đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 13

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
110
lượt xem
25
download

đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nói chung việc di chuyển dữ liệu sử dụng các lệnh sơ đồ thang gây ra sự sử dụng của một bộ ghi đơn để so sánh nội dung của hai bộ ghi. Trong ngôn ngữ sơ đồ thang, chúng óc ba lệnh so sánh là bằng, nhỏ hơn hay lớn hơn. Phụ thuộc vào kết quả của phép so sánh lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng, một đầu ra có thể được bật lên (ON) hay tắt đị (OFF) hay một phép tính khác có thể được thực hiện. So sánh bằng EQU Lệnh này được dùng để kiểm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 13

  1. Chương 13: C¸c phÐp so s¸nh d÷ liÖu Nãi chung viÖc di chuyÓn d÷ liÖu sö dông c¸c lÖnh s¬ ®å thang g©y ra sù sö dông cña mét bé ghi ®¬n ®Ó so s¸nh néi dung cña hai bé ghi. Trong ng«n ng÷ s¬ ®å thang, chóng ãc ba lÖnh so s¸nh lµ b»ng, nhá h¬n hay lín h¬n. Phô thuéc vµo kÕt qu¶ cña phÐp so s¸nh lín h¬n, nhá h¬n hay b»ng, mét ®Çu ra cã thÓ ®−îc bËt lªn (ON) hay t¾t ®Þ (OFF) hay mét phÐp tÝnh kh¸c cã thÓ ®−îc thùc hiÖn. So s¸nh b»ng EQU LÖnh nµy ®−îc dïng ®Ó kiÓm tra hai g¸i trÞ b»ng nhau hay kh«ng. Nguån A vµ nguån B cã thÓ lµ gi¸ trÞ hay ®Þa chØ chøa c¸c gi¸ trÞ. VÝ dô trªn bËc 0 cña h×nh 4.., nÕu sù b»ng nhau lµ TRUE, th× ®Çu ra ®−îc kÝch ho¹t. So s¸nh nhá h¬n LES 1
  2. Gièng nh− lÖnh EQU, lÖnh LES kiÓm tra néi dung cña gi¸ trÞ trong mét vÞ trÝ (nguån A) ®Ó xem nÕu nã nhë h¬n gi¸ trÞ l−u trong vÞ trÝ thø hai (nguån B). NÕu ®iÒu kiÖn kiÓm tra lµ TRUE, ®Çu ra cuén hót trªn bËc thang 1 ®−îc kÝch ho¹t. So s¸nh lín h¬n GRT LÖnh so s¸nh lín h¬n ho¹t ®éng nh− lÖnh LES, víi c¸ biÖt lµ kiÓm tra ®−îc thùc hiÖn cho gi¸ trÞ lín h¬n ®iÒu kiÖn lµ TRUE, ®Çu ra cuén hót trªn bËc thang 2 sÏ ®−îc kÝch ho¹t. C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn C¸c hµm cña ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ®Ó thùc hiÖn mét chuæi c¸c lÖnh nh¶y cã ®iÒu kiÖn hay kh«ng cã ®iÒu kiÖn vµ lÖnh khø håi. C¸c lÖnh nµy cho phÐp ch−¬ng tr×nh ®Ó thùc hiÖn chØ mét sè ®o¹n cña l« gÝc ®iÒu khiÓn nÕu tËp hîp cè ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn ®−îc ®¶m b¶o. C¸c lÖnh nµy diÔn t¶ trªm c¸c phÇn tiÕp theo. LÖnh ®iÒu khiÓn r¬ le chñ MCR LÖnh r¬ le chñ ®−îc dïng theo cÆp ®Ó kÝch ho¹t hay dõng thùc hiÖn cña nhãm hay mét vïng cña c¸c bËc thang. LÖnh ®iÒu kiÖn MCR ®−îc dïng cïng víi lÖnh cuén hót MCR kh«ng ®iÒu kiÖn ®Ó ®−a hµng rµo xung quanh mét nhãm c¸c bËc. VÝ dô, trªn h×nh 4.., nÕu ®Çu vµo I:000/03 lµ ®óng (TRUE), cuén hót MCR cã ®iÒu kiÖn trªn bËc 0 sÏ ®−îc kÝch ho¹t vµ l« gÝc bªn trong cña vïng nµy sÏ ®−îc thùc hiÖn t−¬ng øng víi l« gÝc trªn tõng bËc trong vïng MCR. NÕu lÖnh MCR cã ®iÒu kiÖn t¾t (OFF), tÊt c¶ c¸c ®Çu ra kh«ng l−u bªn trong vïng nµy sÏ bÞ t¾t. C¸c bËc bªn trong vïng MCR cßn ®−îc quÐt, nh−ng thêi gian quÐt cña 2 PLC csÏ gi¶m, bëi v× tr¹ng th¸i sai cña c¸c ®Çu ra kh«ng l−u. C¸c ®Çu ra
  3. kh«ng l−u ®−îc bËt l¹i khi bËc cña chóng ®Þ ®Õn sai (FALSE). 3
  4. LÖnh nh¶y JMP vµ lÖnh nh·n LBL LÖnh nh¶y JMP vµ lªnh nh·n LBL lµ c¸c lÖnh ®−îc sö dông theo cÆp ®Ó bá qua mét ®o¹n cña ch−¬ng tr×nh l« gÝc thang. LÖnh nh¶y cho phÐp sù thùc hiÖn kÕ tiÕp b×nh th−êng ®−îc thay ®æi ®Ó CPU nahû ®Õn vÞ trÝ míi trªn ch−¬ng tr×nh thang. NÕu l« gÝc cña nh¶y lµ TRUE, th× cuén hót nh¶y JMP ra lÖnh cho CPU nh¶y ®Õn vµ thùc hiÖn bËc ®−îc g¸n ®Þa chØ trªn cïng nh− ®Þa chØ cuén nh¶y. §iÒu nµy cho phÐp ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn c¸c bËc mµ ®Çu ra cña dßng kÕ tiÕp b×nh th−êng cña ch−¬ng tr×nh s¬ ®å thang tiªu chuÈn. Môc ®Ých cña cña nh·n ®Ó nhËn d¹ng bËc thang mµ nã sÏ lµ ®Þa chØ ®Ých cña lÖnh nh¶y. Nh·n tham chiÕu ph¶i khíp víi n¬i mµ lÖnh nh¶y sÏ ®−îc sö dông. LÖnh nh·n kh«ng ®ãng gãp cho tÝnh liªn tôc l« gÝc, vµ nã lu«n lµ l« gÝc TRUE. LÖnh nµy ®−îc bè trÝ nh− ®iÒu kiÖn l« gÝc ®Çu tiªn trong bËc. LÖnh nhÉn tham chiÕu bëi mét ®Þa chØ duy nhÊt, ®Þa chØ cã thÓ ®−îc ®Þnh nghÜa chØ mét lÇn trong ch−¬ng tr×nh. LÖnh nh¶y ®Õn ch−¬ng tr×nh con JST C¸c ch−¬ng tr×nh con ®−îc sö dông trong lËp tr×nh ®Ó s¶n xuÊt mét ch−¬ng tr×nh cã cÊu tróc cao h¬n vµ ®Ó gi¶m sè l−îng bé nhí ®−îc dïng cho ch−¬ng tr×nh. C¸c ch−¬ng tr×nh con ®−îc sö dông ®Ó l−u c¸c hµm l« gÝc ®−îc t¸i xuÊt hiÖn mµ cã thÓ truy cËp vµo tõ c¸c phÇn kh¸c nhau cña ch−¬ng tr×nh l« gÝc s¬ ®å thang chÝnh. §iÒu nµy tiÕt kiÖm kh«ng gian bé nhí bëi v× hµm ®−îc lËp tr×nh chØ lµ mét mÆc dï nã ®−îc sö dông nhiÒu lÇn trong ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn. PLC S5 cña Allen – Bradley cã ba lÖnh ch−¬ng tr×nh con: lÖnh nh¶y ®Õn ch−¬ng tr×nh con JSR, ch−¬ng tr×nh con SBR vµ khø håi RET. C¸c lÖnh nµy h−íng bé xö lý ®i ®Õn mét tÖp ch−¬ng tr×nh con riªng biÖt trong ch−¬ng tr×nh l« gÝc thang, quÐt tÖp ch−¬ng tr×nh con nµy mét lÇn, vµ quay trë l¹i ®iÓm xuÊt ph¸t. LÖnh JSR h−íng bé xö lý ®Õn tÖp ch−¬ng tr×nh con ®Æc biÖt vµ nÕu yªu cÇu, ®Þnh nghÜa d÷ liÖu ®i qua vµ nhËn ®−îc tõ ch−¬ng tr×nh con. LÖnh phô SBR lµ lÖnh chøa c¸c c¸c d÷ liÖu 4
  5. ®Õn. LÖnh SBR chØ ®−îc sö dông nÕu s¬ ®å thangyªu cÇu r»ng d÷ liÖu ®−îc ®i qua ®Õn vµ ®i tõ ch−¬ng tr×nh con. LÖnh RET kÕt thóc ch−¬ng tr×nh con vµ nÕu yªu cÇu, l−u d÷ liÖu ®Ó ®−îc khø håi vÒ lÖnh JSR trong ch−¬ng tr×nh chÝnh. NÕu lÖnh SBR ®−îc dïng, nã ph¶i chøa ch−¬ng tr×nh con. 5
  6. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản