Đồ án - tổ chức xây dựng

Chia sẻ: Lâm Văn Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
408
lượt xem
197
download

Đồ án - tổ chức xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Xây dựng dân dụng và công nghiệp là ngành có những đóng góp quan trọng. Cùng với sự phát triển liên tục của đất nước trong những năm qua; lĩnh vực Xây dựng cơ bản nói chung và lĩnh vực Xây dựng công trình dân dụng nói riêng đã và đang được nhà nước đầu tư phát triển và có những thành tựu đáng tự hào. Để nhằm thực hiện phương châm “ Học đi đôi với hành” sau khi đã kết thúc các môn học cơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án - tổ chức xây dựng

 1. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. Lêi më ®Çu  Trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt níc, X©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp lµ ngµnh cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng. Cïng víi sù ph¸t triÓn liªn tôc cña ®Êt níc trong nh÷ng n¨m qua; lÜnh vùc X©y dùng c¬ b¶n nãi chung vµ lÜnh vùc X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông nãi riªng ®· vµ ®ang ®îc nhµ níc ®Çu t ph¸t triÓn vµ cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng tù hµo. §Ó nh»m thùc hiÖn ph¬ng ch©m “ Häc ®i ®«i víi hµnh” sau khi ®· kÕt thóc c¸c m«n häc c¬ së còng nh chuyªn ngµnh, nh»m cã sù kÕt hîp gi÷a lÝ thuyÕt trªn gi¶ng ®êng víi sù häc hái thùc tÕ Nhµ trêng ®· bè trÝ thêi gian thùc tËp cho sinh viªn. Em ®· ®îc ph©n c«ng vÒ thùc tËp t¹i trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp vµ x©y dùng. Qua thêi gian thùc tËp t¹i trêng em ®· rót ra ®îc kh«ng Ýt nh÷ng bµi häc bæ Ých cho b¶n th©n. Em xin göi lêi c¶m ¬n ®Õn c¸c thÇy c« gi¸o ®· trang bÞ kiÕn thøc mét c¸ch cËp nhËt vµ ®Çy ®ñ ®èi víi chóng em. Em xin c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña ThÇy gi¸o - KS.TrÇn Minh Quang. Vµ em xin göi lêi c¶m ¬n ®Õn c¸n bé phßng kü thuËt cña trêng ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh nhiÖm vô trong ®ît thùc tËp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn L¢M V¡N LINH Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 1
 2. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. PhÇn i ý nghÜa c«ng t¸c tæ chøc x©y dùng I. TÇm quan träng cña tæ chøc thi c«ng: 1. Vai trß, ý nghÜa, tÇm quan träng cña s¶n xuÊt x©y dùng trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc: X©y dùng c¬ b¶n gi÷ mét vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Vai trß vµ ý nghÜa cña x©y dùng c¬ b¶n cã thÓ thÊy râ tõ sù ph©n tÝch phÇn ®ãng gãp cña lÜnh vùc s¶n xuÊt nµy trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, tõ ý nghÜa cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nªn vµ tõ khèi lîng vèn s¶n xuÊt to lín ®îc sö dông trong x©y dùng. Cô thÓ h¬n x©y dùng c¬ b¶n lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt chÊt lín nhÊt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, cïng c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c tríc hÕt lµ ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o m¸y vµ ngµnh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, nhiÖm vô cña ngµnh x©y dùng lµ trùc tiÕp thùc hiÖn vµ hoµn thiÖn kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh (thÓ hiÖn ë nh÷ng c«ng tr×nh nhµ xëng bao gåm c¶ thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®îc l¾p ®Æt kÌm theo) cho toµn bé c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ c¸c lÜnh vùc phi s¶n xuÊt kh¸c. ë ®©y nhiÖm vô chñ yÕu cña c¸c ®¬n vÞ x©y dùng lµ kiÕn t¹o c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh ®Ó lµm vËt bao che n©ng ®ì, l¾p ®Æt c¸c m¸y mãc cÇn thiÕt vµo c«ng tr×nh ®Ó ®a chóng vµo sö dông. Theo thèng kª cho thÊy chi phÝ c«ng t¸c x©y l¾p thÓ hiÖn phÇn tham gia cña ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng trong viÖc s¸ng t¹o ra tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm tõ 40 ÷ 60%(cho c«ng tr×nh s¶n xuÊt) vµ75 ÷ 90% ( cho c«ng tr×nh phi s¶n xuÊt ). PhÇn gi¸ trÞ thiÕt bÞ m¸y mãc l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh thÓ hiÖn phÇn tham gia cña ngµnh chÕ t¹o m¸y ë ®©y chiÕm tõ 30 ÷ 52%(cho c«ng tr×nh s¶n xuÊt),0% ÷ 15 % ( cho c«ng tr×nh phi s¶n xuÊt ). Ta thÊy phÇn gi¸ trÞ thiÕt bÞ m¸y mãc chiÕm mét phÇn kh¸ lín c«ng tr×nh x©y dùng, nhng c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc cha qua bµn tay cña ngêi lµm c«ng t¸c x©y dùng ®Ó l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh th× chóng cha thÓ sinh lîi cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. C«ng tr×nh do lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n dùng nªn cã ý nghÜa rÊt lín mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, nghÖ thuËt. − VÒ mÆt kü thuËt c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt ®îc x©y dùng nªn lµ thÓ hiÖn cô thÓ ®êng lèi ph¸t triÓn khoa häc - kü thuËt cña ®Êt níc, lµ kÕt tinh cña thµnh tùu khoa häc - kü thuËt ®· ®¹t ®îc ë chu kú tríc vµ sÏ gãp phÇn më ra mét chu kú ph¸t triÓn míi cña khoa häc vµ kü thuËt ë giai ®o¹n tiÕp theo. Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 2
 3. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. − VÒ mÆt kinh tÕ c¸c c«ng tr×nh ®îc x©y dùng lªn lµ thÓ hiÖn cô thÓ ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho ®Êt níc, lµm thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®Èy m¹nh nhÞp ®iÖu vµ tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. − VÒ mÆt chÝnh trÞ vµ x· héi c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt ®îc x©y dùng nªn gãp phÇn më mang ®êi sèng cho nh©n d©n ®ång thêi lµm phong phó thªm cho nÒn nghÖ thuËt ®Êt níc. − VÒ mÆt quèc phßng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nªn gãp phÇn t¨ng c- êng tiÒm lùc quèc phßng ®Êt níc, mÆt kh¸c khi x©y dùng chóng còng ph¶i kÕt hîp tÝnh to¸n víi vÊn ®Ò quèc phßng. LÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n qu¶n lý vµ sö dông mét lîng tiÒn vèn kh¸ lín vµ sö dông mét lùc lîng x©y dùng ®«ng ®¶o. ViÖt Nam ng©n s¸ch hµng n¨m dµnh cho x©y dùng c¬ b¶n mét lîng tiÒn vèn kh¸ lín. Theo c¸c sè liÖu cña níc ngoµi phÇn s¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng chiÕm kho¶ng 11% tæng s¶n phÈm x· héi, lùc lîng lao ®éng chiÕm 14% lùc lîng lao ®éng cña khu vùc s¶n xuÊt vËt chÊt. Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng kÓ c¶ c¸c ngµnh cã liªn quan ®Õn viÖc phôc vô cho ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nh vËt liÖu x©y dùng, chÕ t¹o m¸y... chiÕm kho¶ng 20 % tµi s¶n cè ®Þnh cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2. §Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt x©y dùng: T×nh h×nh vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trong x©y dùng thiÕu tÝnh æn ®Þnh, lu«n biÕn ®éng theo ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ giai ®o¹n x©y dùng cña c«ng tr×nh . Cô thÓ lµ trong x©y dùng con ngêi vµ c«ng cô lu«n ph¶i di chuyÓn ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt cßn s¶n phÈm x©y dùng th× l¹i ®øng yªn. V× vËy c¸c ph¬ng ¸n x©y dùng vÒ mÆt kü thuËt vµ tæ chøc s¶n xuÊt còng lu«n thay ®æi theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ giai ®o¹n x©y dùng. Chu kú s¶n xuÊt thêng lµ dµi, dÉn tíi sù ø ®äng vèn ®Çu t t¹i c«ng tr×nh . §ång thêi lµm t¨ng nh÷ng kho¶n phô phÝ thi c«ng kh¸c phô thuéc vµo thêi gian nh chi phÝ b¶o vÖ, chi phÝ hµnh chÝnh. S¶n xuÊt x©y dùng ph¶i theo nh÷ng ®¬n ®Æt hµng cô thÓ v× s¶n suÊt x©y dùng ®a d¹ng, phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh vµ yªu cÇu cña ngêi sö dông. C¬ cÊu cña qu¸ tr×nh x©y dùng rÊt phøc t¹p, sè lîng ®¬n vÞ tham gia x©y dùng rÊt lín, c¸c ®¬n vÞ tham gia hîp t¸c x©y dùng ph¶i thùc hiÖn phÇn viÖc cña m×nh ®óng theo tr×nh tù thêi gian vµ kh«ng gian. Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 3
 4. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. S¶n xuÊt x©y dùng ph¶i thùc hiÖn ngoµi trêi nªn chÞu ¶nh hëng nhiÒu cña thêi tiÕt, ®iÒu kiÖn lµm viÖc nÆng nhäc. S¶n xuÊt x©y dùng chÞu ¶nh hëng cña lîi nhuËn chªnh lÖch do ®iÒu kiÖn cña ®Þa ®iÓm x©y dùng g©y nªn. 3. Vai trß ý nghÜa cña c«ng t¸c thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ tæ chøc thi c«ng ThiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng lµ mét bé phËn cña thiÕt kÕ kü thuËt nh»m ®a vµo ho¹t ®éng tõng c«ng ®o¹n hay toµn c«ng tr×nh theo chøc n¨ng sö dông vµ ®¶m b¶o thêi gian x©y dùng . ThiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn vµ c¸c lo¹i vËt t, thiÕt bÞ cho tõng giai ®o¹n hay c¶ qu¸ tr×nh, lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh dù to¸n chi phÝ mét c¸ch cã khoa häc. ThiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng ®îc tiÕn hµnh song song cïng víi viÖc thiÕt kÕ x©y dùng ë giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt nh»m ®¶m b¶o mèi liªn hÖ phï hîp gi÷a c¸c gi¶i ph¸p h×nh khèi mÆt b»ng, gi¶i ph¸p kÕt cÊu víi gi¶i ph¸p vÒ kü thuËt thi c«ng vµ tæ chøc thi c«ng x©y dùng . ThiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së b¶n vÏ thi c«ng vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc tÕ, c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh mang tÝnh chÊt kh¶ thi nh»m rót ng¾n thêi gian x©y dùng, h¹ gi¸ thµnh, ®¶m b¶o chÊt lîng, an toµn vµ b¶o vÖ m«i trêng. II. NhiÖm vô cña ®å ¸n m«n häc. NhiÖm vô cña ®å ¸n m«n häc nµy lµ thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng cho c«ng tr×nh nhµ kÝ tóc x¸ 5 tÇng cña trêng C§ CN& XD.NhiÖm vô thiÕt kÕ bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh chñ yÕu sau: -Bãc t¸ch dù to¸n phÇn th« tÇng 4 nhµ A8. -ThuyÕt minh kÜ thuËt thi c«ng phÇn th« tµng 4 gåm nh÷ng ®Çu c«ng t¸c sau: +Thi c«ng phÇn cét:c«ng t¸c ghÐp coffa,c«ng t¸c thÐp cét,c«ng t¸c ®æ bª t«ng cét +Thi c«ng phÇn dÇm:c«ng t¸c ghÐp coffa dÇm vµ m¸i,c«ng t¸c thÐp,c«ng t¸c ®æ bª t«ng m¸i +Thi c«ng x©y g¹ch chØ 220,110. -LËp b¶ng tiÕn ®é thi c«ng cho tõng ®Çu c«ng viÖc. Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 4
 5. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. -LËp biÖn ph¸p an toµn thi c«ng cho phÇn thi c«ng phÇn th« tÇng 4 nhµ kÝ tóc x¸ A8 III .Néi dung ®å ¸n m«n häc: C¸c néi dung ®å ¸n gåm c¸c vÊn ®Ò nh ®· tr×nh bµy ë phÇn nhiÖm vô ®å ¸n m«n häc.Toµn bé néi dung ®å ¸n chia lµm hai phÇn PhÇn thuyÕt minh thÓ hiÖn c¸c néi dung thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng c«ng t¸c vµ tÝnh to¸n khèi lîng chi tiÕt.PhÇn b¶n vÏ bao gåm mét b¶n vÏ khæ A3 thÓ hiÖn c¸c biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng c¸c c«ng t¸c vµ tiÕn ®é thi c«ng tõng phÇn,còng nh tæng tiÕn ®é thi c«ng toµn bé c«ng tr×nh. PhÇn II NéI DUNG §å ¸N I .Ph©n tÝch hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan: *Kh¸i qu¸t s¬ bé vÒ c«ng tr×nh: C«ng tr×nh lµ nhµ kÝ tóc x¸ 5 tÇng (nhµ A8) ®îc x©y dùng ®Ó phôc vô n¬i ¨n chèn ë cho sinh viªn néi tró. C«ng tr×nh gåm mÆt b»ng x©y dùng nhµ cã chiÒu dµi 28,8m;chiÒu réng 10,5m.PhÇn ®ua m¸i 2m(PhÇn s¶nh hiªn),phÇn sau ®ua ra 2,4m. C«ng tr×nh cã chiÒu cao 20,3m(kÓ c¶ phÇn m¸i t«n) *.VÞ trÝ vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh: C«ng tr×nh nhµ kÝ tóc x¸ 5 tÇng ®îc x©y dùng t¹i trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Vµ X©y Dùng-Ph¬ng §«ng- U«ng BÝ -Qu¶ng Ninh. §Þa h×nh :lµ vÞ trÝ mÆt b»ng kh¸ b»ng ph¼ng thuËn lîi cho viÖc thi c«ng. §Þa chÊt thuû v¨n :theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt thuû v¨n cña c«ng tr×nh th× nÒn ®¸t thuéc lo¹i t¬ng ®èi tèt. VÒ giao th«ng:khu vùc giao th«ng thuËn lîi v× gÇn ®êng trôc chÝnh vµo s©n tËp l¸i xe. Viªc thi c«ng tËp kÕt, vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu ®îc thuËn tiÖn . Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 5
 6. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. VÒ th«ng tin liªn l¹c:C«ng tr×nh n»m trong khu vùc trêng nªn th«ng tin liªn l¹c lµ t¬ng ®èi tèt. §iÖn , Níc: C«ng tr×nh n»m trong khu vùc trêng nªn ®iÖn, níc cung cÊp cho c«ng tr×nh ®îc thuËn lîi . II .Ph¬ng híng thi c«ng tæng qu¸t: Do cÊu t¹o kiÕn tróc cña c«ng tr×nh t¬ng ®èi ®¬n gi¶n, c¸c tÇng thi c«ng t- ¬ng tù nhau, mÆt b»ng thi c«ng t¬ng ®èi réng nªn viÖc ph©n ®o¹n tæ chøc thi c«ng cã nhiÒu thuËn lîi. MÆt b»ng m¸i khi ®æ m¸i cã c¸c cét chèng coffa sÏ chiÕm nhiÒu diÖn tÝch mÆt b»ng nªn tiÕn ®é thi c«ng sÏ bÞ ¶nh hëng nªn chóng ta ph¶i thiÕt kÕ TCTC cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng tr×nh. 1. Ph¬ng ph¸p thi c«ng tæng qu¸t Qua ®Æc ®iÓm kiÕn tróc ®· nªu ë trªn ta thÊy qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh cã nh÷ng lo¹i c«ng t¸c cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc tæ chøc qu¶n lý còng nh tiÕn ®é thi c«ng. §ã lµ c«ng t¸c ®µo mãng, c«ng t¸c bª t«ng mãng,c«ng t¸c hoµn thiÖn phÇn th« vµ phÇn hoµn thiÖn.Do ®ã cÇn ph¶i tËp trung lùc lîng, vËt t m¸y mãc vµ tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý cho nh÷ng c«ng t¸c nµy ®Ó ®¶m b¶o rót ng¾n thêi gian x©y dùng, gi¶m chi phÝ x©y l¾p. Ph¬ng híng ¸p dông c¬ giíi ho¸ vµ thi c«ng d©y chuyÒn cho c¸c c«ng t¸c chñ yÕu sau: - C«ng t¸c ®Êt: Khèi lîng c«ng t¸c cña lo¹i c«ng t¸c nµy kh¸ lín, ®ång thêi ®iÒu kiÖn mÆt b»ng ®ñ réng ®Ó thi c«ng ®Êt b»ng c¬ giíi, nh vËy cã thÓ chän m¸y ®µo gÇu nghÞch ®Ó thi c«ng ®Êt. Nh do m¸y ®µo kh«ng thÓ t¹o ra ®óng kÝch thíc hè mãng theo yªu cÇu nªn cÇn kÕt hîp víi söa mãng b»ng thñ c«ng. - C«ng t¸c bª t«ng mãng: Do khèi lîng bª t«ng mãng t¬ng ®èi lín, mÆt b»ng thi c«ng réng r·i vµ ®iÒu kiÖn m¸y mãc cña ®¬n vÞ cho phÐp nªn ta chän biÖn ph¸p trén bª t«ng b»ng m¸y, vËn chuyÓn bª t«ng b»ng thñ c«ng vµ ®Çm bª t«ng b»ng m¸y. ViÖc thi c«ng c¸c qu¸ tr×nh thµnh phÇn: cèt thÐp, v¸n khu«n, bª t«ng, b¶o dìng, dì v¸n khu«n cã thÓ sö dông biÖn ph¸p thi c«ng d©y chuyÒn. - C«ng t¸c hoµn thiÖn phÇn th«: C«ng t¸c nµy chiÕm tû lÖ cao trong qu¸ tr×nh thi c«ng,lùc lîng thi c«ng chñ yÕu lµ con ngêi,¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p thi c«ng bè trÝ nh©n lc hîp lÝ. - C«ng t¸c hoµn thiÖn: C«ng t¸c tr¸t chiÕm kh«ng nhiÒu thêi gian nhng ®ßi hái yªu cÇu kÜ thuËt cao nªn ph¶i bè trÝ c«ng nh©n tr×nh ®é tay nghÒ cho phï hîp. 2. Danh môc c«ng viÖc: Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 6
 7. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. PhÇn ®å ¸n thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng ®îc giao lµ phÇn th« tÇng 4 nhµ A8,sau ®©y lµ nh÷ng c«ng t¸c chÝnh: ♦ Thi c«ng cét: − GhÐp coffa cét. − Cèt thÐp cét. − Bª t«ng cét. ♦ Thi c«ng dÇm,sµn,cÇu thang: − GhÐp coffa dÇm,sµn. − Cèt thÐp dÇm,sµn. − Bª t«ng dÇm,sµn. − §æ bª t«ng dÇm,sµn − B¶o dìng bª t«ng sµn. − GhÐp coffa cÇu thang. − Cèt thÐp cÇu thang. − Bª t«ng cÇu thang. − B¶o dìng bª t«ng cÇu thang. ♦ X©y têng( tÇng 4) − X©y têng 220. − X©y têng 110 nhµ vÖ sinh. III .X¸c ®Þnh biÖn ph¸p thi c«ng chÝnh. C«ng t¸c v¸n khu«n (cèp pha) vµ bª t«ng : I. Cét: C«ng t¸c v¸n khu«n: V× sö dông cèp pha ®Þnh h×nh nªn viÖc chØnh ®óng tim trôc lµ rÊt khã kh¨n nªn tríc khi l¾p dùng cèp pha cét ta cho tiÕn hµnh ®æ mét líp bª t«ng ®Þnh vÞ ®óng b»ng kÝch thíc cña cét vµ cao kho¶ng 5cm. Khi l¾p dùng ta cÇn ph¶I kiÓm tra l¹i cèt thÐp xem ®· ®óng vÞ trÝ cha vµ dän vÖ sinh s¹ch sÏ ch©n cét ®Ó ®¶m b¶o kh«ng bÞ ph©n líp bª t«ng khi ®æ líp bª t«ng ®Þnh vÞ. Buéc c¸c con kª b»ng bª t«ng cã r©u thÐp vµo cèt thÐp däc. C¸c con kª ®îc chÕ t¹o trùc tiÕp taÞ c«ng trêng cã chiÒu dµy b»ng chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ. Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 7
 8. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. TiÕn hµnh l¾p dùng v¸n khu«n: v¸n khu«n ®îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c chèt,®ång thêi dùng cét chèng vµ g«ng ®¶m b¶o theo thiÕt kÕ. Sau khi l¾p dùng ta kiÓm tra lu«n cao ®é, tim, trôc vµ cã ®¶m b¶o kÝch thíc, ®óng h×nh d¹ng, v¸n khu«n ph¶I ®îc khÐp kÝn, khÝt ®Ó kh«ng lµm mÊt níc xi m¨ng mÆt tiÕp xóc trùc tiÕp víi bª t«ng ph¶I ®îc chèng dÝnh b»ng dÇu b«I tr¬n, v¸n khu«n ph¶I d¶m b¶o ch¾c ch¾n, æn ®Þnh, dÔ th¸o l¾p. Khi l¾p dùng cét ta dùng cét ë trôc A, C tríc v× mÆt b»ng réng cã thÓ dùng cét chèng c¶ bèn phÝa råi sau ®ã míi dùng cét ë trôc A, D ta dùng cét chèng ®îc 3 phÝa, phÝa cßn l¹i ta dïng d©y v¨ng vµo cét ®· ®æ ë trôc B vµ C. Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 8
 9. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. t hÐp chê sµn c« ng t ¸ c g« ng t hÐp bu l « ng cè ®Þnh g« ng bu l « ng chè t t hanh gi»ng gi¸ o ®Þ h×nh nh t ¨ ng gi¶m v¨ ng t hÐp v¨ ng t hÐp bª t « ng ®Þ vÞ nh cè p pha cé t t û l Ö 1/20 C«ng t¸c ®æ bª t«ng cét: Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 9
 10. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. Sau khi lÊp dùng xong cèt thÐp vµ v¸n khu«n xong ta tiÕn hµnh ®æ bª t«ng cét. Tæng khèi lîng bª t«ng cét tÝnh ®îc lµ : Cét 220x220 cã 9 c¸i chiÒu cao 3,6 m khèi lîng 2,14 m3. Cét 220x350 cã 9 c¸i chiÒu cao 3,6 m khèi lîng 2,6 m3. Cét 220x550 cã 18 c¸i chiÒu cao 3,6m khè lîng 7m3 Do khèi lîng bª t«ng cét Ýt nªn ta lùa chän ph¬ng ph¸p ®æ bª t«ng thñ c«ng. Tríc khi ®æ ta dän s¹ch sÏ líp bª t«ng ®Þnh vÞ ®Ó kh«ng bÞ ph©n líp gi÷a bª t«ng ®æ tríc vµ bª t«ng ®æ sau. Cét cao 3,6m nªn ta ph¶i lµm « rçng ®Ó ®æ bª t«ng nh»m tr¸nh ®æ bª t«ng tõ trªn cao xuèng lµm ph©n líp cèt liÖu. Ta gia c«ng c¸i phÔu b»ng t«n ®Ó thi c«ng ta ®æ bª t«ng vµo cét ®îc dÔ dµng. §æ bª t«ng cét ta dïng ®Çm lµ ®Çm dïi, khi ®æ gÇn ®Õn « rçng ta ghÐp kÝn l¹i råi di chuyÓn lªn « rçng trªn vµ tiÕp tôc ®æ bª t«ng cho ®Õn khi xong. Cèt thÐp: Gia c«ng cèt thÐp ph¶i ®îc tiÕn hµnh ë khu vùc riªng xung quanh cã rµo ch¾n vµ biÓn b¸o. KÐo, c¾t, uèn cèt thÐp ph¶i dïng nh÷ng thiÕt bÞ chuyªn dông, ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa thÐp v¨ng khi c¾t. Bµn gia c«ng ph¶i ®îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n, cèt thÐp lµm xong ph¶i ®îc ®Ó ®óng vÞ trÝ cña cÊu kiÖn vµ ®îc ®¸nh dÊu cÈn thËn. Khi n¾n thÐp b»ng m¸y ph¶i cã hÖ thèng che ch¾n. Khi hµn buéc ph¶i tu©n theo quy ®Þnh vµ dïng dông cô chuyªn dïng, cÊm buéc b»ng tay. II. DÇm sµn: *Coffa: Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 10
 11. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. Sau khi x©y têng ®¹t cao ®é ta tiÕn hµnh ghÐp cèp pha dÇm sµn. Cao ®é trªn cña cét chÝnh lµ cao ®é díi cña dÇm v× vËy tim cét còng chÝnh lµ tim dÇm. Tríc tiªn ta x¸c ®Þnh chiÒu cao cña dÇm sµn råi kª gi¸o cho phï hîp giµn gi¸o lµ giµn gi¸o ®Þnh h×nh cã hÖ thèng kÝch rÊt hiÖu qu¶, h¬n n÷a vËn chuyÓn dÔ dµng. L¾p ®Æt gi¸o ®Þnh h×nh: liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c thanh gi»ng chÐo lång khíp vµ lµm chÆt 2 tÇng gi¸o b»ng chèt gi÷.sau ®ã l¾p hÖ thèng kÝch ®ì phi¸ trªn råi ®Õn c¸c thanh g¹n ngang däc. Trong khi l¾p dùng c¸c hÖ thèng cña giµn gi¸o kh«ng ®îc thay thÕ hay thay ®æi b»ng c¸c vËt dông kh¸c. Toµn bé hÖ ch©n chèng ph¶I ®îc liªn kÕt v÷ng chÊc vµ ®iÒu chØnh sao cho c¸c thanh ng¹n cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng. C¸ch lÊy cao ®é v¸n sµn: cao ®é ®¸y sµn lµ cao ®é mÆt trªn cña dÇm. V× vËy sau khi l¾p dùng vµ c¨n chØnh cao ®é cña dÇm xong, thi ®ång thêi x¸c ®Þnh lu«n cao ®é ®¸y sµn. Dïng thíc thÐp kÐo c¨ng qua c¸c thµnh dÇm ®èi diÖn ®Ó kiem tra vµ c¨n chØnh cao ®é mÆt v¸n sµn. Tr×nh tù l¾p v¸n khu«n sµn: Khi l¾p dùng v¸n khu«n dÇm xong ta tiÕn hµnh d¶I c¸c tÊm v¸n sµn. hai ®Çu tÊm v¸n n»m trªn v¸n thµnh dÇm.c¸c v¸n cßn l¹i ®îc d¶I lÇn lît theo tõng «. Sau khi d¶I xong ta kiÓm tra l¹i cao ®é vµ mÆt ph¼ng cña v¸n khu«n. PhÝa trªn cèp pha sµn ta d¶I mét líp chèng dÝnh vµ lµm khÝt c¸c khe hë ®Ó khi ®æ bª t«ng kh«ng bÞ dÝnh vµo cèp pha vµ kh«ng bÞ mÊt níc xi m¨ng. C¸c v¸n thµnh ®îc chèng ph×nh b»ng c¸c thanh ®ì chèng xiªn. KiÓm tra nghiÖm thu cÈn thËn chÝnh x¸c theo thiÕt kÕ råi míi cho ®Æt cèt thÐp vµ ®æ bª t«ng. Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 11
 12. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. ¸ ® × b ª t « ng c è p ph a t h µ n h d Çm c è p ph a g ã c t r o n g c é t c hè ng c è p ph a g ã c n g o µ i bä t h a n h ®ì d Çm k Ý h c é t c hè ng c c é t c hè n g Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 12
 13. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. *§æ vµ ®Çm bª t«ng : -Chọn thiết bị thi công: Ôtô vận chuyển bê tông thương phẩm: Mã hiệu Kamaz - 5511 Ôtô bơm bê tông: Mã hiệu Putzmeister M43. Máy đầm bêtông: Mã hiệu U21 – 75: U7 -Ta bắt đầu đổ từ góc giao A-9 và đổ theo hướng trục 9, đổ bê tông dầm sàn toàn khối nên ta chọn phương pháp đổ lùi, đổ bêtông từ xa phía máy bơm đến vị trí gần máy bơm. Trước tiên đổ bê tông vào dầm sau đó đổ tới sàn. - Đặt máy bơm bê tông ở cạch trục 1 cách mép công trình một khoảng an toàn. Ống bơm bêtông được di chuyển theo hướng đổ bêtông. Khi bê tông đổ đến đâu thì ta rút ống theo đến đó để thực hiện quá trình đổ bêtông. -Trong quá trình đổ bê tông do khối lượng bêtông dầm sàn lớn, thời gian đổ lâu nên khi đổ đến đâu ta tiến hành đổ đến đấy để đảm bảo liên kết giữa các lớp bê tông. Phải đổ sao cho lớp đổ chờm lên lớp đổ trước khi lớp vữa này còn chưa ninh kết, khi đầm hai lớp vữa này sẽ xâm nhập vào nhau. - Bª t«ng ®îc ®æ theo nguyªn t¾c xa tríc gÇn sau,®æ cuèn chiÕu dÇm sµn, nhng dÇm ®æ tríc sµn ®æ sau.§æ tõ phÝa nhµ A1 tríc råi ®æ dÇn vÒ phÝa bê hå. -Ta chän bª t«ng lµ bª t«ng t¬I nªn kh«ng ph¶I vËn chuyÓn mµ chØ cÇn 2 ngêi ®iÒu chØnh ®Çu vßi ra bª t«ng lµ ®ñ. - Trong khi ®æ lïi dÇn vÒ phÝa bê hå nÕu cã dÇm th× ta ®æ dÇm tríc, bª t«ng dÇm ®æ thµnh tõng líp mçi líp dµy tõ 20-25 cm ®æ ®Õn ®©u ®Çm ®Õn ®ã, ®Çm bª t«ng dÇm b»ng ®Çm dïi, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vÞ trÝ ®Çm < 2 lÇn b¸n kÝnh hiÖu dông cña ®Çm. §Çm cho ®Õn khi mÆt bª t«ng giµn ®Òu th× tõ tõ rót ®Çm lªn, ®Çm bª t«ng líp sau dïi s©u xuèng líp tríc kho¶ng 5cm. trong qu¸ tr×nh ®Çm kh«ng ®îc dói ®Çm vµo cèt thÐp dÇm vµ v¸n khu«n. Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 13
 14. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. - Sau khi ®æ vµ ®Çm bª t«ng dÇm xong tiÕn hµnh ®æ vµ ®Çm bª t«ng sµn, do bª t«ng sµn cã chiÒu dÇy 10cm chØ cÇn ®æ mét líp c¸n ph¼ng ®Çm b»ng ®Çm bµn, ®Çm bµn ®îc kÐo ®êng tríc ®Ì nªn ®êng sau 5cm, bª t«ng ®æ ®Õn ®©u ®Çm ®Õn ®ã. -Sau khi ®æ bª t«ng xong sau 12h-24h ta ph¶I b¶o dìng liªn tôc bª t«ng ®Ó tr¸nh sù co ngãt cña bª t«ng trong qu¸ tr×nh thuû ho¸ ®Ó ®¶m b¶o cêng ®é. III. CÇu thang:  Cèp pha: Sau khi x¸c ®Þnh tim trôc, kÝch thíc ta tiÕn hµnh gÐp cèp pha. CÇu thang c«ng tr×nh nhµ häc 4 tÇng chñ yÕu lµ phôc vô thÇy, c« gi¸o vµ häc sinh vµ sinh viªn ®i l¹i nªn cã chiÒu réng 3,38m. Ta sö dông dµn gi¸o ®Þnh h×nh ®Ó tiÖn cho viÖc thi c«ng. Sau khi l¾p ®Æt xong dµn gi¸o ta kiÓm tra vÒ sù an toµn vµ ®óng kü thuËt ta cho gÐp cèp pha. Sau khi ghÐp xong ta kiÓm tra kÝch thíc h×nh d¸ng vµ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc ta cho tiÕn hµnh lµm c«ng viÖc cèt thÐp. Cèt thÐp ®îc uèn, c¾t, uèn t¹i xëng vµ vËn chuyÓn ra c«ng tr×nh. Cèt thÐp ®îc buéc t¹i c«ng tr×nh, sau khi ®· hoµn thµnh ta kiÓm tra líp b¶o vÖ cèt thÐp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp. NÕu ®¹t yªu cÇu ta cho tiÕn hµnh ®æ bª t«ng. Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 14
 15. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. bª t « ng c è p ph a t h Ðp c é t c hè ng c è p ph a ®Öm c è p ph a c Çu t h a n g t û l Ö 1/20  C«ng t¸c ®æ bª t«ng: CÇu thang ®îc ®æ bª t«ng b»ng biÖn ph¸p thñ c«ng. Yªu cÇu vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y mãc ®îc chuÈn bÞ nh ®æ mãng gi»ng mãng, cét, gi»ng têng. Bª t«ng ®æ cÇu thang ph¶I kh« kh«ng ®îc nh bª t«ng ë chç kh¸c ®Ó tr¸nh ch¶y dån bª t«ng xuèng phÝa díi. Bª t«ng sau khi ®æ xong sau 12h ta ph¶I b¶o dìng ®Ó bª t«ng ®¹t cêng ®é cao nhÊt. • An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c bª t«ng :  L¾p dùng dµn gi¸o: Kh«ng ®îc sö dông giµn gi¸o cã biÕn d¹ng, r¹n nøt, mßn gØ hoÆc thiÕu bé phËn mãc neo, gi»ng. C¸c cét chèng ph¶I ®îc ®Æt trªn vËt kª æn ®Þnh. Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 15
 16. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. Khi l¾p dùng ph¶I cã biÓn b¸o vµ cã ®Çy ®ñ nh©n lùc vµ hÖ thèng an toµn, Thêng xuyªn kiÓm tra tÊt c¶ c¸c bé phËn kÕt cÊu cña dµn gi¸o, gi¸ ®ì, ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn söa ch÷a.  Th¸o dì dµn gi¸o: ChØ ®îc th¸o dì v¸n khu«n khi bª t«ng ®· ®¹t cêng ®é. Khi th¸o dì cèp pha ph¶I th¸o theo tr×nh tù c¸I nµo dùng sau cïng th× th¸o dì tríc ®Ò phßng cèp pha r¬I hµng lo¹t, n¬I th¸o dì cèp pha ph¶I cã rµo ng¨n hoÆc biÓn b¸o. Tríc khi th¸o dì cèp pha ph¶I thu dän c¸c vËt liÖu thõa vµ c¸c thiÕt bÞ trªn bé phËn c«ng tr×nh s¾p th¸o dì. Khi th¸o dì v¸n khu«n thêng xuyªn quan s¸t t×nh tr¹ng c¸c bé phËn kÕt cÊu nÕu cã hiÖn tîng biÕn d¹ng ph¶I dõng ngay viÖc th¸o dì l¹i vµ t×m c¸ch sö lý. Th¸o dì giµn gi¸o ta nªn th¸o dì theo « vµ kh«ng nªn th¸o dì trµn lan v× sö dông gi¸o ®Þnh h×nh nªn khi th¸o dì ta h¹ toµn bé hÖ thèng kÝch xuèng. Cèp pha th¸o dì cÇn ®îc vÖ sinh s¹ch sÏ b¶o dìng ®Ó t¸I sö dông vµo ®ît thi c«ng l¾p dùng tiÕp theo.  Cèt thÐp: Gia c«ng cèt thÐp ph¶I ®îc tiÕn hµnh ë khu vùc riªng xung quanh cã rµo ch¾n vµ biÓn b¸o. KÐo, c¾t, uèn cèt thÐp ph¶I dïng nh÷ng thiÕt bÞ chuyªn dông, ph¶I cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa thÐp v¨ng khi c¾t. Bµn gia c«ng ph¶I ®îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n, cèt thÐp lµm xong ph¶I ®îc ®Ó ®óng vÞ trÝ cña cÊu kiÖn vµ ®îc ®¸nh dÊu cÈn thËn. Khi n¾n thÐp b»ng m¸y ph¶I cã hÖ thèng che ch¾n. Khi hµn buéc ph¶I tu©n theo quy ®Þnh vµ dïng dông cô chuyªn dïng, cÊm buuéc b»ng tay.  §æ vµ ®Çm bª t«ng: Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 16
 17. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. Tríc khi ®æ bª t«ng cÇn kiÓm tra viÖc l¾p ®Æt v¸n khu«n, cèt thÐp, dµn gi¸o, ®êng vËn chuyÓn. chØ ®îc tiÕn hµnh ®æ bª t«ng sau khi ®· cã biªn b¶n nghiÖm thu. Khi ®æ bª t«ng bªn trªn bªn díi ph¶I cã rµo ng¨n vµ biÓn cÊm. CÊm ngêi kh«ng cã nhiÖm vô ®øng trªn sµn c«ng t¸c. C«ng nh©n lµm viÖc ph¶I cã ®Çy ®ñ b¶o hé lao ®éng g¨ng tay, ñng… Khi dïng ®Çm rung ®Î ®Çm bª t«ng th× : vá ®Çm rung ph¶I nèi ®Êt, dïng d©y c¸ch ®iÖn nèi tõ b¶ng ph©n phèi ®Õn ®éng c¬ cña ®Çm, Khi ®Çm lµm viÖc liªn tôc tõ 30-35 phót ta l¹i ngõng ®Çm tï 5-7 phót.c«ng nh©n v¹n hµnh m¸y ®îc trang bÞ ñng cao su c¸ch ®iÖn vµ c¸c ph¬ng tiÖn b¶o hé c¸ nh©n kh¸c. *B¶ng Dù to¸n c«ng tr×nh nhµ häc tÇng 4 nhµ A8: V .V¹ch tiÕn ®é theo s¬ ®å ngang. ( Bản A3 ) V .VÏ biÓu ®å nh©n lùc. (Bản A3 ) VI.Thuyết minh bảng tiến độ thi công: . PhÇn thi c«ng cña phÇn th« cña c«ng tr×nh ®Õn ®©y ®· ®îc hoµn thµnh ,c«ng t¸c hoµn thiÖn lµ kh©u cuèi cïng tríc khi ®a c«ng tr×nh vµo sö dông : - C«ng viÖc hoµn thiÖn gãp vai trß kh«ng nhá cña c«ng tr×nh ,nã lµ bé mÆt cña c«ng tr×nh ,ngoµi ra cßn lµ líp b¶o vÖ cho c¸c cÊu kiÖn bªn trong cña c«ng tr×nh ,do vËy c«ng t¸c hoµn thiÖn cÇn ph¶i ®îc thùc hiÖn mét c¸ch bµ b¶n vµ khoa häc .ChÝnh v× vËy c«ng t¸c lËp tiÕn ®é thi c«ng cho c«ng t¸c hoµn thiÖn hÕt søc quan träng . Do ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña c«ng tr×nh nªn ®Ò nghÞ c«ng t¸c hoµn thiÖn c«ng tr×nh diÔn ra trong vßng 4 th¸ng lµ phï hîp víi b¶n chÊt c«ng tr×nh .Sau ®©y lµ phÇn thuyÕt minh cho c«ng t¸c hoµn thiÖn víi tõng ®Çu c«ng viÖc cô thÓ : -Tr×nh tù thi c«ng c¸c ®Çu c«ng viÖc ph¶i ®îc thùc hiÖn mét c¸ch hîp lý ,kh«ng ®îc chång chÐo , lµm ¶nh hëng lÉn nhau mµ vÉn ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng còng nh tÝnh khoa häc . Do vËy em s¾p xÕp c¸c ®Çu c«ng viÖc theo thø tù nh sau : 1, Tr¸t ngoµi dµy 1,5cm ,vòa m¸c 50 : §©y lµ c«ng t¸c ®îc thùc hiÖn ®Çu tiªn trong phÇn hoµn thiÖn cña c«ng tr×nh ,víi khèi lîng nh©n c«ng theo b¶ng dù to¸n lµ 422 , cïng víi ®ã do tÝnh to¸n Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 17
 18. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. hÖ sè nh©n c«ng hîp lý lµ 25 ngßi /1ngµy .Nªn em chia c«ng t¸c nµy thùc hiÖn trong 17 ngµy mçi ngµy thùc hiÖn lµ 25 nh©n c«ng 2, Tr¸t trÇn v÷a XM m¸c 75 : C«ng t¸c nµy sÏ ®îc thùc hiÖn khi c«ngt¸c thø 1 kÕt thóc ,do ®Æc ®iÓm ®©y lµ c«ng t¸c tèn nhiÒu nh©n cång nhÊt , do ®Æc thï cña c«ng t¸c lµ thi c«ng trong nhµ ,víi kh«ng gian thi c«ng t¬ng ®èi Ýt vµ khã thùc hiÖn ,nªn n¨ng suÊt cña c«ng t¸c nµy thÊp h¬n so víi c¸c c«ng t¸c kh¸c ,ngoµi ra cßn ph¶i thi c«ng l¾p dùng giµn gi¸o .Vi vËy c«ng t¸c nµy sÏ diÔn ra trong thêi gian lµ 35 ngµy . 3,Tr¸t xµ dÇm C«ng t¸c nµy co thÓ lµm song song víi c«ng t¸c tr¸t trÇn ,do ®Æc thï cña c«ng t¸c nµy cã ®iÓm chung víi tr¸t trÇn ,nªn ta cã thÓ tËn dông giµn gi¸o cña 2 c«ng t¸c lµm 1 .C«ng viÖc nµy ®îc diÔn ra trong vßng 36 ngµy b¾t ®Çu tõ ngµy 30 cña th¸ng 1 ®Õn ngµy thø 30 cña th¸ng 2 4,Tr¸t têng trong 1,5cm v÷a XM m¸c 75 . §©y lµ c«ng t¸c thùc hiÖn trong nhµ ,c«ng t¸c nµy thùc hiÖn ®éc lËp ,riªng biÖt víi c¸c c«ng t¸c tr¸t kh¸c , sè lîng c«ng t¬ng ®èi lín trong t«ng sè nh©n c«ng cña phÇn hoµn thiÖn , c«ng t¸c nµy t¬ng ®èi dÔ thi c«ng nªn ta cã thÓ thùc hiÖn ngay sau khi c«ng t¸c tr¸t trÇn vµ tr¸t xµ dÇm kÕt thóc ,c«ng t¸c nµy ®îc thùc hiÖn trong vßng 23 ngµy , b¾t ®Çu tõ ngµy 20 cña th¸ng 1 ®Õn ngµy thø 20 cña th¸ng 2 5, Tr¸t trô cét ,lam ®øng dµy 1,5cm v÷a XM m¸c 75 , C«ng t¸c nµy thùc hiÖn cho trô liÒn têng vµ cét hiªn ,®Æc thï cña c«ng tac nµy ®ßi hái yªu cÇu kü thuËt cao cho nªn ta ph¶i bè trÝ c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ thÝch hîp ,c«ng t¸c nµy ®îc thùc hiªn song song víi c«ng t¸c tr¸t têng trong ,vµ sau khi c«ng t¸c trÇn kÕt thóc , sè nh©n c«ng cho c«ng t¸c nµy lµ 140 c«ng ,thêi gian cho c«ng t¸c nµy lµ 28 ngµy ,b¾t ®Çu tõ ngµy ®Çu tiªn cña th¸ng 3 ®Õn ngµy thø 28 cña th¸ng 3 . 6, Tr¸t gê chØ ,v÷a XM c¸t mÞn m¸c 50 . Tr¸t gê chØ chiÕm sè lîng nh©n c«ng t¬ng ®èi thÊp ,nhng c«ng t¸c nµy ®ßi hái kü thuËt cao khi thi c«ng ,do ®Æc thï cña c«ng t¸c nµy g¾n liÒn víi kÕt cÊu cña trÇn vµ xµ dÇm cho nªn c«ng t¸c nµy ®îc thùc hiÖn ngay sau khi phÇn kÕt cÊu cña trÇn vµ xµ ®îc ®¶m b¶o ,hao phÝ nh©n c«ng cña c«ng t¸c nµy lµ 20 c«ng . DiÔn ra trong 10 ngµy cuèi cïng cña th¸ng 2 7, L¸t nÒn sµn nhµ vÖ sinh b»ng g¹ch 200 x 200 . Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 18
 19. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. C«ng t¸c nµy ®îc thùc hiÖn sau khi c«ng t¸c tr¸t vµ s¬n kÕt thóc .Do diÖn tÝch cña nhµ vÖ sinh nhá nªn c«ng t¸c nµy diÔn ra ng¾n trong vßng 1 ngµy thø 21 cña th¸ng 3 ,c«ng t¸c nµy dÔ thi c«ng vµ chØ chiÕm 4 nh©n c«ng , 8, L¾p dùng khu«n cöa kÐp . C«ng t¸c nµy ®îc thùc hiÖn t¬ng ®èi ®¬n gi¶n do c¸c khu«n cña kÐp ®· ®îc gia c«ng s½n , c«ng t¸c nµy ®îc thùc hiÖn sau khi c«ng t¸c tr¸t kÕt thóc .C«ng t¸c nµy thùc hiªn trong vßng 10 ngµy b¾t ®Çu tõ ngµy thø 25 cña th¸ng 3 ®Õn ngµy thø 5 cña th¸ng 4 ,víi sè c«ng lµ 56 c«ng . 9, S¬n têng ngoµi nhµ ®· b¶ s¬n Duara 1 níc lãt 2 níc phñ C«ng t¸c s¬n têng ngoµi kh¸ quan träng v× nã lµ bé mÆt cña c«ng tr×nh ,mang l¹i tÝnh nghÖ thuËt vµ thÈm mü cho c«ng tr×nh .ngoµi ra líp s¬n cßn lµ phÇn b¶o vÖ vµ chèng thÊm cho c¸c cÊu kiÖn bªn trong .C«ng t¸c nµy ®îc thùc hiÖn víi thî s¬n riªng biÖt ,cã tr×nh ®é cao vµ ®îc thùc hiÖn trong vßng 10 ngµy ,b¾t ®Çu tõ ngµy ®Çu tiªn ®Õn ngµy thø 10 cña th¸ng 4 .Víi sè c«ng lµ 106 c«ng . 10, S¬n dÇm cét têng trong nhµ ®· b¶ s¬n Lippon 1 nø¬c lãt 1 níc phñ C«ng t¸c nµy ®îc thùc hiÖn khi c¸c líp tr¸t ®· ®¶m b¶o kh« cøng,kh«ng bÞ ít ,c«ng t¸c nµy mang l¹i vÎ thÈm mü cho c¸c cÊu kiÖn bªn trong ,C«ng t¸c nµy chiÕm 170 c«ng ,diÔn ra trong vßng 13 ngµy b¾t ®Çu tõ ngµy thø 21 cña th¸ng 3 ®Õn ngµy thø 3cña th¸ng 4 , 11, L¸t nÒn ,sµn ngoµi nhµ b»ng g¹ch Ceramic 400 x 400 C«ng t¸c nµy diÔn ra sau khi c«ng t¸c s¬n ®îc hoµn thiÖn ,C«ng t¸c l¸t ®ßi hái sù chÝnh x¸c , tÝnh thÈm mü ®Ó bï l¹i nh÷ng thiÕu sãt cho c¸c c«ng t¸c kh¸c ,C«ng t¸c l¸t ®ßi hái kü thuËt cao ,®Î ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vµ sù bï ®¾p hîp lý ,do vËy cÇn chän nh÷ng c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ cao ,C«ng t¸c nµy diÔn ra trong vßng 10 ngµy .B¾t ®Çu tõ ngµy thø 10 ®Õn ngµy thø 20 cña th¸ng 4 . Víi sè lîng c«ng lµ 136 c«ng . 12, L¸ng Granit« ,nÒn sµn cÇu thang ,bËc tam cÊp . C«ng t¸c l¸ng grani t« ®ßi hái ph¶i lµm theo tr×nh tù ,chø kh«ng thi c«ng ® îc liÒn m¹ch .Do vËy ph¶i x¸c ®Þnh thêi gian hîp lý ®Ó líp l¸ng võa kh« ®Ó mµi Granit« .C«ng t¸c l¸ng Granit« kh¸c h¼n so víi c¸c c«ng t¸c l¸ng kh¸c ,vµ ®ßi hái kü thuËt cao ,do vËy cÇn lùa chän c«ng nh©n cã tr×nh ®é vµ chuyªn m«n vÒ l¸ng Granit« . Thêi gian thi c«ng lµ 8 ngµy ,b¾t ®Çu tõ ngµy 21 ®Õn ngµy 30 cña th¸ng 4 ,trong ®ã cã 2 ngµy nghØ lµ ngµy 25 vµ 26 cïng th¸ng ®Ó cho líp l¸ng kh« cøng ,sau ®ã ta míi tiÕn hµnh mµi Granit«. VII.§¸nh gi¸ tiÕn ®é. Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 19
 20. §å ¸n tæ chøc x©y dùng. GVHD:TrÇn Minh Quang. a) §¸nh gi¸ s¬ bé KÕ ho¹ch tæng tiÕn ®é thi c«ng t¬ng ®èi hîp lý, kh«ng cã sù chång chÐo vÒ mÆt c«ng t¸c, kh«ng cã gi¸n ®o¹n do tæ chøc. Sù thay ®æi cña biÓu ®å nh©n lùc phï hîp víi c¸c giai ®o¹n cña tiÕn ®é thi c«ng. b) §¸nh gi¸ th«ng qua c¸c hÖ sè §Ó ®¸nh gi¸ biÓu ®å nh©n lùc, ta ®¸nh gi¸ trªn hai hÖ sè sau ®©y: ♦ HÖ sè æn ®Þnh nh©n lùc theo sè lîng c«ng nh©n: Pmax k1 = _____________ Ptb − Pmax : Sè c«ng nh©n ngµy lµm viÖc cao nhÊt trªn biÓu ®å nh©n lùc − Pmax = 25c«ng nh©n) − Ptb : Sè c«ng nh©n trung b×nh. Ptb = H / T − H : Tæng hao phÝ lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh − T : Thêi h¹n thi c«ng c«ng tr×nh ; T = 120 ngµy Ptb = 2574/120=21,45 nh©n c«ng k1 = 25/21,45 = 1,66 ♦ HÖ sè ph©n bè lao ®éng kh«ng ®Òu : − k2 = Ndu/Σ N − Ndu= 743 − k2 = 743 / 2574 =0.28 VII .ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng Tæng mÆt b»ng thi c«ng lµ mÆt b»ng bao qu¸t toµn thÓ khu vùc x©y dùng. §Ó lËp mÆt b»ng ta c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu ®iÒu tra kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ kü thuËt an toµn vÖ sinh phßng ho¶ . Sinh viªn:L©m V¨n Linh. Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản