đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 3

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
173
lượt xem
51
download

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định phụ tải tính toán theo hệ số cực đại K max và công suất trung bình P tb hiệu quả). Khi không có các số liệu cần thiết để áp dụng phương pháp tương đối đơn giản đã nêu ở trên, hoặc khi cần nâng cao độ chính xác của phụ tải tính toán thì nên dùng phương pháp tính theo hệ số cực đại. công suất định mức (W) k max ,k sd : hệ số cực đại và hệ số sử dụng. Hệ số sử dụng được tra trong các sổ tay, k max cũng được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 3

 1. Chương 3: TÍNH TOAÙN PHUÏ TAÛI I.Cô sôû lyù thuyeát : 1, Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo heä soá cöïc ñaïi K max vaø coâng suaát trung bình P tb ( coøn goïi laø phöông phaùp soá thieát bò hieäu quaû). Khi khoâng coù caùc soá lieäu caàn thieát ñeå aùp duïng phöông phaùp töông ñoái ñôn giaûn ñaõ neâu ôû treân, hoaëc khi caàn naâng cao ñoä chính xaùc cuûa phuï taûi tính toaùn thì neân duøng phöông phaùp tính theo heä soá cöïc ñaïi. Coâng thöùc tính: Ptt = k max .k sd .P ñm ; trong ñoù: P ñm : coâng suaát ñònh möùc (W) k max ,k sd : heä soá cöïc ñaïi vaø heä soá söû duïng. Heä soá söû duïng ñöôïc tra trong caùc soå tay, k max cuõng ñöôïc tra trong caùc soå tay theo k sd vaø n hq . Phöông phaùp naøy ñaït keát quaû chính xaùc cao vì khi xaùc ñònh soá thieát bò hieäu quaû n hq chuùng ta ñaõ xeùt tôùi moät loaït caùc yeáu toá quan troïng nhö aûnh höôûng cuûa soá thieát bò trong nhoùm, soá thieát bò coù coâng suaát lôùn nhaát cuõng nhö söï khaùc nhau veà cheá ñoä laøm vieäc cuûa chuùng. Khi tính theo phöông phaùp naøy, trong moät soá tröôøng hôïp cuï theå ta duøng coâng thöùc sau:
 2.  Tröôøng hôïp soá thieát bò thöïc teá n< 4 vaø n hq < 4 phuï taûi tính toaùn ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: n P tt nh =  Pñmi i 1 Q tt nh =  Q ñmi = P tt nh .tg  nh trong ño ù: P tt nh : coâng suaát taùc duïng cuûa nhoùm(KW) Q tt nh : coâng suaát phaûn khaùng cuûa nhoùm(KVAr)  Ñoái vôùi thieát bò laøm vieäc ôû cheá ñoä ngaén haïn laëp laïi thì: Sñm. añm S tt nh = 0,875 trong ñoù: S tt nh : coâng suaát tính toaùn bieåu kieán cuûa nhoùm, KVA. S ñm : coâng suaát bieåu kieán ñònh möùc, KVA. a ñm : heä soá ñoùng ñieän cuûa thieát bò.  Tröôøng hôïp soá thieát bò thöïc teá n  4 vaø n hq < 4 phuï taûi n tính toaùn ñöôïc tính theo coâng thöùc: P tt =  k pti .Pñmi i 1 n Q tt =  Pñmi .k pti .tg i i 1 trong ñoù k pti : heä soá phuï taûi thieát bò thöù i.
 3.  Neáu khoâng coù soá lieäu chính xaùc thì coù theå laáy gaàn ñuùng nhö: k pt = 0,9 ñoái vôùi thieát bò laøm vieäc ôû cheá ñoä daøi haïn. k pt = 0,75 ñoái vôùi thieát bò laøm vieäc ôû cheá ñoä ngaén haïn laëp laïi.  Tröôøng hôïp soá thieát bò thöïc teá n hq  4 thì P tt nh = k max .P tb nh n Vôùi: P tb nh = k sdnh .  Pñmi i 1 Q tb nh = Ptbnh . tg  tbnh Neáu: + n hq > 10 thì Q tt nh = Q tb nh = P tb .tg  tbnh + n hq  10 thì Q ttnh = 1,1 Q tbnh =1,1P tb .tg  tbnh 2,Tính toaùn phuï taûi : - Coâng thöùc ñeå tính doøng ñieän ñònh möùc cuûa moät thieát bò: Pñm I ñm  3 .U d .Cos  trong ñoù: Pñm = coâng suaát ñònh möùc cuûa thieát bò (KW). Ud = ñieän aùp daây ñònh möùc cuûa thieát bò (KV). Cos = heä soá coâng suaát cuûa thieát bò. - Doøng tính toaùn cuûa moät nhoùm thieát bò: S tt Ptt I tt  hoaëc I tt  3.U d 3.U d .Cos tb trong ñoù: Ptt : coâng suaát tính toaùn taùc duïng cuûa moät nhoùm thieát bò.
 4. Stt : coâng suaát tính toaùn bieåu kieán cuûa moät nhoùm thieát bò. Ud : ñieän aùp daây (KV). Cos tb : heä soá coâng suaát trung bình cuûa nhoùm. Vôùi: Cos tb ñöôïc tính nhö sau: n  Cos i .Pñmi Cos tb  i 1 n  Pñmi i 1 - Coâng thöùc tính thieát bò hieäu quaû n hq : 2 n   Pñmi  nhq   i n 1   Pñmi 2 i 1 - Coâng suaát bieåu kieán tính toaùn cuûa moät nhoùm thieát bò Stt nh : Stt nh  Ptt nh  Q 2 nh 2 tt - Doøng ñænh nhoïn cuûa moät thieát bò vaø nhoùm: Phuï taûi ñænh nhoïn ñöôïc ñònh nghóa laø phuï taûi cöïc ñaïi töùc thôøi, xaùc ñònh ñeå tính aûnh höôûng khôûi ñoäng thieát bò duøng ñieän. + Phuï taûi ñænh nhoïn cuûa moät thieát bò chính laø doøng môû maùy (khôûi ñoäng) vaø ñöôïc tính nhö sau: I kñ  I ñn  I ñm .K mm Vôùi: K mm = 2,5 neáu ñoäng cô laø loaïi roâto daây quaán. K mm = 5  7 neáu ñoäng cô laø loaïi roâto loàng soùc. + Ñoái vôùi moät nhoùm thieát bò doøng môû maùy (ñænh nhoïn) ñöôïc tính nhö sau:
 5.  I ñn  I mm max  I tt  I ñm (max) .k sd  trong ñoù: I mm max : doøng môû maùy lôùn nhaát cuûa moät thieát bò trong nhoùm. I ñm (max) : doøng ñònh möùc cuûa thieát bò coù doøng môû maùy lôùn nhaát. I tt : doøng tính toaùn cuûa nhoùm thieát bò. Ksd: heä soá söû duïng cuûa ñoäng cô coù doøng khôûi ñoäng lôùn nhaát II.Tính toaùn phuï taûi cho töøng tuû ñoäng löïc: Tuû ñoäng löïc1: Pñm(K cos  Iñm(A Imm( STT Teân thieát bò tg ksd W) ) A) Ñ.cô bôm daàu moài loø 0,8 1 1.1 0,75 0.7 2.1 10.5 hôi A Ñ.cô bôm daàu ñoát loø 0,8 2 2 0,75 0.7 3.8 19 hôi A Ñ.cô bôm nöôùc loø hôi 0,75 3 2 0,88 0.7 4.05 20.2 A Ñ.cô bôm nöôùc loø hôi 0,75 4 2 0,88 0.7 4.05 20.2 A 0,75 5 Ñ.cô quaït loø hôi A 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 Ñ.cô bôm daàu moài loø 0,75 0,88 6 1.1 0.7 2.23 11.15 hôi B 0,8 7 Ñ.cô bôm daàu ñoát loø 1.1 0,75 0.7 2.1 10.5
 6. hôi B Ñ.cô bôm nöôùc loø hôi 0,75 0,88 8 1.1 0.7 2.23 11.15 B 0,75 9 Ñ.cô quaït loø hôi B 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 Ñ.cô bôm daàu moài loø 0,75 0,88 10 1.1 0.7 2.23 11.15 hôi C Ñ.cô bôm daàu ñoát loø 0,8 0,75 11 1.1 0.7 2.1 10.5 hôi C Ñ.cô bôm nöôùc loø hôi 0,75 0,88 12 1.1 0.7 2.23 11.15 C 0,75 13 Ñ.cô quaït loø hôi C 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 Vôùi Uñm=Ud=380 (V) + Tính doøng ñònh möùc cuûa caùc thieát bò : Pñm I ñm  3.U d .Cos + Heä soá coâng suaát cuûa nhoùm Cos tb ñöôïc tính nhö sau: 13  Cos .P i ñmi 13015 , Cos tb  i 1 = = 0.765 13 17 P i 1 ñmi Suy ra tg tb = tg [arc cos(0.765)] = 0.84 + Tính heä soá söû duïng cuûa nhoùm k sd cuûa nhoùm 13 k sdi .Pñmi k sdnh  i 1 13 =0.7 Pi 1 ñmi + Tính soá thieát bò hieäu quaû n hq cuûa nhoùm:
 7. 2  13   .Pñmi  nhqnh   i 13 1  =12  Pñmi i 1 2 Tra baûng A2 tìm K max töø k sd vaø n hq suy ra K max =1.15 + Coâng suaát tính toaùn cuûa nhoùm ñöôïc tính nhö sau:  Coâng suaát trung bình cuûa nhoùm: 13 Ptb = k sdnh . Pñmi = 0.7x17= 11.9 (KW). i 1  Coâng suaát taùc duïng tính toaùn cuûa nhoùm: Pttnh  K max .Ptb Pttnh =1.15x11.9 = 13.685 (KW).  Coâng suaát phaûn khaùng tính toaùn cuûa nhoùm: Vì n hq =12 > 10 do ñoù Q ttnh = Q tb = Ptb .tg  tb vaäy: Q ttnh = 11.9 x 0.84 = 10 (Kvar). + Coâng suaát bieåu kieán tính toaùn cuûa nhoùm: Sttnh  Pttnh  Q 2 2 ttnh = 13.685 2  10 2 = 16.95 (KVA). + Doøng tính toaùn cuûa nhoùm : Sttnh 16,95 I ttnh  = = 25.75 (A) 3.U d 3.0,38 + Doøng ñænh nhoïn cuûa nhoùm:  I ñn  I mm max  I tt  I ñm (max) .k sd  Vôùi: I mm max = 101 (A), I ñm = 20.5 (A) , k sd = 0.7 , I ttnh = 25.75 (A) Vaäy:Iñnnh = 112.4 (A) TÑL nhoùm 2:
 8. Pñm(K cos  Iñm(A Imm( STT Teân thieát bò tg ksd W) ) A) 1 0,7 47.75 238.7 Ñ.cô boàn quay A 22 1,02 0.6 5 2 0,7 0.6 47.75 238.7 Ñ.cô boàn quay A 22 1,02 5 3 0,7 0.6 23.87 119.3 Ñ.cô boàn quay B 11 1,02 5 7 Vôùi Uñm=Ud=380 (V) + Tính doøng ñònh möùc cuûa caùc thieát bò : Pñm I ñm  3.U d .Cos Keát quaû tính toaùn ghi trong baûng: + Heä soá coâng suaát cuûa nhoùm Cos tb ñöôïc tính nhö sau: 3  Cos .P i ñmi 38.5 Cos tb  i 1 = = 0.7 3 55 P i 1 ñmi Suy ra tg tb = tg [arc cos(0.765)] = 1.02 + Tính heä soá söû duïng cuûa nhoùm k sd cuûa nhoùm 3 k sdi .Pñmi 33 k sdnh  i 1 = = 0.6 3 55 P i 1 ñmi + Tính soá thieát bò hieäu quaû n hq cuûa nhoùm: 2  3   .Pñmi  552 n hqnh   i 1  = = 2.777 3 1089  Pñmi 2 i 1
 9. + Coâng suaát tính toaùn cuûa nhoùm ñöôïc tính nhö sau:  do soá thieát bò thöïc teá n
 10. thaùp saáy 4 Ñ.cô bôm Silicate leân 0,8 4 0,75 0.7 7.6 38 thaùp saáy 5 Ñ.cô bôm Silicate vaøo 0,8 4 0,75 0.7 7.6 38 beå 1 6 Ñ.cô bôm Silicate vaøo 0,8 4 0,75 0.7 7.6 38 beå 1 7 Ñ.cô bôm Silicate vaøo 0,8 4 0,75 0.7 7.6 38 beå 2 8 Ñ.cô bôm nöôùc sinh 0,8 4 0,75 0.7 7.6 38 hoaït Vôùi Uñm=Ud=380 (V) + Tính doøng ñònh möùc cuûa caùc thieát bò : Pñm Iñm  3.Ud .Cos Keát quaû tính toaùn ghi trong baûng: + Heä soá coâng suaát cuûa nhoùm Cos tb ñöôïc tính nhö sau: 8  Cos .P i ñmi Cos tb  i 1 8 = 0.8 P i 1 ñmi Suy ra tg tb = tg [arc cos(0.8)] = 0.75 + Tính heä soá söû duïng k sd vaø heä soá thieát bò hieäu quaû n hq cuûa nhoùm :
 11. 8 k sdi .Pñmi k sdnh  i 1 8 = 0.7 Pi 1 ñmi 2 8   .Pñmi  nhqnh   i 1 8  =8  Pñmi i 1 2 Tra baûng A2 tìm K max töø k sd vaø n hq ta ñöôïc K max =1.2 + Coâng suaát tính toaùn cuûa nhoùm ñöôïc tính nhö sau :  Coâng suaát trung bình cuûa nhoùm: 13 Ptb = k sdnh . Pñmi = 0.7x32= 22.4 (KW). i 1  Coâng suaát taùc duïng tính toaùn cuûa nhoùm: Pttnh  K max .Ptb =1.2x22.4 = 26.88 (KW).  Coâng suaát phaûn khaùng tính toaùn cuûa nhoùm: Vì n hq = 8
 12. Vaäy : I ñn = 82.24 (A) III.Tính toaùn cho tuû phaân phoái chính : Pñm(K STT Tuû phaân phoái Xnh(m) Ynh(m) W) Tuû phaân phoái nhoùm 1 6.06 6.64 1 13.685 (TÑL1) Tuû phaân phoái nhoùm 2 21.621 6.6 2 55 (TÑL2) Tuû phaân phoái nhoùm 3 5.66 15.7 3 26.88 (TÑL3) o Taâm phuï taûi tuû chính : 3 X j * Pdmj 14242 .  X= j 1 = = 14.9 (m) 3 95.565 P j 1 dmj 3 Y j * Pdmj 876  Y= j 1 = = 9.16 (m) 3 95.565 P j 1 dmj o Coâng suaát tính toaùn cho tuû chính cuûa phaân xöôûng :
 13. 3  Pttpx =  j 1 Pttnhj = 95.565 (KW) 3  Qttpx = Q j 1 ttnhj = 84.58 (KVar) Suy ra : Sttpx = kdt Pttpx  Qttpx 2 2 =114.856 (KVA) Vôùi : kdt =laø heä soá ñoàng thôøi coù giaù trò töø 0.85  1 ta choïn kdt = 0.9 (chæ coù 3 maïch chính daãn ñeán caùc TÑL-baûng B16_trang B35_Höôùng daãn thieát keá laép ñaët ñieän) + Doøng tính toaùn cuûa nhoùm : Sttnh 114.856 I ttnh  = = 174.5 (A) 3.U d 3x0,38 + Doøng ñænh nhoïn cuûa nhoùm :  Idnnh  Immmax  Ittnh  Idm(max).ksdnh  Vôùi : I mm max = 329.46(A), I ñm = 47.75 (A) , k sd = 0,68, Ittnh = 174.5 (A) Vaäy : I ñn = 471.5 (A) o Dôøi tuû chính veà vò trí thuaän lôïi :  X = 14 (m)  Y = 18.5 (m)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản