caäy caáp ñieän cho ngöôøi söû duïng.
  3.  Toùm laïi: vieäc thieát keá caáp ñieän ñoái vôùi caùc ñoái töôïng laø raát ña daïng vôùi nhöõng ñaët thuø khaùc nhau. Nhö vaäy ñeå moät ñoà aùn thieát keá cung caáp ñieän toát ñoái vôùi baát cöù ñoái töôïng naøo cuõng caàn thoõa maõn caùc yeâu caàu sau: Ñoä tin caäy caáp ñieän :Möùc ñoä tin caäy cung caáp ñieän tuyø thuoäc vaøo yeâu caàu cuûa phuï taûi. Vôùi nhöõng coâng trình quan troïng caáp quoác gia phaûi ñaûm baûo lieân tuïc caáp ñieän ôû möùc cao nhaát nghóa laø khoâng maát ñieän trong moïi tình huoáng. Nhöõng ñoái töôïng nhö nhaø maùy, xí nghieäp, toå Sx … toát nhaát laø duøng maùy ñieän döï phoøng, khi maát ñieän seõ duøng ñieän maùy phaùt caáp cho nhöõng phuï taûi quan troïng,hoaëc nhöõng heä thoáng(goàm:thuûy ñieän,nhieät ñieän…) ñöôïc lieân keát vaø hoå trôï cho nhau moåi khi gaëp söï coá. Chaát löôïng ñieän : Chaát löôïng ñieän ñöôïc ñaùnh giaù qua 2 chæ tieâu taàn soá vaø ñieän aùp. Chæ tieâu taàn soá do cô quan ñieän heä thoáng quoác gia ñieàu chænh. Nhö vaäy ngöôøi thieát keá phaûi ñaûm baûo vaán ñeà ñieän aùp. Ñieän aùp löôùi trung vaø haï chæ cho pheùp dao ñoäng trong khoaûng  5% . Caùc xí nghieäp nhaø maùy yeâu caàu chaát löôïng ñieän aùp cao thì phaûi laø  2 .5 % . An toaøn : Coâng trình caáp ñieän phaûi ñöôïc thieát keá coù tính an toaøn cao. An toaøn cho ngöôøi vaän haønh, ngöôøi söû duïng, an toaøn cho thieát bò , cho toaøn boä coâng trình... Toùm laïi ngöôøi thieát keá ngoaøi vieäc tính toaùn chính xaùc, choïn löïa ñuùng thieát bò vaø khí cuï coøn phaûi naém vöõng quy ñònh veà an toaøn,nhöõng qui phaïm caàn thieát khi thöïc hieän coâng trình. Hieåu roõ moâi tröôøng heä thoáng caáp ñieän vaø ñoái töôïng caáp ñieän.
  4. Kinh teá : Trong quaù trình thieát keá thöôøng xuaát hieän nhieàu phöông aùn, caùc phöông aùn thöôøng coù nhöõng öu vaø khuyeát ñieåm rieâng, coù theå lôïi veà kinh teá nhöng xeùt veà kæ thuaät thì khoâng ñöôïc toát. Moät phöông aùn ñaét tieàn thöôøng coù ñaët ñieåm laø ñoä tin caäy vaø an toaøn cao hôn, ñeå ñaûm baûo haøi hoaø giöõa 2 vaán ñeà kinh teá kæ thuaät caàn phaûi nghieân cöùu kæ löôõng môùi ñaït ñöôïc toái öu. II. Nhöõng ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu thieát keá chung veà maïng ñieän cuûa phaân xöôûng naøy : - caáp ñieän aùp : 10/0.4 (KV) - phaân xöôûng naøy ñaët caïnh phaân xöôûng thaùp saáy coù : Stt =180 (KV) vaø cos  =0.8 - sô ñoà maët baèng : goàm hai sô ñoà  sô ñoà maët baèng vaø noái daây cuûa phaân xöôûng  sô ñoà nguyeân lyù cuûa heä thoáng cung caáp ñieän cho phaân xöôûng - baûng lieät keâ teân thieát bò vaø caùc thoâng soá caàn thieát : Caùc thieát bò hoaït ñoäng ôû ñieän aùp :U = 380(V) KÍ HIEÄU Pñm(K STT Teân thieát bò cos  Ksd (soá W) löôïng) 1 Ñ.cô bôm daàu moài loø 1(1) 1.1 0.8 0.7 hôi A 2 Ñ.cô bôm daàu ñoát loø 2(1) 2 0.8 0.7
  5. hôi A 3 Ñ.cô bôm nöôùc loø hôi A 3(2) 2 0.75 0.7 4 Ñ.cô quaït loø hôi A 4(1) 1.1 0.75 0.7 5 Ñ.cô bôm daàu moài loø 0.75 0.7 5(2) 1.1 hôi B,C 6 Ñ.cô bôm daàu ñoát loø 0.8 0.7 6(2) 1.1 hôi B,C 7 Ñ.cô bôm nöôùc loø hôi 0.75 0.7 7(2) 1.1 B,C 8 Ñ.cô quaït loø hôi B,C 8(2) 1.1 0.75 0.7 9 Ñ.cô boàøn quay A 9(2) 22 0.7 0.6 10 Ñ.cô boàn quay B 10(1) 11 0.7 0.6 11 Ñ.cô bôm nöôùc leân 0.8 0.7 11(2) 4 thaùp saáy 12 Ñ.cô bôm Silicate leân 0.8 0.7 12(2) 4 thaùp saáy 13 Ñ.cô bôm Silicate vaøo 0.8 0.7 13(2) 4 beå 1 14 Ñ.cô bôm Silicate vaøo 14(1) 4 0.8 0.7 beå 2 15 Ñ.cô bôm nöôùc sinh 15(1) 4 0.8 0.7 hoaït

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản