đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 7

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
170
lượt xem
64
download

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn thiết bị bảo vệ cho mạng hạ áp của nhà máy là máy cắt hạ thế (CB). Điều kiện chọn CB: UđmCB Ulưới  Dòng định mức của CB phải lớn hơn dòng làm việc lớn nhất: IđmCB Itt =Ilvmax  Trong một số trường hợp khi chọn CB cần kiểm tra khả năng tác động của CB theo điều kiện : Icắt nhanh CB Iđn(=Ikđ) Ngoài các điều kiện trên thì để đảm bảo an toàn hơn nữa cần có các thiết bị bổ xung như thiết bị chống dòng rò RCD có độ nhạy cao,cầu chì,dao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 7

  1. Chương 7: CHOÏN CB BẢO VỆ 1.Cô sôû lyù thuyeát: Choïn thieát bò baûo veä cho maïng haï aùp cuûa nhaø maùy laø maùy caét haï theá (CB).  Ñieàu kieän choïn CB: UñmCB  Ulöôùi  Doøng ñònh möùc cuûa CB phaûi lôùn hôn doøng laøm vieäc lôùn nhaát: IñmCB  Itt =Ilvmax  Trong moät soá tröôøng hôïp khi choïn CB caàn kieåm tra khaû naêng taùc ñoäng cuûa CB theo ñieàu kieän : Icaét nhanh CB > Iñn(=Ikñ) Ngoaøi caùc ñieàu kieän treân thì ñeå ñaûm baûo an toaøn hôn nöõa caàn coù caùc thieát bò boå xung nhö thieát bò choáng doøng roø RCD coù ñoä nhaïy cao,caàu chì,dao caùch ly... Choïn CB phoái hôïp vôùi daây daãn :  Thieát bò baûo veä caàn phaûi phoái hôïp vôùi daây daãn maø noù baûo veä do : Icaétnhieât=kIñmCB ,Kbv = kqt/k moät caùch gaàn ñuùng Kbv =1,neân coù theå coi :IñmCB  I’cp vôùi CB khoâng hieäu chænh : Icaétnhieät = Iñm vôùi CB hieäu chænh ñöôïc : Icaétnhieât = (0.4  1)Iñm  Kieåm tra trong tröôøng hôïp ngaén maïch moät pha vaø ba pha : (1) Imm  Icaéttöø  IN IcaétCB  I(3)N
  2. vôùi : Icaéttöø =(4  6) Iñm Icaétnhanh=(2  4) IñmCB trong ñoù : Kbv:heä soá theå hieän söï baûo veä vôùi daây daãn kqt :heä soá quaù taûi ngaén haïn cho pheùp cuûa daây daãn trong khoaûng  1h Icaétnhieät: doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB Icaéttö : doøng taùc ñoäng caét töø cuûa CB Icaétnhanh: doøng taùc ñoäng caét nhanh cuûa CB I’cp :doøng cho pheùp cuûa daây sau khi ñaõ hieäu chænh 2.Tính toaùn vaø choïn CB:  Baûng choïn CB cho caùc TPP : Maõ IñmC IcaétC Itt(A Icpdd Uñm hieäu B B ) (A) (V) CB (A) (KA) MBA- NS250 139 144 250 750 36 TPPC N TPPC- 25.7 NS100 41 100 750 25 TÑL1 5 N TPPC- 119. NS160 144 160 750 36 TÑL2 36 N TPPC- 49.5 NS100 66 100 750 25 TÑL3 6 N
  3.  Choïn CB cho caùc ñoäng cô : Kí IcaétC Maõ IñmC hieäu soá Iñm( Icpdd Uñm B hieäu B thieát löôïng A) (A) (V) (KA CB (A) bò ) 1 1 2.1 5 C60a 40 440 5 2 1 3.8 7 C60a 40 440 5 2(nhoù 10.9 3 7 C60a 40 440 5 m) 6 4 1 2.23 5 C60a 40 440 5 5 2 2.23 5 C60a 40 440 5 6 2 2.1 5 C60a 40 440 5 7 2 2.23 5 C60a 40 440 5 8 2 2.23 5 C60a 40 440 5 9 2(nhoù 151. 62 NS250 250 750 36 m) 88 N 10 1 25.8 34 C60a 40 440 5 75 11 2(nhoù 21.9 C60a 40 440 5 12 m) 1 12 2(nhoù 21.9 C60a 40 440 5 12 m) 1 13 2(nhoù 21.9 C60a 40 440 5 12 m) 1
  4. 14 1 7.6 12 C60a 40 440 5 15 1 7.6 12 C60a 40 440 5 C.TÍNH TOAÙN SUÏT AÙP : 1. Yeâu caàu veà ñoä suït aùp: Trong tính toaùn cung caáp ñieän, tuy toång trôû caùc ñöôøng daây nhoû nhöng khoâng theå boû qua ñöôïc. Khi mang taûi luoân toàn taïi söï suït aùp giöõa ñaàu vaø cuoái ñöôøng daây. Söï vaän haønh cuûa caùc taûi (ñoäng cô, chieáu saùng …) phuï thuoäc nhieàu vaøo ñieän aùp treân ñaàu vaøo cuûa chuùng vaø ñoøi hoûi giaù trò ñieän aùp gaàn vôùi giaù trò ñònh möùc. Do ñoù, sau khi choïn tieát dieän daây daãn phuø hôïp ta phaûi kieåm tra ñoä suït aùp ñeå khi mang taûi lôùn nhaát ñieän aùp taïi ñieåm cuoái ñöôøng daây phaûi naèm trong phaïm vi cho pheùp (  Ucp) Ñoä suït aùp lôùn nhaát cho pheùp: do nhöõng yeâu caàu vaän haønh, aûnh höôûng cuûa ñieän aùp ñoái vôùi tuoåi thoï caùc thieát bò neân theo qui ñònh (theo tieâu chuaån IEC ). + Ñoái vôùi chieáu saùng, ñoä suït aùp < 6%. + Ñoái vôùi caùc thieát bò khaùc, ñoä suït aùp < 8%. [Döïa theo Taøi Lieäu Höôùng Daãn Thieát Keá Laép Ñaët Ñieän Theo Tieâu Chuaån Quoác Teá IEC - baûng H1-26,trang H1-35]. 2. phöông phaùp tính toaùn suït aùp :
  5. Khi laøm vieäc bình thöôøng suït aùp treân daây daãn thoaû: U max  5%Uñm=0.05x380=19(V) L:Chieàu daøi daây (Km) R:ñieän trôû cuûa daây (  / Km ) F :tieát dieän cuûa daây daãn (mm2) 22.5.mm2 / km R0(Cu) = F R0(Al) = 36.mm 2 / km F -X ñöôïc boû qua cho daây coù tieát dieän nhoû hôn 50 mm2.Neáu khoâng coù thoâng tin naøo khaùc thì cho X=0.08(  / Km ),X=LX0 , Rdaây=LxR0 , , Uñm = 0.4 (KV) -Coâng thöùc kieåm tra suït aùp cho pheùp laø : n PR i 1 i i  Qi X i U dm   Ucp vaø : U max=  U+  Ui+  Uj vôùi: - Pi ,Qi laø coâng suaát taùc duïng vaø phaûn khaùng treân phaân ñoaïn i - Xi caûm khaùng cuûa phaân ñoaïn i - U :ñoä suït aùp töø MBA ñeán TPPC -  Ui :ñoä suït aùp töø TPPC ñeán TÑL 1,2 3 -  Uj :ñoä suït aùp töø TÑL ñeán thieát bò a. Suït aùp töø MBA ñeán TPPC ( U ):
  6. Chính laø suït aùp töø MBA ñeán thanh caùi vaø töø thanh caùi ñeán TPPC - L=L0+Lm =0.015 (Km), RO(MBA)=0.268(  / Km ),RO(dd)=0.727 (  / Km ), - Ptt=95.565(KW),Qtt=84.58(Kvar) - Rdaây=0.268x10 +0.727x5 =6.53x10-3(  ), Xdaây=0.08x10 x10-3=0.8x10-3(  )  U =(RdaâyPtt  +Xdaây.Qtt  )/Uñm = 1.91 (V) b. Suït aùp töø TPPC ñeán TÑL 1,2,3:( Ui )  TPPC-TÑL1: - L=0.019 (Km), R0=7.41 (  / Km ), Ptt=13.685(KW),  U 1=(RdaâyPtt  +Xdaây.Qtt  )/Uñm = 5 (V)  TPPC-TÑL2: - L=0.030 (Km), R0=0.727 (  / Km ), Ptt=55(KW),  U 2 =(RdaâyPtt  +Xdaây.Qtt  )/Uñm = 3.15 (V)  TPPC-TÑL3: - L=0.007 (Km), R0=3.08 (  / Km ), Ptt=26.88(KW),  U 3 =(RdaâyPtt  +Xdaây.Qtt  )/Uñm = 1.53 (V)
  7. c.Tính suït aùp töø TÑL ñeán thieát bò: ( U j ) Kí Soá R0(20O Loaïi daây- Pñm hieäu L(Km U j U max löôïn C) FN=Fpha(m (Kw thieát ) 10-3 (V) (V) g (  / km ) m2) ) bò 1.5 1A 1 14.7 37.1 VCm-0.5 1.1 8.5 8 1.8 2A 1 14.5 24.74 VCm-0.75 2 8.8 9 1.9 3A 2 15 24.74 VCm-0.75 2 8.86 5 4A 1 14 37.1 VCm-0.5 1.1 1.5 8.41 5B 1 11.2 37.1 VCm-0.5 1.1 1.2 8.1 1.3 6B 1 12.3 37.1 VCm-0.5 1.1 8.23 2 1.4 7B 1 13.5 37.1 VCm-0.5 1.1 8.36 5 1.0 8B 1 10 37.1 VCm-0.5 1.1 8 7 5C 1 7.6 37.1 VCm-0.5 1.1 0.8 7.7
  8. 0.9 6C 1 8.8 37.1 VCm-0.5 1.1 7.85 4 1.0 7C 1 10 37.1 VCm-0.5 1.1 8 7 0.6 8C 1 6.4 37.1 VCm-0.5 1.1 7.6 8 9A 2 7.5 1.33 CVV-(4x)14 22 0.6 5.64 CVV- 10A 1 8 3.4 11 0.8 5.85 (4x)5.5 11 2 14.6 14.9 VCm-1.25 4 2.3 5.73 12 2 13.5 14.9 VCm-1.25 4 2.1 5.56 13 2 12.3 14.9 VCm-1.25 4 1.93 5.37 14 1 15.8 14.9 VCm-1.25 4 2.5 5.92 15 1 14.6 14.9 VCm-1.25 4 2.3 5.73 Nhö vaäy :ñoä suït aùp khi mang taûi lôùn nhaát ( U max)ôû cuoái ñöôøng daây ñeàu nhoû hôn 19V(

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản