đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 5

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
74
lượt xem
25
download

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn hai MBA như nhau có công suất SđmB = 50 (KVA) (loại 10/0.4) kiểm tra theo điều kiện quá tải sự cố... (do đặt MBA ngoài trời nên kqtsc = 1,4) Như vậy phương án này không thỏa mản điều kiện chọn máy. + Phương án 2: Chọn một MBA có công suất lớn hơn phụ tải tổng toàn phân xưởng. MBA được chọn như thế nên ta sẽ không kiểm tra điều kiện quá tải của MBA. Chọn MBA có công suất: S MBA =160 91.467 (KVA) MBA do ABB chế tạo có các thông số là :...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 5

  1. Chương 5: Phöông aùn choïn MBA + Phöông aùn 1: Choïn hai MBA nhö nhau coù coâng suaát SñmB = 50 (KVA) (loaïi 10/0.4) kieåm tra theo ñieàu kieän quaù taûi söï coá: S ttx SñmB  k qtsc 91,467 S dmB   65,3( KVA ) 1,4 (do ñaët MBA ngoaøi trôøi neân kqtsc = 1,4) Nhö vaäy phöông aùn naøy khoâng thoûa maûn ñieàu kieän choïn maùy. + Phöông aùn 2: Choïn moät MBA coù coâng suaát lôùn hôn phuï taûi toång toaøn phaân xöôûng. MBA ñöôïc choïn nhö theá neân ta seõ khoâng kieåm tra ñieàu kieän quaù taûi cuûa MBA. Choïn MBA coù coâng suaát: S MBA =160 > 91.467 (KVA) MBA do ABB cheá taïo coù caùc thoâng soá laø : S MBA =160(KVA), Po =500(W), PN =2950 (W) ,U N (%) = 4,5 ñieän aùp :10/0,4(KV) kích thöôùc :daøi-roäng-cao :1260-770-1420 (m) troïng löôïng :820 (Kg)
  2. Nhö vaäy : phöông aùn coù moät MBA coù khoái löôïng laø 820 (Kg) ñaùp öùng ñöôïc khaû naêng taûi ñieän cho caû xí nghieäp vaø (muïc ñích choïn Sñm =160 KVA maø khoâng choïn Sñm =100 KVA) laø coù theå taêng taûi leân khi môû roäng phaân xöôûng trong töông lai(vì MBA coù coâng suaát khaù lôùn so vôùi taûi) Tuy nhieân,thöôøng thì ngöôøi ta choïn phöông aùn 2 MBA, vì khi coù söï coá moät maùy bò hö thì maùy coøn laïi vaãn coù theå laøm vieäc(trong ñieàu kieän quaù taûi) vaø duy trì ñieän aùp cho phaân xöôûng .  Sô ñoà noái daây MBA vaø maùy buø
  3. Choïn daây daãn vaø thieát bò baûo veä CB - Kieåm tra suït aùp vaø tính toaùn ngaén maïch A. CHOÏN DAÂY DAÃN: I.Cô sôû lyù thuyeát : 1,Choïn daây pha : Daây daãn haï aùp ñöôïc choïn theo ñieàu kieän phaùt noùng: I lv max Icpdd  K vôùi : Ilv max laø doøng ñieän laøm vieäc lôùn nhaát cuûa daây taûi  Phuï taûi laø moät thieát bò: doøng ñieän laøm vieäc lôùn nhaát baèng doøng ñieän ñònh möùc cuûa thieát bò ( Ilv max = Iñm ).  Phuï taûi laø moät nhoùm thieát bò: doøng ñieän laøm vieäc lôùn nhaát baèng doøng ñieän tính toaùn cuûa nhoùm thieát bò ( Ilv max = Ittnh ). - K laø tích caùc heä soá hieäu chænh K1, K2 , K3 . K = K 1K 2K - K1 theå hieän aûnh höôûng caùch laép ñaët. - K2 theå hieän aûnh höôûng töông hoã cuûa 2 maïch keà nhau. - K3 theå hieän aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä töông öùng vôùi daïng caùch ñieän. - Icpdd laø doøng ñieän laâu daøi cho pheùp cuûa daây daãn ñöôïc choïn. Trong tröôøng hôïp cuï theå cuûa xöôûng:  Taát caû daây daãn ñöôïc ñaët treân khay doïc töôøng neân K1 =1.  Nhieät ñoä moâi tröôøng 300C : K3 =1.
  4.  Loaïi daây choïn cho heä thoáng trong phaân xöôûng naøy ñeàu laø loaïi caùp ñoàng 2,Choïn daây trung tính (N): Tieát dieän cuûa daây trung tính caàn löïa choïn cho phaân xöôûng ngoaøi yeáu toá taûi coøn phaûi döïa vaøo caùc yeáu toá nhö :daïng cuûa sô ñoà noái ñaát(TT,TN,IT...) vaø phöông phaùp baûo veä choáng chaïm ñieän tröïc tieáp . -ñoái vôùi maïch moät pha: + FN =Fpha – neáu taûi laø baát ñoái xöùng hoaëc taûi gaây soùng haøi,phoùng ñieän hay khi FCu  16mm2 vaø FAl  25mm2 cho caùc maïch moät pha. + FN = 0.5Fpha – cho caùc tröôøng hôïp coøn laïi (daây trung tính phaûi ñöôïc baûo veä thích hôïp). -ñoái vôùi heä thoáng 3 pha: +khi FCu>16 mm2 hay FAl >25 mm2 thì FN =Fpha +caùc tröôøng hôïp coøn laïi choïn FN = 0.5Fpha

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản