Đồ án thiết kế và thi công mô hình điều khiển thiết bị qua điện thoại

Chia sẻ: Tien Van Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:189

0
168
lượt xem
94
download

Đồ án thiết kế và thi công mô hình điều khiển thiết bị qua điện thoại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay , với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật , cùng với sự bùng nổ của ngành công nghệ thông tin và công nghệ viễn thông .Đặc biệt , sự phát triển hệ thống internet , tin học ... ngành bưu chính viễn thông đã phát triển tạo ra bước ngoặc quan trọng trong lĩnh vực thông tin đáp ứng nhu cầu của con người

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án thiết kế và thi công mô hình điều khiển thiết bị qua điện thoại

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM KHOA: ÑIEÄN TÖÛ BOÄ MOÂN: ÑIEÄN TÖÛ COÂNG NGHIEÄP THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG MOÂ HÌNH ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ QUA MAÏNG ÑIEÄN THOAÏI GVHD : TH.S TAÏ COÂNG ÑÖÙC SVTH : NGUYEÃN HOAØNG LAÂM MSSV : 00101153 SVTH : NGUYEÃN QUANG NHAÄT MSSV : 00101211 TP. HOÀ CHÍ MINH - 02 / 2004
 2. PHAÀN A. GIÔÙI THIEÄU
 3. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang i BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SPKT TP.HCM ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC KHOA _ ÑIEÄN TÖÛ NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Hoï vaø teân sinh vieân : NGUYEÃN QUANG NHAÄT _ MSSV : 00101211 Hoï vaø teân sinh vieân : NGUYEÃN HOAØNG LAÂM _ MSSV : 00101153 Lôùp: 001012 Ngaønh : KT ÑIEÄN TÖÛ 1. Teân ñeà taøi : Thieát Keá Vaø Thi Coâng Moâ Hình Ñieàu Khieån Thieát Bò Qua Maïng Ñieän Thoaïi 2. Caùc soá lieäu ban ñaàu : .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 3. Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh tính toaùn : .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 4. Caùc baûn veõ : .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 5. Giaùo vieân höôùng daãn : Th.S TAÏ COÂNG ÑÖÙC 6. Ngaøy giao nhieäm vuï: 4/10/2004 7. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: 19/02/2005 Giaùo vieân HD Thoâng qua boä moân Ngaøy.....thaùng 02 naêm 2005 Thoâng qua boä moân Th.S TAÏ COÂNG ÑÖÙC
 4. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang ii BAÛN NHAÄN XEÙT ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ------- oOo ------- GVHD : Th.S TAÏ COÂNG ÑÖÙC SVTH : NGUYEÃN HOAØNG LAÂM MSSV : 00101153 SVTH : NGUYEÃN QUANG NHAÄT MSSV : 00101211 Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân höôùng daãn : ................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. TP. HCM, ngaøy…… thaùng 2 naêm 2005 Giaùo vieân HD Th.S Taï Coâng Ñöùc
 5. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang iii BAÛN NHAÄN XEÙT ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN ----- oOo ----- GVHD : Th.S TAÏ COÂNG ÑÖÙC SVTH : NGUYEÃN HOAØNG LAÂM MSSV : 00101153 SVTH : NGUYEÃN QUANG NHAÄT MSSV : 00101211 Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân phaûn bieän : .................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. TP. HCM, ngaøy…… thaùng 2 naêm 2005 Giaùo vieân PB
 6. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang iv LÔØI NOÙI ÑAÀU ----- oOo ----- Trong lónh vöïc kyõ thuaät ngaøy nay thì lónh vöïc ñieän töû ñoùng vai troø voâ cuøng quan troïng trong thôøi ñaïi coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Noùi ñeán lónh vöïc ñieän töû thì chuùng ta khoâng theå khoâng nhaéc ñeán ngaønh kyõ thuaät ñieän töû _ vi ñieän töû . Ñoù laø chieác chìa khoaù vaøng môû ra moät kyû nguyeân môùi_ kyû nguyeân cuûa ngaønh coâng ngheä thoâng tin. Tuy chæ môùi thaâm nhaäp vaøo nöôùc ta gaàn ñaây nhöng coâng ngheä thoâng tin ñaõ phaùt trieãn raát nhanh vaø ngaøy caøng giöõ vai troø quan troïng trong neàn coâng nghieäp hoaù nöôùc nhaø. Heä thoáng vieãn thoâng, dòch vuï khaùch haøng, thoâng tin di ñoäng, nhaén tin caøng phaùt trieån vôùi tính hieän ñaïi vaø töï ñoäng hoùa ngaøy caøng cao. Vôùi söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa ngaønh coâng ngheä thoâng tin, thì vieäc ñieàu khieån caùc thieát bò ñieän töø xa qua maïng thoâng tin ñoùng vai troø quan troïng trong cuoäc coâng nghieäp hoaù. Xuaát phaùt töø thöïc tieãn naøy, nhoùm thöïc hieän ñeà taøi ñaõ ñi ñeán quyeát ñònh choïn ñeà taøi:”Thieát keá vaø thi coâng moâ hình ñieàu khieån thieát bò qua maïng ñieän thoaïi” Maëc duø nhöõng ngöôøi thöïc hieän ñaõ coá gaéng raát nhieàu ñeå hoaøn thaønh ñoà aùn naøy, song do giôùi haïn veà thôøi gian cuõng nhö kieán thöùc neân noäi dung coøn nhieàu thieáu soùt. Raát mong söï ñoùng goùp yù kieán cuûa quyù thaày coâ vaø caùc baïn sinh vieân ñeå taäp ñoà aùn ñöôïc hoaøn thieän hôn. Xin chaân thaønh caûm ôn ! Nhoùm thöïc hieän ñeà taøi Nguyeãn Quang Nhaät Nguyeãn Hoaøng Laâm
 7. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang v Lôøi caûm taï ----- oOo ---- Töø ngaøn xöa oâng cha ta ñaõ daïy chuùng ta nhöõng caâu noùi baát huû, trong ñoù coù caâu noùi maø laøm chuùng ta khoâng bao giôø queân ñöôïc: “Uoáng nöôùc nhôù nguoàn”,” AÊn quaû nhôù keû troàng caây”.Quaû ñuùng nhöõng caâu noùi treân thaät baát huû, noù luoân ñoïng laïi trong loøng moãi moät chuùng ta theo naêm thaùng. Do ño, chuùng ta phaûi luoân bieát ôn chaân thaønh ñoái vôùi caùc theá heä ñi tröôùc ñaõ daãn daét chuùng ta ñeán thaønh coâng. Trong thôøi gian hoaøn thaønh xong ñeà taøi, nhoùm thöïc hieän ñeà taøi ñaõ ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa quí baäc thaày coâ vaø baïn beø cuøng caùc anh chò khoaù tröôùc neân ñeà taøi ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh ñuùng thôøi gian qui ñònh. Nhoùm thöïc hieän xin chaân thaønh caûm taï ñeán : Thaày TAÏ COÂNG ÑÖÙC, giaûng vieân tröôøng ñaïi hoïc Baùch Khoa TP HCM, ñaõ heát loøng quan taâm, giuùp ñôõ taän tình vaø taïo moïi ñieàu kieän ñeå nhoùm thöïc hieän ñeà taøi coù theå hoaøn thaønh ñoà aùn naøy Nhoùm thöïc hieän ñeà taøi xin chaân thaønh göûi lôøi caûm taï ñeán quí thaày coâ trong khoa Ñieän Töû ñaõ cung caáp cho nhoùm nhöõng kieán thöùc neàn, chuyeân moân laøm cô sôû ñeå nhoùm coù theå hoaøn thaønh xong ñeà taøi naøy. Nhoùm thöïc hieän ñeà taøi cuõng xin chaân thaønh caûm ôn ñeán caùc baïn sinh vieân vaø caùc baäc anh chò ñaõ giuùp ñôõ nhoùm veà nhieàu maët: yù kieán, taøi lieäu…., ñeå nhoùm coù theå hoaøn thaønh coâng vieäc ñuùng thôøi gian qui ñònh. Nhoùm thöïc hieän ñeà taøi Nguyeãn Quang Nhaät Nguyeãn Hoaøng Laâm
 8. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang vi MUÏC LUÏC ----- oOo ----- PHAÀN A. GIÔÙI THIEÄU NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP ................................................................I BAÛN NHAÄN XEÙT ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ........................................................................................................................II BAÛN NHAÄN XEÙT ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN III MUÏC LUÏC .................................................................................................... VI LIEÄT KEÂ CAÙC BAÛNG ................................................................................... X LIEÄT KEÂ CAÙC HÌNH ................................................................................... XI PHAÀN B. NOÄI DUNG CHÖÔNG 1. DAÃN NHAÄP ............................................................................1 1.1. Ñaët vaán ñeà ......................................................................................1 1.2. Taàm quan troïng cuûa ñeà taøi ..............................................................2 1.3. Muïc ñích nghieân cöùu ñeà taøi. ...........................................................2 1.4. Giôùi haïn. .........................................................................................2 CHÖÔNG 2. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN ...................................................................4 2.1. Daøn yù nghieân cöùu............................................................................4 2.2. Ñoái töôïng nghieân cöùu. ....................................................................4 2.3. Phöông phaùp phöông tieän nghieân cöùu.............................................4 2.3.1. Phöông phaùp................................................................................4 2.3.2. Phöông tieän .................................................................................4 2.4. Laäp keá hoaïch nghieân cöùu ñeà taøi. ....................................................5 CHÖÔNG 3. GIÔÙI THIEÄU LYÙ THUYEÁT LIEÂN QUAN ..........................6 3.1. Giôùi thieäu toång quan veà toång ñaøi ñieän thoaïi...................................6 3.1.1. Ñònh nghóa veà toång ñaøi................................................................6 3.1.2. Chöùc naêng cuûa toång ñaøi ..............................................................6 3.1.3. Phaân loaïi toång ñaøi .......................................................................7 3.1.4. Caùc aâm hieäu ................................................................................7 3.1.5. Phöông thöùc chuyeån maïch cuûa toång ñaøi ñieän töû :.....................10 3.1.6. Trung keá....................................................................................10 3.2. Giôùi thieäu toång quan veà maùy ñieän thoaïi .......................................11 3.2.1. Giôùi thieäu ..................................................................................11 3.2.2. Chöùc naêng cuûa maùy ñieän thoaïi .................................................12 3.3. Phöông thöùc hoaït ñoäng giöõa toång ñaøi vaø maùy ñieän thoaïi .............15
 9. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang vii 3.4. Lyù thuyeát veà maïch khueách ñaïi. ....................................................18 3.4.1. Maïch khueách ñaïi khoâng ñaûo.....................................................20 3.4.2. Maïch khueách ñaïi ñaûo................................................................20 3.4.3. Macïh khueách ñaïi ñeäm ..............................................................21 3.5. Phöông thöùc giao tieáp giöõa Vi ñieàu khieån vôùi caùc vi maïch öùng duïng trong heä thoáng .................................................................................21 3.5.1. Laøm theá naøo ñeå Vi ñieàu khieån coù theå hoaït ñoäng.....................21 3.5.2. Giao tieáp giöõa Vi ñieàu khieån vôùi Relay vaø phím nhaán.............24 3.5.3. Giao tieáp giöõa Vi ñieàu khieån vôùi caùc IC choát 74HC573 ñeå môû roäng port ...............................................................................................26 3.5.4. Giao tieáp vôùi baøn phím soá hex söû duïng ngaét ngoaøi INT0.........28 3.5.5. Giao tieáp vi ñieàu khieån vôùi boä nhôù noái tieáp EEPROM AT24C08 ...................................................................................................33 3.5.6. Giao tieáp giöõa Vi ñieàu khieån vôùi IC chuyeân duøng thu phaùt DTMF, IC MT8888...............................................................................40 3.5.7. Giao tieáp giöõa Vi ñieàu khieån vôùi IC chuyeân duøng thu phaùt ngöõ aâm, ISD1420.........................................................................................45 3.5.8. Giao tieáp giöõa Vi ñieàu khieån vôùi IC thu tín hieäu hoàng ngoaïi, öùng duïng ñieàu khieån baèng Remote Tivi Sony......................................48 CHÖÔNG 4. THIEÁT KEÁ PHAÀN CÖÙNG ...................................................52 4.1. Yeâu caàu cuûa heä thoáng...................................................................52 4.1.1. Yeâu caàu.....................................................................................52 4.1.2. Hoaït ñoäng cuûa heä thoáng............................................................52 4.1.3. Sô ñoà khoái cuûa heä thoáng. .........................................................54 4.1.4. Chöùc naêng caùc khoái...................................................................54 4.2. Thieát keá töøng khoái . ......................................................................56 4.2.1. Khoái caûm bieán chuoâng . ............................................................56 4.2.2. Khoái ñieàu khieån Relay..............................................................58 4.2.3. Khoái taïo taûi giaû .........................................................................59 4.2.4. Maïch choáng quaù aùp...................................................................62 4.2.5. Maïch thu phaùt DTMF ...............................................................62 4.2.6. Maïch khueách ñaïi tín hieäu .........................................................64 4.2.7. Maïch ñieàu khieån thieát bò vaø nhaän bieát traïng thaùi thieát bò.........65 4.2.8. Maïch phaùt thoâng baùo ................................................................67 4.2.9. Khoái ñieàu khieån queùt phím .......................................................72 4.2.10. Boä nhôù ngoaøi .............................................................................72 4.2.11. Khoái xöû lyù trung taâm CPU ........................................................73 4.3. Sô ñoà nguyeân lyù heä thoáng vaø hoaït ñoäng.......................................74 CHÖÔNG 5. THIEÁT KEÁ PHAÀN MEÀM. ...................................................75 5.1. Chöông trình chính........................................................................75 5.2. Chöông trình khôûi taïo caùc thoâng soá ban ñaàu ................................76
 10. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang viii 5.3. Chöông trình phuïc vuï ngaét phím...................................................77 5.4. Chöông trình phuïc vuï ngaét töø MT8888........................................78 5.5. Chöông trình kieåm tra traïng thaùi baøn phím ..................................79 5.6. Chöông trình ñeám tín hieäu chuoâng............................................80 5.7. Löu ñoà chöông trình thay ñoåi Password........................................81 5.8. So saùnh maät maõ hieän taïi ..............................................................82 5.9. So saùnh maät maõ môùi .....................................................................83 5.10. Nhaäp 6 phím töø baøn phím ............................................................83 5.11. Nhaäp maõ ñieàu khieån töø baøn phím .................................................85 5.12. Khôûi taïo MT8888..........................................................................86 5.13. Nhaäp maõ ñieàu khieån töø ñieän thoaïi ................................................86 5.14. Nhaäp 6 maõ DTMF........................................................................88 5.15. Ghi 1 byte döõ lieäu vaøo AT24C08..................................................89 5.16. Ghi 6 soá cuûa maät maõ vaøo AT24C08 ...........................................89 5.17. Ñoïc 6 soá cuûa maät maõ töø AT24C08 .............................................91 5.18. Phaùt moät caâu thoâng baùo ................................................................92 5.19. Nhaän maõ ñieàu khieån töø Remote ...................................................92 5.20. Phaùt tín hieäu DTMF cuûa moät daõy soá............................................94 5.21. Xöû lyù maõ ñieàu khieån .....................................................................94 CHÖÔNG 6. GIAO TIEÁP VÔÙI MAÙY TÍNH .............................................96 6.1. Giôùi thieäu veà coång maùy in ............................................................96 6.1.1. Vaøi neùt cô baûn veà coång gheùp noái maùy in..................................96 6.1.2. Söï trao ñoåi vôùi caùc ñöôøng daãn tín hieäu .....................................98 6.1.3. Phöông thöùc truyeàn cuûa coång maùy in........................................99 6.2. Thieát keá heä thoáng giao tieáp maùy tính .........................................101 6.2.1. Yeâu caàu ñaët ra cho heä thoáng...................................................101 6.2.2. Phöông thöùc hoaït ñoäng............................................................101 6.2.3. Sô ñoà khoái ...............................................................................102 6.2.4. Sô ñoà nguyeân lyù cuûa maïch giao tieáp......................................104 6.3. Thieát keá phaàn meàm Vi ñieàu khieån .............................................105 6.3.1. Chöông trình chính ..................................................................106 6.3.2. Chöông trình phuïc vuï ngaét töø MT8888..................................108 6.3.3. Xöû lyù giao tieáp vôùi maùy tính ...................................................109 6.3.4. Xöû lyù ghi traïng thaùi .................................................................110 6.3.5. Xöû lyù ñoïc traïng thaùi ................................................................110 6.3.6. Xöû lyù maõ loãi (Error Code).......................................................110 6.3.7. Göûi maõ nhaän bieát heä thoáng .....................................................111 6.4. Thieát keá Phaàn meàm giao dieän baèng ngoân ngöõ Visual Basic 5.0111 6.4.1. Yeâu caàu veà giao dieän treân maùy tính .......................................111 6.4.2. Giôùi thieäu veà ngoân ngöõ laäp trình Visual Basic 5.0 .................112 6.4.3. Thieát keá giao dieän vaø laäp trình. ..............................................115 6.4.4. Taïo caùc taäp tin caøi ñaët chöông trình........................................120
 11. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang ix 6.4.5. Giôùi thieäu giao dieän ñieàu khieån ..............................................128 CHÖÔNG 7. TOÙM TAÉT _ KEÁT LUAÄN _ ÑEÀ NGHÒ ..............................129 7.1. Toùm taét coâng trình nghieân cöùu....................................................129 7.2. Keát luaän ......................................................................................130 7.2.1. Tính naêng cuûa heä thoáng moâ hình thieát keá ...............................131 7.2.2. Khaû naêng öùng duïng vaø tính hieäu quaû cuûa ñeà taøi.....................131 7.3. Höôùng phaùt trieån cuûa ñeà taøi ........................................................132 PHAÀN C. PHUÏ LUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
 12. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang x LIEÄT KEÂ CAÙC BAÛNG Baûng 3 - 1 : Baûng caùc thoâng soá cuûa maïch thueâ bao ñieän thoaïi .......................13 Baûng 3 - 2 : Phaân loaïi taàn soá tín hieäu Tone .....................................................14 Baûng 3 - 3 : Caùc tín hieäu thöôøng nghe thaáy treân ñöôøng daây ñieän thoaïi ñeå baøn ..................................................................................................................18 Baûng 3 - 4 : Baûng ví duï thoâng baùo ISD1420 ....................................................45 Baûng 4 - 1 : Baûng hai nhoùm taàn soá DTMF.......................................................63 Baûng 4 - 2 : Baûng ñòa chæ löu trong ISD cuûa heä thoáng .....................................70 Baûng 6 - 1 : Baûng chöùc naêng caùc chaân coång maùy in........................................97 Baûng C- 1 : Baûng hoaït ñoäng caùc chaân cuûa IC AT24C08 ..............................134 Baûng C- 2 : Baûng töø ñòa chæ 8 bit cuûa EEPROM 24C08................................137 Baûng C- 3 : Baûng toùm taét chöùc naêng caùc chaân cuûa IC MT8888 ...................141 Baûng C- 4 : Baûng thoâng soá cuûa tín hieäu DTMF ............................................142 Baûng C- 5 : Baûng chöùc naêng caùc thanh ghi cuûa MT8888 .............................143 Baûng C- 6 : Teân goïi caùc bít trong thanh ghi ñieàu khieån CRA.....................144 Baûng C- 7 : Chöùc naêng cuûa caùc bít trong thanh ghi ñieàu khieån CRA ...........144 Baûng C- 8 : Teân goïi caùc bít trong thanh ghi ñieàu khieån CRB ....................144 Baûng C- 9 : Chöùc naêng caùc bit trong thanh ghi ñieàu khieån CRB ..................145 Baûng C- 10 : Baûng chöùc naêng caùc chaân IC 74HC573 ...................................146 Baûng C- 11 : Baûng traïng thaùi IC 74HC373 ...................................................146 Baûng C- 12 : Baûng caùc Mode hoaït ñoäng cuûa ISD1420.................................151 Baûng C- 13 : Baûng chöùc naêng Port 3 Vi ñieàu khieån AT89C51 .....................156 Baûng C- 14 : Baûng toå chöùc boä nhôù cuûa AT89C51.........................................160 Baûng C- 15 : Baûng chöùc naêng thanh ghi traïng thaùi .......................................162 Baûng C- 16 : Baûng traïng thaùi sau khi reset ...................................................165 Baûng C- 17 : Baûng chöùc naêng caùc thanh ghi ñaëc bieät cuûa 89C51.................166 Baûng C- 18 : Baûng chöùc naêng thanh ghi TMOD...........................................166 Baûng C- 19 : Baûng chöùc naêng thanh ghi TCON............................................167 Baûng C- 20 : Baûng hoaït ñoäng ngaét cuûa 89C51 .............................................168 Baûng C- 21 : Baûng hoaït ñoäng côø ngaét ...........................................................169 Baûng C- 22 : Baûng hoaït ñoäng cuûa vector ngaét ..............................................169 Baûng C- 23 : Baûng lieät keâ caùc maõ ñieàu khieån cuûa Remote Sony .................172
 13. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang xi LIEÄT KEÂ CAÙC HÌNH Hình 3 - 1 : Daïng soùng tín hieäu chuoâng .............................................................8 Hình 3 - 2 :Daïng soùng tín hieäu môøi quay soá ......................................................8 Hình 3 - 3 :Daïng soùng tín hieäu baùo baän .............................................................9 Hình 3 - 4 : Daïng soùng tín hieäu baùo baän ............................................................9 Hình 3 - 5 : Daïng soùng tín hieäu ñaûo cöïc...........................................................10 Hình 3 - 6 : Trung keá ........................................................................................10 Hình 3 - 7 : Trung keá CO- line .........................................................................10 Hình 3 - 8 : Trung keá hai chieàu ........................................................................11 Hình 3 - 9 : Sô ñoà qui trình vaän haønh ñieän thoaïi baøn .......................................17 Hình 3 - 10 :Boä khueách ñaïi thuaät toaùn(BKÑTT) .............................................18 Hình 3 - 11 : Maïch khueách ñaïi khoâng ñaûo .......................................................20 Hình 3 - 12 : Maïch khueách ñaïi ñaûo ..................................................................20 Hình 3 - 13 : Maïch khueách ñaïi ñeäm.................................................................21 Hình 3 - 14 :Sô ñoà chaân cuûa AT89C51 (PDIP). ...............................................22 Hình 3 – 15: Cung caáp nguoàn xung clock cho vi ñieàu khieån. ..........................22 Hình 3 - 16 : Sô ñoà keát noái cuûa Vi ñieàu khieån .................................................23 Hình 3 - 17 : Sô ñoà giao tieáp giöõa Vi ñieàu khieån vaø phím nhaán, Relay...........25 Hình 3 - 18 : Maïch giao tieáp giöõa Vi ñieàu khieån vaø IC choát ...........................26 Hình 3 - 19 : Sô ñoà giao tieáp giöõa Vi ñieàu khieån vaø baøn phím ........................29 Hình 3 - 20 : Giao tieáp giöõa Vi ñieàu khieån vaø EEPROM AT24C08 ................34 Hình 3 - 21 : Giao tieáp giöõa Vi ñieàu khieån vaø MT8888...................................41 Hình 3 - 22 : Giao tieáp giöõa Vi ñieàu khieån vaø ISD1420 ..................................46 Hình 3 - 23 : Giao tieáp giöõa Vi ñieàu khieån vaø maét nhaän Remote Tivi ............49 Hình 4 - 1 : Sô ñoà khoái cuûa heä thoáng. ..............................................................54 Hình 4 - 2 : Maïch caûm bieán tín hieäu chuoâng....................................................56 Hình 4 - 3 : Maïch ñieàu khieån Relay................................................................58 Hình 4 - 4 : Maïch taûi giaû. .................................................................................59 Hình 4 - 5 : Sô ñoà töông ñöông cuûa maïch taûi giaû. ...........................................60 Hình 4 - 6 : Maïch choáng ñaûo cöïc. ....................................................................62 Hình 4 - 7 : Maïch thu phaùt DTMF....................................................................62 Hình 4 - 8 : Maïch khueách ñaïi tín hieäu. ............................................................64 Hình 4 - 9 : Maïch ñieàu khieån thieát bò...............................................................65 Hình 4 - 10 : Maïch phaùt thoâng baùo duøng ISD1420. .........................................67 Hình 4 - 11 : Maïch thu vaø phaùt thöû ISD1420. ..................................................68 Hình 4 - 12 : Maïch queùt phím. .........................................................................72 Hình 4 - 13 : Boä nhôù ngoaøi duøng EEPROM 24C08..........................................72 Hình 4 - 14 : Maïch xöû lyù trung taâm..................................................................73
 14. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang xii Hình 6 - 1 : Sô ñoà chaân coång maùy in( Jack ñöïc) ..............................................97 Hình 6 - 2 :Sô ñoà chaân coång maùy in( Jack caùi) ................................................97 Hình 6 - 3 : Thanh ghi döõ lieäu ..........................................................................98 Hình 6 - 4 :Thanh ghi traïng thaùi .......................................................................99 Hình 6 - 5 : Thanh ghi ñieàu khieån ....................................................................99 Hình 6 - 6 : Giaûn ñoà thôøi gian.........................................................................101 Hình 6 - 7 : Sô ñoà khoái maïch giao tieáp maùy tính ...........................................102 Hình 6 - 8 : Maïch giao tieáp MT8888 vôùi coång maùy in...................................103 Hình 6 - 9 : Sô ñoà nguyeân lyù maïch giao tieáp maùy tính .................................104 Hình 6 - 10 : Giao dieän khôûi ñoäng VB töø Windows .......................................112 Hình 6 - 11 : Bieåu töôïng VB treân Destop.......................................................112 Hình 6 - 12 : Maøn hình chính cuûa VB 5.0 ......................................................113 Hình 6 - 13 : Maøn hình giao dieän cuûa VB 5.0 ................................................113 Hình 6 - 14 : Thanh coâng cuï soaïn thaûo ..........................................................114 Hình 6 – 15: Giao dieän thieát keá .....................................................................114 Hình 6 - 16 : Maøn hình soaïn thaûo cuûa VB 5.0................................................114 Hình 6 - 17 : Giao dieän ñieàu khieån trong khi thieát keá....................................115 Hình 6 - 18 : Giao dieän nhaäp maät ma khi thieát keáõ .........................................117 Hình 6 - 19 : Giao dieän nhaäp teân thieát bò luùc thieát keá ....................................118 Hình 6 - 20 : Cho thöïc thi coâng cuï Application Setup Wizard cuûa VB. .......120 Hình 6 - 21 : Hoäp thoaïi 1 cuûa coâng cuï Setup Wizard.....................................121 Hình 6 - 22 : Hoäp thoaïi 2 cuûa coâng cuï Setup Wizard.....................................121 Hình 6 - 23 : Hoäp thoaïi 3 cuûa coâng cuï Setup Wizard.....................................122 Hình 6 - 24 : Hoäp thoaïi 4 cuûa coâng cuï Setup Wizard.....................................122 Hình 6 - 25 : Hoäp thoaïi 5 cuûa coâng cuï Setup Wizard.....................................123 Hình 6 - 26 : Hoäp thoaïi 6 cuûa coâng cuï Setup Wizard.....................................123 Hình 6 - 27 : Hoäp thoaïi 7 cuûa coâng cuï Setup Wizard.....................................124 Hình 6 - 28 : Hoäp thoaïi 8 cuûa coâng cuï Setup Wizard.....................................124 Hình 6 - 29 : Hoäp thoaïi 9 cuûa coâng cuï Setup Wizard.....................................125 Hình 6 - 30 : Hoäp thoaïi 10 cuûa coâng cuï Setup Wizard...................................125 Hình 6 - 31 : Hoäp thoaïi 11 cuûa coâng cuï Setup Wizard...................................126 Hình 6 - 32 : Hoäp thoaïi 12 cuûa coâng cuï Setup Wizard...................................126 Hình 6 - 33 : Hoäp thoaïi 13 cuûa coâng cuï Setup Wizard...................................127 Hình 6 - 34 : Hoäp thoaïi 3 cuûa coâng cuï Setup Wizard.....................................127 Hình 6 - 35 : Giao dieän chính ñieàu khieån thieát bò baèng maùy tính ..................128 Hình 6 - 36 : Giao dieän nhaäp maät maõ. ............................................................128 Hình 6 - 37 : Giao dieän nhaäp teân thieùt bò .......................................................128 Hình C- 1 : Sô ñoà chaân AT24C08 .................................................................134 Hình C- 2 : Sô ñoà caáu truùc beân trong IC AT24C08 .......................................134 Hình C- 3 : Giaûn ñoà xung AT24C08..............................................................135
 15. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang xiii Hình C- 4 : Giaûn ñoà xung Start vaø Stop.........................................................136 Hình C- 5 : Giaûn ñoà xung tín hieäu Acknowledge..........................................136 Hình C- 6 : Giaûn ñoà ghi 1 Byte AT24C08.....................................................138 Hình C- 7 : Giaûn ñoà ghi 1 Byte AT24C08.....................................................138 Hình C- 8 : Giaûn ñoà ñoïc ñòa chæ hieän taïi .......................................................139 Hình C- 9 : Giaûn ñoà ñoïc ñòa chæ ngaãu nhieân..................................................139 Hình C- 10 : Giaûn ñoà ñoïc ñòa chæ lieân tuïc ....................................................140 Hình C- 11 : Sô ñoà caáu truùc beân trong IC MT8888.......................................140 Hình C- 12 : Sô ñoà chaân cuûa hoï IC MT8888.................................................141 Hình C- 13 : Sô ñoà chaân cuûa IC MT8888......................................................141 Hình C- 14 : Sô ñoà chaân IC 74HC573 ...........................................................145 Hình C- 15 : Caáu truùc beân trong IC 74HC573...............................................146 Hình C- 16 : Caáu truùc IC ISD1420 ................................................................148 Hình C- 17 : Sô ñoà chaân ISD1420 .................................................................149 Hình C- 18 : Giaûn ñoà quaù trình thu ISD1420.................................................153 Hình C- 19 : Giaûn ñoà quaù trình phaùt ISD1420 ..............................................153 Hình C- 20 : Sô ñoà chaân Vi maïch TL082......................................................154 Hình C- 21 : Sô ñoà chaân vi ñieàu khieån AT89C51 .........................................155 Hình C- 22 : Sô ñoà caáu truùc beân trong IC AT89C51 .....................................158 Hình C- 23 : Toùm taét caùc vuøng boä nhôù cuûa 89C51.......................................159 Hình C- 24 : Phöông thöùc maõ hoaù bit trong Remote Sony ............................170 Hình C- 25 : Phöông thöùc maõ hoaù bit trong Remote Sony (môû roäng thôøi gian ôû möùc cao) .................................................................................................170 Hình C- 26 : Khung truyeàn cuûa tín hieäu hoàng ngoaïi trong Remote Sony .....171 Hình C- 27 : Khung truyeàn cuûa tín hieäu taïi ngoõ ra cuûa boä thu hoàng ngoaïi ...172
 16. PHAÀN B. NOÄI DUNG
 17. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang 1 CHÖÔNG 1. DAÃN NHAÄP 1.1. Ñaët vaán ñeà Ngaøy nay, vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ vöôït baäc cuûa Khoa hoïc kyõ thuaät, cuøng vôùi söï buøng noå cuûa ngaønh Coâng ngheä thoâng tin vaø Coâng ngheä vieãn thoâng . Ñaëc bieät, trong nhöõng thaäp nieân gaàn ñaây cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa heä thoáng maïng Internet, tin hoïc…, ngaønh Böu chính vieãn thoâng ñaõ phaùt trieån taïo ra böôùc ngoaët quan troïng trong lónh vöïc thoâng tin ñaùp öùng nhu caàu cuûa con ngöôøi trong ñôøi soáng, kinh teá, chính trò… Vôùi nhu caàu veà thoâng tin cuûa con ngöôøi ngaøy caøng taêng, ñoàng thôøi vieäc öùng duïng caùc thieát bò ñieän thoaïi ngaøy caøng ñöôïc phoå bieán roäng raõi, do ñoù vieäc söû duïng maïng ñieän thoaïi ñeå truyeàn tín hieäu laø phöông thöùc thuaän tieän nhaát, tieát kieäm nhieàu thôøi gian cho coâng vieäc, vöøa ñaûm baûo caùc tính naêng an toaøn cho caùc thieát bò vaø vöøa tieát kieäm ñöôïc chi phí söû duïng. Beân caïnh ñoù, vieäc öùng duïng cuûa ñöôøng truyeàn ñieän thoaïi ñöôïc thöïc hieän trong phaïm vi söû duïng raát roäng, baát kyø nôi ñaâu neáu coù ñieän thoaïi laø coù theå thöïc hieän ñöôïc phöông thöùc truyeàn. Ngöôøi ñieàu khieån ôû moät nôi maø coù theå thöïc hieän vieäc ñieàu khieån raát nhieàu nôi khaùc, thaäm chí ôû nhöõng nôi nguy hieåm, ñoäc haïi, maø con ngöôøi khoâng theå thaâm nhaäp hoaëc moät daây chuyeàn saûn xuaát thay theá con ngöôøi. Xuaát phaùt töø nhöõng thöïc tieãn noùi treân, nhoùm thöïc hieän ñeà taøi quyeát ñònh nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñeà taøi:”Thieát keá vaø thi coâng moâ hình ñieàu khieån thieát bò qua maïng ñieän thoaïi”. Vôùi ñeà taøi naøy, nhoùm thöïc hieän ñeà taøi tieán haønh thöïc hieän ñeà taøi theo hai höôùng : Höôùng thöù nhaát: Thieát keá vaø thi coâng heä thoáng ñieàu khieån thieát bò thoâng qua ñieän thoaïi, heä thoáng naøy coù ñieàu khieån taïi choã baèng heä thoáng phím nhaán vaø öùng duïng ñieàu khieån baèng Remote Tivi. Höôùng thöù hai : Döïa treân moâ hình ñaõ thi coâng ôû höôùng thöù nhaát, nhoùm thöïc hieän ñeà taøi môû roäng heä thoáng ñieàu khieån thieát bò thoâng qua phöông thöùc ñieàu khieån baèng laäp trình giao tieáp maùy tính qua coång maùy in, öùng duïng truyeàn qua line ñieän thoaïi. Maïch ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa thoâng qua maïng ñieän thoaïi coù ñieàu khieån taïi choã, giuùp ta coù theå ñieàu khieån caùc thieát bò trong moät toaø nhaø, khaùch saïn hay trong moät nhaø maùy baèng caùch ñieàu khieån treân ñieän thoaïi hay söû duïng phím nhaán, remote ñeå ñieàu khieån thieát bò. Chöông 1. Daãn nhaäp.
 18. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang 2 Vieäc söû duïng ñieàu khieån thieát bò baèng phöông thöùc giao tieáp maùy tính ñöôïc öùng duïng chuû yeáu trong heä thoáng khaùch saïn, hay trong caùc xöôûng, xí nghieäp … ñaëc bieät trong quaù trình coâng nghieäp hoaù hieän nay thì phöông thöùc naøy coù vai troø raát quan troïng heä thoáng nhaø maùy… 1.2. Taàm quan troïng cuûa ñeà taøi Ngaøy nay, kyõ thuaät ñieän_ñieän töû phaùt trieån khaù maïnh meõ, cuøng vôùi söï buøng noå cuûa ngaønh Coâng ngheä thoâng tin vaø Coâng ngheä vieãn thoâng, ñaõ thuùc ñaåy söï phaùt trieån neàn kinh teá toaøn caàu laøm tieàn ñeà cho caùc lónh vöïc khaùc phaùt trieån. Ñaëc bieät laø trong lónh vöïc töï ñoäng hoaù hay quaù trình ñieàu khieån thieát bò töø xa. Hieän nay coù raát nhieàu phöông thöùc ñieàu khieån thieát bò töø xa, chaúng haïn nhö : ñieàu khieån baèng tia hoàng ngoaïi hay ñieàu khieån baèng soùng voâ tuyeán… nhöng caùc phöông thöùc ñieàu khieån naøy ñeàu phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch, chæ coù taùc duïng trong moät phaïm vi heïp. Vì vaäy, ñeà taøi naøy khoâng nhöõng laø moät thöïc taïi khaùch quan maø noù vai troø ñaëc bieät quan troïng thöïc söï ôû hieän taïi cuõng nhö trong töông lai sau naøy. Do ñoù, vieäc ñieàu khieån thieát bò qua maïng ñieän thoaïi laø moät nhu caàu heát söùc caàn thieát vaø ñaây chính laø lyù do maø nhoùm nghieân cöùu quyeát ñònh choïn ñeà taøi naøy. 1.3. Muïc ñích nghieân cöùu ñeà taøi. Treân thöïc tieãn cuûa cuoäc soáng hieän nay, con ngöôøi bò haïn cheá raát nhieàu trong coâng vieäc ñieàu khieån töï ñoäng caùc thieát bò. Vôùi söï phaùt trieån cuûa heä thoáng thoâng tin vaø öùng duïng ñöôøng truyeàn coù saün maïng ñieän thoaïi, nhoùm thöïc hieän tieán haønh nghieân cöùu ñeà taøi vôùi muïc ñích laø: Phaù vôõ ñöôïc nhöõng haïn cheá veà maët khoaûng caùch. Coù theå ñieàu khieån ñöôïc baát kyø nôi naøo neáu nôi ñoù coù maïng ñieän thoaïi. Coù theå ñieàu khieån ñöôïc thieát bò taïi choã baèng Remote, phím nhaán. Coù theå bieát ñöôïc traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa caùc thieát bò ôû xa qua phaûn hoài baèng aâm thanh. 1.4. Giôùi haïn. Trong thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi laø coù haïn, vôùi löôïng kieán thöùc ñöôïc truyeàn ñaït trong suoát khoaù hoïc vaø khaû naêng coù haïn, nhoùm thöïc hieän ñeà taøi chæ giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà sau : Duøng vi ñieàu khieån laøm boä phaän xöû lyù trung taâm. Heä thoáng thöïc hieän chöùc naêng ñieàu khieån thieát bò taét môû. Chöông 1. Daãn nhaäp.
 19. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang 3 Chæ nghieân cöùu nguyeân lyù laøm vieäc cuûa heä thoáng toång ñaøi, maùy ñieän thoaïi ñeå laøm döõ lieäu ñeå thieát keá, öùng duïng ñöôøng daây line ñieän thoaïi laøm ñöôøng truyeàn. Maõ ñieàu khieån baèng baøn phím vaø baèng remote ñöôïc thieát keá töông thích maõ ñieàu khieån baèng ñieän thoaïi ñeå deã thao taùc treân phím vaø Remote. Söû duïng IC chuyeân duïng ISD1420 cho vieäc thoâng baùo traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa thieát bò. Heä thoáng ñieàu khieån toái ña 16 thieát bò. Heä thoáng söû duïng EEPROM 24C08 duøng laøm boä nhôù ngoaøi löu tröõ caùc thoâng tin töø vi ñieàu khieån( nhö Passwords), ñoàng thôøi tính baûo maät cuûa heä thoáng cuõng ñöôïc naâng cao. Beân caïnh thöïc hieän ñieàu khieån baèng ñieän thoaïi, ñeà taøi môû roäng thöïc hieän ñieàu khieån qua phöông thöùc giao tieáp baèng maùy tính, nhaèm naâng cao tính tröïc quan hôn cho ngöôøi ñieàu khieån. Ñeà taøi nghieân cöùu khoâng taäp trung vaøo nghieân cöùu caùc vaán ñeà sau : Heä thoáng khoâng thöïc hieän chöùc naêng baùo troäm, baùo chaùy… Khoâng taäp trung nghieân cöùu saâu vaøo caáu taïo cuõng nhö caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa toång ñaøi vaø maùy ñieän thoaïi. Ñoái vôùi tröôøng hôïp giao tieáp baèng maùy tính thì maät ñònh laø trong quaù trình ñieàu khieån beân maùy bò goïi khoâng coù ngöôøi nhaác maùy. Phöông thöùc ñieàu khieån baèng Remote TV ôû ñaây chæ söû duïng Remote TV Sony. Chöông 1. Daãn nhaäp.
 20. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. Trang 4 CHÖÔNG 2. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 2.1. Daøn yù nghieân cöùu. Ñeà taøi ñöôïc thöïc thi treân cô sôû daøn yù sau: Xaùc ñònh yeâu caàu cuûa heä thoáng. Thieát keá caáu truùc sô ñoà khoái vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng. Thieát keá khoái xöû lyù trung taâm vaø öùng duïng hoï IC chuyeân duïng ISD1420, MT8888. Thieát keá khoái ñieàu khieån taïi choã baèng baøn phím vaø Remote. Thi coâng heä thoáng phaàn cöùng. Laäp trình phaàn meàm cho vi ñieàu khieån. Höôùng daãn söû duïng chöông trình. 2.2. Ñoái töôïng nghieân cöùu. Ñoái töôïng nghieân cöùu ôû ñaây chuû yeáu döïa treân cô sôû cuûa caùc ñeà taøi cuõ, taøi lieäu maïng, caùc thoâng soá veà toång ñaøi, ñieän thoaïi. Töø ñoù nhoùm thöïc hieän ñeà taøi tieán haønh nghieân cöùu vaø phaùt trieån ñeà taøi. 2.3. Phöông phaùp phöông tieän nghieân cöùu. 2.3.1. Phöông phaùp Nhoùm nghieân cöùu tieán haønh thöïc hieän ñeà taøi döïa treân hai phöông phaùp sau: Phöông phaùp tham khaûo taøi lieäu : Chuû yeáu tìm hieåu caùc taøi lieäu ñeà caäp ñeán kyõ thuaät soá, kyõ thuaät ñieän töû, caùc Data Sheet cuûa caùc IC chuyeân duøng :ISD1420, MT8888… vaø caùc taøi lieäu veà vi ñieàu khieån, vi xöû lyù. Phöông phaùp thöïc nghieäm: Treân cô sôû cuûa Board thöïc nghieäm, tieán haønh laäp trình phaàn meàm cho vi ñieàu khieån hoaït ñoäng. Ñoàng thôøi keát noái phaàn cöùng vôùi ñöôøng truyeàn cuûa ñieän thoaïi ñeå tìm hieåu hoaït ñoäng cuûa caùc IC chuyeân duïng. 2.3.2. Phöông tieän Nhoùm nghieân cöùu thöïc hieän ñeà taøi treân cô sôû caùc phöôïng tieän chuû yeáu sau: Maùy tính caù nhaân. Caùc board thöïc hieän giao tieáp thí nghieäm. Caùc duïng cuï ño ñaïc taïi phoøng thöïc taäp tröôøng: Dao ñoäng kyù, maùy phaùt soùng …. Chöông 2. Cô sôû lyù luaän.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản