ĐỒ ÁN - THIẾT KẾ MẠNG LAN CHO 1 CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC

Chia sẻ: babylove117x

Hiện tại Công Ty Đa Biên có 1 hê thống mạng gồm 7 máy tính, trong đó có 1 server & 6 máy client cho 3 bộ phận kế toán kiểm toán , kinh doanh , nhân sự. Có 1 switch nối vào route ADSL để sử dụng internet.... Mô hình mạng tổng quát hiện tại của Công ty.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐỒ ÁN - THIẾT KẾ MẠNG LAN CHO 1 CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC

ĐỒ ÁN

THIẾT KẾ MẠNG
LAN CHO 1 CÔNG
TY, DOANH NGHIỆP,
TỔ CHỨC
Đồ án thi giữa kì

Đồ án 1:

Hiện tại Công Ty Đa Biên có 1 hê thống mạng gồm 7 máy tính, trong đó có 1
server & 6 máy client cho 3 bộ phận kế toán , kinh doanh , nhân sự.
Có 1 switch nối vào route ADSL để sử dụng internet. Mô hình mạng tổng quát
hiện tại của Công ty như sau :
SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MÁY HIỆN TẠI
Phòng Kinh Doanh Phòng Kế Toán


Switch
File Server


Router

Phòng Nhân Sự


Thành viên trong các bộ phận
1. Bộ phận kế toán
• 2 thành viên bất kì trong nhóm
2. Bộ phận kinh doanh
• 2 thành viên bất kì trong nhóm
3. Bộ phận nhân sự
• 2 thành viên bất kì trong nhóm
4. Giám đốc
• Nguyễn Văn A
Thư mục được tổ chức trong File Server

D:\
Kinh DoanhKế ToánNhân SựDùng ChungSoftWare

YÊU CẦU CỦA CÔNG TY
• Cài đặt các máy tính con với hệ điều hành windows xp và máy chủ với
hệ điều hành windows server 2003
• Nhân viên trong công ty không được sử dụng phần mềm
YahooMessenger, Windows Media.
• Nhân viên trong công ty không được sử dụng Control Pannel, My
Computer.
• Thiết lập domain cho hệ thống mạng
o Tên domain của dabien.com
• Tạo các user cho các thành viên trong công ty
o User có tên là Trần Thị Ngọc Anh thì username là anhttn và
password là ‘123456’
o Bắt buộc user phải thay đổi password trong lần đăng nhập đầu
tiên
• Tạo các Group, User thuộc Group nào thì add vào Group đó
• Các user được phân quyền phù hợp với công việc của mình.
• Có file server chia sẽ dữ liệu.
o Trong file server có các thư mục kế toán, kinh doanh, nhân sự,
thư mục chung, SoftWare.Trong đó
 Thư mục SoftWare được share ẩn
 Thư mục kế toán chỉ có nhân viên kế toán mới có thể truy
xuất vào thư mục này.
 Thư mục kinh doanh thì chỉ có nhân viên kinh doanh mới có
thể truy xuất vào thư mục này.
 Thư mục nhân sự thì chỉ có nhân viên nhân sự mới có thể
truy xuất vào thư mục này.
 Thư mục dùng chung dành cho tất cả các nhân viên.
 Giám đốc là người có quyền cao nhất và có thể truy cập và
chỉnh sửa các thư mục trong file server.
 Trưởng các phòng ban có thể truy cập và chỉ có thể đọc dữ
liệu trong thư mục của các phòng ban khác.
Đồ án 2:

Hiện tại Công Ty TNHH phần mềm FPT có 1 hê thống mạng gồm 7 máy tính,
trong đó có 1 server & 6 máy client cho 3 bộ phận IT, kế toán, maketing.
Có 1 switch nối vào route ADSL để sử dụng internet. Mô hình mạng tổng quát
hiện tại của Công ty như sau :
SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MÁY HIỆN TẠI
Phòng IT Phòng Kế Toán


Switch
File Server


Router

Phòng Maketing


Thành viên trong các bộ phận
5. Bộ phận kế toán
• 2 thành viên bất kì trong nhóm
6. Bộ phận IT
• 2 thành viên bất kì trong nhóm
7. Bộ phận Maketing
• 2 thành viên bất kì trong nhóm
8. Giám đốc
• Huỳnh Văn Bánh

Thư mục được tổ chức trong File Server
D:\
ITKế ToánMaketingDùng ChungSoftWare

YÊU CẦU CỦA CÔNG TY
• Cài đặt các máy tính con với hệ điều hành windows xp và máy chủ với
hệ điều hành windows server 2003
• Nhân viên trong công ty không được sử dụng phần mềm
YahooMessenger, Windows Media.
• Nhân viên trong công ty không được sử dụng Control Pannel, My
Computer.
• Thiết lập domain cho hệ thống mạng
o Tên domain của fpt.com
• Tạo các user cho các thành viên trong công ty
o User có tên là Trần Thị Ngọc Anh thì username là anhttn và
password là ‘123456’
o Bắt buộc user phải thay đổi password trong lần đăng nhập đầu
tiên
• Tạo các Group, User thuộc Group nào thì add vào Group đó
• Các user được phân quyền phù hợp với công việc của mình.
• Có file server chia sẽ dữ liệu.
o Trong file server có các thư mục kế toán, IT, Maketing, thư mục
chung, SoftWare.Trong đó
 Thư mục SoftWare được share ẩn
 Thư mục kế toán chỉ có nhân viên kế toán mới có thể truy
xuất vào thư mục này.
 Thư mục IT thì chỉ có nhân viên IT mới có thể truy xuất
vào thư mục này.
 Thư mục Maketing thì chỉ có nhân viên Maketing mới có
thể truy xuất vào thư mục này.
 Thư mục dùng chung dành cho tất cả các nhân viên.
 Giám đốc là người có quyền cao nhất và có thể truy cập và
chỉnh sửa các thư mục trong file server.
 Trưởng các phòng ban có thể truy cập và chỉ có thể đọc dữ
liệu trong thư mục của các phòng ban khác.
Đồ án 3:
Hiện tại trường CĐ Công Nghệ - Quản Trị Sonadezi có 1 hê thống mạng gồm 7
máy tính, trong đó có 1 server & 6 máy client cho 3 khoa CNTT, Quản Trị, Xây
dựng.
Có 1 switch nối vào route ADSL để sử dụng internet. Mô hình mạng tổng quát
hiện tại của Trường như sau :
SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MÁY HIỆN TẠI
Khoa CNTT Khoa Xây D ự ng


Switch
File Server


Router

Khoa Quản Trị


Thành viên trong các khoa
9. Khoa CNTT
• 2 thành viên bất kì trong nhóm
10. Khoa Quản Trị
• 2 thành viên bất kì trong nhóm
11. Khoa Xây dựng
• 2 thành viên bất kì trong nhóm
12. Hiệu trưởng
• Trần Văn C

Thư mục được tổ chức trong File Server
D:\
CNTTXây dự ngQuản trịDùng ChungSoftWare

YÊU CẦU CỦA trường
• Cài đặt các máy tính con với hệ điều hành windows xp và máy chủ với
hệ điều hành windows server 2003
• Nhân viên trong truờng không được sử dụng phần mềm
YahooMessenger, Windows Media.
• Nhân viên trong trường không được sử dụng Control Pannel, My
Computer.
• Thiết lập domain cho hệ thống mạng
o Tên domain của sonadezi.edu.vn
• Tạo các user cho các thành viên trong trường
o User có tên là Trần Thị Ngọc Anh thì username là anhttn và
password là ‘123456’
o Bắt buộc user phải thay đổi password trong lần đăng nhập đầu
tiên
• Tạo các Group, User thuộc Group nào thì add vào Group đó
• Các user được phân quyền phù hợp với công việc của mình.
• Có file server chia sẽ dữ liệu.
o Trong file server có các thư mục CNTT, Xây dựng, Quản trị, thư
mục chung, SoftWare.Trong đó
 Thư mục SoftWare được share ẩn
 Thư mục CNTT chỉ có thành viên khoa CNTT mới có thể
truy xuất vào thư mục này.
 Thư mục Xây dựng thì chỉ có thành viên khoa Xây dựng
mới có thể truy xuất vào thư mục này.
 Thư mục Quản trị thì chỉ có thành viên khoa Quản Trị mới
có thể truy xuất vào thư mục này.
 Thư mục dùng chung dành cho tất cả các nhân viên.
 Hiệu trưởng là người có quyền cao nhất và có thể truy cập
và chỉnh sửa các thư mục trong file server.
 Trưởng các phòng ban có thể truy cập và chỉ có thể đọc dữ
liệu trong thư mục của các phòng ban khác.
Đồ án 4:
Hiện tại trường CĐ Công Nghệ - Quản Trị Sonadezi có 1 hê thống mạng gồm 7
máy tính, trong đó có 1 server & 6 máy client cho 3 khoa Ngữ Văn, May - Giày, Cơ
Bản.
Có 1 switch nối vào route ADSL để sử dụng internet. Mô hình mạng tổng quát
hiện tại của Trường như sau :
SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MÁY HIỆN TẠI
Khoa Ngữ Văn Khoa May - Giày


Switch
File Server


Router

Khoa C ơ Bản


Thành viên trong các khoa
13. Khoa Ngữ Văn
• 2 thành viên bất kì trong nhóm
14. Khoa May - Giày
• 2 thành viên bất kì trong nhóm
15. Khoa Cơ Bản
• 2 thành viên bất kì trong nhóm
16. Hiệu trưởng
• Trần Văn C
Thư mục được tổ chức trong File Server
D:\
Ngữ VănMay - GiàyCơ bảnDùng ChungSoftWare
YÊU CẦU CỦA Trường
• Cài đặt các máy tính con với hệ điều hành windows xp và máy chủ với
hệ điều hành windows server 2003
• Thiết lập domain cho hệ thống mạng
o Tên domain của sonadezi.vn
• Tạo các user cho các thành viên trong công ty
o User có tên là Trần Thị Ngọc Anh thì username là anhttn và
password là ‘123456’
o Bắt buộc user phải thay đổi password trong lần đăng nhập đầu
tiên
• Nhân viên trong truờng không được sử dụng phần mềm
YahooMessenger, Windows Media.
• Nhân viên trong trường không được sử dụng Control Pannel, My
Computer.
• Thiết lập domain cho hệ thống mạng
• Tên domain của sonadezi.edu
• Tạo các user cho các thành viên trong trường
o User có tên là Trần Thị Ngọc Anh thì username là anhttn và
password là ‘123456’
o Bắt buộc user phải thay đổi password trong lần đăng nhập đầu
tiên
• Tạo các Group, User thuộc Group nào thì add vào Group đó
• Các user được phân quyền phù hợp với công việc của mình.
• Có file server chia sẽ dữ liệu.
o Trong file server có các thư mục Ngữ Văn, May - Giày, Cơ bản,
thư mục chung, SoftWare.Trong đó
 Thư mục SoftWare được share ẩn
 Thư mục Ngữ Văn chỉ có thành viên khoa Ngữ Văn mới có
thể truy xuất vào thư mục này.
 Thư mục May – Giày thì chỉ có thành viên khoa May - Giày
mới có thể truy xuất vào thư mục này.
 Thư mục Cơ bản thì chỉ có thành viên khoa Cơ Bản mới có
thể truy xuất vào thư mục này.
 Thư mục dùng chung dành cho tất cả các nhân viên.
 Hiệu trưởng là người có quyền cao nhất và có thể truy cập
và chỉnh sửa các thư mục trong file server.
 Trưởng các phòng ban có thể truy cập và chỉ có thể đọc dữ
liệu trong thư mục của các phòng ban khác.

Đồ án 5:

Hiện tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Văn Trường có 1 hê thống mạng
gồm 7 máy tính, trong đó có 1 server & 6 máy client cho 3 bộ phận IT, Chăm Sóc
Khách Hàng, Xây Dựng.
Có 1 switch nối vào route ADSL để sử dụng internet. Mô hình mạng tổng quát
hiện tại của Công ty như sau :
SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MÁY HIỆN TẠI
Phòng IT Phòng Chăm Sóc Khách Hàng


Switch
File Server


Router

Phòng Xây D ự ng


Thành viên trong các bộ phận
17. Bộ phận IT
• 2 thành viên bất kì trong nhóm
18. Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng
• 2 thành viên bất kì trong nhóm
19. Bộ phận Xây Dựng
• 2 thành viên bất kì trong nhóm
20. Giám đốc
• Đinh Công Lý

Thư mục được tổ chức trong File Server
D:\
ITChăm Sóc Khách HàngXây Dự ngDùng ChungSoftWare

YÊU CẦU CỦA CÔNG TY
• Cài đặt các máy tính con với hệ điều hành windows xp và máy chủ với
hệ điều hành windows server 2003
• Nhân viên trong công ty không được sử dụng phần mềm
YahooMessenger, Windows Media.
• Nhân viên trong công ty không được sử dụng Control Pannel, My
Computer.
• Thiết lập domain cho hệ thống mạng
o Tên domain của vantruong.com.vn
• Tạo các user cho các thành viên trong công ty
o User có tên là Trần Thị Ngọc Anh thì username là anhttn và
password là ‘123456’
o Bắt buộc user phải thay đổi password trong lần đăng nhập đầu
tiên
• Tạo các Group, User thuộc Group nào thì add vào Group đó
• Các user được phân quyền phù hợp với công việc của mình.
• Có file server chia sẽ dữ liệu.
o Trong file server có các thư mục Chăm Sóc Khách Hàng, IT, Xây
Dựng, thư mục chung, SoftWare.Trong đó
 Thư mục SoftWare được share ẩn
 Thư mục Chăm Sóc Khách Hàng chỉ có nhân viên Chăm
Sóc Khách Hàng mới có thể truy xuất vào thư mục này.
 Thư mục IT thì chỉ có nhân viên IT mới có thể truy xuất
vào thư mục này.
 Thư mục Xây Dựng thì chỉ có nhân viên Xây Dựng mới có
thể truy xuất vào thư mục này.
 Thư mục dùng chung dành cho tất cả các nhân viên.
 Giám đốc là người có quyền cao nhất và có thể truy cập và
chỉnh sửa các thư mục trong file server.
 Trưởng các phòng ban có thể truy cập và chỉ có thể đọc dữ
liệu trong thư mục của các phòng ban khác.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản