đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 6

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
90
lượt xem
23
download

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

chọn cáp đơn do LENS chế tạo dây loại 1x70. Do MBA đặt ngoài trời nên dòng điện cho phép là 268 (A). Rdd (20OC) = 0.268 ( ) -chọn dây trung tính cùng loại có FN = 0.5Fpha ,loại 1x35, Icpdd = 169(A) Với Psc=500(MVA) suy ra: Isc = 5.45(KA) 2.Từ các máy biến áp đến tủ phân phối chính: Sau khi bù công suất phản kháng, tổng công suất biểu kiến cần từ các máy biến áp: S=91.467 (KVA).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 6

  1. Chương 6: Choïn daây noái ñaát baûo veä (PE) -Daây PE caàn ñöôïc boïc vaø sôn maøu (vaøng hoaëc xanh laù) ñeå deã daøng phaân bieät vôùi caùc daây khaùc -Caàn ñöôïc baûo veä choáng hö hoûng cô vaø hoaù -Vôùi cuøng moät loaïi vaät lieäu : +Fpha  16mm2 thì FPE =Fpha +16 35 mm2 thì FPE =0.5Fpha vôùi : FN – tieát dieän cuûa daây trung tính (mm2) FPE– tieát dieän cuûa daây noái ñaát baûo veä (mm2) Fpha – tieát dieän cuûa daây pha (mm2) FCu – tieát dieän cuûa daây daãn baèng ñoàng (mm2) FAl – tieát dieän cuûa daây daãn baèng nhoâm (mm2) II.Choïn daây cho phaân xöôûng : 1.choïn daây phía haï aùp cuûa MBA : MBA coù :Sñm=160(KVA),Uhaï=400(V)
  2. IñmMBA=231(A)  Icpdd  IñmMBA=231(A) - choïn caùp ñôn do LENS cheá taïo daây loaïi 1x70. Do MBA ñaët ngoaøi trôøi neân doøng ñieän cho pheùp laø 268 (A). Rdd (20OC) = 0.268 (  / km ) - choïn daây trung tính cuøng loaïi coù FN = 0.5Fpha ,loaïi 1x35, Icpdd = 169(A) Vôùi Psc=500(MVA) suy ra: Isc = 5.45(KA) 2.Töø caùc maùy bieán aùp ñeán tuû phaân phoái chính: Sau khi buø coâng suaát phaûn khaùng, toång coâng suaát bieåu kieán caàn töø caùc maùy bieán aùp: S=91.467 (KVA). Doøng ñieän tính toaùn: 91,467 Itt= = 139 (A) 3  0.38 Heä soá hieäu chænh K2 =1 do coù 1 maïch caùp trong moät haøng ñôn. I tt  Icpdd  = 139 (A) K1K 2 K 3 - choïn caùp ñôn do LENS cheá taïo daây loaïi 1x25. Do MBA ñaët ngoaøi trôøi neân doøng ñieän cho pheùp laø 144 (A). Rdd (20OC) = 0.727 (  / km ) - choïn daây trung tính cuøng loaïi coù FN = 0.5Fpha ,loaïi 1x16, Icpdd = 113(A) 3.Töø tuû phaân phoái chính ñeán caùc tuû ñoäng löïc 1,2,3 :
  3.  TPPC-TÑL1 Coâng suaát Stt = 16.95 (KVA) Doøng ñieän tính toaùn Itt = 25.75 (A) Heä soá hieäu chænh K2 = 0.85 do treân khay caùp coù 2 maïch caùp I tt  Icpdd  = 30.3 (A) K1K 2 K 3 - choïn caùp ñôn do LENS cheá taïo loaïi 1x2.5. Icpdd = 41(A) , - choïn daây trung tính cuøng loaïi(FN=Fpha), Rdd(20OC) =7.41(  / km )  TPPC-TÑL2 Coâng suaát Stt =78.56 (KVA) Doøng ñieän tính toaùn Itt = 119.36 (A) Heä soá hieäu chænh K2 = 1 do treân khay caùp coù 1 maïch caùp I tt  Icpdd  = 119.36 (A) K1K 2 K 3 - choïn caùp ñôn do LENS cheá taïo loaïi 1x25,Icpdd =144 (A), Rdd(20OC) = 0.727 (  / km ) - choïn daây trung tính cuøng loaïi coù FN = Fpha ,loaïi 1x25 ,Icpdd =144(A)  TPPC-TÑL3 Coâng suaát Stt =32.62 (KVA)
  4. Doøng ñieän tính toaùn Itt = 49.56(A) Heä soá hieäu chænh K2 = 0.85 do treân khay caùp coù 2 maïch caùp  Icpdd  I tt = 58.3 (A) K 1K 2K 3 - choïn caùp ñôn do LENS cheá taïo loaïi 1x6. Icpdd = 66 (A), Rdd(20OC) = 3.08 (  / km ) - choïn daây trung tính cuøng loaïi(FN=Fpha) 4.Töø tuû ñoäng löïc ñeán caùc thieát bò : tuû ñoäng löïc 1 Kí Soá Icpd Loaïi daây- Rdd( hieäu Iñm löôïn K d FN=Fpha(m  / km ) thieát (A) g (A) m2) (20OC) bò 1 1 0.7 2.1 5 VCm-0.5 37.1 2 1 0.7 3.8 7 VCm-0.75 24.74 3 2 0.7 4.05 7 VCm-0.75 24.74 4 1 0.7 2.23 5 VCm-0.5 37.1 5 2 0.7 2.23 5 VCm-0.5 37.1 6 2 0.7 2.1 5 VCm-0.5 37.1
  5. 7 2 0.7 2.23 5 VCm-0.5 37.1 8 2 0.7 2.23 5 VCm-0.5 37.1 9 2 0.79 47.75 62 CVV- 1.33 (4x)14 10 1 0.79 23.87 34 CVV- 3.4 5 (4x)5.5 11 2 0.71 7.6 12 VCm-1.25 14.9 12 2 0.71 7.6 12 VCm-1.25 14.9 13 2 0.71 7.6 12 VCm-1.25 14.9 14 1 0.71 7.6 12 VCm-1.25 14.9 15 1 0.71 7.6 12 VCm-1.25 14.9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản