Đồ án tốt nghiệp "Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực"

Chia sẻ: Pham Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:73

0
336
lượt xem
242
download

Đồ án tốt nghiệp "Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước sang thế kỷ 21, xu hướng khu vực hoá và quốc tế hoá các nền kinh tế đã được khẳng định. Bị cuốn trong vòng xoáy cạnh tranh, các doanh nghiệp phải củng cố cũng như hoàn thiện bộ máy sản xuất, quy trình quản lý,.. để có thể tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp "Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực"

 1. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H án t t nghi p H ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c . -1-
 2. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H m cl c l i nói u Ph n I: Nh ng v n lý lu n chung v t ch c h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m I. Nh ng v n chung v chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m: 1 1. Chi phí s n xu t kinh doanh 1 1.1. Khái ni m chi phí s n xu t kinh doanh 1 1.2. Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh 1 - Phân lo i theo kho n m c chi phí giá thành 2 - Phân lo i theo y u t chi phí 2 2. Giá thành s n ph m 2 2.1. Giá thành s n ph m 2 2.2. Phân lo i giá thành s n ph m 3 3. M i quan h gi a chi phí s n xu t và giá thành s n ph m 4 II. T ch c h ch toán chi phí s n xu t 4 1. i tư ng h ch toán chi phí s n xu t 4 2. Trình t h ch toán chi phí s n xu t 5 3. N i dung h ch toán chi phí s n xu t 5 3.1. T ch c ch ng t k toán 5 3.2. Phương pháp h ch toán chi phí s n xu t theo phương pháp kê khai thư ng xuyên 6 3.2.1. H ch toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p 6 3.2.2. H ch toán chi phí nhân công tr c ti p 6 3.2.3. H ch toán chi phí tr trư c 7 3.2.4. H ch toán chi phí ph i tr 7 3.2.5. H ch toán chi phí s n xu t chung 7 3.2.6. H ch toán các kho n thi t h i trong s n xu t 8 3.2.7. T ng h p chi phí s n xu t chung 8 III. Tính giá thành s n ph m 9 1. i tư ng tính giá thành 9 2. Trình t tính giá thành 9 3. Phương pháp tính giá thành 9 3.1. Phương pháp tính giá thành gi n ơn, tr c ti p 10 3.2. Phương pháp tính giá thành theo ơn t hàng 10 3.3. Phương pháp tính giá thành phân bư c 10 3.3.1. Phương pháp tính giá thành phân bư c có tính giá thành NTP 10 3.3.2. Phương pháp tính giá thành phân bư c không tính giá thành NTP 11 3.4. Tính giá thành theo phương pháp t l 11 Ph n II: Th c tr ng công tác t ch c h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m -2-
 3. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H I. Gi i thi u khái quát v công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m 12 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty 12 2. c i m t ch c s n xu t trong công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m 13 3. c i m t ch c qu n lý trong công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m 13 4. c i m t ch c k toán trong công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m 14 4.1 Nhi m v c a b máy k toán 14 4.2 T ch c b máy k toán 14 4.3 H th ng tài kho n ang áp d ng 15 4.4 Hình th c s báo cáo 15 4.5 H th ng báo cáo 15 II. Th c tr ng công tác t ch c h ch toán chi phí s n xu t t i công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m 16 1. i tư ng h ch toán chi phí và phương pháp h ch toán chi phí s n xu t 16 2. T ch c h ch toán chi phí s n xu t 16 2.1. H ch toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p 17 2.2. H ch toán chi phí nhân công tr c ti p 19 2.3. H ch toán chi phí s n xu t chung 22 2.3.1. H ch toán chi phí nhân viên phân xư ng 22 2.3.2. Chi phí v t li u và công c d ng c 22 2.3.3. Chi phí kh u hao TSC 23 2.3.4. Chi phí d ch v mua ngoài 23 2.3.5. Chi phí khác b ng ti n 24 2.4. K toán t ng h p chi phí s n xu t 24 III. Th c tr ng công tác t ch c tính giá thành t i công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m 25 1. i tư ng tính giá thành 25 2. Kỳ tính giá thành 25 3. Phương pháp tính giá thành 25 Ph n III: M t s ý ki n nh m hoàn thi n công tác t ch c h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m I. ánh giá chung tình hình t ch c h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m c a công ty 28 1. Ưu i m 28 2. Như c i m 29 II. M t s t n t i và bi n pháp gi i quy t nh m hoàn thi n công tác t ch c h ch toán chi và tính giá thành s n ph m 29 k t lu n ph l c tài li u tham kh o m cl c -3-
 4. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H l i nói u Bư c sang th k 21, xu hư ng khu v c hoá và qu c t hoá các n n kinh t ã ư c kh ng nh. B cu n trong vòng xoáy c nh tranh, các doanh nghi p ph i c ng c cũng như hoàn thi n b máy s n xu t, quy trình qu n lý,.. có th t o cho mình m t ch ng v ng ch c trên th trư ng. H ch toán k toán là m t b ph n quan tr ng trong h th ng qu n lý kinh t tài chính. Giá thành là ch tiêu ch t lư ng ph n ánh trình qu n lý, s d ng v t tư, lao ng và là thư c o k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh. H ch toán chi phí s n xu t kinh doanh không ch tính úng, chi phí trong giá thành mà còn cung c p thông tin cho công tác qu n tr doanh nghi p. Chính vì v y, công tác h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m ph i ư c c i ti n và hoàn thi n nh m áp ng yêu c u qu n lý ngày càng cao c a doanh nghi p. Là m t doanh nghi p s n xu t quy mô v a, v i quy trình công ngh s n xu t ph c t p g m nhi u bư c n i ti p nhau, ch ng lo i s n ph m in a d ng, công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m ã t ra ng v ng và ho t ng có hi u qu trong n n kinh t th trư ng. Thành công ó có s óng góp không nh c a t p th cán b công nhân viên trong công tác ph n u ti t ki m chi phí s n xu t, h giá thành s n ph m nh m t ng bư c nâng cao uy tín và s c c nh tranh c a mình trên th trư ng. Trong th i gian th c t p t i công ty, nh n th c ư c t m quan tr ng c a công tác qu n lý chi phí và giá thành s n ph m trong công tác qu n lý, ư c s giúp c a th y giáo Tr nh ình Kh i cùng các cán b phòng tài v cu công ty em ã m nh d n ch n tài: “H ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m” cho lu n văn t t nghi p c a mình. Ngoài ph n m u và ph n k t lu n, bài vi t ư c chia thành ba ph n: Ph n 1: Nh ng v n lý lu n chung v t ch c h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m. Ph n 2: Th c tr ng công tác h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m. Ph n 3: M t s ý ki n nh m hoàn thi n công tác t ch c h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m. k t lu n Nghiên c u i m i và t ch c h p lý quá trình h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành nh m tăng cư ng công tác qu n tr doanh nghi p t i công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m là công vi c không th thi u ư c trong công tác k toán c a công ty, nh t là trong i u ki n kinh t hi n nay. Là m t doanh nghi p s n xu t, công tác h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i công ty là m t khâu công vi c quan tr ng không ch trong th c ti n mà c trong lý lu n kinh t . Trong th i gian th c t p t i công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m em nh n th y công -4-
 5. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H tác này v cơ b n ã áp ng ư c yêu c u c a công tác qu n lý doanh nghi p. Lu n văn này ư c trình bày k t h p gi a ph n lý lu n và th c ti n, trư c h t là lí lu n v v n sau ó là th c ti n công tác h ch toán t i công ty. Xu t ph t t vi c nh n th c nh ng quan i m i m i và nh ng v n còn t n t i trong quá trình t ch c h ch toán nghi p v chi phí và giá thành t i công ty, trên cơ s ki n th c ã h c cùng v i s hư ng d n t n tình c a th y giáo Tr nh ình Kh i em ã m nh d n nêu ra m t s ý ki n nh m hoàn thi n công tác h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m. Trong th i gian th c t p, th y giáo Tr nh ình Kh i ã t n tình hư ng d n em c v phương pháp và ki n th c, cùng v i s ch b o t n tình c a các cán b phòng tài v công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m ã giúp em hoàn thành lu n văn t t nghi p này. M c dù ã n l c c g ng nhưng do i u ki n có h n v m t ki n th c và th i gian kh o sát th c t nên bài vi t này c a em không tránh kh i nh ng thi u sót, em r t mong nh n ư c s b sung và góp ý c a các th y cô giáo bài vi t c a em ư c hoàn thi n hơn. Qua ây em xin bày t lòng c m ơn chân thành c a mình n th y giáo Tr nh ình Kh i, ngư i ã ch b o và giúp em r t nhi u trong vi c hoàn thành b n lu n văn và cũng xin c m ơn các cán b c a phòng tài v công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m ã t o m i i u ki n giúp em trong quá trình th c t p v a qua. -5-
 6. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H tài li u tham kh o 1. H th ng k toán doanh nghi p Nhà xu t b n Tài chính năm 2000 2. Lý thuy t và th c hành k toán tài chính Nhà xu t b n Tài chính năm 2002 3. Giáo trình k toán tài chính Trư ng i H c qu n lý và kinh doanh Hà n i 4. K toán doanh nghi p trong n n kinh t th trư ng Nhà xu t b n Th ng kê năm 2001 5. K toán doanh nghi p Nhà xu t b n Lao ng và xã h i năm 2003 6. H ch toán k toán trong các doanh nghi p thương m i. Nhà xu t b n Tài chính năm 2003 -6-
 7. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H Ph n I Lý lu n chung v t ch c h ch toán chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m I, Nh ng v n chung v chi phí s n xu t và giá thành s n ph m doanh nghi p s n xu t 1. Chi phí s n xu t kinh doanh và phân lo i chi phí s n xu t 1.1. Khái ni m chi phí s n xu t kinh doanh S phát tri n c a xã h i loài ngư i g n li n v i quá trình s n xu t. Quá trình s n xu t hàng hoá là quá trình k t h p c a các y u t : i tư ng lao ng, tư li u lao ng, s c lao ng. ti n hành s n xu t hàng hoá ngư i s n xu t ph i b ra các chi phí v thù lao lao ng, tư li u lao ng, và i tư ng lao ng. M i hao phí cho quá trình s n xu t u ư c o b ng ti n, vi c dùng thư c o ti n t bi u hi n giá tr c a các tư li u s n xu t và giá tr s c lao ng ã tiêu hao cho quá trình s n xu t ó ư c g i là chi phí s n xu t. Chi phí s n xu t là bi u hi n b ng ti n c a toàn b hao phí lao ng s ng và lao ng v t hoá mà doanh nghi p b ra ti n hành các ho t ng kinh doanh trong m t th i kỳ nh t nh, th c hi n quá trình s n xu t và tiêu th s n ph m. Th c ch t quá trình th c hi n chi phí là quá trình chuy n d ch v n, chuy n d ch các y u t s n xu t vào các i tư ng tính giá (s n ph m, lao v , d ch v ). 1.2. Phân lo i chi phí s n xu t Trong doanh nghi p s n xu t có r t nhi u chi phí phát sinh theo n i dung, công d ng, yêu c u qu n lý và các m c ích khác nhau. thu n l i cho công tác qu n lý, t p h p và h ch toán cũng như ki m tra ch t ch vi c th c hi n các nh m c chi phí, tính toán ư c k t qu kinh doanh c n ph i phân lo i chi phí s n xu t. Xu t phát t yêu c u, m c ích qu n lý khác nhau mà chi phí s n xu t ư c phân lo i theo các tiêu th c khác nhau. Phân lo i chi phí s n xu t là vi c s p x p chi phí s n xu t vào t ng lo i, t ng nhóm khác nhau theo nh ng c trưng nh t nh. Sau ây là m t s cách phân lo i ch y u: - Phân lo i chi phí theo y u t chi phí. - Phân lo i chi phí theo kho n m c chi phí trong giá thành s n ph m. - Phân lo i chi phí theo cách th c k t chuy n chi phí. - Phân lo i chi phí theo quan h c a chi phí v i kh i lư ng công vi c, s n ph m hoàn thành. Sau ây, em xin ư c trình bày hai cách phân lo i ch y u 1.2.1. Phân lo i chi phí theo y u t chi phí -7-
 8. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H Phân lo i theo y u t là căn c vào n i dung kinh t phân lo i. Theo quy nh hi n hành, toàn b chi phí ư c chia thành các y u t sau: - Y u t chi phí nguyên v t li u: Bao g m toàn b giá tr nguyên v t li u chính, ph , ph tùng thay th , công c , d ng c ,.. s d ng vào s n xu t kinh doanh (tr s nh p không h t nh p l i kho và ph li u thu h i). - Y u t chi phí nhân công: ph n ánh s ti n lương và các kho n ph c p mang tính ch t lương, các kho n trích theo lương tính theo t l quy nh trên t ng ti n lương và ph c p lương ph i tr cho công nhân viên. - Y u t kh u hao tài s n c nh: Ph n ánh t ng s kh u hao TSC ph i tính trong kỳ c a t t c tài s n c nh s d ng trong s n xu t kinh doanh trong kỳ. - Y u t chi phí d ch v mua ngoài: Ph n ánh toàn b chi phí d ch v mua ngoài dùng cho s n xu t kinh doanh. - Y u t chi phí khác b ng ti n: Ph n ánh toàn b chi phí khác b ng ti n chưa ph n ánh vào các y u t chi phí trên dung vào ho t ng s n xu t kinh doanh trong kỳ. 1.2.2. Phân lo i chi phí theo kho n m c chi phí trong giá thành Căn c vào ý nghĩa c a chi phí trong giá thành s n ph m và thu n l i trong vi c tính giá thành toàn b , chi phí ư c phân theo kho n m c. Cách phân lo i này d a vào công d ng c a chi phí và m c phân b chi phí cho t ng i tư ng. Theo quy nh hi n hành, giá thành s n xu t nư c ta bao g m: - Chi phí nguyên v t li u tr c ti p: Bao g m toàn b giá tr nguyên v t li u liên quan tr c ti p n s n xu t, ch t o s n ph m hay th c hi n lao v , d ch v . - Chi phí nhân công tr c ti p: Bao g m các kho n lương chính, lương ph c a công nhân tr c ti p s n xu t cùng v i các kho n trích theo t l quy nh cho các qu BHXH, BHYT, KPC - Chi phí s n xu t chung: G m toàn b các chi phí còn l i phát sinh trong ph m vi phân xư ng, b ph n s n xu t sau khi ã tr i chi phí nguyên v t li u và chi phí nhân công tr c ti p. 2. Giá thành s n ph m 2.1 Giá thành s n ph m Trong ho t ng s n xu t kinh doanh khi quy t nh l a ch n phương án s n xu t m t lo i s n ph m thì doanh nghi p c n ph i tính n lư ng chi phí b ra s n xu t và tiêu th s n ph m ó, có nghĩa là doanh nghi p ph i xác nh ư c giá thành s n ph m. Giá thành s n ph m là bi u hi n b ng ti n c a toàn b các kho n hao phí lao ng s ng và lao ng v t hoá có liên quan n kh i lư ng công tác, s n ph m, lao v , d ch v ã hoàn thành trong m t th i gian nh t nh. Giá thành s n ph m là ch tiêu kinh t t ng h p quan tr ng ph n ánh ch t lư ng, k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và qu n lý c a doanh nghi p, tình hình s d ng lao ng, v t tư, ti n v n, vi c th c hi n các bi n pháp h th p chi phí và giá thành s n ph m có liên quan tr c ti p n k t qu ho t ng c a doanh nghi p. 2.2. Phân lo i giá thành s n ph m -8-
 9. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H Mu n s d ng ch tiêu giá thành vào qu n lý, h ch toán và xây d ng k ho ch giá thành cũng như yêu c u c a vi c xây d ng giá c hàng hoá, giá thành ư c xem xét dư i nhi u góc và ph m vi tính toán khác nhau. N u xét theo th i i m tính và ngu n s li u tính giá thành s n ph m thì giá thành s n ph m có th ư c chia thành ba lo i : - Giá thành k ho ch: ư c xác nh trư c khi bư c vào s n xu t kinh doanh trên cơ s giá thành th c t kỳ trư c và các nh m c, các d toán chi phí c a kỳ k ho ch. - Giá thành nh m c: ư c xác nh trên cơ s các nh m c chi phí hi n hành t i t ng th i i m nh t nh trong kỳ k ho ch nên giá thành nh m c luôn thay i phù h p v i s thay i c a các nh m c chi phí t ư c trong quá trình s n xu t s n ph m. - Giá thành th c t : Là ch tiêu ư c xác nh sau khi k t thúc quá trình s n xu t s n ph m trên cơ s các chi phí phát sinh trong quá trình s n xu t s n ph m. Theo ph m vi phát sinh chi phí, giá thành ư c chia thành: - Giá thành s n xu t (còn g i là giá thành công xư ng): Là ch tiêu ph n ánh t t c nh ng chi phí phát sinh có liên quan n vi c s n xu t ch t o s n ph m trong ph m vi phân xư ng s n xu t. - Giá thành tiêu th (còn g i là giá thành toàn b ): Là ch tiêu ph n ánh toàn b các kho n chi phí liên quan n vi c s n xu t, tiêu th s n ph m. Giá thành tiêu th = Giá thành s n xu t + Chi phí qu n lý doanh nghi p + Chi phí bán hàng 3. M i quan h gi a chi phí và giá thành s n ph m Quá trình s n xu t là m t quá trình th ng nh t g m hai m t: m t hao phí s n xu t và m t k t qu s n xu t. Chi phí s n xu t ph n ánh hao phí s n xu t còn giá thành s n ph m ph n ánh k t qu s n xu t. T t c các kho n chi phí phát sinh (trong kỳ ho c c a kỳ trư c chuy n sang) có liên quan n kh i lư ng s n ph m ã hoàn thành trong kỳ s t o nên giá thành s n ph m. Nói cách khác, giá thành s n ph m là bi u hi n b ng ti n c a toàn b các kho n chi phí mà doanh nghi p b ra mà có liên quan n kh i lư ng công vi c ho c s n ph m ã hoàn thành trong kỳ. Tuy nhiên chi phí s n xu t và giá thành s n ph m có s khác nhau c n phân bi t - V ch t: Giá thành s n ph m là nói n chi phí s n xu t tính cho m t i tư ng tính giá thành c th ã hoàn thành, còn chi phí s n xu t là nh ng chi phí ã chi ra trong quá trình s n xu t s n ph m không k hoàn thành hay chưa. - V lư ng: Giá thành s n ph m và chi phí s n xu t thư ng không ng nh t v i nhau vì giá thành s n ph m kỳ này có th bao g m chi phí kỳ trư c ho c chi phí kỳ sau tính trư c cho nó, còn chi phí kỳ này có th ư c tính vào giá thành kỳ trư c ho c kỳ sau. II. T ch c h ch toán chi phí s n xu t 1. i tư ng h ch toán chi phí s n xu t -9-
 10. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H i tư ng k toán t p h p chi phí s n xu t là ph m vi, gi i h n mà các chi phí s n xu t c n ư c t p h p trong kỳ ó nh m áp ng yêu c u ki m tra, giám sát, t ng h p chi phí và tính giá thành s n ph m. Chi phí s n xu t trong các doanh nghi p bao g m nhi u n i dung và công d ng khác nhau, phát sinh các a i m khác nhau theo nh ng quy trình công ngh s n xu t khác nhau. V i nh ng căn c ó i tư ng t p h p chi phí s n xu t ư c xác nh: - Căn c vào tính ch t s n xu t và c i m quy trình công ngh s n xu t - Căn c vào lo i hình s n xu t - Căn c vào trình qu n lý và kh năng t ch c qu n lý kinh doanh Vi c xác nh i tư ng h ch toán chi phí s n xu t úng n và phù h p v i c i m quy trình ho t ng, yêu c u qu n lý c a doanh nghi p có ý nghĩa r t l n trong vi c t ch c k toán t p h p chi phí s n xu t m t cách khoa h c t khâu t ch c h ch toán ban u cho n vi c t ng h p s li u, ghi chép trên tài kho n và các s chi ti t. Như v y, i tư ng k toán t p h p chi phí s n xu t th c ch t là vi c xác nh nh ng ph m vi mà chi phí s n xu t c n ư c t p h p. 2. Trình t h ch toán chi phí s n xu t Tuỳ thu c vào c i m s n xu t kinh doanh c a t ng ngành ngh , t ng doanh nghi p, m i quan h gi a các ho t ng kinh doanh trong doanh nghi p, trình công tác qu n lý và h ch toán,.. mà trình t h ch toán chi phí các doanh nghi p khác nhau là không gi ng nhau. Tuy nhiên có th khái quát vi c t p h p chi phí s n xu t qua các bư c sau - T p h p chi phí cơ b n có liên quan tr c ti p cho i tư ng s d ng. - Tính và phân b lao v cho các b ph n s n xu t kinh doanh ph tr có liên quan tr c ti p cho t ng i tư ng s d ng trên cơ s kh i lư ng lao v , d ch v ph c v và giá thành ơn v lao v . - T p h p và phân b chi phí s n xu t chung cho i tư ng liên quan - Xác nh chi phí s n xu t d dang cu i kỳ, tính ra t ng giá thành và giá thành ơn v s n ph m. 3. N i dung h ch toán chi phí s n xu t 3.1. T ch c ch ng t k toán Ch ng t k toán là nh ng gi y t ph n ánh, ch ng minh nghi p v kinh t tài chính phát sinh và th c s hoàn thành. T ch c ch ng t k toán ph i m b o ư c tính th ng nh t ki m tra, ki m soát theo pháp lu t, ph i m b o quy trình tr t t trong vi c t o l p và luân chuy n ch ng t , ph i m b o tính h p pháp, h p l khi hình thành. Trong công tác h ch toán chi phí s n xu t các ch ng t ư c s d ng: - Ch ng t ti n m t, ti n g i ngân hàng, các ch ng t thanh toán có liên quan n chi phí. - Các phi u xu t, nh p v t tư, hoá ơn kiêm phi u xu t kho. - Các hoá ơn GTGT, hoá ơn bán hàng. - 10 -
 11. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H - Các b ng phân b nguyên v t li u, công c d ng c , kh u hao TSC , b ng phân b ti n lương.. - Biên b n ánh giá thi t h i trong s n xu t. - Phi u ki m kê ánh giá các s n ph m d dang cu i kỳ. Các ch ng t s d ng ph i ư c tiêu chu n hoá v bi u m u và th t c. l p ch ng t . 3.2. Phương pháp h ch toán chi phí s n xu t theo phương pháp kê khai thư ng xuyên 3.2.1. H ch toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p Chi phí nguyên v t li u tr c ti p bao g m các giá tr nguyên v t li u chính, ph , nhiên li u,.. ư c xu t dùng tr c ti p cho vi c ch t o s n ph m. i v i nh ng v t li u khi xu t dùng liên quan tr c ti p n t ng i tư ng t p h p chi phí thì h ch toán tr c ti p cho i tư ng ó. Trư ng h p v t li u xu t dùng có liên quan n nhi u i tư ng t p h p chi phí, không th t ch c h ch toán riêng ư c thì ph i áp d ng phương pháp phân b chi phí cho các i tư ng có liên quan. Tiêu th c phân b thư ng ư c s d ng là nh m c tiêu hao, theo h s , theo tr ng lư ng, theo s lư ng s n ph m. Công th c phân b như sau: Chi phí nguyên v t li u Tiêu th c phân b c a H s = x phân b cho i tư ng i i tư ng i phân b H s ;phân b = Error! Tài kho n s d ng là TK 621 - Chi phí nguyên v t li u tr c ti p. Tài kho n này ư c m chi ti t cho t ng i tư ng t p h p chi phí. K t c u tài kho n này như sau: Bên N : Ghi giá tr nguyên v t li u xu t dùng tr c ti p cho ch t o s n ph m hay th c hi n lao v , d ch v . Bên Có: Ghi tr giá v t li u xu t dùng không h t, tr giá ph li u thu h i, k t chuy n chi phí nguyên v t li u tr c ti p. Tài kho n 621 cu i kỳ không có s dư. (Sơ 1 - trang 1 PL) 3.2.2. H ch toán chi phí nhân công tr c ti p Chi phí nhân công tr c ti p là nh ng kho n thù lao lao ng ph i tr cho công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m, tr c ti p th c hi n các lao v , d ch v như ti n lương chính, ph , và các kho n ph c p có tính ch t lương. Ngoài ra chi phí nhân công tr c ti p g m các kho n óng góp cho các qu BHXH, BHYT, KPC do ch s d ng lao ng ch u và ư c h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh theo m t t l nh t nh v i so s ti n lương phát sinh c a công nhân tr c ti p s n xu t. Tài kho n s d ng TK 622 - Chi phí nhân công tr c ti p. Tài kho n này ư c m chi ti t theo t ng i tư ng t p h p chi phí và có k t c u như sau: Bên N : Chi phí nhân công tr c ti p phát sinh Bên Có: K t chuy n chi phí nhân công tr c ti p vào tài kho n tính giá thành - 11 -
 12. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H TK 622 cu i kỳ không có s dư. (Sơ 2 - trang 1 PL) 3.2.3 H ch toán chi phí tr trư c Chi phí tr trư c (hay còn g i là chi phí ch phân b ) là các kho n chi phí th c t ã phát sinh nhưng chưa tính h t vào chi phí s n xu t kinh doanh c a kỳ này s còn l i ư c tính cho các kỳ h ch toán sau. ây là nh ng kho n chi phí phát sinh m t l n v i giá tr l n ho c b n thân chi phí phát sinh có tác ng t i k t qu ho t ng c a nhi u kỳ k toán. Tài kho n s d ng TK 142 - Chi phí tr trư c. TK 142 ư c chi ti t thành 2 ti u kho n là TK 1421 - Chi phí tr trư c và TK 1422 - Chi phí ch k t chuy n. K t c u tài kho n như sau: Bên N : Các kho n chi phí tr trư c th c t phát sinh. S k t chuy n m t ph n t TK 641 - Chi phí bán hàng và TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p. Bên Có: Các kho n chi phí tr trư c ã tính vào chi phí s n xu t kinh doanh kỳ h ch toán. K t chuy n chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p vào TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh. Dư N : Các kho n chi phí tr trư c chưa ư c tính vào chi phí s n xu t kinh doanh ho c chưa ư c k t chuy n vào TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh. (Sơ 3 - trang 2 PL) 3.2.4. H ch toán chi phí ph i tr Chi phí ph i tr (còn g i là chi phí trích trư c) là nh ng kho n chi phí th c t chưa phát sinh nhưng ư c ghi nh n vào chi phí c a kỳ k toán. ây là nh ng kho n chi phí trong k ho ch c a ơn v hay do tính ch t hay yêu c u qu n lý nên ư c tính trư c vào chi phí kinh doanh nh m m b o cho giá thành s n ph m kh i t bi n khi nh ng kho n chi phí này phát sinh Tài kho n s d ng TK 335 - Chi phí ph i tr . K t c u tài kho n như sau: Bên N : Chi phí ph i tr th c t phát sinh. Bên Có: Chi phí ph i tr d tính ã ghi nh n và h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh Dư Có: Chi phí ph i tr ã ư c tính vào ho t ng s n xu t kinh doanh nhưng th c t chưa phát sinh. (Sơ 4 - trang 2 PL) 3.2.5. H ch toán chi phí s n xu t chung Chi phí s n xu t chung là nh ng chi phí c n thi t liên quan n vi c ph c v , qu n lý s n xu t thu c ph m vi phân xư ng, t , i s n xu t. TK s d ng: TK 627- Chi phí s n xu t chung và ư c chi ti t thành các ti u kho n c p hai. TK này ư c m chi ti t theo t ng phân xư ng, b ph n s n xu t, d ch v . K t c u c a TK 627 như sau Bên N : Chi phí s n xu t chung th c t phát sinh trong kỳ Bên Có: Các kho n ghi gi m chi phí s n xu t chung - 12 -
 13. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H K t chuy n hay phân b chi phí s n xu t chung vào chi phí s n ph m hay lao v , d ch v . TK 627 không có s dư cu i kỳ (Sơ 5 - trang 3 PL) 3.2.6. H ch toán các kho n thi t h i trong s n xu t Trong quá trình s n xu t có th x y ra các trư ng h p s n xu t ra s n ph m h ng, ng ng s n xu t do nh ng lý do ch quan hay khách quan, do ó phát sinh các chi phí v thi t h i s n ph m h ng, thi t h i ng ng s n xu t. - Thi t h i s n ph m h ng: S n ph m h ng là nh ng s n ph m không tho mãn các tiêu chu n v ch t lư ng và c i m s n xu t v màu s c, kích c , tr ng lư ng, cách th c l p ráp,.. Tuỳ theo m c hư h ng mà s n ph m h ng ư c chia thành 2 lo i: + S n ph m h ng có th s a ch a ư c: Là nh ng s n ph m mà m t k thu t có th s a ch a ư c và vi c s a ch a này có l i v m t kinh t . + S n ph m h ng không th s a ch a ư c: Là nh ng s n ph m mà v m t k thu t không th s a ch a ư c ho c có th s a ch a nhưng không có l i v m t kinh t . - Thi t h i ng ng s n xu t: Là nh ng thi t h i do ch quan hay khách quan như thiên tai, h ng hóc mà các doanh nghi p v n ph i b ra m t s chi phí duy trì ho t ng. Trư ng h p phát sinh chi phí ng ng s n xu t theo k ho ch ư c theo dõi trên TK 335. (Trình t h ch toán ư c th hi n theo các sơ 6, 7, 8 Trang 3, 4 PL) 3.2.7. T ng h p chi phí s n xu t chung. Các ph n trên ã trình bày cách h ch toán và phân b t ng lo i chi phí s n xu t. Các chi phí s n xu t trên cu i kỳ ư c t ng h p vào bên N TK 154 - Chi phí s n xu t kinh doanh d dang nh m ph c v tính giá thành s n ph m. K t c u c a TK 154 như sau Bên N : T p h p chi phí s n xu t trong kỳ: nguyên v t li u tr c ti p, nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung. Bên Có: - Các kho n ghi gi m chi phí s n xu t kinh doanh trong kỳ (Tr giá ph li u thu h i, tr giá s n ph m h ng không s a ch a ư c) - Tr giá nguyên v t li u, chưa dùng nh p l i kho - Giá thành th c t c a s n ph m ã ch t o xong nh p kho - Chi phí th c t c a kh i lư ng lao v , d ch v ã hoàn thành cung c p cho khách hàng. Dư N : Chi phí s n xu t kinh doanh d dang cu i kỳ. (Sơ 9 - trang 4 PL) III. tính giá thành s n ph m 1. i tư ng tính giá thành Xác nh i tư ng tính giá thành s n ph m chính là vi c xác nh s n ph m, bán thành ph m, công vi c lao v , d ch v nh t nh òi h i ph i tính ư c t ng giá thành và giá thành ơn v. i tư ng tính giá thành là s n ph m hoàn thành ho c chi ti t b ph n c u thành s n ph m tuỳ thu c vào yêu c u h ch toán k toán n i b và công vi c tiêu th s n ph m. xác nh i tư ng tính giá thành s n ph m ư c chính xác c n d a vào các căn c sau: - Căn c vào tính ch t s n xu t - 13 -
 14. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H - Căn c vào c i m quy trình công ngh s n xu t s n ph m - Căn c vào yêu c u trình t ch c qu n lý trong doanh nghi p - Căn c vào i tư ng h ch toán chi phí Trong công tác tính giá thành s n ph m cũng c n ph i xác nh ơn v s n ph m tính giá thành và kỳ tính giá thành. ơn v tính giá thành thư ng s d ng các ơn v thư ng dùng và m b o tính th ng nh t trong c kỳ h ch toán. Kỳ tính giá thành thư ng là tháng, quý ho c là chu kỳ kinh doanh c a doanh nghi p. Kỳ tính giá thành càng ng n thì càng cung c p các thông tin m t cách y cho yêu c u qu n lý và qu n tr n i b doanh nghi p. 2. Trình t tính giá thành - T ng h p các chi phí s n xu t có liên quan n i tư ng tính giá - T p h p và phân b chi phí s n xu t chung có liên quan n i tư ng tính giá. - Ki m kê, xác nh tr giá s n ph m d dang cu i kỳ. - Tính ra t ng giá thành s n ph m và giá thành ơn v s n ph m theo phương pháp ã ch n và l p th tính giá thành. 3. Phương pháp tính giá thành 3.1. Phương pháp tính giá thành gi n ơn, tr c ti p Phương pháp này thư ng ư c áp d ng trong các doanh nghi p có quy trình công ngh s n xu t gi n ơn, s lư ng m t hàng ít, chu kỳ s n xu t ng n. T ng giá Chi phí s n xu t Chi phí s n xu t phát Chi phí s n xu t d = + - thành d dang u kỳ sinh trong kỳ dang cu i kỳ Giá thành T ng giá thành ơn v = s n ph m S lư ng s n ph m hoàn thành 3.2. Phương pháp tính giá thành theo ơn t hàng: Trong doanh nghi p này, s n xu t ư c ti n hành theo yêu c u c a t ng ơn t hàng c a khách hàng v m t lo i s n ph m c th . c i m c a vi c h ch toán chi phí trong doanh nghi p là toàn b chi phí phát sinh u ư c t p h p theo t ng ơn t hàng. i tư ng tính giá thành là t ng ơn t hàng, ch khi ơn t hàng hoàn thành m i tính giá thành. Giá thành Chi phí s n xu t Chi phí s n xu t phát Chi phí s n xu t d = + - ơn t hàng d dang u kỳ sinh trong kỳ dang cu i kỳ Giá thành T ng giá thành ơn t hàng hoàn thành ơn v = s n ph m S lư ng s n ph m hoàn thành - 14 -
 15. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H 3.3. Phương pháp tính giá thành phân bư c Trong các doanh nghi p s n xu t, quy trình công ngh g m nhi u bư c n i ti p nhau theo m t trình t nh t nh, m i bư c t o ra m t bán thành ph m và bán thành ph m bư c trư c là i tư ng ch bi n tr c ti p bư c sau. Theo phương pháp này chi phí phát sinh thu c giai o n nào thì t p h p chi phí thu c giai o n ó, riêng i v i chi phí s n xu t chung sau khi ư c t p h p theo phân xư ng s ư c phân b theo tiêu th c phù h p. i v i các doanh nghi p này thì i tư ng tính giá thành là thành ph m bư c cu i cùng ho c n a thành ph m t ng giai o n và thành ph m bư c cu i cùng. Chính vì s khác nhau v i tư ng tính giá thành như v y nên phương pháp tính giá thành phân bư c chia thành hai lo i sau 3.3.1. Phương pháp tính giá thành phân bư c có tính giá n a thành ph m Phương pháp h ch toán này thư ng ư c áp d ng trong các doanh nghi p có yêu c u h ch toán kinh t n i b cao ho c có bán n a thành ph m ra ngoài. c i m c a phương pháp này là khi t p h p chi phí s n xu t c a các giai o n, giá tr n a thành ph m c a các bư c chuy n sang các bư c sau ư c tính theo giá thành th c t và ư c ph n ánh theo t ng kho n m c chi phí. Vi c tính giá thành ph i ti n hành l n lư t t bư c 1 sang bư c 2… cho n bư c cu i cùng tính ra giá thành thành ph m nên g i là k t chuy n tu n t . (Trình t h ch toán ư c th hi n qua sơ 10 trang 5 PL) 3.3.2. Phương pháp tính giá thành phân bư c không tính giá n a thành ph m Phương pháp này thư ng áp d ng trong nh ng doanh nghi p mà yêu c u h ch toán kinh t n i b ho c bán thành ph m ch bi n t ng bư c không có giá tr s d ng c l p, không nh p kho ho c em bán ra ngoài thì các chi phí ch bi n phát sinh trong các giai o n công ngh ư c tính nh p vào giá thành s n ph m m t cách ng th i, nên ư c g i là k t chuy n song song. Theo phương pháp này, k toán không c n tính giá thành n a thành ph m hoàn thành trong t ng giai o n mà ch tính giá thành thành ph m hoàn thành b ng cách t ng h p chi phí nguyên, v t li u chính và các chi phí ch bi n khác trong các giai o n công ngh . (Trình t h ch toán ư c th hi n qua sơ 11 trang 5 PL) 3.4. Tính giá thành theo phương pháp t l Phương pháp này ư c áp d ng trong doanh nghi p s n xu t nhi u lo i s n ph m có quy cách ph m ch t khác nhau. doanh nghi p này trư c khi s n xu t ta ph i l p giá thành k ho ch cho t ng lo i và d a trên giá thành k ho ch tính giá thành th c t c a s n ph m. Bư c 1: Xác nh t ng giá thành th c t c a t t c các lo i s n ph m Bư c 2: Tính t ng giá thành k ho ch T ng giá thành k ho ch S lư ng s n ph m Giá thành ơn v c a s n ph m = Σ lo i i theo k x k ho ch c a s n (nhóm s n ph m) ho ch s n xu t ph m lo i i Bư c 3: So sánh gi a t ng giá thành th c t và t ng giá thành k ho ch Bư c 4: Xác nh giá thành th c t c a t ng lo i s n ph m theo công th c - 15 -
 16. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H Giá thành th c t ơn v T ng giá thành th c t s n ph m lo i i theo kho n m c s n ph m lo i i theo = kho n m c S lư ng s n ph m lo i i Ngoài các phương pháp tính giá thành trên còn có các phương pháp h s , phương pháp tính giá thành nh m c, phương pháp t ng c ng chi phí, phương pháp lo i tr s n ph m ph , phương pháp liên h p,.. - 16 -
 17. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H Ph n II th c tr ng công tác h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i công ty in nông nghi p và công nghi p th c ph m I, gi i thi u khái quát v công ty in nông nghi p và công nghi p th c ph m 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty Vào năm 1963, Công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m ư c thành l p t m t t in thu c V qu n lý ru ng t B Nông nghi p v i cơ s v t ch t thi u th n, máy móc cũ k , l c h u, trình k thu t nghèo nàn, s lư ng lao ng ít, hàng năm ch gi i quy t ư c m t s n ph m ph c v cho ngành, B . T năm 1963 n năm 1969, Công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m là xư ng in v b n thu c V qu n lý ru ng t B Nông nghi p. Năm 1968, công ty ư c i tên thành Nhà in Nông nghi p thu c V Tuyên giáo B Nông nghi p. Năm 1977, Nhà in ư c i tên thành Xư ng in v b n và khung nh I. Năm 1983, B Nông nghi p ra quy t nh s 150 NNTP/Q chuy n Xư ng in v b n và khung nh I thành Xí nghi p in Nông nghi p I Căn c N 338- H BT ngày 20.11.1991 c a H BT, căn c thông báo s 81/TB ngày 22.03.1993 c a Văn phòng chính ph v ý ki n c a Th tư ng Chính ph cho phép thành l p l i các doanh nghi p nhà nư c, Xí nghi p In Nông nghi p I ư c i tên thành Xí nghi p In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m tr c thu c B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m (nay là B Nông nghi p và phát tri n nông thôn). Ngày 30.03.2002, Xí nghi p In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m ư c i tên thành Công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m. Hi n nay, công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m có nhi m v chính là in các lo i tem nhãn, bao bì cao c p trên gi y h p bìa c ng và d p h p theo các ơn t hàng c a khách hàng. Trong quá trình phát tri n, công ty ã có nhi u c g ng trong u tư i m i công ngh s n xu t, áp ng k p th i nhu c u th trư ng cũng như i m i công tác t ch c, công tác h ch toán k toán. Vi c ng d ng các thành t u khoa h c k thu t vào t ch c qu n lý cũng như trong công tác h ch toán k toán là m t bư c ti n l n c a công ty. S n xu t phát tri n, t c tăng trư ng nhanh năm sau cao hơn năm trư c, nghĩa v óng góp v i ngân sách Nhà nư c ư c th c hi n y cũng như i s ng c a công nhân viên ngày càng ư c nâng cao. (Bi u s 1- trang 10 PL) 2. T ch c s n xu t c a công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m Công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m là m t doanh nghi p s n xu t có quy mô nh , chuyên in n các tài li u sách báo ph c v ngành nông nghi p, in v b n và các lo i bao bì, tem nhãn cao c p trên các lo i gi y theo quy trình công ngh khép kín v i các lo i máy móc chuyên dùng trên các lo i nguyên li u chính là gi y và m c in. - 17 -
 18. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H S n xu t c a công ty là s n xu t ph c t p ki u liên t c, lo i hình s n xu t hàng lo t, chu kỳ s n xu t ng n, quy mô s n xu t nh . Công ty có hai phân xư ng s n xu t trong ó bao g m nhi u t i s n xu t có nhi m v tr c ti p s n xu t theo k ho ch ư c giao t phòng k ho ch. ó là phân xư ng in opset và phân xư ng thành ph m. (Sơ 12 - trang 6 PL) 3. c i m t ch c qu n lý c a công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m m b o công vi c s n xu t th c hi n m t cách có hi u qu , công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m ã t ch c b máy qu n lý g n nh , phù h p v i yêu c u và tính ch t c a công ty. ng u công ty là giám c là ngư i có quy n l c cao nh t ch u trách nhi m trư c nhà nư c, t p th công nhân viên trong công ty cũng như khách hàng trong s n xu t kinh doanh. Giúp vi c giám c có hai phó giám c (m t phó giám c ph trách khâu kinh doanh và m t phó giám c ph trách s n xu t) và h th ng các phòng ban ch c năng. - Phòng t ch c lao ng hành chính: Có nhi m v nghiên c u qu n lý, s d ng ngu n nhân l c c a công ty, l p và theo dõi quá trình th c hi n các nh m c lao ng, t ch c ti n lương c a công nhân viên, giúp giám c qu n lý v hành chính, qu n tr - Phòng th ng kê k toán: Là b ph n có nhi m v tham mưu và t ch c công tác v m t tài chính, k toán. Phòng này còn có nhi m v phân tích và t ng h p k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh, l p quy t toán báo cáo tài chính, báo cáo th ng kê, báo cáo ki m kê nh kỳ theo úng ch quy nh. - Phòng k ho ch v t tư: B ph n này có nhi m v l p k ho ch, ký h p ng in n, theo dõi tình hình th c hi n k ho ch s n xu t và cung c p v t tư cho công ty. - Phòng k thu t: Là b ph n giúp giám c v vi c thi t k k thu t các m u in và ki m duy t các m u in. Hàng năm, phòng còn có nhi m v ào t o i ngũ công nhân lành ngh cho công ty. (Sơ 13 - trang 7 PL) - Phòng cơ i n: Là b ph n ph trách cơ i n, s a ch a máy móc, thi t b , b o dư ng máy móc, thi t b trong toàn công ty theo nh kỳ. 4. T ch c công tác k toán trong công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m 4.1. Nhi m v c a b máy k toán Công tác k toán ư c t ch c t p trung v i ch c năng thu th p và x lý thông tin, ng th i cung c p thông tin kinh t c n thi t ph c v công tác qu n lý. Nhi m v c a b máy k toán như sau: - L p và th c hi n t t k ho ch tài chính c a công ty nh m m b o duy trì s tăng trư ng v ng ch c c a công ty. - T ch c th ng kê, ghi chép s sách ban u chính xác, th ng nh t bi u b ng t ng h p chi phí s n xu t phát sinh trong quá trình s n xu t cũng như ph n ánh chính xác k p th i giá thành s n ph m. - Th c hi n y ch h ch toán k toán, ghi chép các k t qu c a quá trình s n xu t, kinh doanh, l p các báo cáo tài chính nh m cung c p thông tin k p th i, y , chính xác giúp công ty ra nh ng quy t nh úng và k p th i. - Tính toán và ghi chép chính xác v ngu n v n và TSC t các lo i v n b ng ti n,.. - 18 -
 19. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H 4.2. T ch c b máy k toán trong công ty th c hi n t t nhi m v ư c giao, b o m s lãnh o t p trung th ng nh t tr c ti p c a k toán trư ng cũng như căn c vào vi c t ch c s n xu t, t ch c qu n lý c a công ty là tinh gi n và g n nh nên h u h t các nhân viên k toán u ph i kiêm nhi m m t s các ph n hành k toán khác nhau. Do quy mô ho t ng c a công ty nh công vi c k toán không nhi u, nên vi c kiêm nhi m v n m b o hoàn thành nhi m v ư c giao. B máy k toán c a công ty ư c t ch c như sau: - K toán trư ng ph trách chung, tham mưu cho giám c trong vi c l p k ho ch s n xu t kinh doanh b ng tài chính c a công ty và phân tích k t qu kinh doanh. K toán trư ng có nhi m v phân công công vi c trong phòng k toán t ch c i u hành công tác k toán th c hi n. - K toán t ng h p có nhi m v t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m, theo dõi lương c a toàn b công nhân viên trong công ty ng th i là ngư i t p h p s li u ghi vào các s t ng h p sau ó l p báo cáo tài chính. - K toán TSC theo dõi kh u hao TSC , ng th i ph trách ngu n v n và các qu c a công ty. - K toán tiêu th theo dõi ph n hành tiêu th kiêm công tác thanh toán. - Th qu làm nhi m v xu t nh p ti n m t, ngoài ra kiêm nhi m v th ng kê. (Sơ 14 - trang 7 PL) 4.3. H th ng tài kho n k toán ang áp d ng: Doanh nghi p s d ng h u h t các tài kho n trong h th ng tài kho n k toán Doanh nghi p ư c ban hành theo quy t nh 1141/ TC/ QP/ C KT ngày 01/11/1995 c a B Tài chính và vào năm 2002 b sung 4 chu n m c k toán m i nh m ph c v công tác h ch toán thu GTGT. 4.4. Hình th c s k toán Công ty áp d ng hình th c k toán Ch ng t ghi s , tính thu GTGT theo phương pháp kh u tr , niên k toán trùng v i năm dương l ch (B t u t ngày 01/01 và k t thúc ngày 31/12 hàng năm) (Sơ 15 - trang 8 PL) H th ng s k toán: - S k toán t ng h p: S ăng ký ch ng t ghi s , S Cái các tài kho n. - S k toán chi ti t: Công ty s d ng nhi u s chi ti t các tài kho n, m i tài kho n chi ti t u m m t s riêng. 4.5. H th ng báo cáo Theo quy nh c a Nhà nư c - B ng cân i k toán - K t qu ho t ng kinh doanh - Báo cáo lưu chuy n ti n t - Thuy t minh báo cáo tài chính - 19 -
 20. Lu n văn t t nghi p Đ ng Th Thu H II. Th c tr ng công tác t ch c h ch toán chi phí s n xu t t i công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m 1. i tư ng h ch toán và phương pháp h ch toán chi phí s n xu t Quy trình công ngh in t i công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m là quy trình công ngh ph c t p g m nhi u bư c n i ti p nhau theo m t trình t nh t nh. Bán thành ph m bư c trư c là i tư ng ch bi n tr c ti p bư c sau. S n ph m cu i cùng là s n ph m hoàn ch nh bàn giao cho khách hàng. Vi c s n xu t ch y u d a vào các h p ng in n ký k t v i khách hàng nên ch ng lo i a d ng, chu kỳ s n xu t ng n và xen k . Trong cùng m t kỳ h ch toán công ty có th s n xu t nhi u lo i s n ph m theo các ơn t hàng khác nhau. Xu t phát t các c i m ó, i tư ng h ch toán chi phí ư c xác nh là các ơn t hàng. Các chi phí liên quan tr c ti p n t ng ơn t hàng như chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p khi phát sinh ư c t p h p theo t ng ơn t hàng riêng. Các chi phí chung cho toàn phân xư ng s n xu t như chi phí kh u hao máy móc, thi t b , chi phí nhân viên qu n lý phân xư ng, .. thì t p h p chung cho toàn công ty r i phân b theo tiêu th c h p lý vào cu i kỳ k toán. 2. T ch c h ch toán chi phí s n xu t công ty In Nông nghi p và Công nghi p th c ph m quá trình s n xu t ư c ti n hành d a trên các h p ng kinh t nên vi c tri n khai s n xu t cũng ti n hành theo các h p ng ( ơn t hàng), công tác h ch toán chi phí cũng th c hi n theo các h p ng. N i dung c th c a các kho n m c chi phí trong giá thành s n ph m là - Kho n m c chi phí nguyên v t li u tr c ti p: bao g m giá tr th c t c a v t li u chính (gi y, m c in), v t li u ph (d u pha m c, axêtôn, hoá ch t các lo i,..) cung c p tr c ti p cho vi c s n xu t s n ph m, chi phí gia công thuê ngoài và chi phí v n chuy n b c d nguyên v t li u. - Kho n m c chi phí nhân công tr c ti p: bao g m các kho n lương chính, ph , các kho n ph c p mang tính ch t lương, ti n ăn ca, các kho n trích theo lương c a công nhân tr c ti p s n xu t. - Kho n m c chi phí s n xu t chung: bao g m ti n lương và các kho n trích theo lương c a cán b qu n lý phân xư ng, chi phí v t li u, công c , d ng c xu t dung chung cho phân xư ng, chi phí kh u hao máy móc thi t b dùng cho s n xu t tr c ti p, chi phí d ch v mua ngoài và các chi phí khác b ng ti n. - 20 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản