Đồ án tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác đấu thầu tại công ty cổ phần xây dựng VINACONEX"

Chia sẻ: phuongnam235

Khác với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực khác, Công ty xây dựng cung cấp sản phẩm xây dựng của mình cho khách hàng đặt hàng trước. Khách hàng lựa chọn nhà cung cấp thông qua hoạt động đấu thầu. Trong đó, doanh nghiệp mà ở đây là các Công ty xây dựng cạnh tranh với nhau về giá, về chất lượng, về tiến độ thi công công trình. Doanh nghiệp nào đáp ứng được các tiêu chí mà chủ đầu tư đặt ra một cách tốt nhất sẽ thắng thầu và được...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác đấu thầu tại công ty cổ phần xây dựng VINACONEX"

Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12
Đồ án tốt nghiệp

Hoàn thiện công tác đấu
thầu tại công ty cổ phần
xây dựng VINACONEX
-1- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt ..........................................................................- 1 -
Danh mục bảng biểu hình vẽ ......................................................................- 2 -
Lời nói đầu .................................................................................................- 3 -
Chương 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 12...................................................... - 5 -
1.1. Tổng quan về Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 ............- 5 -
1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 .
...........................................................................................................- 5 -
1.1.1.1. Một số thông tin cơ bản về Công ty ..................................- 5 -
1.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển ....................................- 5 -
1.1.1.3. Ngành, nghề kinh doanh:.................................................. - 7 -
1.1.1.4. Thông tin về cấu trúc Công ty ..........................................- 9 -
1.1.1.5. Sơ đồ tổ chức quản lý ....................................................... - 9 -
1.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ............................... - 20 -
1.1.2.1. Nguồn vốn của Công ty qua các năm ............................. - 20 -
1.1.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .......................... - 22 -
1.2. Công tác tham dự đấu thầu tại Công ty........................................... - 27 -
1.2.1. Năng lực dự thầu .................................................................... - 27 -
1.2.1.1. Năng lực về tài chính...................................................... - 27 -
1.2.1.2. Năng lực về nhân sự ....................................................... - 30 -
1.2.1.3. Năng lực máy móc thiết bị ............................................. - 32 -
1.2.1.4. Các công trình Công ty đã thi công (kinh nghiệm của nhà
thầu) ......................................................................................................... - 36 -
1.2.2. Qui trình công tác đấu thầu ở Công ty .................................... - 38 -
1.2.2.1. Tìm kiếm thông tin và mua hồ sơ dự thầu ...................... - 38 --2- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 121.2.2.2. Chuẩn bị hồ sơ dự thầu ................................................... - 39 -
1.2.2.2.1. Chuẩn bị nội dung về kĩ thuật ................................. - 40 -
1.2.2.2.2. Chuẩn bị nội dung về tài chính ............................... - 45 -
1.2.2.2.3. Chuẩn bị nội dung về pháp lý ................................. - 49 -
1.2.2.3. Nộp hồ sơ dự thầu .......................................................... - 49 -
1.2.2.4. Hoàn thiện và kí kết hợp đồng ........................................ - 50 -
1.2.3. Tình hình tham dự đấu thầu.................................................... - 50 -
1.2.4. Đánh giá hoạt động đấu thầu ở Công ty .................................. - 52 -
1.2.4.1. Thời cơ - Thách thức ...................................................... - 52 -
1.2.4.1.1. Thời cơ ................................................................... - 52 -
1.2.4.1.2. Thách thức.............................................................. - 53 -
1.2.4.2. Ưu nhược điểm............................................................... - 54 -
1.2.4.2.1.Ưu điểm .................................................................. - 54 -
1.2.4.2.2. Nhược điểm............................................................ - 54 -
1.2.4.3. Nguyên nhân .................................................................. - 55 -
1.2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan ....................................... - 55 -
1.2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan ........................................... - 55 -
Chương 2: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 12 .................... - 57 -
2.1. Phương hướng phát triển ................................................................ - 57 -
2.1.1. Định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty ........................ - 57 -
2.1.2. Định hướng trong công tác đấu thầu của Công ty ................... - 59 -
2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu .......................................... - 61 -
2.2.1. Tăng cường Marketing ........................................................... - 61 -
2.2.1.1. Phân loại tìm kiếm thị trường ......................................... - 61 -
2.2.1.2. Hoàn thiện công tác thu thập và xử lý thông tin.............. - 62 -
2.2.1.3. Công tác dự báo thị trường ............................................. - 63 --3- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 122.2.2. Nâng cao năng lực lập hồ sơ dự thầu ...................................... - 64 -
2.2.2.1. Thực hiện chuyên môn hóa công tác lập hồ sơ dự thầu... - 64 -
2.2.2.2. Hoàn thiện công tác xác định giá bỏ thầu ....................... - 66 -
2.2.3. Nâng cao năng lực thực hiện thầu........................................... - 67 -
2.2.3.1 Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị ................................... - 67 -
2.2.3.2. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình ....... - 70 -
Kết luận.................................................................................................... - 73 -
Tài liệu tham khảo.................................................................................... - 74 -
-4- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12
Danh mục các chữ viết tắt

VN : Việt Nam
UBND : Uỷ ban nhân dân
ĐH : Đại học
CP : Cổ phần
CPXD : Cổ phần xây dựng
Cty : Công ty
DD&CN : Dân dụng và công nghiệp
ĐHĐ : Đại hội đồng
ATLĐ : An toàn lao động
QLDA : Quản lý dự án
CĐ : Cổ đông
BKS : Bản kiểm soát
HĐQT : Hội đồng quản trị
SXKD : Sản xuất kinh doanh
L.xô : Liên Xô
HCV : Huy chương vàng
Tr.đồng : Triệu đồng
-1- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Danh mục bảng biểu hình vẽ

Trang

Hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ :

Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lý Cty CPXD VINACONEX 12 - 10 -
Hình 1.2: Biểu đồ Doanh thu từ 2004-2007_Cty CPXD
- 24 -
VINACONEX 12
Hình 1.3: ROE 1 số công ty cùng thuộc tổng công ty
- 26 -
VINACONEX
Hình 1.4: Cơ cấu lao động của công ty
Hình 1.5: Biểu đồ tổng giá trị trúng thầu qua các năm - 52 -
Bảng số liệu :
Bảng 1.1: Cơ cấu tài sản – nguồn vốn - 22 -
Bảng 1.2: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty qua các năm - 23 -
Bảng 1.3: Các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời của Công ty qua các năm - 25 -
Bảng 1.4: Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty qua
- 27 -
các năm
Bảng 1.5: Tóm tắt các số liệu về tài chính của Công ty qua các
- 29 -
năm
Bảng 1.6: Số lượng cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty - 31 -
Bảng 1.7: Xe, máy, thiết bị xây dựng - 32 -
Bảng 1.8: Các lĩnh vực xây dựng chủ yếu và số năm kinh nhiệm - 36 -
Bảng 1.9: Một số công trình được cấp bằng và huy chương vàng
- 37 -
chất lượng
Bảng 1.10: Tiến độ thi công gia cố kênh đoạn K0- K5 + 791 - 42 -
Bảng 1.11: Máy móc huy động cho thi công gia cố kênh đoạn K0
- 44 -
- K5 + 791
Bảng 1.12: Giá trị và mức tăng trưởng các công trình trúng thầu - 51 -
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu chủ yếu được xây dựng năm 2009 - 59 --2- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Lời nói đầu

Khác với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh
vực khác, Công ty xây dựng cung cấp sản phẩm xây dựng của mình cho
khách hàng đặt hàng trước. Khách hàng lựa chọn nhà cung cấp thông qua
hoạt động đấu thầu. Trong đó, doanh nghiệp mà ở đây là các Công ty xây
dựng cạnh tranh với nhau về giá, về chất lượng, về tiến độ thi công công
trình. Doanh nghiệp nào đáp ứng được các tiêu chí mà chủ đầu tư đặt ra một
cách tốt nhất sẽ thắng thầu và được kí kết hợp đồng thi công công trình đó.
Chỉ có thắng thầu thì doanh nghiệp mới có công ăn việc làm cho công nhân
viên, có thu nhập và chỉ có thắng thầu thì các doanh nghiệp xây dựng mới có
thể tồn tại, đứng vững trên thị trường xây dựng.
Tuy nhiên, khi tiến hành tham gia đấu thầu thì sản phẩm ở đây là công
trình chưa được khởi công xây dựng. Hơn nữa sản phẩm xây dựng có tính
đơn chiếc, được sản xuất ra ở những địa điểm, điều kiện khác nhau, chi phí
cũng thường khác nhau đối với cùng một loại hình sản phẩm. Khả năng trùng
lặp về mọi phương diện: kỹ thuật, công nghệ, chi phí, môi trường rất ít, ngay
cả trong xu hướng công nghiệp hoá ngành xây dựng thì ảnh hưởng của tính
đơn chiếc cũng chưa được loại trừ. Do đó trong quá trình lập hồ sơ dự thầu
doanh nghiệp phải trình bày rõ ràng chính xác phương án thiết kế, thi công
công trình thể hiện tính khả thi của phương án hoàn thành đúng thời gian, đáp
ứng được yêu cầu về chất lượng, thẩm mỹ; ngoài ra còn phải tính toán các
biến động về chi phí sản xuất để đảm bảo mức giá dự thầu đưa ra là hợp lý.
Các chỉ tiêu này càng cao thì khả năng trúng thầu sẽ càng thấp, nhưng nếu
quá thấp thì nhà thầu có khả năng không thể hoàn thành công trình như hợp
đồng hoặc không thu được lợi nhuận.
-3- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Hoạt động đấu thầu là hoạt động đầu tiên, quan trọng quyết định đến lợi
nhuận, hoạt động và phát triển của doanh nghiệp và cũng tồn tại nhiều rủi ro.
Nhận thức được điều đó trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần xây
dựng VINACONEX 12 em đã tìm hiểu về công tác đấu thầu ở Công ty và
mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần
xây dựng VINACONEX 12”
Nội dung của đề tài gồm 2 chương :
Chương I: Thực trạng công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây
dựng VINACONEX 12
Chương II: Giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ
phần xây dựng VINACONEX 12
Em xin chân thành cảm ơn các cán bộ trong Công ty cổ phần xây dựng
VINACONEX 12 đặc biệt là các cô chú, anh chị trong phòng kế hoạch đầu tư
và thầy giáo Nguyễn Hồng Minh đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ em
hoàn thành bài viết.
Do hạn chế về lý luận, kinh nghiệm thực tế, thời gian nghiên cứu nên đề tài
có thể còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhân được sự góp ý của thầy cô trong
Bộ môn và tất cả các bạn đọc để bài viết của em được hoàn thành tốt hơn.

Hà Nội, tháng 5 năm 2009
Sinh viên: Nguyễn Mạnh Chiến
Lớp: đầu tư 47 D
-4- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Chương 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 12

1.1. Tổng quan về Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12
1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12
1.1.1.1. Một số thông tin cơ bản về Công ty
Tên Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
Tên giao dịch:
VIET NAM CONSTRUCTION JIONT STOCK COMPANY N0 12
Tên viết tắt:
VINACONEX N 012.JSC
Địa chỉ trụ sợ chính: Tầng 10, nhà CT 1-2 Khu đô thị Mễ Trì hạ, Xã Mễ Trì,
Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.2214 3724 - 043.2214 3729
Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng ( ba mươi tỷ đồng ) theo giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5 ngày
31/7/2007
1.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty cổ phần xây dựng 12 là Công ty cổ phần với 51% vốn thuộc Nhà
nước và là thành viên của Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và Xây dựng
Việt Nam VINACONEX- Bộ Xây dựng.
Tiền thân của Công ty là Công ty xây dựng số 12 – Vinaconex được hợp
nhất bởi các đơn vị:
 Xí nghiệp cơ khí Sóc Sơn thành lập năm 1996
 Chi nhánh Xây dựng 5-04 thuộc Công ty xây dựng số 5 Bộ Xậy dựng
thành lập năm 1970-5- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 Công ty xây dựng số 4 thuộc Vinaconex thành lập năm 1990
Từ ngày 31/3/2003 Công ty xây dựng số 12 được chuyển đổi từ doanh
nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần, theo quyết định số 358/QĐ-BXD
của Bộ xây dựng. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số 0103003144 ngày 5/11/2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố
Hà Nội cấp. Công ty đã có 5 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh. Theo đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 31/07/2007 vốn điều lệ của
Công ty là 30.000.000.000 VND ( ba mươi tỷ đồng VN)
Từ ngày 31/10/2005 Công ty CP xây dựng số 12 chính thức được công nhận
là Doanh nghiệp hạng I theo quyết định số 1938 QĐ/VC-TCLĐ của Chủ
tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty VINACONEX.
Công ty cổ phần xây dựng số 12 có phạm vi hoạt động trên toàn quốc, đã và
đang thi công xây lắp nhiều công trình trọng điểm của Nhà nước như: Kênh
dẫn nước Nhà máy nước Sông Đà, Hệ thống thủy lợi Sông Sắt - Ninh Thuận,
Hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định, Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại II, Khu đô thị
mới Trung Hòa Nhân Chính, Cầu tàu Nam triệu-Tổng công ty công nghiệp
Tàu thủy Việt Nam, Khu điều hành Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện
Sơn La, Nhà điều hành Trường đại học Y Hà Nội, đường quốc lộ 10, Hạ tầng
khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hạ tầng khu công nghiệp Bắc Phú Cát, Hạ tầng
Nhà máy nước Sông Đà, Dự án mở rộng đường Láng Hòa Lạc, Dự án xi
măng Cẩm Phả, Dự án Nhà máy xi măng Yên Bình, Nhà máy nhiệt điện
Quảng Ninh, Nhà máy Thủy điện Bản Chát, Dự án thủy lợi Phước Hòa v.v…
Hiện nay, Công ty đang thi công xây dựng nhiều công trình thuộc các lĩnh
vực dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, nền móng và hạ tầng kĩ thuật, đường
giao thông, cầu cảng, đường dây và trạm… Các công trình đã và đang thi
công đều được Chủ đầu tư đánh giá đảm bảo chất lượng, tiến độ, nhiều công
trình đã đạt Huy chương vàng chất lượng, đặc biệt Công ty có 2 công trình-6- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12được UBND Thành Phố Hà Nội gắn biển chao mừng kỷ niệm 50 năm giải
phóng thủ đô (Nhà chung cư 18 T1- Trung Hòa Nhân Chính và Nhà máy giày
Thượng Đình-Khu công nghiệp Đồng Văn Hà Nam), công trình Nhà điều
hành A1 Trường ĐH Y Hà Nội được Chủ đầu tư chọn là công trình chào
mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐH Y Hà Nội. Trên cở sở đó giá trị
sản lượng và doanh thu hàng năm của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch, năm
sau cao hơn năm trước.
Công ty có một đội ngũ gần 1000 cán bộ, kỹ sư và công nhân lành nghề
được đào tạo chính quy ở trong nước và ngoài nước, tích lũy được nhiều kinh
nghiệm trong các lĩnh vực thi công xây lắp. Công ty không ngừng đổi mới
thiết bị công nghệ, không ngừng đào tạo, học hỏi kinh nghiệm, kịp thời nắm
bắt những thông tin, những tiến bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ nhu cầu xây
dựng ngày càng phát triển ở phạm vi trong nước cũng như ở các nước trong
khu vực.
Bằng khả năng và nỗ lực, Công ty cổ phần xây dựng số 12 đã và đang khẳng
định vị thế, uy tín trên thị trường xây dựng, giành được sự tín nhiệm của các
Chủ đầu tư trong và ngoài nước. Công ty đã được Tổ chức GLOBAL
CERTIFICATION GROUP UNITED KINGDOM của Anh Quốc cấp chứng
chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000
1.1.1.3. Ngành, nghề kinh doanh:
Theo giấy chứng nhận kinh doanh số 0103003144 do sở kế hoạch và đầu tư
thành phố Hà Nội cấp. Công ty được kinh doanh các ngành nghề:
 Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;
 Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp;
 Xây dựng các đường dây và trạm biến áp đến 220 KV;
 Xây dựng các công trình thủy lợi;
 Xây dựng đường bộ, cầu, cảng;-7- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 Trang trí nội ngoại thất và tạo cảnh quan kiến trúc công trình;
 Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu thiết bị xây
dưng công nghiệp, nông nghiệp;
 Kinh doanh dịch vụ mua bán cho thuê bảo dưỡng, sửa chữa xe máy,
thiết bị;
 Sản xuất dàn giáo cốp pha;
 Kinh doanh và phát triển nhà;
 Khai doanh và phát triển nhà;
 Khai thác và chế biến các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng bao gồm:
đá, cát, sỏi, đất, gạch, ngói, xi măng, tấm lợp, kính, nhựa đường và các
loại vật liệu dùng trong xây dưng, công nghiệp, nông nghiệp, giao
thông, thủy lợi;
 Lắp đặt các thiệt bị: cơ điện, điện lạnh, nước và các thiết bị dùng trong
xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi;
 Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu;
 Xây dựng các công trình cấp thoát nước;
 Lắp đặt các loại đường ống công nghệ và áp lực;
 Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kĩ thuật
công trình, các loại máy móc, thiết bị như: thang máy, điều hòa không
khí, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước;
 Xây lắp các công trình thông tin, viễn thông;
 Mua bán, lắp đặt thiết bị điện tử, tin học, viễn thông
-8- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 121.1.1.4. Thông tin về cấu trúc Công ty
I. Loại hình doanh nghiệp Công ty cổ phần
II. Thời điểm đăng ký 05-11-2003
III. Vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng
IV. Vốn lưu động 164.270.975.049 đồng
V. Vốn vay bình quân 80.000.000.000 đồng
VI. Đơn vị trực thuộc I. Công ty CP xây dựng 504 Nam Định:
Trụ sở: 100 Nguyễn Hiền – Nam Định
ĐT: 0350.3841549 - Fax: 0350.3847599
9 Đội xây dựng
II. Dây chuyền sản xuất đá xây dựng tại Mỏ đá
Đồng Hấm:
Thị trấn Kiện Khê – Hà Nam
ĐT: 0351.3858718 - Fax: 0351.3858718
III. Trạm trộn bê tông thương phẩm
Khu công nghệ cao Hòa Lạc – Hà Tây
IV. Các đội trực thuộc Công ty
Thi công công trình DD&CN: 15 đội
Thi công điện nước: 02 đội
Thi công cơ giới cầu đường và cảng: 04 đội
Đội thi công các công trình thủy lợi: 03 đội
V. Văn phòng đại diện phía Nam
Số 78 Quang Trung – Phường Thanh Sơn –
TP Phan Rang – Tháp Chàm – Ninh Thuận
ĐT: 068.3826236 - FAX: 068.3826236

1.1.1.5. Sơ đồ tổ chức quản lý-9- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lý Cty CPXD VINACONEX 12

ĐHĐ CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


GIÁM ĐỐC CÔNG TY
PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH THI PHỤ TRÁCH CHẤT PHỤ TRÁCH THIẾT PHỤ TRÁCH CÔNG
CÔNG LƯỢNG VÀ ATLĐ BỊ- ĐẦU TƯ TY CPXD 504PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG
Tổ chức-Hành chính Tài chính-Kế toán Kế hoạch-Kĩ thuật* Đấu thầu & QLDA Thiết bị & Đầu tư
CÁC XƯỞNG BAN ĐIỀU CÁC ĐỘI VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT HÀNH XÂY DỰNG ĐẠI DIỆN XÂY DỰNG 504
& KINH DOANH DỰ ÁN CÔNG TRÌNH PHÍA NAM

- 10 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12o Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao
gồm tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu hoặc người được cổ đông uỷ
quyền. ĐHĐ CĐ có các quyền sau:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính
hàng năm, các báo cáo của BKS, của HĐQT và của các kiểm toán viên;

- Quyết định số lượng thành viên của HĐQT;

- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; phê chuẩn việc
HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành;

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

o Hội đồng quản trị

Số thành viên HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên. HĐQT là cơ
quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty,
trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐ CĐ. HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty;

- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục
đích chiến lược do ĐHĐ CĐ thông qua;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc
và các cán bộ quản lý Công ty;

- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng
năm, báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi
nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh
và ngân sách hàng năm của Công ty trình ĐHĐ CĐ;- 11 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp
ĐHĐ CĐ;

- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

o Ban Kiểm soát

BKS do ĐHĐ CĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát
mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS
chịu trách nhiệm trước ĐHĐ CĐ và pháp luật về những công việc thực hiện
theo quyền và nghĩa vụ của Ban:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra
tính hợp lý hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công
ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

- Trình ĐHĐ CĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng
thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn
đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của của HĐQT và Ban
Giám đốc;

- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐ CĐ bất thường trong trường hợp xét thấy
cần thiết;

o Ban Giám đốc

Ban Giám đốc gồm Giám đốc điều hành, Các Phó Giám đốc và Kế toán
trưởng do HĐQT bổ nhiệm. Ban Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐ CĐ, Điều lệ
Công ty và tuân thủ pháp luật;
- 12 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế
hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của
Công ty;

- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật
đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh;

- Ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo quy định
của pháp luật;

- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu
trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐ CĐ và pháp luật về những sai phạm gây tổn
thất cho Công ty;

- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐ CĐ, kế hoạch kinh doanh
và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐ CĐ thông qua;

o Các phòng chức năng
 Phòng tổ chức - hành chính
- Đảm bảo các mặt về công tác lễ tân, hậu cần, quản lý đất đai nhà cửa
của Công ty
- Đảm bảo công tác phục vụ, công tác văn thư bảo mật và lưu trữ
- Đảm bảo công tác bảo vệ cơ quan
- Tham mưu giúp cho Đảng uỷ, Lãnh đạo Công ty về các công việc sau:
+ Công tác tổ chức biên chế, sắp xếp, điều động nhân lực theo yêu
cầu, nhiệm vụ
+ Quản lý toàn bộ số lượng, chất lượng lao động hiện có của Công
ty gồm cán bộ, công nhân viên và các lao động hợp đồng theo mọi hình
thức
+ Tuyển dụng mới lao động theo nhu cầu của sản xuất phát triển mở
rộng của Công ty theo đúng luật lao động hiện hành- 13 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12+ Giải quyết mọi chế độ chính sách với người lao động gồm: giải
quyết chế độ hưu, chế độ nâng lương, thi tay nghề, huấn luyện chuyên
môn, đào tạo nâng cao trình độ...
+ Kiểm tra và duy trì công tác an toàn lao động
+ Quản lý kế hoạch về tiền lương, các chế độ khoán sản phẩm với
người lao động
+ Thực hiện đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm xã hội với người lao động
 Phòng tài chính - kế toán
Phòng tài chính kế toán có chức năng giúp việc cho Hội đồng Quản trị
và giám đốc Công ty trong việc tổ chức, chỉ đạo công tác Tài chính – kế toán
trong toàn Công ty theo đúng quy chế tài chính và điều lệ Công ty. Phòng tài
chính kế toán có nhiệm vụ lập kế hoạch và quản lý kinh tế tài chính chặt chẽ,
phục vụ nhu cầu chi tiêu kịp thời và đầy đủ, báo cáo kịp thời chính xác các
chứng từ hợp đồng kinh tế,..., lập và gửi báo cáo thống kê, báo cáo tài chính
hàng quý và cuối niên độ kế toán để gửi lên HĐQT và ban giám đốc Công ty.
 Phòng kế hoạch - kĩ thuật*
Chức năng :
Là phòng chức năng tham mưu giúp Tổng giám đốc Công ty trong các
khâu xây dựng kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoach, tổng hợp báo cáo thống
kê, công tác hợp đồng kinh tế, định mức đơn giá, công tác sản xuất, công tác
xuất nhập khấu của Công ty.
Nhiệm vụ :
- Công tác đấu thầu, lập dự án đầu tư :
Lập dự án đầu tư, đấu thầu của từng dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt.
Chủ trì công tác đấu thầu mua sắm thiết bị thuộc dự án đầu tư mà Công ty
làm chủ đầu tư.- 14 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện tổ chức đấu thầu thiết
bị của dự án theo đúng quy định, quy trình hiện hành của Nhà nước.
Phối hợp với các phòng chức năng của Công ty, Ban quản lý dự án theo
dõi thực hiện các gói thầu từ khi ký hợp đồng cho đến khi nghiệm thu, bàn
giao đưa vào sử dụng.
Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu thiết bị dự án đầu
tư theo đúng tháng, quý,năm trình cấp quản lý.
- Công tác kế hoạch báo cáo thống kê :
Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, hàng quý của Công ty
để báo cáo với Tổng giám đốc Công ty duyệt.
Lập và trình duyệt các kế hoạch định hướng của Công ty 5 năm, 10 năm để
làm cơ sở cho công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh và phát triển của Công ty.
Hướng dẫn và thừa hành quyền Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị
trực thuộc xây dựng và tổ chức kế hoạch hàng năm, kế hoạch hàng quý, kế
hoạch hàng tháng cũng như công tác báo cáo thống kê.
Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các mục tiêu tiến độ
công trình theo định kỳ hàng tháng, quý, năm. Phân tích đánh giá tham mưu
cho Tổng giám đốc Công ty trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất, công
tác điều động các nguồn lực để đảm bảo phục vụ các mục tiêu và nhiệm vụ kế
hoạch.
- Công tác sản xuất :
Điều động công tác sản xuất giữa các đơn vị trong nội bộ Công ty theo
nhiệm vụ kế hoạch sản xuất do Tổng giám đốc Công ty giao.
Nắm bắt tình hình sản xuất, các mục tiêu tiến độ công trình để báo cáo với
Tổng giám đốc Công ty và phối hợp với các đơn vị giải quyết các phát sinh
trong công tác sản xuất.
 Phòng đấu thầu và quản lý dự án- 15 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Quản lý các hoạt động liên quan đến đầu thầu của Công ty như tổ chức
đấu thầu mua sắm thiết bị theo kế hoạch, xác định các dự án có thể tham dự
đấu thầu, tiếp thị, chào giá… Đồng thời quản lý dự án về các mặt chất lượng,
tiến độ, an toàn kỹ thuật, kinh tế, khoa học công nghệ… Tổng hợp, thống kê,
báo cáo, về công tác SXKD của Công ty.
 Phòng thiết bị và đầu tư
Với chức năng tham mưu và giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban
giám đốc Công ty tìm kiếm các cơ hội đầu tư, tham gia đầu tư các dự án xây
dựng hạ tầng kỹ thuật, các dự án kinh doanh phát triển nhà, đầu tư các dự án
sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư chiều sâu, mở
rộng năng lực sản xuất, các dự án liên doanh, liên kết trong và ngoài nước.
Công tác đầu tư được thực hiện thông qua các quy trình, quy chế và được hỗ
trợ bởi hệ thống quản lý thông tin hiện đại, cũng như các mối quan hệ với các
đơn vị trong và ngoài ngành nhằm chủ động nghiên cứu tìm kiếm cơ hội, triển
khai và quản lý dự án. Quản lý các trang thiết bị, máy móc, chuẩn bị và điều
phối cái trang thiết bị máy móc này cho các dự án mà Công ty tham gia. Có
kế hoạch đầu tư mới, bổ xung thay thế máy móc trang thiết bị nếu thấy cần
thiết.
1.2.Tình hình sản xuất-kinh doanh
1.2.1.Tình hình chung của ngành
1.2.1.1.Triển vọng phát triển của ngành
Là một nước đang phát triển nên nhu cầu xây dựng của Việt Nam rất lớn.
Trong những năm qua, ngành xây dựng luôn có tỷ lệ tăng trưởng cao, đóng
góp vào GDP tăng cả về số tuyệt đối và tương đối. Tốc độ tăng trưởng kinh tế
năm 2007 là 8,2%, năm 2007 là trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng
tăng 10,6% phản ánh triển vọng phát triển cao của ngành xây dựng. Trong
- 16 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 128,2% tăng trưởng chung của năm 2007, khu vực công nghiệp và xây dựng
đóng góp 4,16 điểm phần trăm.
Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg ngày 06/05/2004 của Chính phủ về việc
phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020 nêu rõ: khuyến khích
các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở đô thị theo quy định
của pháp luật; phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người
khoảng 15 m2 sàn vào năm 2010 và 20 m2 sàn vào năm 2020, chất lượng nhà
ở đô thị đạt tiêu chuẩn quốc gia.
Với dân số khoảng 83 triệu người, mật độ dân số khoảng 252 người/km2, cơ
cấu dân số của Việt Nam thuộc loại trẻ và có tốc độ tăng dân số khá cao dẫn
đến nhu cầu về nhà ở cùng các công trình hạ tầng cơ sở tăng rất nhanh, là cơ
hội thuận lợi cho ngành xây lắp phát triển.
Theo số liệu thống kê mới nhất về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam quý I
năm 2008, tổng sản phẩm trong nước tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.
Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,5%, đóng góp 3,5 điểm phần trăm
vào tổng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Như vậy, có thể nhận định, tiềm
năng phát triển của ngành xây dựng Việt Nam là rất lớn.
1.2.1.2.Thuận lợi và khó khăn
a) Khó khăn
 Biến động giá cả thị trường:
Thi công cơ giới và sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng là lĩnh vực hoạt
động chính, mang lại tỷ trọng doanh thu lớn cho Công ty. Những lĩnh vực này
lại phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nguyên liệu đầu vào (xăng, dầu, thép, xi
măng…). Giá cả trên thị trường của các mặt hàng này có biến động tăng liên
tục đã làm tăng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, ảnh hưởng không nhỏ
đến lợi nhuận của Công ty.
- 17 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Với vai trò là chủ đầu tư các công trình kinh doanh bất động sản, Công ty
cũng gặp nhiều khó khăn do giá cả các loại vật liệu xây dựng tăng cao. Đây
cũng là vấn đề đặt ra cho Công ty khi tính toán tài chính các dự án trong thời
gian tới: dự đoán mức độ trượt giá hợp lý…
 Sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và hiện đại hoá máy
móc, thiết bị:
Với đặc thù thi công cơ giới, việc trang bị máy móc thiết bị hiện đại có ảnh
hưởng không nhỏ tới khả năng đáp ứng chất lượng và tiến độ thi công các
công trình.
 Sự thay đổi chính sách pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước
Sự thay đổi các quy định của Chính phủ tại Nghị định về quản lý và đầu tư
xây dựng công trình, các quy định tại Luật đấu thầu..., các văn bản pháp luật
quy định riêng đối với từng địa phương, nơi Công ty có dự án đang được triển
khai, đã có tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án. Có những thời
điểm, các dự án phải dừng thi công do chưa có hướng dẫn theo quy định mới
trong khi các quy định cũ đã không còn hiệu lực. Hoặc do những thay đổi
trong quản lý đất đai của chính quyền địa phương đã khiến Công ty gặp nhiều
vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.
 Điểm yếu và thách thức lớn nhất của Công ty là với quy mô và cơ sở vật
chất như của Công ty trong thời điểm hiện tại là chưa đủ tầm, có rất nhiều
doanh nghiệp trong ngành xây dựng có quy mô tương tự Công ty. Các thế
mạnh của Công ty so với các Công ty xây dựng khác không phải là tuyệt đối
do đó sự cạnh tranh là hết sức khốc liệt.
 Vốn chủ sở hữu của Công ty còn nhỏ nên chưa mạnh dạn tiếp cận các dự
án đầu tư có vốn lớn. Việc đa dạng hoá sản phẩm và ngành nghề kinh doanh
của Công ty vẫn chỉ bó hẹp trong phạm vi Tổng công ty và những ngành có
liên quan nên chưa tạo nên sự đột phá và nét riêng biệt.- 18 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12b) Thuận lợi
 Đội ngũ lãnh đạo Công ty là những cán bộ có trình độ cao cấp về lý luận
chính trị, có trình độ quản lý kinh tế, chuyên môn cao, đã từng chỉ đạo, tổ
chức thi công nhiều công trình trọng điểm trong và ngoài nước.
 Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật là những
người có sức khỏe tốt, trình độ chuyên môn, tay nghề cao đáp ứng được yêu
cầu công tác. Cổ đông cá nhân của Công ty đa số là người lao động trong
doanh nghiệp, có quyền và lợi ích gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, luôn làm
việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao vì lợi ích của doanh nghiệp.
 Hệ thống máy móc, thiết bị thi công tiên tiến, hiện đại.
 Ký kết nhiều hợp đồng kinh tế có giá trị lớn, doanh thu và lợi nhuận tốt;
doanh nghiệp luôn bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đã đầu tư tại doanh
nghiệp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đồng thời luôn
hoàn thành nghĩa vụ về thuế và tài chính đối với Nhà nước.
- 19 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 121.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.2.1. Nguồn vốn của Công ty qua các năm

NGUỒN VỐN 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007
A. NỢ PHẢI TRẢ 128,997,236,265 169,376,731,586 173,096,074,328 174,970,664,623
I. Nợ ngắn hạn 120,825,491,029 159,107,866,503 161,825,697,311 170,174,444,480
1 Vay và nợ ngắn hạn 58,365,732,314 59,538,373,623 48,944,787,302 33,268,669,456
2 Phải trả người bán 5,864,666,231 11,993,059,622 19,432,354,753 19,158,419,907
3 Người mua trả tiền trước 11,548,054,897 21,443,469,533 29,596,477,457 71,877,993,311
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 2,510,452,922 4,990,162,688 3,990,115,605 4,314,405,568
5 Phải trả công nhân viên 35,829,834 80,995,605 242,958,432 437,467,592
6 Chi phí phải trả 85,000,000 149,228,298 60,888,415 60,000,000
7 Phải trả nội bộ 20,930,596 181,898,400 260,402,420
Phải trả theo tiến độ kế hoạc hợp đồng xây
8
dựng
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác 42,394,824,235 60,730,678,734 59,297,712,927 41,057,488,646
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn
II. Nợ dài hạn 8,171,745,236 10,268,865,083 11,270,377,017 4,796,220,143
1 Phải trả dài hạn người bán
2 Phải trả dài hạn nội bộ
3 Phải trả dài hạn khác
4 Vay và nợ dài hạn 8,171,745,236 10,268,865,083 10,983,075,597 4,508,918,723
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 287,301,420 287,301,420
7 Dự phòng phải trả dài hạn

- 20 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12
NGUỒN VỐN 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 13,325,967,670 15,980,472,089 14,830,449,591 33,644,292,176
I. Vốn chủ sở hữu 12,766,270,719 15,854,880,138 14,814,730,749 33,847,290,303
1 Vốn đầu tư của chủ sử hữu 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 23,527,555,842
2 Thặng dự vốn cổ phần 3,438,152,710
3 Vốn khác của chủ sở hữu
4 Cổ phiếu ngân quỹ
5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
7 Quỹ đầu tư phát triển 931,319,766 931,319,766 2,013,374,458 2,150,027,381
8 Quỹ dự phòng tài chính 186,263,953 186,263,953 346,060,615 430,005,476
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
10 Lợi nhuận chưa phân phối 648,687,000 3,737,296,419 1,455,295,676 4,301,548,894
11 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 559,696,951 125,591,951 15,718,842 (202,998,127)
1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 559,696,951 125,591,951 15,718,842 (202,998,127)
2 Nguồn kinh phí
3 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 142,323,203,935 185,357,203,675 187,926,523,919 208,614,956,799

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2004-2007_Cty CPXD VINACONEX 12)

- 21 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Tổng nguồn vốn của Công ty liên tục tăng trong các năm qua với mức tăng
lớn nhất là hơn 30%. Bên cạnh đó qui mô vốn chủ sở hữu tăng nhanh đặc biệt
là năm 2007 khi Công ty quyết định đăng kí vốn kinh doanh lên 30 tỷ. Cơ cấu
vốn với tỷ trọng vốn chủ sở hữu lớn sẽ đảm bảo các chính sách phát triển của
Công ty không bị ảnh hưởng nhiều của bên ngoài, giảm áp lực vay nợ. Tuy
nhiên, vay nợ cũng tạo nên đòn bẩy kinh tế giúp doanh nghiệp làm ăn có lãi
và hiệu quả. Do đó một cơ cấu vốn vay nợ, và vốn chủ sở hữu hợp lý sẽ thúc
đẩy hoạt động sản xuất kinh đồng thời đảm bảo tính chủ động trong hoạt
động.
Bảng 1.1: Cơ cấu tài sản - nguồn vốn
Năm năm năm năm
Bố trí cơ cấu tài sản và vốn (đv : % )
2004 2005 2006 2007

1.Bố trí cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản 90.03 90.92 87.41 89.60
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản 9.97 9.08 12.59 10.40
2.Bố trí cơ cấu vốn
Nợ phải trả/ Tổng số nguồn vốn 90.64 91.38 92.11 83.87
Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 9.36 8.62 7.89 16.13
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2004-2007_Cty CPXD VINACONEX 12
Cơ cấu nợ phải trả của Công ty chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm tới hơn 90%
vốn vay nợ và khoảng 85% tổng nguồn vốn. Trong khi đó tài sản ngắn hạn
chiếm 90% tổng tài sản tức là tài sản ngắn hạn > nợ ngắn hạn điều này cho
thấy tình hình tài chính của doanh nghiệp là lành mạnh. Tuy nhiên nếu mức
chênh lệch này là quá lớn thì lại gây ra sự lãng phí về nguồn lực, chính vì vậy
trong những năm qua Công ty sử dụng phần chênh lệch đó đầu tư vào tài sản
cố định thể hiện ở cơ cấu về tài sản được cải thiện.
1.1.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh


- 22 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Bảng 1.2: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty qua các năm (đơn vị: đồng)
TT CHỈ TIÊU Mã số Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 150,139,589,865 175,087,883,428 153,506,683,949 199,323,121,088
2 Các khoản giảm trừ 02
Doanh thu thuần về bán hàng và cung 10 150,139,589,865 175,087,883,428 153,506,683,949 199,323,121,088
3 cấp dịch vụ (10=01-02)
4 Giá vốn hàng bán 11 141,808,991,393 162,263,272,885 141,921,798,500 187,184,160,861
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 20 8,330,598,472 12,824,610,543 11,584,885,449 12,138,960,227
5 cấp dịch vụ (20=10-11)
6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 2,858,992,688 3,530,243,527 106,644,523 3,539,196,542
7 Chi phí tài chính 22 5,253,285,732 7,998,287,171 4,713,835,480 5,854,916,850
trong đó: Chi phí lãi vay 5,253,285,732 7,998,287,171 4,713,835,480 5,854,916,850
8 Chi phí bán hàng 23 85,000,000 100,000,000
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 24 3,375,625,397 4,667,429,415 5,022,129,006 5,237,305,349
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 30 2,475,680,031 3,589,137,484 1,955,565,486 4,585,934,570
10 doanh [30=20+(21-22)-(23+24)]
11 Thu nhập khác 31 1,301,021,904 174,300,378 292,330,960 611,340,838
12 Chi phí khác 32 1,266,078,404 26,141,443 225,958,007 195,506,926
13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 34,943,500 148,158,935 66,372,953 415,833,912
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
50 2,510,623,531 3,737,296,419 2,021,938,439 5,001,768,482
14 (50=30+40)
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 51 283,071,381 700,247,587
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 60 2,510,623,531 3,737,296,419 1,738,867,058 4,301,520,895
16 nghiệp (60=50-51-52)
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2004-2007_Cty CPXD VINACONEX 12

- 23 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là hết sức quan trọng nó
cho biết Công ty làm ăn có lợi nhuận hay không, lợi nhuận là bao nhiêu, mức
lợi nhuận đó đã thực sự tương ứng với chi phí mà Công ty bỏ ra chưa… từ đó
có xác định chính xác chiến lước kinh doanh, hướng tập trung đầu tư phát
triển…
Là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng doanh thu của Công ty
cổ phần xây dựng VINACONEX 12 bao gồm doanh thu từ hoạt động xây lắp,
sản xuất và tiêu thụ bê tông, doanh thu khác (Doanh thu cho thuê hoạt động
máy móc, vật tư thiết bị, giá trị vật tư cấp cho nhà thầu phụ) và doanh thu từ
tiền lãi gửi ngân hàng. Trong đó chủ yếu là doanh thu từ hoạt động xây lắp
chiếm hơn 90% tổng doanh thu.

Billions
199.32
220 192.71
200 175.09
153.51
180 150.14 150.90
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007


Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động xây dựng

Hình 1.2: Biểu đồ Doanh thu từ 2004-2007_Cty CPXD VINACONEX 12
- 24 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Có thể thấy trong những năm 2004, 2005 doanh thu của Công ty hầu như
hoàn toàn là từ hoạt động xây lắp đến năm 2006 Công ty mới có doanh thu từ
các hoạt động cung cấp dịch vụ (bán bê tông thương phẩm, mỏ đá Kiện Khê
…) tuy nhiên doanh thu hoạt động xây lắp vẫn chiếm phần lớn. Điều đó cho
thấy vai trò quan trọng của hoạt động xây dựng với Công ty vì vậy cần quan
tâm đặc biệt tới hoạt động này, nó sẽ quyết định sự tồn tại của Công ty. Mà
như đã nói ở đầu bài viết, muốn có hợp đồng xây dựng, có đặt hàng từ chủ
đầu tư việc đầu tiên và quan trọng nhất phải làm là tham gia đấu thầu và thắng
thầu. Do đó, hoàn thiện công tác đấu thầu như là một tất yếu khách quan để
có thể tồn tại và phát triển.
Công ty được miễn thuế 2 năm đầu tiên khi có lãi, và giảm 50% thuế trong
3 năm tiếp, theo Nghị định số 164/2003/NĐ của Chính phủ và Công văn số 48
CV/CT12-TCKT ngày 17/02/2004 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 gửi
Cục thuế Hà Nội đăng ký miễn giảm thuế (do chuyển đổi từ Doanh nghiệp
Nhà nước sang Công ty cổ phần, tháng 3/2003).
Bảng 1.3: Các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời của Công ty qua các năm
năm năm năm năm
Tỷ suất sinh lời (đv : %)
2004 2005 2006 2007
1.Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu 1.67 2.13 1.32 2.51
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 1.67 2.13 1.13 2.16
2.Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản 1.76 2.02 1.08 2.40
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 1.76 2.02 0.93 2.06

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2004-2007_Cty CPXD VINACONEX 12
- 25 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế không ngừng tăng lên bên cạnh đó các chỉ tiêu
về tỷ suất sinh lời của Công ty cũng không ngừng được cải thiện. Điều này
phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh không ngừng được nâng cao. Việc
tăng cường đầu tư nâng cấp trang thiết bị, áp dụng công nghệ xây dựng hiện
đại, thực hiện qui trình tổ chức quản lý tiên tiến đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
Tuy nhiên, so với các doanh nghiệp cùng ngành chỉ tiêu này của
VINACONEX 12 vẫn ở mức khiêm tốn.


Hình 1.3: ROE 1 số công ty cùng thuộc tổng công ty
VINACONEX

40% 35.84%
35%
30% Cty VINACONEX 9
24% 23.15% 22.91%
25% Cty VINACONEX 5
20% 16.82% Cty VINACONEX 1
15% Cty VINACONEX 12
10% Công ty VIMECO
5%
0%
2005

Nguồn :Bản cáo bạch VIMECO

Khi so sánh với các Công ty cùng thuộc tổng Công ty VINACONEX và
cùng kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận trên vốn
chủ sở hữu (ROE) của Công ty VINACONEX 12 đứng thứ 4 trên VIMECO.
ROE thể hiện hiệu quả sử dụng vốn của chủ, khi bỏ ra 1 đồng vốn thì sẽ thu
về được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Điều này cho thấy mặc dù không phải là
mức thấp nhưng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty chưa phản ánh đúng tình
hình của ngành, do đó ban lãnh đạo Công ty cần có những biện pháp thiết


- 26 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12thực như hoàn thiện công tác quản lý, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp
lý, nâng cao hiệu quả đấu thầu… nhằm nâng cao tỉ suất lợi nhuận của Công
ty.
1.2. Công tác tham dự đấu thầu tại Công ty
1.2.1. Năng lực dự thầu
1.2.1.1. Năng lực về tài chính
Đối với chủ đầu tư việc xác định năng lực tài chính của nhà thầu là hết sức
quan trọng. Tình hình tài chính tốt thể hiện doanh nghiệp đó hoạt động sản
xuất kinh doanh hiệu quả, với các doanh nghiệp xây dựng đó là kí kết được
nhiều hợp đồng xây dựng, hoàn thành và bàn giao công trình đúng yêu cầu
cho chủ đầu tư. Ngoài ra năng lực về tài chính còn đảm bảo khả năng hoàn
thành hợp đồng đã kí với chủ đầu tư trong những điều kiện nhất định
Do đặc điểm của hoạt động xây dựng nên các Công ty hoạt động trong lĩnh
vực này thường có lượng vốn vay nợ lớn, chủ yếu là vay ngắn hạn, vốn năm ứ
đọng lâu dài, vòng quay vốn lớn... Với Công ty cổ phần xây dựng
VINACONEX 12 cũng vậy. Điều này tạo ra mối lo về vay nợ khi không thể
thanh toán đúng thời hạn. Tuy nhiên trong những năm vừa qua Công ty luôn
duy trì khả năng thanh toán ở mức hợp lí.
Bảng 1.4: Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty qua các năm

Năm Năm Năm Năm
Chỉ tiêu Đơn vị
2004 2005 2006 2007

Khả năng thanh toán tổng quát Lần 1.10 1.09 1.09 1.19

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần 1.06 1.06 1.02 1.10
Khả năng thanh toán nhanh Lần 0.03 0.06 0.11 0.09

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2004-2007_Cty CPXD VINACONEX 12
- 27 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Với khả năng thanh toán ngắn hạn lớn hơn 1, đảm bảo Công ty có đủ khả
năng hoàn thành các hợp đồng đã kí kết ngay cả khi có những biến động bất
thường trên thị trường tài chính.
Ngoài ra phải kể đến hạn mức tín dụng 80.000.000 đồng ( tám mươi tỷ
đồng ) mà các ngân hàng cấp cho Công ty. Các ngân hàng cấp tín dụng đó là :
- Ngân hàng công thương sông Nhuệ - Hà Tây
- Ngân hàng đầu tư, phát triển Thăng Long - Hà Nội
- Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam _ chi nhánh Hà thành
- Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội_ chi nhánh Hoàng Quốc Việt
- 28 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Bảng 1.5: Tóm tắt các số liệu về tài chính của Công ty qua các năm
(đơn vị tính: đồng)

TT Nội dung Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007

1 Tổng tài sản 131,793,968,310 185,276,197,171 187,926,523,919 208,614,956,799

2 Tổng nợ phải trả 128,997,236,265 169,376,731,586 173,096,074,328 174,970,664,623

3 Tài sản lưu động 124,700,565,808 168,522,610,652 164,270,975,049 186,909,630,395

4 Nợ ngắn hạn 120,825,491,029 159,107,866,503 161,825,697,311 170,174,444,480

5 Doanh thu 150,139,589,865 175,087,883,428 153,506,683,949 199,323,121,088

6 Lợi nhuận trước thuế 2,510,623,531 3,737,296,419 2,021,938,439 5,001,768,482

7 Lợi nhuận sau thuế 2,510,623,531 3,737,296,419 1,738,867,058 4,301,520,895

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2004-2007_Cty CPXD VINACONEX 12
- 29 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 121.2.1.2. Năng lực về nhân sự
Con người là trung tâm của mọi hoạt động và trong cơ chế thị trường để
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, yếu tố chất lượng nguồn
nhân lực phải được đặt lên hàng đầu. Những nhân sự có trình độ cao, kinh
nghiệm lâu năm có khả năng xử lý linh hoạt các tình huống, quản lý tốt các
dự án, thiết kế thi công công trình đảm bảo hoàn thành công trình đúng thời
hạn, chất lượng đem lại lợi nhuận cao cho Công ty. Cũng vì vậy các chủ đầu
tư cũng rất quan tâm đến năng lực nhân sự của nhà thầu đặc biệt với những
công trình có tình chất điều kiện phức tạp, đòi hỏi chất lượng cao. Nhận thức
được điều đó, trong những năm qua Công ty luôn có chính sách thu hút nguồn
cán bộ, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao vào làm việc bằng các hình thức
đãi ngộ về lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác...
Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 có tổng số 998 cán bộ và công
nhân. Ngoài ra do đặc điểm sản xuất của các Công ty xây dựng nói chung là
theo thời vụ, các công trình đòi hỏi số lượng công nhân theo từng giai đoạn
công việc, khi nhu cầu sử dụng lao động tăng lên, Công ty có sử dụng lao
động thuê ngoài. Lực lượng lao động thuê ngoài được Công ty tổ chức lớp
học đào tạo ngắn hạn để đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình.
Đội ngũ công nhân lành nghề là lực lượng chính trực tiếp xử dụng máy móc
thiết bị, thi công công trình dưới sự chỉ đạo sát sao của các cán bộ quản lý
nghiệp vụ kĩ thuật.
Hình 1.4: Cơ cấu lao động công ty
Cán bộ của Công ty đều
cán bộ cán bộ kỹ
là các kĩ sư, kiến trúc sư, cử cán bộ
nghiệp vụ thuật
quản lý
2% 13%
nhân có nhiều năm kinh 5%

nghiệm hoạt động trong các
lĩnh vực của ngành xây
dựng. công nhân
80%- 30 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Bảng 1.6: Số lượng cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty

Theo thâm niên
Số
TT Các cán bộ chuyên môn
lượng Dưới 5 Từ 5 ÷ 10 Trên 10
năm năm năm
1 Kỹ sư xây dựng 55 20 19 16

2 Kiến trúc sư 9 2 5 2

3 Kỹ sư giao thông 17 9 3 5

4 Kỹ sư thủy lợi 19 4 5 10

5 Kỹ sư trắc địa 6 3 2 1

6 Kỹ sư điện 5 2 2 1

7 Kỹ sư cấp thoát nước 5 2 2 1

8 Kỹ sư cơ khí 8 3 2 3

9 Kỹ sư máy xây dựng 6 3 1 2

10 Kỹ sư vật liệu xây dựng 2 1 1

11 Kỹ sư kinh tế xây dựng 5 2 1 2

12 Cử nhân kinh tế tài chính 17 7 3 7

13 Cử nhân quản trị kinh doanh 3 1 2

14 Kỹ sư khoan khai thác mỏ 2 1 1

15 Kỹ kinh tế lao động 3 2 1

16 Trung cấp thủy lợi 11 3 4 4

17 Trung cấp xây dựng 14 5 8 1

18 Trung cấp giao thông 10 2 3 5

19 Trung cấp nghiệp vụ 5 4 1

Tổng số 202 86 55 66

Nguồn: Hồ sơ năng lực dự thầu 2009_Cty CPXD VINACONEX 12


- 31 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 121.2.1.3. Năng lực máy móc thiết bị
Máy móc thiết bị là một trong 3 yếu tố cấu thành nên tư liệu sản xuất. Nó
là một trong yếu tố khá quan trọng quyết định đến khả năng cạnh tranh của
doanh nghiệp vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tiến độ thi
công. Với vai trò quan trọng như vậy máy móc, thiết bị luôn được các Công
ty quan tâm. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay yêu cầu chất lượng ngày càng
cao, thời gian càng rút ngắn thì việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất
(đặc biệt là máy móc) là vô cùng cần thiết.
Dưới đây là bảng liệt kê 1 số trang thiết bị của Công ty. Nó thể hiện quy
mô tầm vóc của Công ty, là sự đảm bảo của Công ty với chủ đầu tư rằng
Công ty hoàn toàn đủ khả năng hoàn thành các công trình từ giải phóng mặt
bằng đến kiểm tra chất lượng, từ xây dựng dân dụng đến xây dựng công
nghiệp…

Bảng 1.7: Xe, máy, thiết bị xây dựng

NƯỚC
CÔNG THÔNG SỐ SỐ
TT TÊN THIẾT BỊ SẢN
SUẤT KỸ THUẬT LƯỢNG
XUẤT
I THIẾT BỊ LÀM ĐẤT

1 MÁY ỦI KOMASU D 50-53 P Nhật 110-155 CV 15.7 T 3

2 MÁY ỦI KOMASU D 65 P Nhật 110-155 CV 16 T 2

3 MÁY ỦI KOMASU D 85 P Nhật 155 CV 17.1 T 1

4 MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH

KOMATSU PC 200-5 Nhật 123 CV 1.0 m3 2

KOMATSU PC 200-5 Nhật 155 CV 1.4 m 2

KATO HD 1880VII Nhật 155 CV 1.8 M 2

CATERPILLAR 322LN Nhật 155 CV 1.2 m 2
- 32 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 125 MÁY ĐÀO BÁNH LỐP

HITACHI EX 220-2, EX 300-1 Nhật 125 CV 0.8-1.2 m 2

KOBELCO SK09, SK 310 Nhật 125 CV 1.2 m 2

6 MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP

HITACHI EX220-2, EX300-1 Nhật 100 CV 3.1 m 2

7 MÁY LU BÁNH LỐP L.xô 110-130 CV 16 T 3

MÁY LU BÁNH THÉP BOMAG
8 Nhật 92.8 CV 10-20 T 4
(LU RUNG) BWD-40

1.4 T
9 MÁY ĐÀM RUNG DU-10 L.xô 8 CV 3
(2 lần/ phút)
MÁY LU RUNG SAKAI 2.5 T (2800
10 Nhật 12.5 CV 2
SV90, SV91 vòng/ phút)
MÁY SAN MISTUBISHI
11 Nhật 75 CV 7.5 T 2
MG330E
II PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

1 Ô TÔ TỰ ĐỔ

KAMAZ 5511 Nga 210 CV 10 T 16
Hàn
HUYNDAI 210 CV 15 T 10
Quốc
IFA W50 Đức 115 CV 5,5 T 5

2 Ô TÔ THÙNG

IFA W50 Đức 115 CV 5,5T 2

III THIẾT BỊ SỬ LÝ NỀN MÓNG
MÁY KHOAN CỌC NHỒI D=1,2 m,
1 Nhật 150 CV 1
IMITOMO-SOII.MEC SD307 H=60 m
2 BÚA DIEZEL KOBELCO K45 Nhật 4,5 T 1

3 DÀN MÁY ÉP CỌC THỦY LỰC = 0.5 tấn Chiếc 10

Nguồn: Hồ sơ dự thầu gói thầu Kênh dẫn nước sông Đà -2007

+ Nhân lực huy động cho thi công:
Căn cứ vào các yêu cầu của hồ sơ mời thầu mà Công ty bố trí nhân lực cho
hợp lý với công việc trình độ, tuổi tác, kinh nghiệm.
Ngoài các phần trên Công ty còn có các hồ sơ sau trong hồ sơ dự thầu:
- Sơ đồ tổ chức hiện trường
- Bảng kê khai chủng loại vật tư


- 44 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12- Biện pháp kiểm tra chất lượng và bàn gia công trình
Các nội dung này đóng vai trò quan trọng trong hồ sơ dự thầu.
1.2.2.2.2. Chuẩn bị nội dung về tài chính
Giá dự thầu là yếu tố cơ bản quyết định đến khả năng thắng thầu của Công
ty, nó phải được xác định dựa trên những cơ sở khoa học, những quy định của
pháp luật và tình hình thực tế của thị trường, của Công ty và những biến động
của nền kinh tế.
* Cơ sở xây dựng đơn giá dự thầu
- Căn cứ vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được chủ đầu tư thông qua.
- Căn cứ vào khối lượng trong bản tiên lượng mời thầu của chủ đầu tư
và các công văn về việc bổ sung tiên lượng mời thầu của Ban quản lý dự án.
- Căn cứ biện pháp tổ chức thi công do Công ty cổ phần xây dựng
VINACONEX 12 thiết kế để tính khối lượng phụ tạm phục vụ thi công.
- Xây dựng đơn giá chi tiết:
+ Giá vật liệu: Lấy giá vật liệu theo thông báo giá gần nhất của cơ
quan chức năng và tính vận chuyển vào chân công trình.
+ Máy thi công: căn cứ vào tập giá ca máy gần nhất của Bộ xây
dựng
+ Định mức dự toán căn cứ tập định mức số24/2005/QĐ- BXD
ngày 29 tháng 07 năm 2006 của Bộ xây dựng.
* Phương pháp lập đơn giá tổng hợp
Đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp đã bao gồm mọi chi phí để hoàn thành
1 đơn vị sản phẩm. Bao gồm các nội dung sau:
a) Chi phí trực tiếp:
+ Chi phí vật liệu: được xác định theo công thức sau:
n
VL =  ( Qj*Djvt + CLvt)
j 1
- 45 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Trong đó: VL: chi phí vật liệu
CLvt: Chênh lệch vật liệu nếu có
Qj: Khối lượng công tác xây lắp thứ j
D jvt: Chi phí vật liệu công tác xây lắp thứ j theo đơn giá
xây dựng
+ Chi phí nhân công: được xác định theo công thức:

n
NC =  Qj * Djnc(1+F1/h1n+ F2/h2n)
j 1Trong đó: NC: Chi phí nhân công.
D jnc: Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng cơ bản của
công tác xây lắp thứ j
F1: Các loại phụ cấp chư tính hoặc tính chưa đủ vào tiền
công trên mức lương tối thiểu trong đơn giá
F2: Các khoản phụ cấp chưa tính hoặc tính chưa đủ vào
tiền công trên mức lương cấp bậc.
h1i: Hệ số tiền công nhóm i so với tiền công tối thiểu trong
đơn giá
h2i: Hệ số tiền công nhóm i so với lương cấp bậc trong đơn
giá.
Các hệ số h1i và h2i hiện nay được tính như sau:
Nhóm mức lương I II III IV
Hi1 2.342 3.439 2.638 2.795
Hi2 1.377 1.370 1.363 1.357

+ Chi phí máy thi công: được tính theo công thức sau:

n
M= 
j 1
Qj * D jn( 1 + K trg)
- 46 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Trong đó : M: Chi phí máy thi công.
D jn: Chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản
của công tác xây lắp thứ j.
K trg: hệ số trượt giá ca máy( nếu có)
Ta có chi phí trực tiếp T:

T = VL + NC + M

b) Chi phí chung :
Chi phí chung được tính theo tỷ lệ % so với chi phí nhân công.

C=NC*P

Trong đó: C: Chi phí chung
NC: Chi phí nhân công.
P: là định mức chi chung theo thông tư số 01/BXD-VKT.
c) Thuế và lãi :
Được tính bằng tỷ lệ % so với chi phí trực tiếp và chi phí chung tính
theo từng loại công trình.

TL = ( T + C)* m

Trong đó: TL: Thuế và lãi
m: Tỷ lệ quy định theo thông tư18/TC
d) Giá trị dự toán xây lắp : gxl


gxl = T + C + TL

Thuế giá trị gia tăng (VAT) = gxl* t
Giá trị dự toán xây lắp sau thuế Gxl:


G xl = gxl + VAT


- 47 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12
Sau khi tính toán được tổng hợp theo đơn giá chi tiết như sau:
Bảng… : Đơn giá chi tiết công trình …

Đơn Khối lượng Đơn giá
STT Thành phần hao phí
vị định mức thành tiền
I Hạng mục A
Chi phí trực tiếp:
Vật liệu:( chi tiết:
1
Nhân công(chi tiết)
Máy thi công(chi tiết)
2 Chi phí chung
3 Thu nhập chịu thuế tính trước
4 Giá trị dự toán xây lắp trước thuế
5 Thuế VAT đầu ra
6 Giá trị dự toán xây lắp sau thuế G1
II ...

Tiếp đó sẽ tổng hợp để có được giá dự thầu.

Bảng… : Bảng giá dự thầu công trình …
Hạng mục công
STT Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền
trình
1 Hạng mục A M1 G1 M1*G1

2 Hạng mục B M2 G2 M2*G2

Tổng giá trị dự
Mi*Gi
toán xây lắp

Thư giảm giá : Sau khi đã hoàn thiện công việc tính giá dự thầu Công ty
xác định mức giảm giá dựa vào các cơ sở sau:
- Chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ thi công là nhỏ hoặc
một số đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng được.
- 48 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12- Đơn vị thi công có bề dày kinh nghiệm trong công tác quản lý thi công,
lực lượng công nhân lành nghề chiếm tỷ lệ cao, do vậy có thể tiết kiệm được
chi phí chung.
- Thị trường cung cấp vật liệu tốt và ổn định, đã được ký kết hợp đồng từ
trước do vậy có thể giảm giá vật liệu hoặc tránh trường hợp giá lên quá cao.
- Tận dụng vật liệu tồn kho từ công trình trước.
- Khoảng cách giữa địa điểm công trình nhỏ do vậy việc hỗ trợ kỹ thuật
thuận lợi, chi phí đi lại, vận chuyển máy móc giảm.
- Căn cứ và chiến lược mở rộng thị trường, giải quyết việc làm cho lao
động, tận dụng máy móc trong thời gian nhàn rỗi...
1.2.2.2.3. Chuẩn bị nội dung về pháp lý
Chuẩn bị các thủ tục, giấy tờ, theo yêu cầu của Bên mời thầu:
- Bảo lãnh dự thầu
- Đơn dự thầu hợp lệ (phải có chữ ký của người thẩm quyền).
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh
- Tài liệu giới thiệu năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu kể cả nhà
thầu phụ nếu có.
- Văn bản thỏa thuận liên doanh (trường hợp liên doanh dự thầu)
- Giấy đăng ký kinh doanh
- ....
1.2.2.3. Nộp hồ sơ dự thầu
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan đến hồ sơ dự thầu, Công ty
mang hồ sơ nộp cho Bên mời thầu theo thời hạn quy định. Trong thời gian
này, Công ty tăng cường công tác ngoại gia với chủ đầu tư, với cơ quan có
thẩm quyền quyết định đầu tư để nắm bắt thông tin, làm tăng thêm uy tín dộ
tin cậy của Công ty.
- 49 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Mặt khác, Công ty vẫn tiếp tục nghiên cứu các đề xuất tiến độ và biện pháp
thi công đã nêu trong hồ sơ dự thầu. Nếu có nhu cầu bổ sung theo quy định
nhằm phát huy tính cạnh tranh và nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty.
1.2.2.4. Hoàn thiện và kí kết hợp đồng
Khi có thông báo trúng thầu của chủ đầu tư, đại diện của Công ty cùng với
chủ đầu tư ký kết hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thi công. Nội dung của hợp
đồng phản ánh đúng những cam kết của hai bên trong quá trình đấu thầu.
Nội dung của hợp đồng bao gồm:
- Các tài liệu kèm theo (là một phần) bản hợp đồng kinh tế.
- Đối tượng của hợp đồng.
- Yêu cầu về số lượng, chất lượng, chủng loại, quy cách mỹ thuật
công trình.
- Nghiệm thu công trình.
- Phương thức và điều kiện thanh toán.
- Bảo hành công trình.
Ngoài ra nội dung của hợp đồng còn có điều khoản trách nhiệm và cam kết
của bên ký nhận hợp đồng, biện pháp bảo đảm việc ký kết hợp đồng: phạm vi
hợp đồng: xử lý hợp đồng: những bổ sung, điều chỉnh hợp đồng, huỷ bỏ hợp
đồng: cam kết của chủ đầu tư.
Nội dung của hợp đồng được ký kết phải phù hợp với hồ sơ đấu thầu, nếu
có thay đổi, điều chỉnh gì so với hồ sơ đấu thầu thì phải do người có thẩm
quyền quyết định đầu tư và phải được chấp nhận không được sửa đổi những
yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến nội dung của hồ sơ đấu thầu và kết quả đấu thầu.
1.2.3. Tình hình tham dự đấu thầu
Hoạt động đấu thầu chủ yếu của Công ty là các gói thầu xây dựng thuộc các
lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, các
công trình hạ tầng giao thông, công trình hạ tầng công nghiệp, khu công- 50 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12nghiệp. Trong đó, xây dựng các công trình thuỷ lợi là lĩnh vực Công ty có
nhiều kinh nghiệm và chiếm thị phần đáng kể.

Bảng 1.12: Giá trị và mức tăng trưởng các công trình trúng thầu

Giá trị các Mức Số lượng Mức
Giá trị trung bình
công trình tăng các công tăng
Năm một công trình trúng
trúng thầu trưởng trình trúng trưởng
thầu (tr.đồng)
(tr.đồng) (%) thầu (%)

2004 109.68 - 8 - 13.71

2005 209.01 90.57 8 0.00 26.13
2006 30.64 (85.34) 2 (75.00) 15.32
2007 221.79 623.97 17 750.00 13.05

2008 125.20 (43.55) 14 (17.65) 8.94

Nguồn: Báo cáo tổng kết năm2004-2008_Cty CPXD VINACONEX 12
Một điều dễ nhận thấy là kết quả đấu thầu của Công ty không đều trong
những năm qua cả về số lượng cũng như tổng giá trị các công trình trúng
thầu. Sự thất thường này thực sự gây ra những mối nguy hại lớn cho hoạt
động của Công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp, việc
làm của cán bộ công nhân viên…
Năm 2006 là năm mà Công ty chỉ trúng thầu 2 công trình với tổng giá trị
vèn vẹn 30 tỷ đồng. Tương ứng với đó là tình hình sản xuất kinh doanh trong
năm đó của Công ty cũng đi xuống với mức doanh thu giảm hẳn so với năm
trước. Tuy nhiên ngay sau đó năm 2007 tình hình lại trở lại bình thường khi
Công ty trúng thầu 17 công trình với tổng giá trị lên đến hơn 220 tỷ đồng.
- 51 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Mặc dù có giảm vào năm 2008 nhưng cũng có thể nói tình hình đấu thầu của
Công ty đã dần đi vào ổn định.


Hình 1.5: Biểu đồ tổng giá trị trúng thầu qua các năm

240
220 209.01 221.79
200
180
160
tỷ đồng
140
120
125.20
100
109.68
80
60
40
20 30.64
0
2004 2005 2006 2007 2008

Nguồn: Báo cáo tổng kết năm2004-2008_Cty CPXD VINACONEX 12

Một xu hướng rõ ràng nhất mà ta có thể thấy qua bảng số liệu trên là giá trị
trung bình trên một công trình ngày càng giảm. Công ty có xu thế chuyển
sang tham dự những gói thầu công trình vừa và nhỏ, thời gian thi công ngắn,
vòng quay vốn nhỏ. Bài thầu với các công trình loại này có vẻ dễ làm hơn, khi
những yêu cầu mà bên mời thầu đòi hỏi không cao, tuy nhiên chính vì vậy mà
có rất nhiều Công ty có khả năng đáp ứng và tham gia tranh thầu nên tính
cạnh tranh cao hơn những bài thầu khác rất nhiều.
1.2.4. Đánh giá hoạt động đấu thầu ở Công ty
1.2.4.1. Thời cơ - Thách thức
1.2.4.1.1. Thời cơ
Nhà nước ngày càng quan tâm hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu. Làm
cho công tác tổ chức thầu trở nên công khai, minh bạch, thể hiện rõ tính cạnh- 52 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12tranh công bằng. Bên cạnh đó, việc ban hành luật đấu thầu cùng những văn
bản hướng dẫn thi hành luật tạo cho công tác đấu thầu có một hành lang cụ
thể tạo sự dễ dàng trong đấu thầu.
Công ty tiến hành tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, mở rộng quy mô sản
xuất kinh doanh đã góp phần tạo thế và lực để hoạt động đấu thầu có cơ sở đạt
được những kết quả lớn hơn. Công ty đã có thể đáp ứng yêu cầu của nhiều gói
thầu hơn, hướng tới nhiều loại công trình khác nhau, thi công nhiều công trình
1 lúc…
Trải qua quãng thời gian dài hoạt động, Công ty có nhiều kinh nghiệm
trong hoạt động đấu thầu. Với những công trình đã thực hiện, Công ty đã tạo
được uy tín trong lòng khách hàng, xây dựng được 1 số thị trường truyền
thống.
1.2.4.1.2. Thách thức
Càng ngày càng có nhiều Công ty mới tham gia vào thị trường nên cạnh
trạnh sẽ càng khốc liệt hơn. Khi có nhiều Công ty tham gia dự thầu thì có
nghĩa là khả năng thắng thầu của Công ty sẽ giảm xuống, tính cạnh tranh
trong mỗi bài thầu sẽ tăng lên.
Việc tiến hành cổ phần hoá, dần dần tách ra làm ăn độc lập có nghĩa là sẽ
ngày càng ít những công trình được nhà nước, hoặc Tổng công ty giao cho
thực hiện. Khi đó, đấu thầu sẽ là phương thức duy nhất để có hợp đồng, có
công ăn việc làm cho công nhân viên, có lợi nhuận cho doanh nghiệp. Do đó
sức ép lên công tác đấu thầu là ngày một gia tăng.
Sự phát triển không ngừng của khoa học kĩ thuật trong đó có sự phát triển
của kỹ thuật, máy móc phục vụ xây dựng, quản lý… Tạo sức ép phải liên tục
đổi mới máy móc thiết bị, học tập những kỹ thuật mới để không bị tụt hậu và
luôn đáp ứng tốt nhất yêu cầu mà chủ đầu tư đặt ra. Đó cũng là thách thức
không nhỏ với Công ty.- 53 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Nền kinh tế thế giới đang khủng hoảng, sự lên xuống thất thường của giá cả
vật liệu xây dựng làm công tác lập hồ sơ dự thầu gặp rất nhiều khó khăn, chủ
đầu tư đòi hỏi rất khắt khe về giá. Thậm chí nhiều dự án phải tạm hoãn dẫn
đến số lượng các gói thầu giảm. Những điều này sẽ gây không ít khó khăn
cho Công ty đặc biệt với hoạt động đấu thầu
1.2.4.2. Ưu nhược điểm
1.2.4.2.1.Ưu điểm
Qua nghiên cứu thực trạng vấn đề đấu thầu của Công ty ta có thể thấy được
những ưu điểm của Công ty. Những ưu điểm này đã được Công ty phát huy và
đã được cụ thể hoá bằng sự tăng trưởng, lớn mạnh của Công ty về chiều rộng
cũng như chiều sâu. Có thể tóm lại những lợi thế của Công ty :
- Chất lượng công trình luôn đảm bảo, đáp ứng được các yêu cầu về kỹ
thuật, thẩm mỹ, được khách hàng tín nhiệm.
- Công ty đã áp dụng một số công nghệ kỹ thuật tương đối hiện đại trong
sản xuất và thi công, từ đó đã nâng cao được năng suất lao động.
- Thời gian thi công luôn đảm bảo, luôn đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.
- Công ty có môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực.
- Đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật đông đảo, công nhân kỹ thuật lành
nghề, có kinh nghiệm thi công các công trình lớn
- Công ty có cơ cấu tổ chức tương đối hợp lý và hoàn chỉnh, bộ máy quản
trị từ cao xuống thấp đều đang hoạt động tương đối hiệu quả.
- Có khả năng huy động vốn tương đối tốt
1.2.4.2.2. Nhược điểm
Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được thì Công ty cũng có rất nhiều các hạn
chế, đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trúng thầu của Công ty, nó
là những mối đe doạ thường trực đến sự tồn tại và phát triển của Công ty. Có
thể kể ra đây một số tồn tại sau:- 54 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12- Yếu trong khâu tìm kiếm thông tin thị trường, thông tin khách hàng, thông
tin về đối thủ cạnh tranh.
- Máy móc thiết bị đã cũ, chưa đồng bộ, chậm được đổi mới trong khi các
công trình xây dựng đang ngay càng đa dạng về yêu cầu, kĩ thuật thi công…
- Giá dự thầu của Công ty thường cao. Phần lớn các công trình Công ty
trượt thầu đều có nguyên nhân là do giá bỏ thầu lớn.
1.2.4.3. Nguyên nhân
1.2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan
- Do chủ đầu tư : những dự án gần đây, tài liệu địa chất không chính xác,
khi nhà thầu khoan kiểm tra khác quá xa với tài liệu thầu. Nhà thầu phải làm
nhiều thủ tục đệ trình nhiều cấp để được khoan bổ sung. Điều này ảnh hưởng
đến tiến độ thi công kế hoạch của doanh nghiệp, cũng như các doanh nghiệp
không chủ động điều tiết nguồn nhân lực
- Do các nhà thầu khác: Trong hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt nhiều nhà
thầu thực hiện chiến lược cạnh tranh nhằm chiếm lĩnh thị truờng, khánh hàng
quen thuộc, tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân… vì vậy các doanh
nghiệp này đưa ra giá dự thầu thấp, chấp nhận tỷ lệ lợi nhuân thấp thậm chí là
không có lợi nhuận nhằm đạt được những mục tiêu trên.
1.2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan
- Về đầu tư mua sắm máy móc thiết bị:
+ Do Tổng công ty chưa tận dụng hết các nguồn vốn để mua sắm máy
móc thiết bị.
+ Do một số cán bộ của các doanh nghiệp thành viên chưa nhận thức rõ
chủ chương đa dạng hoá lĩnh vực kinh doanh. Mặt khác do tâm lý e ngại sẽ
không thành công trong lĩnh vực kinh doanh mới nên đã không dám mạnh dạn
đầu tư mua sắm máy móc thiết bị.
- Về việc thiếu đội ngũ làm Marketing:- 55 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12+ Thiếu cán bộ có hiểu biết về lĩnh vực Marketing.
+ Vấn đề marketing trong đấu thầu ở Công ty chưa được thực sự quan
tâm, và hiểu một cách đầy đủ
- Về việc giá bỏ thầu cao:
+ Do máy móc thiết bị cũ nên dẫn đến chi phí máy móc thiết bị thi công
thường cao.
+ Do không bám sát sự lên xuống của giá cả thị trường, sau khi gửi hồ sơ
dự thầu đi thì không có bộ phận theo dõi điều chỉnh giá trong phần giảm giá
khi mở thầu.
+ Do xác định định mức quá cao.
+ Do khả năng bóc tách bản tiên lượng, xác định các công việc cần làm
còn nhiều hạn chế.
- 56 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Chương 2: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VINACONEX 12

2.1. Phương hướng phát triển
2.1.1. Định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty
- Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp và thực hiện cơ chế nghiêm túc công
bằng dân chủ như giao khoán, quản lý chất lượng, tiến độ, thanh quyết
toán… có thưởng phạt nghiêm minh.
- Xác định các mục tiêu tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng trong sản xuất
kinh doanh từ 15%-20%, chú trọng đặc biệt đến hiệu quả, chất lượng,
tiến độ và an toàn.
- Xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng chung cho toàn
Công ty, trong đó được cụ thể hoá cho từng công trình, dự án, lấy uy tín
với khách hàng làm chủ đạo trong điều hành, lấy hiệu quả kinh tế làm
chủ đạo trong quản lý.
- Giữ vững thị trường truyền thống hiện nay, mở rộng thị trường mới, lập
phương án trình hội đồng quản trị Công ty cũng như Tổng công ty xin
thành lập chi nhánh miền Trung để đón các dự án đang và sẽ đầu tư của
Nhà nước trên địa bàn này.
- Xây dựng chiến lược lâu dài về nguồn nhân lực trong đó có qui chế rõ
ràng giữa tuyển dụng và chế độ sử dụng lao động sao cho hợp lý từ
công việc làm đến chế độ trả lương hợp lý, nâng cao đời sống…
- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ, chú trọng bồi dưỡng nâng cao
trình độ quản lý cũng như kinh nghiệm chuyên môn cho những đồng
chí đang công tác tại Công ty nhất là một số cán bộ trẻ có năng lực.
Mặc khác, thu hút cán bộ có trình độ bên ngoài.


- 57 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12- Tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh mỏ đá Đồng Hấm, trạm trộn bê
tông cần có phương án cụ thể rõ ràng, ổn định công tác cán bộ đủ tầm
để quản lý, cũng như đưa ra những qui chế, có kế hoạch cụ thể cho
từng tháng, quý, năm để không ngừng nâng cao hiệu quả.
- Tăng cường công tác quản lý máy móc thiết bị đã đầu tư để sao cho
phát huy hiệu quả một cách cao nhât, ổn định cán bộ quản lý, phân
công cụ thể cho từng đồng chí.
- Chỉ đạo công tác thanh quyết toán nhanh gọn và tập trung thu hổi công
nợ để đảm bảo sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
- Công tác an toàn lao động phải thực hiện đúng qui đinh, thường xuyên
liên tục và đảm bảo tốt vệ sinh lao động, đảm bảo đời sống cho người
lao động.
- Tập trung chỉ đạo dự án kinh doanh và phát triển nhà, hoàn tất các thủ
tục để sớm đưa vào thực hiện dự án.
- Công tác đầu tư, lập dự án đầu tư cẩu tháp phục vụ thi công nhà cao
tầng của Công ty cũng như Tổng công ty giao.
- Đáp ứng đầy đủ chế độ đối với người lao đông, không ngừng nâng cao
đời sống cho cán bộ công nhân viên Công ty.
- 58 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Bảng 2.1: Các chỉ tiêu chủ yếu được xây dựng năm 2009

Đơn vị Thực hiện KH năm % tăng
Chỉ tiêu
tính năm 2008 2009 trưởng

I. Tổng giá trị SXKD Triệu đồng 360,374 414,430 15%
1. Giá trị sản xuất xây lắp Triệu đồng 345,364 397,169 15%
2. Giá trị SXCN, VLXD Triệu đồng 15,010 15,761 5%
II. Tổng doanh thu Triệu đồng 262,596 288,856 10%
1. Doanh thu xây lắp Triệu đồng 248,301 273,131 10%
2. Doanh thu sản xuất CN, VLXD Triệu đồng 14,295 21,871 53%
Tỷ trọng Tổng DT/ Giá trị tổng sản lượng % 1 1 8%
III. Tổng lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 5,120 8,727 70%
1. Lợi nhuận xây lắp Triệu đồng 4,700 8,225 75%
2. Lợi nhuận khác Triệu đồng 420 502 20%
Tỷ suất Lợi nhuận/ Tổng doanh thu % 1.95% 3.02% 55%
IV. Tỷ suất cổ tức % 14% 14% 0%
V. Đầu tư xây dựng cơ bản Triệu đồng 43,000 78,500 83%
* Đầu tư phát triển nhà, đô thị Triệu đồng 35,000 73,500 110%
* Đầu tư chiều sâu thiết bị Triệu đồng 8,000 5,000 -38%
VI. Lao động và tiền lương
1. Lao động sử dụng bình quân người 1,900 2,200 13%
2. Thu nhập bình quân /1 người /1 tháng 1.000 đồng 1,800 2,000 4%

Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2008_Cty CPXD VINACONEX 12

2.1.2. Định hướng trong công tác đấu thầu của Công ty
- Công ty cần tích cực duy trì các mối quan hệ hợp tác với đối tác và
khách hàng truyền thống, bên cạnh việc mở rộng mối quan hệ với các khách
- 59 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12hàng mới. Đồng thời phát động toàn Công ty cùng hợp tác trong công tác tìm
kiếm các thông tin liên quan đến đấu thầu. Xây dựng quy trình xử lý thông tin
hiện đại và bài bản hơn nhằm nâng cao hiệu quả của các thông tin. Qua đó, có
thể tăng số lượng các công trình mà Công ty tham gia dự thầu và tăng tỷ lệ
thắng thầu của Công ty hơn nữa. Góp phần nâng cao và khẳng định uy tín của
Công ty.
- Tập trung vào các gói thầu về xây dựng dân dụng, nhà ở là những lĩnh
vực mới đang được nhà nước tập trung phát triển.
- Đầu tư nâng cao năng lực thực hiện thầu để nâng cao khả năng thắng
thầu:
+ Năng lực tài chính: mở rộng quan hệ với ngân hàng, bổ sung nguồn
vốn kinh doanh từ lợi nhuận để lại, hoàn thiện thủ tục phát hành cổ phiếu ra
công chúng.
+ Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên trong
Công ty, đặc biệt là đội ngũ trong bộ phận liên quan đến công tác dự thầu, lập
hồ sơ dự thầu bằng các biện pháp như: cử cán bộ đi học, thi nâng bậc cho
công nhân kỹ thuật, thực hiện tốt công tác học tập, rút kinh nghiệm từ những
sai sót đã xảy ra.
+ Đầu tư cải tiến máy móc thiết bị phục vụ thi công, kiểm tra chất
lượng, giám sát, thu thập và xử lý thông tin… Đồng thời có chính sách
khuyến khích những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý mang
lại lợi ích cho Công ty.
- Hoàn thiện công tác lập hồ sơ dự thầu, thực hiện tốt quá trình tính giá
dự thầu, bóc tách khối lượng công việc để có sự linh hoạt trong giá dự thầu.
- Áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi
trường…
- 60 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 122.2. Giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu
2.2.1. Tăng cường Marketing
Thông qua hoạt động marketing, Công ty sẽ gây dựng được uy tín của mình
trên thị trường xây lắp, tạo dựng được lòng tin của khách hàng đồng thời giúp
Công ty có những được thông tin quý gía về hoạt động của thị trường đấu
thầu, biến động về giá cả vật liệu xây dựng, về khách hàng,về đối thủ cạnh
tranh và luật pháp...Công ty mới xây dựng được chiến lược kinh doanh đúng
đắn đặc biệt trong lĩnh vực đấu thầu - tìm kiếm thị trường đầu ra.
Công tác marketing trong đấu thầu bao gồm những hoạt động chính sau:
- Tìm kiếm và thu thập các thông tin về dự án, các gói thầu để tham dự
đấu thầu
- Thu thập thông tin về sự biến động của giá cả nguyên vật liệu trên thị
trường.
- Thu thập các thông tin về khách hàng.
- Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh.
- Thông tin, quảng cáo, khuyếch trương các nguồn lực của Công ty tạo
uy tín đối với khách hàng.
2.2.1.1. Phân loại tìm kiếm thị trường
Công ty cần phân chia thị trường xây dựng ra thành các thị trường nhỏ có
tính đồng nhất cao về một mặt nào đó để tìm cách xâm nhập vào thị trường đó
phù hợp với sở trường của Công ty.
- Phân loại theo tính chất công trình: Thị trường xây dựng dân dụng, công
nghiệp, các công trình giao thông, công trình thuỷ lợi,…
- Phân theo khu vực địa lý: Thị trường nước ngoài, thị trường trong nước,
thị trường địa phương.
- Phân loại thị trường theo quy mô: Thị trường các công trình lớn, thị trường
các công trình nhỏ, vừa.- 61 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Điều này sẽ giúp Công ty xác định được những thị trường trọng tâm, thị
trường Công ty có lợi thế, thị trường tiềm năng cần mở rộng. Ở thị trường
Công ty có lợi thế khả năng thắng thầu cao, thu được lợi nhuận lợi lớn vì vậy
cần hướng sự quan tâm, tập trung vào đó. Với thị trường tiềm năng nơi mà
Công ty có thể mở rộng tầm ảnh hưởng, nâng cao khả năng cạnh tranh cần có
chiến lược kinh doanh phù hợp như bỏ giá dự thầu thấp, tăng cường quảng bá
hình ảnh …
Cụ thể với định hướng phát triển của Công ty và tình hình ngành xây dựng
ở nước ta hiện nay, các cán bộ làm đấu thầu nên tập trung tìm kiếm thị trường
xây dựng dân dụng và công trình thuỷ lợi ở các địa phương Công ty đã có
nhiều dấu ấn như Hà Tây, Hoà Bình. Công ty có thể hướng vào những công
trình có qui mô vừa và nhỏ hoặc tiến hành liên danh để tham dự với gói thầu
có qui mô lớn. Tuy nhiên việc định hướng này không nên quá cứng nhắc mà
cần linh hoạt thay đổi trong từng điều kiện của thị trường và khả năng của
Công ty ở từng thời kì.
2.2.1.2. Hoàn thiện công tác thu thập và xử lý thông tin
Việc thu thập, xử lý thông tin về dự án, gói thầu, về chủ đầu tư và thông tin
về các nhà thầu… là yếu tố quan trọng để Công ty đưa ra quyết định có tham
gia dự thầu hay không, là một trong những cơ sơ quan trọng để Công ty xây
dựng hồ sơ dự thầu.
Hệ thống thông tin nước ta còn nhiều bất cập, do vậy những thông tin
doanh nghiệp nhận được từ những nguồn trực tiếp là rất hạn chế và tính hiệu
quả của những thông tin này chưa cao. Muốn hoạt động có hiệu quả và nắm
bắt được những thông tin kịp thời, đầy đủ thì Công ty phải tự xây dựng cho
mình một hệ thống thông tin thị trường hữu hiệu. Việc tìm kiếm thị trường
phải được quán triệt đến mọi cán bộ công nhân viên, đồng thời có quy định về
- 62 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12các khuyến khích đối với những nhân viên có thể cung cấp những thông tin có
ích cho hoạt động của thông tin.
Công ty cần thiết lập một hệ thống thông tin được trang bị đầy đủ, đồng bộ
và hiện đại. Những nhân viên chuyên làm công tác về thông tin phải được đào
tạo sử dụng thành thạo các máy móc thiết bị này, đồng thời phải nắm rõ mục
tiêu, nhiệm vụ của mình, của Công ty. Hệ thống thông tin này phải cập nhật
đầy đủ kịp thời những định hướng chiến lược, những chính sách ưu tiên…của
nhà nước, những đặc điểm kinh tế xã hội của từng giai đoạn, từng địa phương,
những thông tin chi tiết về các nhà thầu, chủ đầu tư và những dự án sắp được
đem ra đấu thầu. Đây chính là cơ sở dữ liệu quan trọng để Công ty có thể tiến
hành phân tích và xử lý thông tin có hiệu quả.
Bên cạnh việc tìm hiểu thông tin từ thị trường, Công ty cần quan tâm hơn
nữa tới việc quảng bá hình ảnh của mình. Nhiều trường hợp chủ đầu tư tổ
chức đấu thầu cạnh trạnh hạn chế khi đó việc nằm trong danh sách ngắn của
chủ đầu tư là bước đầu tiên để tiếp cận với gói thầu. Chính vì vậy việc tạo ấn
tượng với khách hàng là hết sức quan trọng. Công ty có thể quảng bá hình ảnh
qua những khách hàng cũ, khách hàng truyền thống thông qua chính những
công trình mà mình đã thực hiện cho khách hàng đó, chất lượng tiến độ thi
công, chế độ duy tu bảo dưỡng, những hoạt động sau hợp đồng sẽ để lại ấn
tượng rất tốt trong lòng khách hàng là nguyên nhân để khách hàng đó lại chọn
Công ty trong những gói thầu khác. Ngoài ra, Công ty có thể quảng cáo hình
ảnh của mình thông qua internet với những khách hàng mới, khách hàng tiềm
năng. Việc tạo một webside riêng không những giúp tăng cường quảng bá
hình ảnh đến khách hàng, mà còn khẳng định vị thế, qui mô của Công ty.
2.2.1.3. Công tác dự báo thị trường
Đặc điểm của hoạt động xây dựng là sử dụng lượng lớn nguyên vật liệu lại
tiến hành trong thời gian dài, giá cả khi tiến hành lập hồ sơ dự thầu đến khi- 63 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12tiến hành xây dựng rồi đến khi công trình hoàn thành có thể trải qua những
biến động lớn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá bỏ thấu, giá thành xây
dựng, lơi nhuận của Công ty.
Trong những năm qua, công tác dự báo thị trường ở Công ty hầu như không
được tiến hành nếu có thì cũng chỉ ở mức khởi đầu và phần nhiều dựa vào
kinh nghiệm cảm tính, chưa thường xuyên nghiên cứu dự báo dẫn đến tình
trạng Công ty bị bất ngờ, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng như biến động giá
xăng dầu, khan hiếm sắt thép, tăng giá xi măng…
Chính vì vậy Công ty phải đẩy mạnh công tác dự báo một cách thường
xuyên, không mơ hồ, phải có độ tin cậy tức là nghiên cứu các yếu tốt có tác
động mạnh nhất, trực tiếp nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty. Dự báo là xác định các thông tin chưa biết có thể xảy ra trong tương lai
giúp ban lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý, lập kế hoạch kinh doanh …
chính xác từ đó nâng cáo khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.
2.2.2. Nâng cao năng lực lập hồ sơ dự thầu
Hồ sơ dự thầu phải rõ ràng, tỷ mỉ, có tính thuyết phục cao và thỏa mãn
được yêu cầu của chủ đầu tư. Nó phải thể hiện được sự thận trọng và hoàn
chỉnh của công tác chuẩn bị, bởi đó chính là sự khẳng định việc coi trọng dự
án mà Công ty tham gia dự thầu. Là tài liệu quan trọng nhất được bên chấm
thầu xem xét đánh giá tỉ mỉ, có tính quyết định đến khả năng trúng thầu vì vậy
công tác lập hồ sơ dự thầu cần phải được đặc biệt quan tâm.
2.2.2.1. Thực hiện chuyên môn hóa công tác lập hồ sơ dự thầu
Việc tổ chức lập hồ sơ dự thầu đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiến thức về nhiều mặt
của công tác thi công xây dựng công trình. Sự chuyên môn hóa sẽ làm tăng
hiệu quả , chất lượng hồ sơ dự thầu sẽ được nâng cao hơn.
-Quy trình hóa công tác lập Hồ sơ dự thầu.
- 64 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Công tác lập Hồ sơ dự thầu như chúng ta đã biết là bước quan trọng nhất,
quyết định chất lượng tranh thầu. Công tác lập Hồ sơ dự thầu được tiến hành
tùy từng loại dự án khác nhau trong đó biện pháp công nghệ, giá, điều kiện
thanh toán là các nội dung cơ bản nhất đòi hỏi phải có nhiều thời gian và chi
phí để đảm bảo thông tin là đủ điều kiện tin cậy và phù hợp với năng lực tài
chính, kỹ thuật của Công ty.
Công ty trải qua một thời gian kinh nghiệm thực hiện nhiều loại dự án khác
nhau, đã có đủ cơ sở để xây dựng quy trình lập Hồ sơ đấu thầu nhằm giảm bớt
các hao phí và tiết kiệm thời gian lập hồ sơ.
Việc quy trình hóa này cũng như một sự đầu tư cần phải có sự quan tâm của
lãnh đạo và những người có trách nhiệm đồng thời nó đòi hỏi một sự chuẩn bị
đồng bộ về dữ liệu và thiết bị đồng bộ không chỉ ở bộ phận kỹ thuật-nơi lập
dự án.
Quy trình hóa cần thiết tạo ra một sơ đồ tổng hợp hay từng bước đơn vị
riêng biệt. Các công việc nội dung phải đảm bảo được thực hiện và kiểm tra
nhằm tránh sai, thiếu sót không cần thiết của Hồ sơ dự thầu tránh sửa chữa bổ
sung và giảm đáng kể thời gian lập dự toán.
-Trong công tác lập hồ sơ dự thầu, Công ty cần tổ chức thành các nhóm
chuyên môn :
Nhóm làm phần hành chính pháp lý: nhóm này phải kê khai những năng lực
sẵn có theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đây là phần đầu tiên của hồ sơ dự
thầu được chủ đầu tư đánh giá, Công ty phải lập sẵn hồ sơ về năng ực cao
nhất để khi đấu thầu có thể rà soát lại nhằm giảm bớt thời gian và những sai
sót có thể xảy ra. việc bố trí hình thức hồ sơ cũng rất quan trọng vì đay chính
là yếu tố tạo ấn tượng ban đầu với chủ đầu tư.
Nhóm làm hồ sơ kĩ thuật: bao gồm những cán bộ kĩ thuật, chuyên gia có tay
nghề và kinh nghiệm. Nhóm này dựa vào sự hiểu biết, kinh nghiệm và những- 65 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12thông tin thu được để thực hiện đầy đủ và hoàn chỉnh các khâu: Lập bản vẽ
thiết kế và biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo chất lượng, bố trí máy móc
thiết bị, vật tư vật liệu và nhân công thực hiện dự án.
Đồng thời đưa ra sơ đồ tổ chức hiện trường, bố trí lao động, máy móc thiết
bị sao cho có hiệu quả nhất. Đây chính là khâu quyết định đến các chỉ tiêu kỹ
thuật của công trình: tiến độ, chất lượng, an toàn… trong thi công công trình.
Đồng thời thực hiện công tác này có thể tránh được sự chồng chéo trong quản
lý và sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị, phát huy được các thế mạnh về nhân
lực và máy móc thiết bị.
Nhóm làm phần thương mại tài chính: Nhóm này thực hiện lập giá dự thầu,
thuyết minh biểu tính giá dự thầu. Một công việc cần thiết của nhóm này nữa
là các điều kiện về tài chính và các điều kiện thanh toán hợp đồng có lợi cho
doanh nghiệp nhưng lại phải để cho chủ đầu tư dễ chấp nhận.
2.2.2.2. Hoàn thiện công tác xác định giá bỏ thầu
Hiện nay, ở Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 cũng như các
Công ty khác trong lĩnh vực xây dựng đều sử dụng các phần mềm kế toán
trong công tác xác định giá bỏ thầu. Vì vậy các lỗi số học trong quá trình tính
toán giá là rất ít gặp. Vấn đề đặt ra là quá trình bóc tách bản tiên lượng và xác
định giá thành nguyên vật liệu, chi phí sử dụng máy móc thiết bị:
+ Bóc tách bản tiên lượng: đây là quá trình phân tách gói thầu thành các
công việc cụ thể chi tiết.Việc phân tách này càng chính xác chi tiết thì càng dễ
dàng trong quá trình thi công, đặc biệt nó giúp xác định mức giá bỏ thầu một
cách chính xác gần với thực tế nhất. Tuy nhiên công việc này đòi hỏi cán bộ
lập hồ sơ phải có chuyên môn kinh nghiệm cao. Ở Công ty hiện nay, cán bộ
được đào tạo một cách có hệ thống về lập hồ sơ dự thầu không nhiều, chủ yếu
là tự tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình công tác. Do đó Công ty cần mạnh
- 66 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12dạn cử cán bộ đi đào tạo chuyên sâu về công tác lập hồ sơ dự thầu. Tiến tới
xây dựng đội ngũ cán bộ đấu thầu có trình độ cao, được chuyên môn hoá.
+ Xác định giá thành nguyên liệu, chi phí sử dụng máy móc thiết bị: Vấn đề
này được để cập ở trên là một phần của công tác marketing trong đấu thầu.
Tuy nhiên cần phải chú ý ngay cả khi hồ sơ dự thầu đã được hoàn thành và
gửi đi vẫn phải theo dõi các biến động về giá. Để có thay đổi phù hợp trong
thư giảm giá được công bố khi mở thầu.
2.2.3. Nâng cao năng lực thực hiện thầu
Hoạt động đấu thầu xây dựng diễn ra trước khi công trình được bắt tay vào
thi công nên chủ đầu tư, công ty tổ chức đấu thầu phải đánh giá khả năng thi
công và chất lượng công trình dựa trên các công trình tương tự mà nhà thầu
đã thi công, trình độ của công nhân viên kĩ sư xây dựng, máy móc thiết bị mà
công ty có thể huy động cho dự án… Những yếu tố trên gọi chung là năng lực
thực hiện thầu. Năng lực thực hiện thầu thể hiện nhà thầu có hay không có
khả năng thi công công trình như trình bày trong hồ sơ kĩ thuật vì vậy là một
yếu tố quan trọng để lực chọn nhà thầu của chủ đầu tư. Nâng cao năng lực
thực hiện thầu là nâng cao khả năng trúng thầu của công ty.
2.2.3.1 Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị
Do những yêu cầu ngày càng cao về kỹ thuật, mỹ thuật của công trình, tính
phức tạp trong quá trình thực hiện dự án đòi hỏi máy móc thiết bị, công nghệ
phải không ngừng được cải tiến, thay thế cho phù hợp. Việc đầu tư vào máy
móc, thiết bị và công nghệ là chiến lược lâu dài và quan trọng và cần phải làm
của Công ty nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường hiện nay. Mục tiêu
của giải pháp là khắc phục những bất lợi do thiếu máy móc, thiết bị và công
nghệ hiện đại phục vụ cho quá trình thi công xây lắp, dẫn đến Công ty không
có khả năng thực hiện những biện pháp thi công tiên tiến, rút ngắn tiến độ và
giảm giá thành công trình. Máy móc hiện đại là cơ sở của chất lượng công- 67 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12trình, là nhân tố chính ảnh hưởng đến tiến độ thi công, tăng uy tín của Công
ty, khẳng định khả năng thực hiện gói thầu của Công ty tạo lòng tin với chủ
đầu tư qua đó tăng khả năng thắng thầu, đáp ứng yêu cầu của sản xuất - kinh
doanh và phục vụ định hướng phát triển lâu dài.
Trong hồ sơ dự thầu, năng lực về máy móc trang thiết bị phục thi công là
yếu tố quan trọng để Bên mời thầu đánh giá và cho điểm. Công ty nào có máy
móc càng hiện đại thì cơ hội trúng thầu càng cao. Hơn nữa, với sự đòi hỏi
ngày càng cao của chủ đầu tư về tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ thi công công
trình xây dựng thì đây là vấn đề quan tâm hàng đầu của Bên mời thầu khi xét
thầu. Bởi vậy Công ty không ngừng đầu tư vào trang thiết bị nhằm nâng cao
năng lực kỹ thuật của Công ty đáp ứng yêu cầu của Bên mời thầu và tăng sức
cạnh tranh với các nhà thầu khác.
Thực tế máy móc thi công của Công ty chưa phải là mạnh để cạnh tranh
được với mọi loại hình công trình, với những công trình đòi hỏi kỹ thuật phức
tạp, yêu cầu thẩm mỹ cao vì thế Công ty cần có những biện pháp đầu tư vào
máy móc, trang thiết bị phù hợp để nâng cao khả năng trúng thầu của Công
ty.
Việc đầu tư máy móc thiết bị là một chiến lược lâu dài nên Công ty cần
chú ý một số điều kiện để có thể đạt được hiệu quả cao trong chiến lược này:
+ Có một khả năng cung cấp tài chính ổn định lâu dài để đầu tư vào chiến
lược, nên sử dụng nguồn vốn vay dài hạn và các nguồn vốn khấu hao của
Công ty.
+ Để theo sát trình độ công nghệ xây lắp của đối thủ cạnh tranh, Công ty
cần có một số cán bộ kỹ thuật chuyên về máy móc thiết bị, yêu cầu biết rõ
tình trạng hoạt động hiện đại, khả năng cải tiến và vận dụng các loại thiết bị
Công ty đang có. Mặt khác nắm bắt được những công nghệ hiện đại hơn mà
- 68 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12thị trường xây lắp đang sử dụng; từ đó, phân tích, tổng hợp, đánh giá, xem xét
khi nào thì cần phải cải tạo, mua mới hoặc kết hợp cả hai hình thức này.
Có thể thực hiện một số giải pháp sau:
- Trước hết là phải nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc sẵn có: lựa chọn
phương án cơ giới xây dựng tối ưu, phân phối máy móc hợp lý theo tiến độ
thi công, phân bố máy móc theo các địa điểm xây dựng và mặt bằng hợp lý,
điều phối máy móc giữa các công trường; Có kế hoạch cải tiến sử dụng máy
móc, nhằm nâng cao hệ số sử dụng máy theo công suất theo thời gian và đầu
máy đưa vào hoạt động.
- Đổi mới máy móc theo các hình thức:
+ Chuyển giao công nghệ thông qua liên doanh với các Công ty khác,
hoặc liên doanh với nước ngoài
+ Mua mới công nghệ bằng vốn tự có, vay ngân hàng, chú ý tính toán
kỹ lững hiệu quả của máy móc đó mang lại thông qua các chỉ tiêu:thời gian
thu hồi vốn(T) , thu nhập hiện tại ròng(NPV), tỷ suất hoàn vốn nội bộ ( IRR),

+ Thuê tài chính: Theo phương thức thuê tài chính Công ty sẽ đi thuê
các tài sản cố định về hoạt động và được quyền sử dụng, tính khấu hao, nhưng
không có quyền sở hữu, hết hạn hợp đồng Công ty được phép mua lại tài sản
cố định với giá hợp lý
- Ngoài ra để nâng cao năng lực kinh tế kỹ thuật (năng lực, máy móc thiết
bị) tăng khả năng cạnh tranh tham gia đấu thầu, Công ty có thể thực hiện liên
doanh liên kết với các đơn vị khác. Đây là giải pháp quan trọng và hữu hiệu
đối với Công ty trong điều kiện còn hạn chế về kỹ thuật. Bởi vậy mở rộng
quan hệ liên kết, Công ty sẽ tận dụng được nhiều công nghệ kỹ thuật thi công
của đơn vị bạn. Hơn nữa theo phương án này Công ty sẽ nâng cao năng lực
kinh tế kỹ thuật của mình mà không cần phải bỏ vốn đầu tư. Tuy nhiên để- 69 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12thực hiện phương án này Công ty cần phải có khả năng đàm phán ngoại giao
tốt và ưu thế vượt trội một lĩnh vực nào đó.
- Hoạt động kiểm tra chất lượng máy móc phải được tiến hành thường
xuyên. Hoạt động này giúp cán bộ quản lý biết máy nào chưa phát huy tác
dụng, máy nào hỏng...xác định chính xác tiến độ thi công hợp lý. Các máy
móc thiết bị chuyên dụng cần được cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, trình độ
chuyên môn giỏi đánh giá kiểm tra.
2.2.3.2. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình
Chất lượng công trình là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất mà
Bên mời thầu sử dụng để xét thầu và giao thầu đối với các nhà thầu. Chủ đầu
tư bỏ vốn ra xây dựng công trình với mong muốn công trình chất lượng cao
mang lại lợi ích cho họ. Chính vì vậy Công ty muốn tham dự thầu và trúng
thầu thì phải chứng tỏ được mình có phương pháp quản lý chất lượng khoa
học, có khả năng thi công công trình có chất lượng cao.
Để làm được điều này Công ty có thể chi nhỏ quản lý theo từng yếu tố ảnh
hưởng đến chất lượng công trình. Từ đó có những cách, hướng giải quyết
riêng cho từng vấn đề của từng loại yếu tố cụ thể. Cụ thể như sau:
- Quản trị chất lượng trong khâu thiết kế
Đây là giai đoạn rất quan trọng vì nó định hướng cho công tác thi công
công trình đạt hiệu quả cao, tránh sai sót về mặt kinh tế - kỹ thuật có thể gây
hậu quả lớn như: Thi công công trình không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đặt ra.
Trong giai đoạn này, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đều thể hiện những
thông số kỹ thuật đã được phê chuẩn là tiêu chuẩn chất lượng quan trọng mà
sản phẩm sản xuất ra phải tuân thủ. Thông thường, các yêu cầu chất lượng
công trình được nhà thiết kế kỹ thuật đại diện cho chủ đầu tư ấn định Tổng
công ty cần phải xây dựng hệ thống quản lý đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của
khách hàng (chủ đầu tư), bằng cách tập hợp đội ngũ kiến trúc sư có trình độ- 70 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12kinh nghiệm để khảo sát thiết kế, bóc tách bản vẽ, nghiên cứu cân đối và thực
hiện triển khai kế hoạch thiết kế thi công.
- Quản trị chất lượng nguyên vật liệu, chế phẩm và thiết bị
Đây là biện pháp quan trọng đảm bảo chất lượng công trình. Vì chất lượng
nguyên vật liệu hình thành nên thực thể công trình. Tổng công ty cần phải
kiểm chứng nguyên vật liệu, chế phẩm và thiết bị thi công trình trước khi đưa
vào xây dựng kiểm tra tình hình cung ứng vật tư, nguyên vật liệu đúng số
lượng, chất lượng, chủng loại và thời gian cung ứng trong suốt quá trình thi
công.
- Quản trị chất lượng công trình trong thi công xây lắp
Giai đoạn thi công xây lắp là giai đoạn phức tạp nhất. Vì vậy, trong quá
trình thi công cán bộ cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra kỹ lưỡng, dứt điểm từng
phần công việc để đảm bảo công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên
theo tiến độ công trình và đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng mới
được phép thực hiện thi công xây dựng các công việc tiếp theo.
Để đảm bảo hiệu quả trong quá trình thi công xây lắp thì các cán bộ kỹ
thuật phải thực hiện những công việc sau:
+ Kiểm tra chất lượng các chi tiết, bộ phận, bán thành phẩm sau từng công
tác xây lắp, phát hiện sai sót và có biện pháp khắc phục kịp thời.
+ Thiết lập và thực hiện các tiêu chuẩn, qui trình, thao tác thực hiện từng
công việc.
+ Kiểm tra thường xuyên máy móc thiết bị: độ an toàn, năng lực từng loại
và có kế hoạch duy trì bảo dưỡng kịp thời máy móc thiết bị phục vụ cho việc
thi công công trình.
+ Kiểm tra, hiệu chỉnh thường kỳ các công cụ kiểm tra, đo lường chất
lượng. Trong giai đoạn này, ở mỗi thao tác đều cần phải có cán bộ quản lý
- 71 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12giám sát, kiểm tra chất lượng, hướng dẫn, đôn đốc chỉ đạo công nhân trên
từng thao tác.
* Quản trị chất lượng công trình trước khi nghiệm thu
Đây là giai đoạn kiểm tra tổng thể công trình trước khi bàn giao và đưa vào
sử dụng. Cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý chất lượng có trách nhiệm trước
giám đốc về những sản phẩm mà mình đã nghiệm thu. Tuy nhiên, để quá trình
kiểm tra có hiệu quả thì kiểm tra phải được thực hiện từ các công nhân kỹ
thuật trực tiếp xây dựng cho đến cán bộ kỹ thuật kiểm tra. Tổng công ty phải
khuyến khích các công nhân cho đến các cán bộ kiểm tra có trách nhiệm và ý
thức trước sản phẩm mình làm ra. Sau khi cán bộ kiểm tra thấy chất lượng đạt
yêu cầu mới cho nghiệm thu.
- 72 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Kết luận

Trong nền kinh tế thị trường, đấu thầu với tính cạnh trạnh của nó ngày càng
trở thành phương pháp phổ biến được chủ đầu tư lựa chọn. Vì vậy, hơn ai hết
các doanh nghiệp xây dựng phải nhận thức được tầm quan trọng của công tác
đấu thầu với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Với Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12, hoạt động đấu thầu đã
không còn xa lạ. Công ty đã tham gia đấu thầu và thắng thầu nhiều công trình
có giá trị và qui mô lớn, có yêu cầu kĩ thuật phức tạp. Tuy nhiên, công tác đấu
thầu của Công ty không tránh khỏi vẫn còn những sai sót, hạn chế, tỷ lệ trúng
thầu vẫn còn ở mức thấp. Nhận thức được tầm quan trọng của đấu thầu đến
tình hình sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của mình, trong những năm qua
Công ty luôn quan tâm đến vấn đề đổi mới, hoàn thiện công tác đấu thầu, vì
vậy tình hình đấu thầu ở Công ty đã có những chuyển biến tích cực. Mặc dù
vậy trong thời gian tới Công ty vẫn cần mạnh dạn cải cách đổi mới, đầu tư
hơn nữa cho công tác này cả về cơ cấu tổ chức, nhân sự … để hoạt động đấu
thầu đạt hiệu quả hơn nữa góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công ty.
- 73 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12Tài liệu tham khảo

1. PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt – TS. Từ Quang Phương_Giáo trình kinh
tế đầu tư_ Nhà xuất thống kê
2. Tập bài giảng : Đấu thầu_ Ths. Đinh Đào Ánh Thủy_Bộ môn KTĐT_
ĐHKTQD
3. PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt_ Giáo trình lập dự án đầu tư_ Nhà xuất
thống kê.
4. Luật đấu thầu _21/11/2005
5. Hồ sơ năng lực năm 2009_Công ty CPXD VINACONEX 12
6. Báo cáo tài chính các năm 2004 – 2007_Công ty CPXD VINACONEX
12
7. Hồ sơ dự thầu gói thầu Kênh dẫn nước sông Đà_Công ty CPXD
VINACONEX 12
8. Www.mpi.gov.vn _trang web chính thức của bộ kế hoạch và đầu tư
- 74 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản