ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - TÌM HIỂU LÝ THUYẾT VỀ MẬT MÃ HÓA THÔNG, TIN XÂY DỰNG SEVER TẠO KHÓA CHO USER TRONG VẤN ĐỀ BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chia sẻ: lananh27108

Thế giới chúng ta luôn sôi sục trong muôn vàn biến động được tạo ra bởi con người. Và thế kỷ 20 này, máy tính là một trong những sản phẩm vĩ đại nhất. Cùng vớii thời gian, người ta không muốn sử dụng một máy tính đơn lẻ nữa mà sẽ kết nối các máy này lại thành một mạng máy tính nhằm tăng khả năng làm việc hiểu biết, trao đổi, cập nhật thông tin.... Mnagj internet là xu hướng phát triển hiện nay....

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - TÌM HIỂU LÝ THUYẾT VỀ MẬT MÃ HÓA THÔNG, TIN XÂY DỰNG SEVER TẠO KHÓA CHO USER TRONG VẤN ĐỀ BẢO MẬT DỮ LIỆU

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - TÌM
HIỂU LÝ THUYẾT VỀ MẬT
MÃ HÓA THÔNG, TIN XÂY
DỰNG SEVER TẠO KHÓA
CHO USER TRONG VẤN ĐỀ
BẢO MẬT
/ÖÚL1RÛL³DÂX

7KHÃ JLÖÛLFXÝDFKXÛQJWDOXRÄQVRÄLVXÑFWURQJPXRÄQYDÚQELHÃQÓRÆQJÓØÖÑFWDÑRUDEÖÝLFRQ
QJØÖÚL9DÚ WURQJWKHà N\Ý QDÚ\PDÛ\WÏQKODÚ PRÆWWURQJQKØ×QJVDÝQSKDÇPYÕÓDÑLQKDÃW&XÚQJ
YÖÛLWKÖÚLJLDQQJØÖÚLWDNKRÄQJPXRÃQVØÝ GXÑQJPRÆWPDÛ\WÏQKÓÖQOHÝ QØ×DPDÚ VH× NHÃWQRÃLFDÛF
PDÛ\QDÚ\ODÑLWKDÚQKPRÆWPDÑQJPDÛ\WÏQKQKDÊPWDÌQJNKDÝ QDÌQJODÚPYLHÆFKLHÇXELHÃWWUDRÓRÇL
FDÆSQKDÆWFDÛFWKRÄQJWLQg0DÑQJ,QWHUQHWODÚ[XKØÖÛQJSKDÛWWULHÇQFXÝDWKHÃJLÖÛLQJDÚ\QD\+LHÆQ
QD\ ,QWHUQHW ÓD× WUÖÝ QHÄQ UDÃW SKRÇ ELHÃQ WUHÄQ WRDÚQ WKHÃ JLÖÛL 7KRÄQJ TXD PDÑQJ ,QWHUQHW PRÑL
QJØÖÚLFRÛWKHÇWUDRÓRÇLWKRÄQJWLQYÖÛLQKDXPRÆWFDÛFKQKDQKFKRÛQJWKXDÆQWLHÆQ1KØ×QJFRÄQJW\
SKDÛWWULHÇQYDÚ NLQKGRDQKWUHÄQPRÄLWUØÖÚQJ,QWUDQHW,QWHUQHWKRÑ SKDÝLÓRÃLGLHÆQYÖÛLNKRÛ NKDÌQ
OÖÛQODÚ ODÚPWKHà QDÚRÓHÇ EDÝRYHÆ QKØ×QJGØ× OLHÆXTXDQWURÑQJQJDÌQFKDÍQQKØ×QJKÎQKWKØÛFWDÃQ
FRÄQJWUX\[XDÃWGØ× OLHÆXEDÃWKÖÑSSKDÛSWØÚ EHÄQWURQJ ,QWUDQHW ODÅQFDÝ EHÄQQJRDÚL ,QWHUQHW 
.KLPRÆWQJØÖÚLPXRÃQWUDRÓRÇLWKRÄQJWLQYÖÛLPRÆWQJØÖÚLKD\PRÆWWRÇ FKØÛFQDÚRÓRÛ WKRÄQJTXD
PDÑQJPDÛ\WÏQKWKÎ\HÄXFDÂXTXDQWURÑQJODÚ ODÚPVDRÓHÇ ÓDÝPEDÝRWKRÄQJWLQNKRÄQJEÔVDLOHÆFK
KRDÍFEÔORÆ GRVØÑ [DÄP QKDÆS FXÝD NHÝ WKØÛ ED 7UØÖÛF FDÛF \HÄX FDÂXFDÂQ WKLHÃW ÓRÛ PRÆW VRÃ JLDÝL
WKXDÆWPD× KRÛDÓD× GØÖÑF[DÄ\GØÑQJQKDÊPÓDÝPEDÝRWÏQKDQWRDÚQGØ× OLHÆXWDÑLQÖLOØXWUØ× FX×QJ
QKØNKLGØ× OLHÆXÓØÖÑFWUX\HÂQWUHÄQPDÑQJQKØFDÛFJLDÝLWKXDÆWPD× KRÛDÓRÃL[ØÛQJ (DES), LDÝL
J
WKXDÆWPD× KRÛDFRÄQJNKDL, ... FWÎPKLHÇXYDÚ [DÄ\GØÑQJFKØÖQJWUÎQKFDÛFJLDÝLWKXDÆWQDÚ\
9LHÆ
FX×QJNKRÄQJQDÊPQJRDÚLPXÑFÓÏFKFXÝDEDÝQOXDÆQYDÌQQDÚ\/XDÆQYDÌQFRÛQKLHÆPYXÑWÎPKLHÇXO\Û
WKX\HÃWYHÂ PDÆWPD× KRDÛ WKRÄQJWLQ[DÄ\GØÑQJVHUYHUWDÑRNKRÛDFKR user trong QÓHÂ EDÝR
YDÃ
PDÆWGØ×OLHÆX.

'RWKÖÚLJLDQYDÚ NKDÝ QDÌQJFRÛ KDÑQWURQJNKLSKDÑPYLÓH WDÚLODÑLURÆQJQKØ×QJQJØÖÚL
WKØÑFKLHÆQFKÈFRÛ WKHÇ WÎPKLHÇXÓØÖÑFPRÆWVRÃ JLDÝLWKXDÆWFKÏQKQKØ'(6(&%&%&56$
0'YDÚ TXDÓRÛ ÓØDUDPRÄ KÎQKVHUYHUWDÑRNKRÛDFKRFDÛFXVHUFXÑ WKHÇ ODÚ ODÚPWKHÃ QDÚRÓHÇ
TXDÝQO\Û YDÚ SKDÄQSKRÃLNKRÛDPRÆWFDÛFKDQWRDÚQKLHÆXTXDÝ&KDËFFKDËQUDÊQJWDÆSWKX\HÃWPLQK
QDÚ\VH× NKRÄQJWUDÛQKNKRÝLQKØ×QJWKLHÃXVRÛWQJØÖÚLWKØÑFKLHÆQPRQJQKDÆQÓØÖÑFVØÑ JRÛS\ÛFKÈ
GDÅQWKHÄPFXÝDFDÛF7KDÂ\&RÄEDÑQEHÚ ÓHÇ EDÝQWKX\HÃWPLQKÓØÖÑFKRDÚQWKLHÆQKÖQ&KXÛQJ
WRÄL[LQFKDÄQWKDÚQKFDÝPÖQ7KDÂ\ KØÖÛQJGDÅQFDÛF 7KDÂ\&RÄ WURQJNKRDÓD× WDÑRÓLHÂX
NLHÆQWKXDÆQOÖÑLÓHÇEDÝQWKX\HÃWPLQKQDÚ\FRÛWKHÇKRDÚQWKDÚQKÓXÛQJWKÖÚLKDÑQ
&DÛFKHÆPDÆWPD×
&KØÖQJ +HÆPDÆWPD×ÓRÃL[ØÛQJ

*LÖÛLWKLHÆX
&DÛFJLDÝLWKXDÆWPDÆWPD× ÓRÃL[ØÛQJODÚ FDÛFJLDÝLWKXDÆWVØÝ GXÑQJFXÚQJPRÆWNKRÛDEÏPDÆW
FKRWDÛFYXÑ PD× KRÛDYDÚ WDÛFYXÑ JLDÝLPD×9ÏGXÑQKØFDÛFJLDÝLWKXDÆWWKD\WKHÃ YDÚ KRDÛQYÔJLDÝL
WKXDÆW '(6g ¶½ ÓDÄ\ WD FKÈ WÎP KLHÇX JLDÝL WKXDÆW '(6 'DWD (QFU\SWLRQ 6WDQGDUG ODÚ JLDÝL
WKXDÆWPDÆWPD×ÓRÃL[ØÛQJÓØÖÑFVØÝGXÑQJSKRÇELHÃQQKDÃW

*LDÝLWKXDÆW'(6 'DWD(QFU\SWLRQ6WDQGDUG 

9DÚRQDÌP1DWLRQDO%XUHDXRIVWDQGDUGÓD× ÓØDUDFKXDÇQ'(6ÓHÇ VØÝ GXÑQJ
FKRFDÛFØÛQJGXÑQJÖÝ 0\×'(6PD× KRÛDFDÛFNKRÃLGDWDELWVYÖÛLNKRÛDELWV*LDÝLWKXDÆW
GXÚQJÓHÇPD×KRÛDODÅQJLDÝLPD×ÓØÖÑFPRÄWDÝWRÛPWDËWQKØKÎQK
7UØÖÛFWLHÄQELWLQSXW7ÓØÖÑFKRDÛQYÔEÖÝLSKHÛSKRDÛQYÔKRDÛQYÔNKÖÝLÓRÆQJ,3YÖÛL
7R ,3 7 6DXNKLTXDYRÚQJODÍS PRÅLYRÚQJVØÝ GXÑQJPRÆWNKRÛDELWÓØÖÑFWDÑRUDWØÚ
NKRÛDLQSXWELWV YÖÛLWDÛFÓRÆQJFXÝDKDÚP)QRÛ ÓØÖÑFKRDÛQYÔEDÊQJSKHÛSKRDÛQYÔÓDÝR,3
ÓHÇ WDÑRUDELWRXWSXWFXRÃLFXÚQJ,3YDÚ ,3ÓØÖÑFFKRWURQJFDÛFEDÝQJ EDÝQJDYDÚ EDÝQJ
E &DÛFEDÝQJQDÚ\ÓØÖÑFÓRÑFWØÚWUDÛLVDQJSKDÝLWØÚWUHÄQ[XRÃQJGØÖÛLWKHRGDÑQJ
7 WWgWÆ7 WWggW
³DÂXWLHÄQNKRÃL7 ÓØÖÑFWDÛFKWKDÚQKKDLNKRÃLWUDÛLYDÚSKDÝL PRÅLNKRÃLELWV 
7 /5 YÖÛL/ WgW5 WgW
¶½ YRÚQJODÍSWKØÛ L L /L 5L5L /L ⊕) 5L.L WURQJÓRÛ ⊕ODÚ
SKHÛS FRÆQJ H[FOXVLYHBRU YDÚ .L ODÚ NKRÛD ELWV ¶½ YRÚQJ ODÍS FXRÃL FXÚQJ FDÛF QKDÛQK WUDÛL YDÚ
SKDÝLNKRÄQJÓRÇLFKRÅFKRQKDXYÎYDÆ\LQSXWFXÝD,3ODÚ5/

 +DÚP)YDÚ6BER[HV KÎQK

7UØÖÛFWLHÄQ5LÓØÖÑFPÖÝ URÆQJWKDÚQKNKRÃLELWV( 5L YÖÛL(ODÚ EDÝQJOØÑDFKRÑQELW
ÓØÖÑFFKRWURQJEDÝQJ6DXÓRÛ WKØÑFKLHÆQSKHÛS;25( 5L YÖÛL.LYDÚ NHÃWTXDÝ ÓØÖÑFWDÛFK
WKDÚQKNKRÃLELWWØÚ%WÖÛL% 
( 5L ⊕.L %%%
0RÅLNKRÃL%MVDXÓRÛÓØÖÑFÓØDYDÚRPRÆWKDÚP6M 6ER[ 6M %M WUDÝYHÂPRÆWNKRÃLELW
EDÝQJ  &DÛF NKRÃL QDÚ\ ÓØÖÑF QRÃL ODÑL YDÚ NKRÃL NHÃW TXDÝ ELW ÓØÖÑF KRDÛQ YÔ EDÊQJ SKHÛS 3
EDÝQJ 
) 5L.L 3 6 % g6 %
+RDÑWÓRÆQJFXÝD6ER[VRÃ QJX\HÄQWØÖQJØÛQJYÖÛLEEVH× FKRÑQ5RZWURQJEDÝQJFRÚQ
VRÃQJX\HÄQWØÖQJØÛQJYÖÛLEEEEVH×FKRÑQ&ROXPQ*LDÛWUÔFXÝD6M %M ÓØÖÑFFKRÑQVH× ODÚ PRÆW
VRÃQJX\HÄQELWÖÝYÔWUÏ5RZYDÚ&ROXPQÓRÛ

7ÏQKNKRÛD KÎQK

'(6WDÑRUDNKRÛDPRÅLNKRÛDFKLHÂXGDÚLELWWØÚ PRÆWNKRÛDLQSXWELWGXÚQJFKR
YRÚQJODÍS/ØXÓRÂWÏQKWRDÛQNKRÛDÓØÖÑFFKRWURQJKÎQK
.KRÛDLQSXWODÚPRÆWNKRÃLELWYÖÛLELWSDULW\WDÑLFDÛFYÔWUÏg3HUPXWDWLRQ
3&VH× ORDÑLERÝ FDÛFELWSDULW\YDÚ VH× KRDÛQYÔELWFRÚQODÑLWKHREDÝQJ.HÃWTXDÝ3& .
VDXÓRÛÓØÖÑFFKLDWKDÚQKKDLSKDÂQ&YDÚ'PRÅLSKDÂQELW.KRÛD.LGXÚQJWURQJYRÚQJWKØÛL
ÓØÖÑFWDÑRUDWØÚ &LYDÚ 'L WKHRTX\WDËFQKØVDXWURQJFDÛFYRÚQJYDÚ &LYDÚ 'L
ÓØÖÑFTXD\YRÚQJPRÆWEÏWTXDWUDÛLWURQJFDÛFYRÚQJFRÚQODÑLWKÎÓØÖÑFTXD\YRÚQJKDLEÏWTXD
WUDÛL4XDSKHÛSTXD\YRÚQJQDÚ\&LYDÚ'LVH×ÓØÖÑFELHÃQÓRÇLWKDÚQK&LYDÚ'L+RDÛQYÔ&LYDÚ
'LWKHREDÝQJ6DXNKLKRDÛQYÔ&LERÝ TXDFDÛFEÏWWDÑRWKDÚQKQØ×DWUDÛLFXÝD.L
EÏW FRÚQ'LERÝ ÓLFDÛFEÏWWDÑRUDQØ×DSKDÝLFXÝD.L EÏW *KHÛSQØ×DWUDÛL
YDÚQØ×DSKDÝLWDÑRUDNKRÛD.LEÏW

*LDÝLPD×

4XDÛ WUÎQKJLDÝLPD× ÓØÖÑFWKØÑFKLHÆQWKHRFXÚQJJLDÝLWKXDÆWQDÚ\WKHRWKØÛ WØÑ QJØÖÑFODÑL
QKØVDX,3ODÚÓDÝRFXÝD,3YDÚÖÝYRÚQJODÍSWKØÛLVØÝGXÑQJNKRÛD.L .ÖÝYRÚQJODÍSÓDÂXWLHÄQ
.ÖÝYRÚQJODÍSFXRÃLFXÚQJ YDÚ
5L /L
/L 5L⊕) /L.L
1,2,3,... 64
I nput

.KÖÝLWDÑRKRDÛQYÔ

1,2,3,... 32 1,2,3,... 32
Lo Ro
K1


+ F


R 1 = L o + F(R 1 ,K 1 )
L 1 =Ro
K2


+ F


L 2 = R1 R 2 = L 1 + F (R 1 ,K 2 )
Kn


+ F


L 15 = R 1 4 R 15 = L 14 + F (R 1 4,K 1 5 )

K 16
+ F

L 16 = R 1 5
R 16 = L 15 + F (R 1 5,K 1 6 )³DÝRNKÖÝLWDÑRKRÛDQYÔ

2XWSXW
1,2,3,... 64

Hình 1: E ncr y ption computation
Key
1,2,3,..... 64


&KRÑQKRÛDQYÔKey Key
1,2,3,..... 28 1,2,3,..... 28


/HIW6KLIW /HIW6KLIWC1 D1

K1
&KRÑQKRDÛQYÔ

/HIW6KLIW /HIW6KLIWCn Dn

Kn
&KRÑQKRDÛQYÔ

/HIW6KLIW /HIW6KLIWC 16 D 16


K 16
&KRÑQKRÛDQYÔ

+ÎQK K ey Schedule Calculation
5 ELWVE


K ( 48 bits )
48 bits


+


6
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

4
P32 bits


Hình 3 : C alculation of f(R,K)
  
 
  
  
 
 
 
 

%DÝQJD%DÝQJKRDÛQYÔÓDÂXWLHÄQ,3 %DÝQJE%DÝQJKRDÛQYÔFXRÃLFXÚQJ,3


 
 
  
 
 
 
 

 


%DÝQJ%DÝQJFKRÑQEÏW( %DÝQJ%DÝQJKRDÛQYÔ3


 
 
 
 
 
  
 
%DÝQJ%DÝQJKRDÛQYÔNKRÛD3& %DÝQJ%DÝQJKRDÛQYÔNKRÛD3&
&ROXPQ
5RZ         %R[  

  

 6  
  

  


6  

  


  
 6
  

  
  

  


6  

  


  

  


6  

  
  

 6  

  


 


 6 


   

  

 6  

  

%DÝQJ%DÝQJFKRÑQ 6ER[H[
'(6,Q(OHFWURQLF&RGH%RRN0RGH (&% 

¶½ PRGHQDÚ\FDÛFNKRÃLGDWDGØÖÛLGDÑQJURÝ FOHDUWH[W ÓØÖÑFÓØDYDÚRLQSXWFXÝD'(6
&DÛFNKRÃLNHÃWTXDÝ GØÖÛLGDÑQJPDÆWPD× FLSKHUWH[W FRÛ WKHÇ ÓØÖÑFVØÝ GXÑQJFKRFDÛFØÛQJGXÑQJ
NKDÛF4XDÛWUÎQKELHÃQÓRÇLGLHÅQUDQKØVDX KÎQK
&OHDUWH[WÆ,QSXWEORFNÆ'(6Æ2XWSXWEORFNÆ&LSKHUWH[W


(&%HQFU\SWLRQ (&%GHFULSWLRQ

&OHDUWH[W &LSKHUWH[W
''' &&g&
,QSXWEORFN ,QSXWEORFN
,,g, ,,g,

'(6HQFU\SW '(6GHFU\SW

2XWSXWEORFN 2XWSXWEORFN
22g2 22g2&LSKHUWH[W &OHDUWH[W
&&g& '''


+ÎQK(OHFWURQLF&RGHERRN0RGH (&%

'(6,Q&LSKHU%ORFN&KDLQLQJ0RGH &%& 

.KRÃLGDWDFDÂQPD× KRÛDÓØÖÑFFKLDWKDÚQKFDÛFNKRÃL%%g%QYÖÛLNÏFKWKØÖÛFPRÅL
NKRÃLODÚ ELWV9HFWÖNKÖÝLWDÑR,9 ELWV ÓØÖÑFFKRÑQ6ÖÓRÂ PDÆWPD× ÓØRÑFFKRWURQJKÎQK

4XDÛWUÎQKPD×KRÛD

0D× KRÛD
 ,9⊕% &
 &⊕% &
 
Q &Q⊕%Q &Q

 4XDÛWUÎQKJLDÝLPD×

*LDÝL PD×
,9⊕% ,9⊕% ⊕,9 %
&
&⊕% &⊕% ⊕& %
&
 
&Q⊕%Q &Q⊕%Q ⊕&Q %Q
&Q

Time = 1 Time = 2
Time = n
,9 % % %3


+ + +
0D×KRÛD

, , ,
'(6HQFU\ '(6HQFU\ '(6HQFU\
...
& & &Q
.., , ,
,9 ...
...
'(6GHFU\ '(6GHFU\ '(6GHFU\*LDÝLPD×
+ + +
% % %3

+ÎQK&LSKHU%ORFN&KDLQLQJ &%& PRGH
+HÆPDÆWPD×EDÃWÓRÃL[ØÛQJ

*LÖÛLWKLHÆX


6ØÑSKDÛWWULHÇQFXÝDPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDLODÚUDÃWOÖÛQYDÚFRÛOH×FKÏQKQRÛWDÑRUDFXRÆF
FDÛFKPDÑQJWURQJWRDÚQERÆOÔFKVØÝFXÝDPDÆWPD×NKRÛD
1KØ×QJJLDÝLWKXDÆWNKRÛDFRÄQJNKDLÓHÂXGØÑDWUHÄQQKØ×QJKDÚPWRDÛQKRÑFKÖQODÚQKØ×QJ
SKHÛSWKD\WKHÃ YDÚ KRDÛQYÔWURQJPDÆWPD× NKRÛDFRÇ ÓLHÇQ4XDQWURÑQJKÖQPDÆWPD× NKRÛDFRÄQJ
NKDLFRÛWÏQKFKDÃWEDÃWÓRÃL[ØÛQJEDRJRÂPYLHÆFVØÝGXÑQJNKRÛDULHÄQJELHÆWWØÖQJSKDÝQYÖÛLPD×
KRÛDTXLØÖÛFFRÛ WÏQKÓRÃL[ØÛQJPDÚ FKÈVØÑ GXÑQJNKRÛD9LHÆFVØÝ GXÑQJNKRÛDFRÛ WDÂPTXDQ
WURÑQJVDÄXVDËFWURQJOÕQKYØÑFFDÂQWÏQKEÏPDÆWSKDÄQERÃNKRÛDYDÚVØÑFKØÛQJWKØÑF
0RÆWVRÃTXDQQLHÆPVDLOLHÄQTXDQÓHÃQPD×KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDL
0D× KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDLWKÎEDÝRPDÆWÓRÃLYÖÛLQKDÚ SKDÄQWÏFKPDÆWPD× KÖQODÚ PD×
KRÛDTXLØÖÛF7KDÆWUDWÏQKEDÝRPDÆWFXÝDEDÃWN\ÚVÖÓRÂ PD× KRÛDQDÚRÓHÂXSKXÑ WKXRÆFYDÚRFKLHÂX
GDÚLFXÝDNKRÛDYDÚYLHÆFWÏQKWRDÛQÓHÇJLDÝLTX\HÃWYLHÆFEHÝNKRÛD
0D×KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDLFRÛPXÑFWLHÄXFKXQJN\×WKXDÆWÓØÖÑFWKØÑFKLHÆQEDÊQJPD×
KRÛDTXLØÖÛFORÅLWKÖÚL1JØÖÑFODÑLEÖÚLYÎYLHÆFWÏQKWRDÛQÓØÖÑFÓDÍWKDÚQJÓDÂXWURQJVÖÓRÂ PD×
KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDLFKRQHÄQGØÖÚQJQKØNKRÄQJWKHÇ WKDÃ\WUØÖÛFNKDÝ QDÌQJ[DÝ\UDUDÊQJPD×
KRÛDTXLØÖÛFVH× EÔERÝ UÖL0RÆWWURQJQKØ×QJQJØÖÚLÓD× NKDÛPSKDÛ UDPD× KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDL
ÓD×SKDÛWELHÇXu+DÑQFKHÃFXÝDPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDLÓHÇTXDÝQO\ÛNKRÛDYDÚVØÝGXÑQJFKØ×N\Û
ODÚKDÂXQKØÓØÖÑFFKDÃSQKDÆQSKRÇELHÃQv
&RÛ FDÝPJLDÛFUDÊQJVØÑ SKDÄQERÃ NKRÛDWKÎNKRÄQJTXDQWURÑQJWURQJNKLVØÝ GXÑQJPD×
KRÛDNKRÛDFRÄQJ NKDL VR VDÛQK WKÎ FÖ FKHà EDËW WD\ WUÖÝ QJDÑL KÖQ EDR JRÂP QKØ×QJ WUXQJ WDÄP
SKDÄQERÃ NKRÛDFKRPD× KRÛDTXLØÖÛF7KDÆWUDYDÚLNKXRÄQGDÑQJJLDRWKØÛFODÚ FDÂQWKLHÃWQRÛL
FKXQJEDRJRÂPWDÛFQKDÄQWUXQJWDÄPYDÚ QKØ×QJWKXÝ WXÑFOLHÄQTXDQWKÎNKRÄQJÓÖQJLDÝQPDÚ
FX×QJNKRÄQJKLHÆXTXDÝKÖQ\HÄXFDÂXFKRYLHÆFPD×KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDLQDÚ\

/\ÛWKX\HÃWYHÂPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDL 

 .KDÛLQLHÆPPDÆWPD× NKRÛDFRÄQJNKDLÓD× WDÑRUDVØÑ FRÃ JDËQJÓHÇ JLDÝLTX\HÃWYDÃQÓHÂ
NKRÛNKDÌQQKDÃWWURQJPD×NKRÛDTXLØÖÛFÓRÛODÚVØÑSKDÄQERÃNKRÛDYDÚFKØ×N\ÛVRÃ
7URQJPD×KRÛDTXLØÖÛFVØÑSKDÄQERÃNKRÛD\HÄXFDÂXKRDÍFODÚKDLQJØÖÚLWUX\HÂQWKRÄQJ
FXÚQJ VKDUH WKDPJLDPRÆWNKRÛDPDÚ EDÊQJFDÛFKQDÚRÓRÛ ÓD× ÓØÖÑFSKDÄQERÃ WÖÛLKRÑ KRDÍFODÚ VØÝ
GXÑQJFKXQJPRÆWWUXQJWDÄPSKDÄQERà NKRÛD:KLWILHOG'LIILHPRÆWWURQJQKØ×QJQJØÖÚLNKDÛP
SKDÛUDPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDL FXÚQJYÖÛL0DUWLQ+HOOPDQ ÓD× JLDÝLWKÏFKUDÊQJ\HÄXFDÂXQDÚ\
ÓD×SKXÝÓÔQKEDÝQFKDÃWFXÝDPDÆWPD×NKDÝQDÌQJEDÝRYHÆWÏQKEÏPDÆWKRDÚQKDÝRTXDYLHÆFWUX\HÂQ
WKRÄQJULHÄQJFXÝDEDÑQu1RÛ VH× ODÚPWRÃWQKØWKHÃ QDÚRVDXPRÑLVØÑ SKDÛWWULHÇQKHÆ WKRÃQJNKRÄQJ
WKHÇ [X\HÄQTXDÓØÖÑFQHÃXFDÛFXVHUEÔEDËWEXRÆFWKDPJLD VKDUH FDÛFNKRÛDFXÝDQRÛ YÖÛLPRÆW
.'&PDÚFRÛWKHÇÓØÖÑFWKRÝDKLHÆSEÖÝLNHÝWURÆP"v
1HÃXYLHÆFVØÝ GXÑQJPDÆWPD× ÓD× WUÖÝ QHÄQSKRÇ ELHÃQNKRÄQJFKÈWURQJTXDÄQÓRÆLPDÚ
FRÚQWURQJWKØÖQJPDÑLYDÚQKØ×QJPXÑFÓÏFKFDÛQKDÄQWKÎQKØ×QJÓRDÑQWLQYDÚWDÚLOLHÆXÓLHÆQWØÝVH×
FDÂQ QKØ×QJ FKØ× N\Û WØÖQJ ÓØÖQJ ÓD× VØÝ GXÑQJ WURQJ FDÛF WDÚL OLHÆX JLDÃ\ 7ØÛF ODÚ PRÆW SKØÖQJ
SKDÛSFRÛ WKHÇ ÓØÖÑFQJKÕUDFRÛ TX\ÓÔQKODÚPKDÚLORÚQJWDÃWFDÝ QKØ×QJQJØÖÚLWKDPJLDNKLPDÚ
PRÆWÓRDÑQWLQVRÃÓØÖÑFJÖÝLEÖÝLPRÆWFDÛQKDÄQÓDÍFELHÆWKD\NKRÄQJ"
7URQJVÖÓRÂ PD× KRÛDTX\ØÖÛFFDÛFNKRÛDÓØÖÑFGXÚQJFKRPD× KRÛDYDÚ JLDÝLPD× PRÆW
ÓRDÑQWLQODÚJLRÃQJQKDX³DÄ\ODÚPRÆWÓLHÂXNLHÆQNKRÄQJFDÂQWKLHÃW7KD\YÎQRÛFRÛWKHÇSKDÛWWULHÇQ
JLDÝLWKXDÆWPD×KRÛDGØÑDWUHÄQPRÆWNKRÛDFKRPD×KRÛDYDÚPRÆWNKRÛDNKDÛF FRÛTXDQKHÆYÖÛLNKRÛD
WUHÄQ FKRJLDÝLPD×+ÖQQØ×DFDÛFJLDÝLWKXDÆWQDÚ\FRÛQKØ×QJÓDÍFÓLHÇPTXDQWURÑQJVDX
³RÛODÚYLHÆFWÏQKWRDÛQPRÆWFDÛFKNKRÄQJNKDÝWKLÓHÇ[DÛFÓÔQKNKRÛDJLDÝLPD×WURQJNKL
FKÈELHÃWJLDÝLWKXDÆWPDÆWPD×YDÚNKRÛDPD×KRÛD
7URQJJLDÝLWKXDÆW56$FRÚQFRÛÓDÍFÓLHÇPKRDÍFPRÆWWURQJKDLNKRÛDTXDQKHÆFRÛWKHÇ
ÓØÖÑFVØÝGXÑQJFKRPD×KRÛDFRÚQNKRÛDNLDÓØÖÑFGXÚQJFKRJLDÝLPD×
&DÛFEØÖÛFFDÂQWKLHÃWWURQJTXDÛWUÎQKPD×KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDL
0RÅLKHÆWKRÃQJFXRÃLWURQJPDÑQJWDÑRUDPRÆWFDÍSNKRÛDÓHÇGXÚQJFKRPD×KRÛDYDÚJLDÝL
PD×ÓRDÑQWLQPDÚQRÛVH×QKDÆQ
0RÅLKHÆWKRÃQJFRÄQJERÃURÆQJUD×LNKRÛDPD×KRÛDEDÊQJFDÛFKÓDÍWNKRÛDYDÚRPRÆWWKDQK
JKLKD\PRÆWILOHFRÄQJNKDL³DÄ\ODÚNKRÛDFRÄQJNKDLNKRÛDFRÚQODÑLÓØÖÑFJLØ×ULHÄQJ
1HÃX$PXRÃQJÖÝLPRÆWÓRDÑQWLQWÖÛL%WKÎ$PD×KRÛDÓRDÑQWLQEDÊQJNKRÛDFRÄQJNKDL
FXÝD%
.KL%QKDÆQÓRDÑQWLQPD× KRÛDQRÛ JLDÝLPD× EDÊQJNKRÛDEÏPDÆWFXÝDPÎQK.KRÄQJ
PRÆWQJØÖÚLQDÚRNKDÛFFRÛWKHÇJLDÝLPD×ÓRDÑQWLQPD×QDÚ\EÖÝLYÎFKÈFRÛPÎQK%ELHÃWNKRÛDEÏPDÆW
ÓRÛWKRÄL
 .KRÛDFRÄQJNKDLFXÝD%

NKRÛDEÏPDÆWFXÝD%

ÓRDÑQWLQPDÆWPD×ÓRDÑQWLQ
*LDÝLWKXDÆW *LDÝLWKXDÆW
8VHU%
8VHU$
PD×KRÛD JLDÝLPD×
9ÖÛL FDÛFK WLHÃS FDÆQ QDÚ\ WDÃW FDÝ QKØ×QJ QJØÖÚL WKDP JLD FRÛ WKHÇ WUX\ [XDÃW NKRÛD FRÄQJ
NKDL.KRÛDEÏPDÆWÓØÖÑFWDÑRUDEÖÝLWØÚQJFDÛ QKDÄQYÎYDÆ\NKRÄQJEDRJLÖÚ ÓØÖÑFSKDÄQERö½
EDÃWN\Ú WKÖÚLÓLHÇPQDÚRKHÆ WKRÃQJFX×QJFRÛ WKHÇ FKX\HÇQ ÓRÇL FDÍS NKRÛD ÓHÇ ÓDÝP EDÝR WÏQK EDÝR
PDÆW
 %DÝQJ VDX WRÛP WDËW PRÆW VRÃ NKÏD FDÑQK TXDQ WURÑQJ YHÂ PD× KRÛD TX\ ØÖÛF YDÚ PD× KRÛD
FRÄQJ NKDL ÓHÇ SKDÄQ ELHÆW JLØ×D KDL ORDÑL FKXÛQJ WD VH× WRÇQJ TXDÛW KRÛD OLHÄQ KHÆ NKRÛD VØÝ GXÑQJ
WURQJPD× KRÛDTX\ØÖÛFODÚ NKRÛDEÏPDÆWKDLNKRÛDVØÝ GXÑQJWURQJPD× KRÛDFRÄQJNKDLODÚ NKRÛD
FRÄQJNKDLYDÚNKRÛDEÏPDÆW


0D×KRÛDTX\ØÖÛF 0D×KRÛDFRÄQJNKDL
(.8E 0 @
&RÄQJYLHÆFWÏQKWRDÛQNKRÄQJWKHÇ WKDÃ\WUØÖÛFÓRÃL YÖÛL ÓÔFK WKXÝ ELHÃW NKRÛD FRÄQJ NKDL
.8EÓHÇ[DÛFÓÔQKNKRÛDEÏPDÆW.5E
&RÄQJYLHÆFWÏQKWRDÛQNKRÄQJWKHÇ WKDÃ\WUØÖÛFÓRÃL YÖÛL ÓÔFK WKXÝ ELHÃW NKRÛD FRÄQJ NKDL
.8EYDÚPRÆWPDÆWPD×&ÓHÇNKRÄLSKXÑFÓRDÑQWLQEDQÓDÂX0
&KØÛFQDÌQJPD×KRÛDYDÚJLDÝLPD×FRÛWKHÇÓØÖÑFDÛSGXÑQJWKHRWKØÛWØÑ
0 '.5E >(.8E 0 @
0 (.8E >'.5E 0 @
&RÛ WKHÇ QKDÆQ WKDÃ\ UDÊQJ YLHÆF WÏQK < I ; WKÎ GHÅ GDÚQJ WURQJ NKL WÏQK ; I x < ODÚ
NKRÄQJWKHÇ WKDÃ\WUØÖÛF1RÛLFKXQJWØÚ uGHÅ GDÚQJvÓØÖÑF[DÛFÓÔQKEÖÝLEDÚLWRDÛQODÚ QRÛ FRÛ WKHÇ
ÓØÖÑFJLDÝLTX\HÃWWURQJWKÖÚLJLDQQKDÃWÓÔQK KDÚPFXÝDFKLHÂXGDÚLLQSXW 1HÃXFKLHÂXGDÚLLQSXW
ODÚQEÏWWKÎWKÖÚLJLDQÓHÇWÏQKKDÚPÓRÛ WÈOHÆ YÖÛLQD D FRQVW ³HÇ ÓDÝPEDÝRWÏQKEDÝRPDÆWSKDÝL
VØÝ GXÑQJNKRÛDFRÛ NÏFKWKØÖÛFÓXÝ OÖÛQ WKØÖÚQJWUHÄQFKØ× VRà WKDÆSSKDÄQ 9ÏGXÑ NÏFKWKØÖÛF
NKRÛDYDÚWKÖÚLJLDQEHÝNKRÛD 0,36QDÌP WURQJFDÛFJLDÝLWKXDÆW56$'66YDÚ(&&QKØVDX


56$ EÏW (&& EÏW 0,36QDÌP
 
 
 
*LDÝLWKXDÆW56$ 5LYHVW6KDPLUYDÚ$GOHPDQx 

0RÄWDÝJLDÝLWKXDÆW

6ÖÓRÂ 56$ODÚ VÖÓRÂ PD× KRÛDNKRÃLÓRDÑQWLQÓØÖÑFPD× KRÛDWØÚQJNKRÃLYÖÛLPRÅLNKRÃL
FRÛ JLDÛ WUÔQKRÝ KÖQQ9LHÆFPD× KRÛDYDÚ JLDÝLPD× WKHRKÎQKWKØÛFVDXFKRNKRÃLYDÌQEDÝQ0YDÚ
NKRÃLEDÝRPDÆW&
& 0HPRGQ
0 &GPRGQ 0H GPRGQ 0GHPRGQ
&DÝKDLQJØÖÚLJÖÝLYDÚQKDÆQSKDÝLELHÃWJLDÛWUÔQQJØÖÚLJÖÝLELHÃWHYDÚFKÈFRÛQJØÖÚLQKDÆQ
ELHÃWG&KRQHÄQÓDÄ\ODÚ JLDÝLWKXDÆWPD× KRÛDYÖÛLNKRÛDFRÄQJNKDL.8 >HQ@YDÚ NKRÛD EÏ PDÆW
.5 >GQ@9ÎJLDÝLWKXDÆWQDÚ\WKRÝDJLDÝLWKXDÆWPDÆWPD× NKRÛDFRÄQJNKDLQHÄQFDÛF\HÄXFDÂXVDX
SKDÝLÓØÖÑFÓDÛSØÛQJ
&RÛWKHÇWÎPWKDÃ\JLDÛWUÔGHQÓHÇ0 0GHPRGQYÖÛLPRÑL0QKD\NKRÄQJ"
0RÆWFDÛFKWØÖQJÓRÃLGHÅGDÚQJWÏQK0HYDÚ&G YÖÛLPRÑL0Q KD\NKRÄQJ"
.KRÄQJWKHÇ[DÛFÓÔQKGNKLELHÃWHYDÚQ
7KHROÏWKX\HÃWFXÝD(XOHUFKRVRÃQJX\HÄQWRÃSYDÚTVRÃQJX\HÄQQYDÚP Q S
T
PQ YDÚVRÃQJX\HÄQN7DFRÛ
PN Q  PN S T  PPRGQ
 Q  ST  S T
'RÓRÛ
QHÃXGH N Q YDÚJFG Q H  JFGØÖÛFVRÃFKXQJ
WKÎGHPRG Q YDÚGPRG Q H
6ÖÓRÂ56$
*LDÝVØÝXVHU$ÓD×FRÄQJERÃNKRÛDFRÄQJNKDLHFXÝDQRÛYDÚXVHU%PXRÃQJÖÝLÓRDÑQWLQ
0WÖÛL$.KLÓRÛ%WÏQK& 0HPRGQYDÚ WUX\HÂQ&.KLQKDÆQÓØÖÑFÓRDÑQWLQ&QDÚ\XVHU$
JLDÝLPD×EDÊQJFDÛFKWÏQK&GPRGQ&RÛWKHÇWKDÃ\UDÊQJ0 &GPRGQYÎ
GHPRG Q KD\GH N Q 
Æ0N Q  0N S T  0PRGQ 0GHPRGQ PRGQ 0GHPRGQ
&GPRGQ 0H GPRGQ 0GHPRGQ 0
&RÛWKHÇWRÛPWDËWJLDÝLWKXDÆW56$QKØEDÝQJVDX


7DÑRNKRÛD ³RÆSKØÛFWDÑS
7DÑRVRÃQJX\HÄQWRÃOÖÛQSYDÚT
7ÏQKQ S
T Q  S
T ORJQ 
&KRÑQVRÃQJDÅXQKLHÄQH Q JFG Q H  ORJ Q 
7ÏQKGG HPRG Q JLDÝLWKXDÆW([WHQGHG(XFOLGHDQ ORJQ 
.KRÛDFRÄQJNKDL.8 >HQ@
.KRÛDEÏPDÆW.5 >GQ@0D×KRÛD
³RDÑQWLQ0Q
0D×KRÛD& 0HPRGQ*LDÝLPD×
³RDÑQWLQPD×&
*LDÝLPD×0 &GPRGQ³RÆSKØÛFWDÑS
&RÆQJVRÃNEÏW N
1KDÄQVRÃNEÏW N
NEÏWPRGQ N
[FPRGQ N
³HÇ WÏQK[FPRGQFDÂQFSKHÛSQKDÄQPRGXOXV ÆNKRÄQJKLHÆXTXDÝ GRFOÖÛQ ÆVØÝ
GXÑQJJLDÝLWKXDÆWVTXDUHBPXOWLSO\ÓHÇ JLDÝPVRÃ SKHÛSQKDÄQPRGQKLHÂXQKDÃWO OODÚ VRÃ EÏWQKÔ
SKDÄQFXÝDFO NYÖÛLNODÚVRÃEÏWQKÔSKDÄQFXÝD[
7RÃFÓRÆPD×KRÛDWURQJ56$
7RÃF ÓRÆ YDÚ KLHÆX TXDÝ FXÝD QKLHÂX SKDÂQ PHÂP WKØÖQJ PDÑL FRÛ VDÞQ YDÚ FRÄQJ FXÑ SKDÂQ
FØÛQJFXÝD56$ÓDQJJLDWDÌQJFDÛFKQKDQKFKRÛQJ9ÖÛLSHQWLXP0K]ERÆ WRRONLW%6$)(
FXÝDFÖTXDQEDÝRPDÆWGØ× OLHÆX56$ÓDÑWWRÃFÓRÆ WÏQKNKRÛDEÏPDÆWODÚ .ESVYÖÛLNKRÛD
EÏWYDÚ .ESVYÖÛLNKRÛDEÏW3KDÂQFØÛQJ56$QKDQKQKDÃWÓDÑWKÖQ.ESVYÖÛL
NKRÛDEÏWQHÃXÓØÖÑF[ØÝO\ÛVRQJVRQJWKÎÓDÑW.ESVYÖÛLNKRÛDEÏWYDÚ.ESVYÖÛL
NKRÛDEÏW1JØÖÚLWDPRQJÓÖÑLUDÊQJWRÃFÓRÆ 56$VH× ÓDÑW0ESVYDÚRFXRÃLQDÌP6R
VDÛQKYÖÛLJLDÝLWKXDÆW'(6YDÚFDÛFJLDÝLWKXDÆWPD×NKRÃLNKDÛFWKÎ56$FKDÆPKÖQYHÂSKDÂQPHÂP
'(6QKDQKKÖQ56$ODÂQYHÂ SKDÂQFØÛQJ'(6QKDQKKÖQ56$WØÚ WÖÛLODÂQ
WXÚ\ WKXRÆF FRÄQJ FXÑ LPSOHPHQWDWLRQ VØÝ GXÑQJ WKRÄQJ WLQ QDÚ\ ÓØÖÑF ODÃ\ WØÚ
KWWSZZZUVDFRP 
.ÏFKWKØÖÛFNKRÛDWURQJ56$
7XÚ\WKXRÆFYDÚRWÏQKEDÝRPDÆWFDÂQWKLHÃWFXÝDPRÅLQJØÖÚLYDÚ WKÖÚLJLDQVRÃQJFXÝDNKRÛD
PDÚNKRÛDFRÛFKLHÂXGDÚLWKÏFKKÖÑS
/RDÑL([SRUWEÏW
/RDÑL3HUVRQQDOEÏW
/RDÑL&RPPHUFLDOEÏW
/RDÑL0LOLWHU\EÏW
&KXN\ÚVRÃQJFXÝDNKRÛDSKXÑWKXRÆF
9LHÆFÓDÌQJN\ÛYDÚWDÑRNKRÛD
9LHÆFSKDÄQERÃNKRÛD
9LHÆFNÏFKKRDÑWKRDÍFNKRÄQJNÏFKKRDÑWNKRÛD
9LHÆFWKD\WKHÃKRDÍFFDÆSQKDÆSNKRÛD
9LHÆFKXÝ\ERÝNKRÛD
9LHÆFNHÃWWKXÛFNKRÛDEDRJRÂPVØÑSKDÛKRDÑLKRDÍFVØÑOØXWUØ×
7ÏQKEDÝRPDÆWFXÝDJLDÝLWKXDÆW56$

9ÎNKRÛDODÚFRÄQJNKDLQHÄQQJØÖÚLJLDÝLPD×WKØÖÚQJGØÑDYDÚRFDÍSNKRÛDQDÚ\ÓHÇWÎPFDÍS
NKRÛDEÏPDÆW³LHÂXTXDQWURÑQJODÚGØÑDYDÚRQÓHÇWÏQKKDLWKØÚDVRÃSTFXÝDQWØÚÓRÛWÏQKÓØÖÑFG
&RÛ QKLHÂXJLDÝLWKXDÆWQKØWKHÃÓDÂXWLHÄQWD[HÛWWUØÖÚQJKÖÑSÓÖQJLDÝQ QKDÃW ODÚ QJØÖÚL JLDÝL PD×
ELHÃWÓØÖÑFΦ Q .KLÓRÛWÏQKSTÓØDYHÂYLHÆFJLDÝLKDLSKØÖQJWUÎQKVDX
Q ST
Φ Q  S T
7KD\T QSWDÓØÖÑFSKØÖQJWUÎQKEDÆFKDL
Sx QΦ Q SQ 
+DL QJKLHÆP FXÝD SKØÖQJ WUÎQK EDÆF KDL QDÚ\ VH× ODÚ S T 7X\ QKLHÄQ YDÃQ ÓHÂ FRÛ ÓØÖÑF
Φ Q FRÚQNKRÛKÖQWÏQKKDLWKØÚDVRÃFXÝDQQKLHÂX

3KØÖQJSKDÛSS

&KXÛQJWDELHÃWUDÊQJQHÃXQWKÎYLHÆFWÎPKDLWKØÚDVRÃFXÝDQNKRÄQJPDÃ\NKRÛNKDÌQ
EÖÝLYLHÆFFKLDQFKRFDÛFVRÃ WØÚ ÓHÃQ √Q*LDÝLWKXDÆWSÓØÖÑFÓØDUDYDÚRQDÌPVRÃ
QKDÆSVRÃOHÝQYDÚPRÆWVRÃ%UDÚQJEXRÆW*LDÝLWKXDÆW
1KDÆSQYDÚ%
D 
)RUM WR%
$ DMPRGQ
G JFG DQ
LIGQWKHQ
 GLVIDFWRURIQ VXFFFHVV
HOVHQRIDFWRURIQLVIRXQG IDLOXUH
1RÆLGXQJFXÝDJLDÝLWKXDÆWQDÚ\QKØVDXJLDÝ VØÝ Q ST STFKØDELHÃW YDÚ %ODÚ VRÃ
QJX\HÄQÓXÝOÖÛQYÖÛLPRÅLWKØÚDVRÃQJX\HÄQWRÃNN %PDÚN_ S WDSKDÝLFRÛ S _%
7DÑLFXRÃLFXÝDYRÚQJODÍSEØÖÛFD % PRGQ
9ÎWKHÃD % PRGS
9ÎS_Q7KHRÓÔQKO\Û)HUPDWWDFRÛS PRGS
'R S _%QHÄQFKXÛQJWDFRÛD PRGS WURQJEØÖÛF 
9ÎWKHÃÖÝEØÖÛFS_ D YDÚS_QQHÄQQHÃXG JFG DQ WKÎG S
7URQJJLDÝLWKXDÆWQDÚ\ FRÛ % SKHÛS WÏQK PRGXODU EDÊQJ OX×\ WKØÚD PRÅL SKHÛS ÓRÚL KRÝL
ORJ%SKHÛSPRGXODUSKHÛSWÏQK86&/1FDÂQWKÖÚLJLDQ2 ORJ JLDÝLWKXDÆW(XFOLGHDQFDÂQ
WKØÑFKLHÆQWURQJWKÖÚLJLDQ2 ORJQ 1HÄQÓRÆ SKØÛFWDÑSFXÝDJLDÝLWKXDÆWODÚ 2 %ORJ% ORJQ 
 ORJQ 
7X\ QKLHÄQ [DÛF [XDÃW WKDÚQK FRÄQJ WURQJ YLHÆF FKRÑQ % ODÚ UDÃW QKRÝ PDÍW NKDÛF QHÃX JLD
WDÌQJ NÏFK WKØÖÛF % UDÃW OÖÛQ FKDÜQJ KDÑQ VTUW Q WKÎ JLDÝL WKXDÆW VH× WKDÚQK FRÄQJ QKØQJ NKRÄQJ
QKDQKKÖQJLDÝLWKXDÆWFKLDGDÂQQKØWUÎQKEDÚ\WUHÄQ³LHÂXUXÛWUDWØÚ JLDÝL WKXDÆWQDÚ\ODÚQFRÛ
WKØÚDVRÃ QJX\HÄQWRÃ SPDÚ S FKÈFRÛ FDÛFØÖÛFVRÃ QJX\HÄQWRÃ uQKRÝv5DÃWGHÅ GDÚQJÓHÇ [DÄ\
GØÑQJPD× KRÛDFRÄQJNKDLPDÚ NKRÄQJEÔWDÃQFRÄQJFXÝDSKØÖQJSKDÛSQDÚ\&DÛFKÓÖQJLDÝQQKDÃW
ODÚ WÎP PRÄW VRÃ QJX\HÄQ WRÃ S OÖÛQ PDÚ S S FX×QJ ODÚ VRÃ QJX\HÄQ WRÃ WØÖQJ WØÑ WÎP T
QJX\HÄQWRÃOÖÛQYDÚT TQJX\HÄQWRÃ VØÝGXÑQJJLDÝLWKXDÆW0RQWHB&DUORV 


%HÝNKRÛDNKLELHÃWÓØÖÑFVRÃPX×GFXÝDKDÚPJLDÝLPD×

9LHÆFWÏQKVRÃ GNKRÄQJGHÅ GDÚQJEÖÝLYÎÓDÄ\ODÚ NKRÛDEÏPDÆWQHÄQQHÃXELHÃWQRÛ WKÎFRÛ
WKHÇJLDÝLPD×ÓØÖÑFPRÑLÓRDÑQWLQWØÖQJØÛQJ7X\QKLHÄQJLDÝLWKXDÆWQDÚ\PDQJQKLHÂX\ÛQJKÕDO\Û
WKX\HÃWQRÛ FKRFKXÛQJWDELHÃWUDÊQJQHÃXFRÛ GWKÎWDFRÛ WKHÇ WÏQKFDÛFWKØÚDVRÃ FXÝDQ1HÃXÓLHÂX
QDÚ\[DÝ\UDWKÎQJØÖÚLVÖÝ KØ×XNKRÛDQDÚ\NKRÄQJWKHÇ WKD\ÓRÇLNKRÛDFRÄQJNKDLPDÚ SKDÝLWKD\
OXRÄQVRÃQ
*LDÝLWKXDÆWQDÚ\GØÑDWUHÄQFÖEDÝQODÚ QHÃXQ STYÖÛLSTODÚ KDLVRÃ QJX\HÄQWRÃ OHÝ YDÚ [
 PRGQ FRÛ NHÃWTXDÝ FKÈODÚ [ KD\x PRGQ WØÖQJWØÑ [ PRGQ FRÛ OÖÚLJLDÝLQKØ
WKHÃ
7DFRÛ [ PRGQ WØÖQJÓØÖQJ[  PRGS YDÚ [ PRGT 9ÎWKHÃ FRÛ ERÃQ
FDÌQEDÆFKDLFXÝDPRGXORQFKXÛQJWDFRÛWKHÇVØÝGXÑQJO\ÛWKX\HÃWVRÃGØ7UXQJ+RD
*LDÝLWKXDÆWQKØVDX
&KXÛQJWDFRÛ WKHÇ SKDÄQWÏFKJLDÝLWKXDÆWÓDÂXWLHÄQQHÃXPD\PDËQFKRÑQZODÚ ERÆLVRÃ
FXÝDQWKÎWÎPUDSTQJD\1HÃXZQJX\HÄQWRÃFXÚQJQKDXYÖÛLQWKÎFKXÛQJWDWÏQKZUZUZUg
PRGXORQFKRÓHÃQNKLWRÂQWDÑLWVDRFKR
ZU 7 PRGQ
DEx VU PRGΦ Q
YDÚ
&XRÃLFXÚQJWDÑLFXRÃLYRÚQJODÍSZKLOHFKXÛQJWDWÎPWKDÃ\YRVDRFKRYR PRGQ
QKØQJYR ! PRGQ %ØÖÛFWÎP86&/1 YR Q WDWÎPÓØÖÑFSKD\T
FKRÑQZEDÃWN\ÚPDÚ Z Q
WÏQK[ XVFOQ ZQ
 LI[QWKHQTXLW WKDÚQKFRÄQJQHÃX[ SKD\[ T
WÏQKD $ E
ÓDÍWDE VUUOHÝ
WÏQKY ZUPRGQ
LIY PRGQ WKHQTXLW WKDÃWEDÑL
ZKLOHY! PRGQ GR
Y Y
 Y Y PRGQ
LIYR PRGQ WKHQTXLW WKDÃWEDÑL
 HOVHWÏQK[ XVFOQ YRQ WKDÚQKFRÄQJ[ S[ T


%HÝNKRÛDGØÑDWUHÄQFDÛFDWWDFNODÍSODÑL

6LLPRQVYDÚ 1RUULVÓD× FKÈUDUDÊQJKHÆ WKRÃQJ56$FRÛ WKHÇ EÔWRÇQWKØÖQJNKLVØÝ GXÑQJ
WDÃQFRÄQJODÍSOLHÄQWLHÃS LWHUDWLRQDWWDFN ³RÛ ODÚ NKLÓRÃLWKXÝ ELHÃWFDÍSNKRÛDFRÄQJNKDL^QH`
YDÚPDÆWPD×&WKÎDQKWDFRÛWKHÇWÏQKFKXRÅLFDÛFPDÆWPD×VDX
& &H PRGQ
& &H PRGQ
gggggggggggg
&L &LH PRGQ

1HÃXFRÛPRÆWSKDÂQWØÝ&MWURQJFKXRÅL&&g&LgVDRFKR&M &WKÎNKLÓRÛDQKWD
VH×WÎPÓØÖÑF0 &MEÖÝLYÎ
&M &MH PRGQ
& 0H PRGQ
9ÏGXÑJLDÝVØÝÓRÃLWKXÝELHÃW^QH&` ^`YDÚDQKWDWÏQK
& &H PRGQ  PRG 
& &H PRGQ  PRG 
9Î& &QHÄQ0 & 
6ØÑFKHGDÃXWKRÄQJWLQWURQJKHÆWKRÃQJ56$

+HÆ WKRÃQJ56$FRÛ PRÆWÓDÍFÓLHÇPÓDÍFWUØQJODÚ WKRÄQJWLQNKRÄQJSKDÝLOXRÄQOXRÄQÓØÖÑF
FKHGDÃX*LDÝ VØÝ QJØÖÚLJÖÝLFRÛ H Q 1HÃXDQKWDPXRÃQJÖÝLEDÃWFØÛ GDWDQDÚRWKXRÆF
WDÆSVDX
^`
WKÎPRÑLPDÆWPD× FX×QJFKÏQKODÚ GDWDEDQÓDÂX1JKLD× ODÚ0 0HPRGQ&RÚQNKLS 
T H WKÎKHÆWKRÃQJKRDÚQWRDÚQNKRÄQJFRÛVØÑFKHGDÃXWKRÄQJWLQEÖÝLYÎ
0 0PRG 
 YÖÛLPRÑL0
9ÖÛLPRÅLPRGXOXVQNKRÄQJFKHGDÃXÓØÖÑFÏWQKDÃWODÚPHVVDJH
0 0HPRGQ 
+D\0 0HPRGSYDÚ0 0HPRGT 
9ÖÛLPRÅLH FRÛ ÏWQKDÃWJLDÝLSKDÛSWKXRÆF WDÆS^`'RÓRÛ WDÃW FDÝ PHVVDJH
WKRÝD ODÚ
^0 >0 PRGS 0 PRGT @0 PRGS 0 PRGT ∈^``
³HÇ[DÛFÓÔQKFKÏQK[DÛFVRÃPHVVDJHNKRÄQJÓØÖÑFFKHGDÃX NKRÄQJEÔWKD\ÓRÇLVDXNKL
PD×KRÛD WDVØÝGXÑQJÓÔQKO\ÛVDX
u 1HÃX FDÛF PHVVDJH ÓØÖÑF PD× KRÛD WURQJ KHÆ WKRÃQJ 56$ ÓØÖÑF [DÛF ÓÔQK EÖÝL VRÃ
PRGXOXVQ ST STODQJX\HÄQWRÃ YDÚNKRÛDFRÄQJNKDLHWKÎFRÛ
P >JFG HS @>JFG H T@
PHVVDJHNKRÄQJEÔFKHGDÃXv


&DÛFJLDÝLWKXDÆWWRDÛQKRÑFÓØÖÑFVØÝGXÑQJWURQJ56$

*LDÝLWKXDÆW(XFOLGHDQxWÎP86&/1FXÝDKDLVRÃQJX\HÄQ

&KRKDLVRÃQJX\HÄQUR YDÚUJLDÝLWKXDÆW(XFOLGHDQJRÂPQKØ×QJSKHÛSWÏQKVDX
UR TUU
U TUU
 

UP TPUPUP
UP TPUP
7KÎJFG URU UP
/\ÛWKX\HÃWVRÃGØ7UXQJ+RD

*LDÝVØÝPPgPUFRÛWØÚQJFDÍSQJX\HÄQWRÃFXÚQJQKDXYDÚJLDÝVØÝDDgDUODÚQKØ×QJVRÃ
QJX\HÄQ&KRUSKØÖQJWUÎQK[ D, PRGPL  , U FRÛPRÆWOÖÚLJLDÝLGX\QKDÃW
[ ΣDL0L\L
L WURQJÓRÛ0L 0P,YDÚ\, 0,PRGP, 0 P
P
gPU


*LDÝLWKXDÆW(XFOLGHDQPÖÝURÆQJ

Q Q
ER E
WR W
W
T >QRER@
U QR xTER
ZKLOHU!GR
WHPS WRxTW
LIWHPS! WKHQWHPS WHPSPRGQ
LIWHPSWKHQWHPS Q WHPS PRGQ
WR W
W WHPS
QR ER
ER U
T >QRER@
U QRxTER
LIER!WKHQ
EKDVQRLQYHUVHPRGXORQ
HOVHE WPRGQ

*LDÝLWKXDÆW0LOOHUx5DELQNLHÇPWUDVRÃQJX\HÄQWRÃOHÝ

 :ULWHQ NP ZKHUHPLVRGG
&KRVHDUDQGRPLQWHJHUD D Q
&RPSXWHE DPPRGQ
,IE PRGQ WKHQDQZVHUuQLVSULPHuDQGTXLW
IRUL WRNGR
 LIE PRGQ WKHQDQZVHUuQLVSULPHuDQGTXLW
HOVHE EPRGQ
DQVZHUuQLVFRPSRVLWHv

*LDÝLWKXDÆWWÏQK[-PRGQ

³DÂXWLHÄQWDSKDÄQWÏFKVRÃQJX\HÄQEGØÖÛLGDÑQJQKÔSKDÄQE ΣE,, , ÓHÃQO
]
IRUL OGRZQWRGR
] ]PRGQ
LIE, WKHQ] ]]PRGQ

*LDÝLWKXDÆWEDÌP0'

³HÇ NLHÇPWUDWÏQKWRDÚQYHÑQFXÝDPRÆWNKRÃLGDWDOÖÛQQJØÖÚLWDVØÝ GXÑQJFKØ× N\Û VRà ÓHÇ
ÓDÑLGLHÆQFKRNKRÃLGDWDÓRÛ JLRÃQJQKØFKØ×N\ÛWUHÄQYDÌQEDÝQ EDÊQJFDÛFKGXÚQJKDÚPEDÌPYÖÛL
LQSXWODÚPRÆWPHVVDJHEDÃWN\ÚRXWSXWODÚPRÆWFKXRÅLEÏWFRÛFKLHÂXGDÚL[DÛFÓÔQKWUØÖÛFFKXRÅLEÏW
QDÚ\ÓØÖÑFJRÑLODÚPHVVDJHBGLJHVW
&DÛFWÏQKFKDÃWFÖEDÝQFXÝDKDÚPEDÌP
 /DÚ KDÚP PRÆW FKLHÂX NKRÄQJ WKHÇ WKØÑF KLHÆQ SKHÛS ELHÃQ ÓRÇL QJØÖÑF QKØ WURQJ TXDÛ
WUÎQKPD×KRÛDYDÚJLDÝLPD×QJKÕDODÚYÖÛLPRÆWPHVVDJHBGLJHVWFKRWUØÖÛFNKRÛFRÛWKHÇWÎPÓØÖÑF
PRÆWPHVVDJHQDÚRPDÚFRÛKDÚPEDÌPEDÊQJPHVVDJHBGLJHVWQDÚ\
.KRÛFRÛWKHÇWÎPÓØÖÑFKDLPHVVDJHPDÚFRÛFXÚQJPRÆWPHVVDJHBGLJHVW
&DÛFJLDÝLWKXDÆWEDÌPÓØÖÑFVØÝ GXÑQJKLHÆQQD\ODÚ0'0'0'6+67URQJÓRÛ
0'ODÚJLDÝLWKXDÆWEDÌPÓØÖÑFVØÝGXÑQJSKRÇELHÃQYDÚQRÛVH×ÓØÖÑFWUÎQKEDÚ\WURQJSKDÂQGØÖÛL
*LDÝLWKXDÆW0'ÓØÖÑFSKDÛWWULHÇQEÖÝL5RQ5LYHVWÖÝ0,7QKDÆQÓDÂXYDÚRODÚPRÆWNKRÃL
GDWD PHVVDJH FRÛ FKLHÂXGDÚLEDÃWN\Ú[ØÝ O\Û QRÛ WKDÚQK FDÛF NKRÃL EÏW WDÑR ÓDÂX UD ODÚ PRÆW
PHVVDJHBGLJHVWEÏW4XDÛWUÎQKEDRJRÂPFDÛFEØÖÛFVDX

%ØÖÛFPHVVDJHEDQÓDÂXÓØÖÑFWKHÄP SDGGLQJ PRÆWVRÃ EÏW EDËWÓDÂXODÚ EÏWNHÃ
WLHÃSODÚ FDÛFEÏWVRÃ EÏWWKHÄPYDÚRWØÚ WÖÛLEÏW VDRFKRWRÇQJVRÃ EÏWVDXNKLWKHÄPYDÚR
FRÆQJYÖÛL FKLHÂLGDÚLFXÝDPHVVDJHEDQÓDÂX ODÚERÆLVRÃFXÝD
%RÆL VRÃ FXÝD EÏW&KLHÂX GDÚL PHVVDJH
 EÏW
EÏW
.
K mod 264
100 ...
Message
000 EÏW EÏW EÏW EÏW

N@ 0>T
N@WØÚEÏWWKØÛNFXÝDNKRÃLEÏWWKØÛTFXÝDPHVVDJH
7>L@ 
DEV VLQ L WØÚEÏWWKØÛL LWÏQKWKHRUDGLDQ [HPEDÝQJ 
3KHÛSWRDÛQFRÆQJ WÏQKFKRPRGXOR
D E F G
J;>N@7>L@&/6V
+ÎQK7DÛFYXÑFXÝD0'>DEFGNVL@
%DÝQJ7ÓØÖÑF[DÄ\GØÑQJWØÚKDÚPVLQ

7 '$$ 7 )( 7 )))$ 7 )
7 (&% 7 &% 7 ) 7 $))
7 ' 7 ($ 7 ' 7 $%$
7 &%'&((( 7 (%&$$ 7 )'(& 7 )&$
7 )&)$) 7 ')' 7 $%(($ 7 %&
7 &$ 7 7 %'(&)$ 7 )&&&
7 $ 7 '$( 7 )%%% 7 ))())'
7 )' 7 (')%& 7 %(%)%& 7 ''
7 ' 7 (&'( 7 %(& 7 )$()
7 %)$) 7 &' 7 ($$)$ 7 )(&((
7 ))))%% 7 )'' 7 '() 7 $
7 &'%( 7 $(' 7 ' 7 ($
7 % 7 $(( 7 ''' 7 )(
7 )' 7 )&()$) 7 ('%( 7 %'$)
7 $( 7 )' 7 )$&) 7 $''%%
7 % 7 '$&$ 7 &$& 7 (%'

&DÛFWDÛFYXÑ>DEFGNVL@WURQJPRÅLYRÚQJODÚ


9RÚQJ 9RÚQJ 9RÚQJ 9RÚQJ
      
$%&'
      
'$%&
      
&'$%
      
%&'$
      
$%&'
      
'$%&
      
&'$%
      
%&'$
      
$%&'
      
'$%&
      
&'$%
      
%&'$
      
$%&'
      
'$%&
      
&'$%
      
%&'$


&DÛFSKHÛSWRDÛQGXÚQJWURQJJLDÝLWKXDÆW0'JRÂPFRÛ
3KHÛSWRDÛQÓRÃL a EXÚEÏW
3KHÛSWRDÛQDQG DQGFDÛFEÏWFXÝDKDLWRDÛQKDÑQJEÏWYÖÛLQKDX
3KHÛSWRDÛQRU _ RUFDÛFEÏWFXÝDKDLWRDÛQKDÑQJEÏWYÖÛLQKDX
3KHÛSWRDÛQ[RU A [RUFDÛFEÏWFXÝDKDLWRDÛQKDÑQJEÏWYÖÛLQKDX
3KHÛSWRDÛQFRÆQJ FRÆQJPRGXORKDLWRDÛQKDÑQJEÏWYÖÛLQKDX
3KHÛSWRDÛQGÔFKWUDÛLYRÚQJ ZV GÔFKWUDÛLYRÚQJZ EÏW YÖÛLVEÏW

%ØÖÛF[XDÃW RXWSXW 7DÃWFDÝNKRÃLEÏW/ÓD× ÓØÖÑF[ØÝ O\Û WKÎÓDÂXUDÖÝ JLDLÓRDÑQ
WKØÛ/ODÚPHVVDJHBGLJHVWEÏW
&RÛWKHÇWRÛPWDËWKRDÑWÓRÆQJFXÝD0'QKØVDX
0' ,9
0'T 0'TI, 9ÎPRÅLFKØÛQJWKØÑFFKÈFRÛ PRÆWWKÖÚLJLDQKÖÑSOHÆ QHÄQPRÆWFKØÛQJWKØÑFPÖÛLVH× ÓØÖÑF
WDÑRUDÓXÛQJNKLFKØÛQJWKØÑFFX× KHÃWKDÑQ1JRDÚLUDQJØÖÚLWDPRQJPXRÃQFRÛ GÔSÓHÇ KXÝ\ERÝ
FKØÛQJWKØÑFWUØÖÛFNKLQRÛKHÃWKDÑQYÎPRÆWWURQJFDÛFOÏGRVDX
.KRÛDEÏPDÆWFXÝDXVHUÓØÖÑFJLDÝWKLHÃWODÚÓD×ÓØÖÑFWKRÝDKLHÆS
0RÆWWKÖÚLJLDQGDÚLXVHUNKRÄQJÓØÖÑFFKØÛQJWKØÑFEÖÝL&$QDÚ\
.KRÛDEÏPDÆWFXÝD&$ÓØÖÑFJLDÝWKLHÃWODÚÓD×ÓØÖÑFWKRÝDKLHÆS
0RÅL&$SKDÝLGX\WUÎPRÆWGDQKVDÛFKEDRJRÂPWDÃWFDÝ FDÛFFKØÛQJWKØÑFEÔKXÝ\QKØQJ
FKØDKHÃWKDÑQWÖÛLFDÛFXVHUYDÚFDÛF&$NKDÛF'DQKVDÛFKQDÚ\FX×QJQHÄQÓØÖÑFJÖÝLQHÄQWKØPXÑF
0RÅLGDQKVDÛFKKXÝ\ERÝFKØÛQJWKØÑFÓD×JÖÝLWÖÛLWKØPXÑFÓØÖÑFN\ÛQKDÆQEÖÝLLVVXHUYDÚEDRJRÂP
FDÝWHÄQFXÝDLVVXHUQJDÚ\WKDÛQJGDQKVDÛFKÓD×ÓØÖÑFWDÑRYDÚPRÆWPXÑFWØÚ HQWU\ FKRPRÅLFKØÛQJ
WKØÑF EÔ KXÝ\ 0RÅL HQWU\ EDR JRÂP VHULDO QXPEHU FXÝD FKØÛQJ WKØÑF YDÚ QJDÚ\ WKDÛQJ KXÝ\ ERÝ
FKØÛQJWKØÑFÓRÛ
.KLXVHUQKDÆQÓØÖÑFFKØÛQJWKØÑFWURQJÓRDÑQWLQWKÎXVHUSKDÝL [DÛF ÓÔQK FRÛ EÔ KXÝ\
FKØD8VHUFRÛWKHÇNLHÇPWUDWKØPXÑFPRÅLODÂQQKDÆQÓØÖÑFFKØÛQJWKØÑF³HÇWUDÛQKVØÑWUÎKRD×QYDÚ
FDÛFFKLSKÏFRÛWKHÇOLHÄQTXDQÓHÃQWKØPXÑFWÎPNLHÃPWKDÆWODÚWRÃWQHÃXXVHUGX\WUÎPRÆWERÆQKÖÛ
FDFKH FXÑFERÆYHÂFDÛFFKØÛQJWKØÑFYDÚGDQKVDÛFKFDÛFFKØÛQJWKØÑFÓD×KXÝ\

&DÛFWKXÝWXÑFFKØÛQJWKØÑF

;EDRJRÂPEDWKXÝWXÑFFKØÛQJWKØÑFNKDÛFQKDXFKRFDÛFXÛQJGXÑQJNKDÛFQKDX7DÃW
FDÝ FDÛFWKXÝ WXÑFQDÚ\ÓHÂXVØÝ GXÑQJFKØ× N\Û NKRÛDFRÄQJNKDL1RÛ ÓØÖÑFJLDÝ WKLHÃWUDÊQJKDLQJØÖÚL
WKDPJLDSKDÝLELHÃWNKRÛDFRÄQJNKDLODÅQQKDXKRDÍFEDÊQJFDÛFKÓØDUDFKØÛQJWKØÑFODÅQQKDXWØÚ
WKØPXÑFKRDÍFFKØÛQJWKØÑFÓØÖÑFEDRJRÂPWURQJÓRDÑQWLQNKÖÝLWDÑRWØÚPRÅLSKÏD
 &KØÛQJWKØÑFPRÆWSKÏD RQHZD\ KD
³DÄ\ODÚ VØÑ WUX\HÂQWKRÄQJÓÖQWKRÄQJWLQWØÚ XVHU$ÓHÃQXVHU%YDÚ WKLHÃWODÆSFDÛFYLHÆF
VDX
 ³ÔQKGDQKFXÝD$YDÚÓRDÑQWLQÓØÖÑFWDÑREÖÝL$
 ³RDÑQWLQGØÑNLHÃQFKR%
 6ØÑWØÖÚQJPLQKYDÚQJXRÂQJRÃFFXÝDÓRDÑQWLQ
¶½PØÛFWRÃLWKLHÇLÓRDÑQWLQEDRJRÂPWLPHVWDPSW$ JRÂPFRÛWKÖÚLJLDQWDÑRYDÚWKÖÚLJLDQ
KHÃWKDÑQ QRQFHU$ÓÔQKGDQKFXÝD%VJQ'DWD FKØ× N\Û .DE NKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFÓØÖÑFPD×
KRÛDEDÊQJNKRÛDFRÄQJNKDLFXÝD% *LDÛWUÔU$ODÚGX\QKDÃWWURQJWKÖÚLJLDQKÖÑSOHÆFXÝDÓRDÑQWLQ
QRÛÓØÖÑFVØÝGXÑQJÓHÇFKRÃQJODÑLFDÛFFXRÆFWDÃQFRÄQJODÍSODÑLYDÚQRÛÓØÖÑFOØXWUØ×ÖÝ%FKRÓHÃQNKL
KHÃWKDÑQ%VH×NKRÄQJQKDÆQEDÃWN\ÚÓRDÑQWLQPÖÛLQDÚRFRÛU$WØÖQJWØÑ
&KØÛQJWKØÑFKDLSKÏD WZRZD\ KE
1JRDÚL ED SKDÂQ WØÝ ÖÝ FKØÛQJ WKØÑF PRÆW SKÏD WKÎ FKØÛQJ WKØÑF KDL SKÏD FRÚQ WKLHÃW ODÆS
WKHÄPFDÛFSKDÂQWØÝVDX
 ³ÔQKGDQKFXÝD%YDÚÓRDÑQWLQÓDÛSODÑLÓØÖÑFWDÑRUDEÖÝL%
 ³RDÑQWLQGØÑNLHÃQFKR$
 7ÏQKWØÖÚQJPLQKYDÚQJXRÂQJRÃFFXÝDVØÑKRÂLDÄP
&KØÛQJWKØÑFKDLSKÏDFKRSKHÛSFDÝ KDLÓRÃLWDÛFWUX\HÂQWKRÄQJODÚP URÝ ÓÔQK GDQK ODÅQ
QKDX
&KØÛQJWKØÑFEDSKÏD WKUHHZD\ KF
7ØÖQJWØÑQKØFKØÛQJWKØÑFKDLSKÏDQKØQJFRÛWKHÄPVØÑÓDÛSODÑLU%WØÚ$WÖÛL%9ÖÛLNLHÇX
WKLHÃWNHÃQDÚ\WKÎWLPHVWDPSNKRÄQJFDÂQWKLHÃWSKDÝLÓØÖÑFNLHÇPWUDEÖÝLYÎPRÅLQRQFHÓHÂXÓØÖÑF
TXD\ODÑLSKÏDJÖÝLQHÄQPRÅLSKÏDFRÛ WKHÇ NLHÇPWUDQRQFHTXD\YHÂ ÓHÇ GRÚ FDÛFFXRÆFWDÃQFRÄQJ
ODÍSODÑL&DÛFKWLHÃSFDÆQQDÚ\WKÎFDÂQWKLHÃWNKLÓRÂQJKRÂÓRÂQJERÆNKRÄQJFRÛVDÞQ

1. AA Ar B, sgnData, E ab||
, |t
, |K
KUb
A B
KD 
1. AA Ar B, sgnData, E ab||
, |t
, |K
KUb
B
A


2. B , Br A, sgnData, E ba||
B |t
, |K
KUa
7KX\HÃWPLQKFKØÖQJWUÎQK
&KØÖQJ


*LÖÛLWKLHÆX

 1KØ ÓD× WUÎQK EDÚ\ WURQJ SKDÂQ O\Û WKX\HÃW FKXÛQJ WD FRÛ WKHÇ UXÛW UD PRÆW VRÃ NHÃW OXDÆQ
WURQJYDÃQÓHÂEDÝRPDÆWGØ×OLHÆXQKØVDX
.KLPD×KRÛD
'XÚQJNKRÛD'(6 .6 ÓHÇPD×KRÛDGDWD 0 (.V 0 
'XÚQJNKRÛDFRÄQJNKDL56$ .8 ÓHÇPD×KRÛDNKRÛD'(6(.8 .6 
.KLJLDÝLPD×
'XÚQJNKRÛDEÏPDÆW56$ .5 ÓHÇJLDÝLPD×NKRÛD'(6'.5 (.8 .6 .6
'XÚQJNKRÛD'(6 .6 ÓHÇJLDÝLPD×GDWD 0 '.V (.V 0 0
 9DÃQÓHÂ TXDQWURÑQJODÚ SKDÝLÓDÝPEDÝRWÏQK[DÛFWKØÑFFXÝDFDÍSNKRÛD56$ ÓDÍFELHÆWODÚ
NKRÛDFRÄQJNKDL QJKÕDODÚNKLQJØÖÚLJÖÝLVØÝGXÑQJNKRÛDFRÄQJNKDL.8FXÝDPRÆWQJØÖÚLQDÚRÓRÛ
WKÎSKDÝLÓDÝPEDÝRNKRÛDFRÄQJNKDLÓRÛODÚFXÝDFKÏQKQJØÖÚLÓRÛFKØÛNKRÄQJSKDÝLFXÝDPRÆWQJØÖÚL
QDÚRNKDÛF QJØÖÚLPXRÃQJLDÝ GDÑQJ &KØÖQJWUÎQKQDÚ\FX×QJNKRÄQJQJRDÚLPXÑFÓÏFKÓRÛ[DÄ\
GØÑQJVHUYHUWDÑRNKRÛDFKRXVHUWKRÄQJTXDZHEVHUYHUXVHUFRÛWKHÇ[HPNKRÛDFRÄQJNKDLFXÝD
FDÛFXVHUNKDÛFWKRÄQJTXDWKØPXÑFNKRÛDFRÄQJNKDLYDÚ QHÃXFRÛ \HÄXFDÂXWKÎVHUYHUVH× WDÑRFDÍS
NKRÛD56$FKRXVHU.KRÛDFRÄQJNKDLÓØÖÑFFDÆSQKDÆWYDÚRWKØPXÑFNKRÛDFRÄQJNKDLFRÚQNKRÛD
EÏPDÆWWKÎÓØÖÑFPD×KRÛDEDÊQJNKRÛD'(6PDÚFDÝVHUYHUODÅQXVHUFXÚQJVØÝGXÑQJ PRÆWFDÛFKÓÖQ
JLDÝQODÚVØÝGXÑQJSDVVZRUGFXÝDXVHU YDÚÓØÖÑFJÖÝLWUÖÝYHÂFKRXVHU XVHUVH×VØÝGXÑQJSDVVZRUG
FXÝDPÎQKÓHÇJLDÝLPD×WÎPÓØÖÑFNKRÛDEÏPDÆW56$ 7UDQJZHEVHUYHUFÖEDÝQQKØVDX
7KØPXÑFNKRÛDFRÄQJNKDL7DÑRNKRÛDFRÄQJNKDL
7KØPXÑFNKRÛDFRÄQJNKDL\HÄXFDÂXXVHUQKDÆSYDÚRSDVVZRUG1HÃXÓXÛQJWKÎOLHÄQ
NHÃWÓHÃQSKDÂQWØÝ WKØPXÑFNKRÛDFRÄQJNKDLWÎPNLHÃPFDÆSQKDÆWg QHÃXVDLWKÎ\HÄXFDÂXQKDÆS
ODÑLPassword: OK


Password confirm: Cance
l
'DQKVDÛFKFDÛFNKRÛDFRÄQJNKDL OK7ÎPNLHÃP &DÆSQKDÆW Cancel
'DQKVDÛFKNKRÛDFRÄQJNKDL

KeyID Bits Type UserID


399c57aa 1024 e
Tien1024Encrypt
7dc3fb84 1024 s
Tien1024Sign
7DÑRNKRÛDFRÄQJNKDL1HÃXEDÑQODÚXVHUPÖÛLWKÎNÏFKQXÛW1H[WQHÃXNKRÄQJWKÎ
NÏFKYDÚRQXÛW)RUPÓHÇÓDÌQJN\Û

Form Next Cancel
Form

Name :

OK
Addr. :

Email :

Passsword:
Cancel
Other infor.:
Key length
o 512 OK
o 1024
o 2048
Cance
l
User name
o Curren Login User
o Other user


Other User Name


Enter Password


Reenter Password
&KØÖQJWUÎQKÓØÖÑFYLHÃWEDÊQJQJRÄQQJØ× &YDÚ ÓØÖÑFELHÄQGÔFKWURQJ7&&KØÖQJ
WUÎQKJRÂPFRÛ
&DÛFWDÆSWLQÓDÂX
K JOREDOQQSULPHUBUDQGRPPGGHVUVDUVDWRRO
&DÛFWDÆSWLQQJXRÂQ
F QQSULPHUBUDQGRPUBVWGOLEPGGHVFUVDUBNH\JHQ
UBHQKDQF
&DÛFWDÆSWLQGHPR
F UVDJHQSXEILQGSXEGLU
7KØPXÑFNKRÛDFRÄQJNKDLGHIDXOWODÚNH\SXE
7KØPXÑFFKØÛDWKRÄQJWLQFXÝDXVHUGHIDXOWODÚXVUSDVV

&DÛFKDÊQJ

/LHÄQTXDQÓHÃQVRÃ',*,7

11B',*,7B%,76 VRÃEÏWFXÝDVRÃGLJLW 
11B+$/)B',*,7B%,76 VRÃEÏWFXÝDPRÆWQØÝDVRÃGLJLW 
11B',*,7B/(1 11B',*,7B%,76 VRÃE\WHFXÝDVRÃGLJLW 
0$;B11B',*,7 [IIIIIIII VRÃE\WHWRÃLÓDFXÝDVRÃGLJLW 
0$;B11B+$/)B',*,7 [IIII VRÃE\WHWRÃLÓDFXÝDQØÝDVRÃGLJLW 
11B/7 JLDÛWUÔQKRÝKÖQ 
11B(4 JLDÛWUÔEDÊQJQKDX 
11B*7 JLDÛWUÔOÖÛQKÖQ 

/LHÄQTXDQÓHÃQNKRÛD56$

0,1B56$B02'8/86B%,76 
VRÃEÏWWRÃLWKLHÇXFXÝDPRGXOXV 
0$;B56$B02'8/86B%,76 
VRÃEÏWWRÃLÓDFXÝDPRGXOXV 
0$;B56$B02'8/86B/(1 0$;B56$B02'8/86B%,76 
VRÃE\WHWRÃLÓDFXÝDPRGXOXV 
0$;B56$B35,0(B%,76 0$;B56$B02'8/86B%,76 

 VRÃEÏWWRÃLÓDFXÝDVRÃQJX\HÄQWRÃ 
0$;B56$B35,0(B/(1 0$;B56$B02'8/86B%,76 
VRÃE\WHWRÃLÓDFXÝDVRÃQJX\HÄQWRÃ 
0$;B11B',*,76 0$;B56$B02'8/86B/(111B',*,7B/(1x
 11B',*,7B/(1
VRÃFKØ×VRÃGLJLWWRÃLÓD 
0$;B(1&5GLI@x%ORFN>GLI@YÖÛLGLIODÚRIIVHWFXÝDE\WHNKDÛFQKDXÓDÂXWLHÄQ 

3ULPHF

*LÖÛLWKLHÆXWDÆSWLQQDÚ\FKØÛDFDÛFJLDÝLWKXDÆWOLHÄQTXDQÓHÃQVRÃQJX\HÄQWRÃQKØNLHÇP
WUDVRÃQJX\HÄQWRÃ SUREDEOHSULPH WDÑRVRÃQJX\HÄQWRÃ JHQHUDWH3ULPH 
 &DÛFKDÚP

*HQHUDWH3ULPH
,QW*HQHUDWH3ULPH DEFGGLJLWVUDQGRP6WUXFW
11B',*,7
D
E
F
G
8QVLJQHGLQW GLJLWV
5B5$1'20B6758&7
UDQGRP6WUXFW
7DÑR VRÃ QJDÅX QKLHÄQ D FRÛ FKLHÂX GDÚL GLJLWV WØÚ FDÃX WUXÛF UDQGRP6WUXFW VØÝ GXÑQJ KDÚP
5B*HQHUDWH%\WHV YDÚELHÃQÓRÇLÓHÇDWKRÝDÓLHÂXNLHÆQE D FYDÚ D PRGG DEF
GODÚ FDÛFVRÃ FRÛ FXÚQJFKLHÂXGDÚL GLJLWV 6DXÓRÛ NLHÇPWUD[HPDFRÛ SKDÝLODÚ QJX\HÄQWRÃ KD\
NKRÄQJ VØÝGXÑQJKDÚPSUREDEOHSULPH 
.KLWKRDÛWWUDÝYHÂ,'2. QHÃXWKDÚQKFRÄQJYDÚ5(B'$7$QHÃXWKDÃWEDÑLKRDÍFWUDÝYHÂ
5(B1(('B5$1'20QHÃXFDÃXWUXÛFUDQGRP6WUXFWNKRÄQJÓØÖÑFNKÖÝLWDÑRÓDÂ\ÓXÝ

3UREDEOHSULPH
6WDWLFLQWSUREDEOHSULPH DDGLJLWV
11B',*,7
D
8QVLJQHGLQW D'LJLWV
.LHÇPWUD[HPVRÃ DFRÛ FKLHÂXGDÚL DGLJLWVFRÛ SKDÝLODÚ VRÃ QJX\HÄQWRÃ KD\NKRÄQJQHÃXD
QKRÝ FKDÜQJKDÑQD WKÎ[HPDFRÛQDÊPWURQJEDÝQJFKØÛDFDÛFVRÃQJX\HÄQWRÃKD\NKRÄQJ
QJØÖÑFODÑLQHÃXDOÖÛQWKÎWDVØÝGXÑQJÓÔQKO\Û)HUPDWÓHÇNLHÇPWUDNKDÝQDÌQJQJX\HÄQWRÃFXÝDD
.KLWKRDÛWWUDÝYHÂQHÃXWKDÚQKFRÄQJQHÃXWKDÃWEDÑL
5BNH\JHQF

*LÖÛLWKLHÆXWDÆSWLQQDÚ\FKØÛDJLDÝLWKXDÆWWDÑRFDÍSNKRÛD56$ 5B*HQHUDWH3(0.H\V 
&DÛFKDÚP

5B*HQHUDWH3(0.H\V
,QW5B*HQHUDWH3(0.H\V SXEOLF.H\SULYDWH.H\SURWR.H\UDQGRP6WUXFW
5B56$B38%/,&B.(<
SXEOLF.H\ NKRÛDFRÄQJNKDL56$PÖÛL
5B56$B35,9$7(B.(<
SULYDWH.H\ NKRÛDEÏPDÆW56$PÖÛL
5B56$B35272B.(<
SURWR.H\ NKRÛDSURWRW\SH56$
5B5$1'20B6758&7
UDQGRP6WUXFW FDÃXWUXÛFUDQGRP
7DÑRFDÍSNKRÛD56$ SXEOLF.H\SULYDWH.H\ YÖÛLFKLHÂXGDÚLPRGXOXVYDÚ VRÃ PX× FRÄQJ
NKDLHÓØÖÑFFKRWURQJSURWR.H\*LDÝLWKXDÆWÓØÖÑFWRÛPWDËWQKØVDX
 1HÃX VRÃ EÏW PRGXOXV SURWR.H\ELWV QKRÝ KÖQ 0,1B56$B02'8/86B/(1 KD\
OÖÛQKÖQ0$;B56$B02'8/86B/(1WKÎEDÛRORÅL5(B02'8/86B/(1
7ÏQK
Q'LJLWV SURWR.H\ELWV 
S'LJLWV Q'LJLWV 
S%LWV SURWR.H\ELWV 
T%LWV SURWR.H\ELWVxS%LWV
1HÃXSURWR.H\XVH)HUPDW WKÎH 
1HÃXSURWR.H\XVH)HUPDW WKÎH 
/DÍS
7DÑRVRÃQJX\HÄQWRÃS T WKRÝD
S%LWV x S T S%LWVx
6ØÝGXÑQJKDÚP*HQHUDWH3ULPHYÖÛLD S T E 
S%LWV x F S%LWVxG 
&KRÓHÃQNKL*&' SH  VØÝGXÑQJKDÚP56$)LOWHU
7ÏQK
Q ST
G HPRG S T 
T,QY TPRGS
G3 GPRG S 
G4 GPRG T 
 &KX\HÇQ FDÛF NHÃW TXDÝ WUHÄQ YDÚR SXEOLF.H\ YDÚ SULYDWH.H\ VØÝ GXÑQJ FDÛF KDÚP
11B(QFRGHYDÚ5BPHPFS\ 
;RÛDFDÛFNHÃWTXDÝWUHÄQNKRÝLERÆQKÖÛ VØÝGXÑQJKDÚP5BPHPVHW 
.KLWKRDÛWWUDÝYHÂQHÃXWKDÚQKFRÄQJQHÃXWKDÃWEDÑL

56$B)LOWHU
6WDWLFLQW56$B)LOWHU DD'LJLWVEE'LJLWV
11B',*,7
D
E
8QVLJQHGLQW D'LJLWVE'LJLWV
7ÏQKØÖÛFVRà FKXQJOÖÛQQKDÃWJLØ×DDxYDÚ E DFRÛ FKLHÂXGDÚLD'LJLWVYDÚ EFRÛ FKLHÂX
GDÚLE'LJLWV VØÝ GXÑQJKDÚP 11B*FG WURQJ 11F .KL WKRDÛW WUDÝ YHÂ QHÃX *FG D E  
KRDÍFWUDÝYHÂQHÃX*FG DE NKDÛF


0'F

0',QLW
9RLG0',QLW FRQWH[W
0'B&7;
FRQWH[W
.KÖÝLWDÑR0'%DËWÓDÂXPRÆWWDÛFYXÑ0'JKLPRÆWFRQWH[WPÖÛLNKÖÝLWDÑRDEFG

0'8SGDWH
9RLG0'8SGDWH FRQWH[WLQSXWLQSXW/HQ
0'B&7; 
FRQWH[W
8QVLJQHGFKDU
LQSXW
8QVLJQHGLQW LQSXW/HQ


&DÆS QKDÆW NKRÃL 0' 7LHÃS WXÑF WDÛF YXÑ PHVVDJHBGLJHVW 0' [ØÝ O\Û NKRÃL PHVVDJH
NKDÛF FRÛFKLHÂXGDÚLOÖÛQKÖQEÏW YDÚFDÆSQKDÆWFRQWH[W

0')LQDO
9RLG0')LQDO GLJHVWFRQWH[W
8QVLJQHGFKDUGLJHVW>@
0'B&7; 
FRQWH[W
&XRÃL WDÛF YXÑ PHVVDJHBGLJHVW 0' NKRÃL PHVVDJH FRÛ FKLHÂX GDÚL QKRÝ KÖQ EÏW 
7KHÄP YDÚR PHVVDJH SKDÂQ SDGGLQJ ÓHÇ ÓXÝ EÏW 6DX ÓRÛ JKL PHVVDJHBGLJHVW YDÚ ]HUR
FRQWH[W

0'7UDQVIRUP
6WDWLFYRLG0'7DQVIRUP VWDWHEORFN
8,17 VWDWH>@
8QVLJQHGFKDUEORFN>@
6ØÑFKX\HÇQÓRÇLFÖEDÝQFXÝDPRÆWJLDLÓRDÑQ0'&KX\HÇQÓRÇLVWDWH DEFG GØÑD
WUHÄQNKRÃLEÏW7KØÑFKLHÆQYRÚQJELHÃQÓRÇLWURQJPRÅLJLDLÓRDÑQ0'

56$F

3KDÂQQDÚ\PRÄWDÝFDÛFKDÚPPD×KRÛDYDÚJLDÝLPD×WURQJ56$WKHRFKXDÇQ3.&6
56$3ULYDWH(QFU\SWPD×KRÛDNKRÃLGDWDVØÝGXÑQJNKRÛDEÏPDÆW56$
56$3ULYDWH'HFU\SWJLDÝLPD×NKRÃLGDWDVØÝGXÑQJNKRÛDEÏPDÆW56$
56$3XEOLF(QFU\SWPD×KRÛDNKRÃLGDWDVØÝGXÑQJNKRÛDFRÄQJNKDL56$
56$3XEOLF'HFU\SWJLDÝLPD×NKRÃLGDWDVØÝGXÑQJNKRÛDFRÄQJNKDL56$
9DÚFDÛFKDÚPPD×KRÛD56$WKRÄ UDZ 
56$3XEOLF)XQFPD×KRÛDJLDÝLPD×GDWDVØÝGXÑQJNKRÛDFRÄQJNKDL56$
56$3ULYDWH)XQFPD×KRÛDJLDÝLPD×NKRÃLGDWDVØÝGXÑQJNKRÛDEÏPDÆW56$

56$3ULYDWH(QFU\SW
,QW56$3ULYDWH(QFU\SW RXWSXWRXWSXW/HQLQSXWLQSXW/HQSULYDWH.H\
8QVLJQHGFKDU
RXWSXW
8QVLJQHGLQW
RXWSXW/HQ
8QVLJQHGFKDU
LQSXW
8QVLJQHGLQW LQSXW/HQ
5B56$B35,9$7(B.(@
8QVLJQHGFKDUNH\>@
,QW HQFU\SW
+DÚPWDÑRFDÛFNKRÛDFRQ VXENH\VWØÚ NKRÛDFKÏQK NH\FKRWDÛFYXÑ PD× KRÛDKD\JLDÝLPD×
HQFU\SW KD\ 
'HVIXQF
YRLGGHVIXQF EORFNNV
8,17 
EORFN NKRÃLGDWD
8,17 
NV ÓÔQKWKÎNKRÛD
7KØÑFKLHÆQPDÆWPD×'(6FKRNKRÃLGDWDEORFNYDÚNKRÛDNV

5BHQKDQFF


*LÖÛLWKLHÆX
56$722/VØÝGXÑQJNKDÛLQLHÆPuGLJLWDOHQYHORSHvFKRYLHÆF[ØÝO\ÛGDWDPD×KRÛD³DÂX
WLHÄQGDWD0ÓØÖÑFPD× KRÛDEDÊQJNKRÛDEÏPDÆW NKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFQJDÅXQKLHÄQ.V VDXÓRÛ
NKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFÓØÖÑFPD×KRÛDEDÊQJNKRÛDFRÄQJNKDL.8FXÝDÓRÃLWDÛFWKDPGØÑ
'LJLWDOHQYHORSH (.V>0@(.8 >.V@
9LHÆF PÖÝ GLJLWDO HQYHORSH ÓRÚL KRÝL VØÑ JLDÝL PD× NKRÛD SKLHÄQ OLHÄQ ODÑF EDÊQJ FDÛFK VØÝ
GXÑQJNKRÛDEÏPDÆW.5FXÝDÓRÃLWDÛFVDXÓRÛVØÝGXÑQJNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFÓHÇJLDÝLPD×ÓRDÑQWLQ
 .V '.5>(.8>.V@@
0 '.V>(.V>0@@
56$722/VØÝGXÑQJJLDÝLWKXDÆWPD×KRÛDNKRÛDEÏPDÆW'(6ÖÝPRGH&%&

0D×KRÛD VHDOLQJ GDWDWURQJGLJLWDOHQYHORSH

7KXÝWXÑFÓHÇVHDOLQJGDWDWURQJGLJLWDOHQYHORSHQKØVDX
 .KÖÝLWDÑRQJØ×FDÝQK FRQWH[W HQYHORSHEDÊQJFDÛFKJRÑLKDÚP5B6HDO,QLW
5B6HDO,QLWWDÑRNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFQJDÅXQKLHÄQYDÚWUDÝYHÂNKRÛDFRÄQJNKDLÓD×PD×
KRÛDNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑF EDÝQWKDÄQNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFFXÚQJYÖÛLGDWDWUXQJJLDQ
NKDÛFÓØÖÑFOØXWUØ×WURQJFRQWH[W 
 ;ØÝO\ÛGDWDQJXRÂQPRÅLNKRÃLÖÝPRÆWWKÖÚLÓLHÇPVØÝGXÑQJ5B6HDO8SGDWH
 ³RÛQJHQYHORSHVØÝGXÑQJ5B6HDO)LQDOYDÚ[RÛDFRQWH[WPD×KRÛD

0ÖÝ JLDÝLPD× GLJLWDOHQYHORSH

 .KÖÝLWDÑRPRÆWFRQWH[WHQYHORSHPÖÛLVØÝGXÑQJKDÚP5B2SHQ,QLW
6ØÑ JLDÝLPD× NKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFQDÚ\VØÝ GXÑQJNKRÛDEÏPDÆWFXÝDÓRÃLWDÛFYDÚ WKLHÃWODÆS
FRQWH[WVDÞQVDÚQJFKRYLHÆFJLDÝLPD×ÓRDÑQWLQFKÏQK
 ;ØÝO\ÛGDWDÓD×KRÛDPRÆWNKRÃLÖÝPRÆWWKÖÚLÓLHÇPVØÝGXÑQJ5B2SHQ8SGDWH
 ;ØÝO\ÛNKRÃLGDWDÓD× PD× KRÛDFXRÃLFXÚQJVØÝ GXÑQJ5B2SHQ)LQDOYDÚ ÓRÂQJWKÖÚLFX×QJ
[RÛDEDÃWN\ÚGDWDWKHÄPYDÚR SDGGLQJGDWD 

&DÛFKDÚP

R_SealInit
,QW5B6HDO,QLW FRQWH[WHQFU\SWHG.H\VHQFU\SWHG.H\/HQVLYSXEOLF.H\&RXQW
SXEOLF.H\VUDQGRP6WUXFW
5B(19(/23(B&);
FRQWH[W
XQVLJQHGFKDU

HQFU\SWHG.H\V
XQVLJQHGLQW
HQFU\SWHG.H\/HQV
XQVLJQHGFKDU LY>@
XQVLJQHGLQW SXEOLF.H\&RXQW
5B56$B38%/,&B.(@3K':LOOLDP6WDOOLQJV
u1HWZRUNDQG,QWHUQHWZRUN6HFXULW\3ULQFLSOHVDQG3UDFWLFHu
 35(17,&(+$//
>@'RXJODV5VWLQVRQ
u&U\SWRJUDSK\B7KHRU\DQG3UDFWLFHv
&5&3UHVV
>@0DQ@1HWVFDSH1DYLJDWRU,DYD6FULSW*XLGHx
>@,RKQ-9DOOH\48(
u81,;3URJUDPPLQJtV5HIHUHQFHv
>@7XUER&
>@&DÛFÓÔDFKÈWUHÄQ,QWHUQHW
KWWSZZZFU\SWRJUDSK\FRP
KWWSZZZFHUWLFRPFRP
KWWSZZZYHULVLJQFRP
KWWSZZZUVDFRP
KWWSZZZSJSFRP
0XÑF/XÑF

/ÖÚLQRÛLÓDÂX
3KDÂQ,/\ÛWKX\HÃW
&KØÖQJ&DÛFKHÆPDÆWPD×
+HÆPDÆWPD×ÓRÃL[ØÛQJ WUDQJ
 *LÖÛLWKLHÆX
 *LDÝLWKXDÆW'(6
+HÆPDÆWPD×EDÃWÓRÃL[ØÛQJ WUDQJ
 *LÖÛLWKLHÆX WUDQJ
 /\ÛWKX\HÃWYHÂPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDL WUDQJ
 ¸»QJGXÑQJFXÝDPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDL WUDQJ
 &DÛF\HÄXFDÂXFXÝDPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDL WUDQJ
 *LDÝLWKXDÆW56$
 0RÄWDÝJLDÝLWKXDÆW WUDQJ
 7ÏQKEDÝRPDÆWFXÝDJLDÝLWKXDÆW56$ WUDQJ
 3KØÖQJSKDÛSS
 %HÝNKRÛDNKLELHÃWVRÃPX×GFXÝDKDÚPJLDÝLPD×
 3JØÖQJSKDÛSODÍSODÑL
 6ØÑFKHGDÃXWKRÄQJWLQWURQJKHÆWKRÃQJ56$ WUDQJ
 &DÛFJLDÝLWKXDÆWWRDÛQKRÑFÓØÖÑFVØÝGXÑQJWURQJ56$ WUDQJ
 *LDÝLWKXDÆWEDÌP0' WUDQJ


&KØÖQJ3KDÄQERÃYDÚTXDÝQO\ÛNKRÛD
 7RÇQJTXDQYHÂPD×KRÛDYDÚPRÆWVRÃNKDÛLQLHÆP WUDQJ
 3KDÄQSKRÃLFDÛFNKRÛDEÏPDÆW WUDQJ
6ØÑWLHÂQSKDÄQERÃNKRÛD
6ÖÓRÂFXÝD%ORP WUDQJ
 'LIILHB+HOOPDQ WUDQJ
 +HÆSKDÄQERÃNKRÛD.HUEHURV WUDQJ
 7UDRÓRÇLNKRÛD'LIILHB+HOOPDQ WUDQJ
 *LDRWKØÛFVWDWLRQBVWDWLRQ  WUDQJ
 *LDRWKØÛFÓRÂQJ\ÛNKRÛD07, WUDQJ
 6ØÑÓRÂQJ\ÛNKRÛDVØÝGXÑQJFKØÛQJWKØÑFEDÝQWKDÄQ WUDQJ
3KDÄQERÃNKRÛDFRÄQJNKDL WUDQJ
 4XDÝQO\ÛNKRÛD
 4XDÝQO\ÛFDÛFNKRÛDFRÄQJNKDL WUDQJ
4XDÝQO\ÛFDÛFNKRÛDEÏPDÆW WUDQJ
 %DÝRYHÆFDÛFNKRÛDuPDVWHUNH\v WUDQJ
 %DÝRYHÆFDÛFNKRÛDFKÏQK WUDQJ
&DÛFWDÛFYXÑEDÝRPDÆWFXÝDKHÆWKRÃQJFKXÝ
 %DÝRPDÆWOLHÄQODÑFÓÖQYXÚQJGXÚQJFDÛFNKRÛD
 FKÏQKÓD×ÓØÖÑFWDÑRWUØÖÛF WUDQJ
 %DÝRPDÆWOLHÄQODÑFÓÖQYXÚQJGXÚQJFDÛFNKRÛD
 FKÏQKÓD×ÓØÖÑFWDÑRPRÆWFDÛFKÓRÆQJ WUDQJ
 %DÝRPDÆWOLHÄQODÑFÓÖQYXÚQJYDÚEDÝRPDÆWWDÆSWLQ
 GXÚQJFDÛFNKRÛDFKÏQKÓD×ÓØÖÑFWDÑRWUØÖÛF WUDQJ


&KØÖQJ&DÛFWLHÄXFKXDÇQ
7LHÄXFKXDÇQKHÆPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDL WUDQJ
7LHÄXFKXDÇQFKØÛQJWKØÑFNKRÛDFRÄQJNKDL; WUDQJ
 6ØÑFKØÛQJWKØÑF WUDQJ
 ³ØDUDFKØÛQJWKØÑFFXÝDXVHU WUDQJ
+XÝ\ERÝVØÑFKØÛQJWKØÑF WUDQJ
 &DÛFWKXÝWXÑFFKØÛQJWKØÑF WUDQJ


3KDÂQ,,&KØÖQJWUÎQK
&KØÖQJ7KX\HÃWPLQKFKØÖQJWUÎQK
*LÖÛLWKLHÆX WUDQJ
&DÛFKDÊQJ WUDQJ

&DÛFWDÆSWLQÓDÂX WUDQJ

&DÛFWDÆSWLQQJXRÂQ WUDQJ

&KØÖQJ&KØÖQJWUÎQKQJXRÂQ WUDQJ

.HÃWOXDÆQ

7DÚLOLHÆXWKDPNKDÝR


Filename: key
Directory: C:\My Documents\hienhuan\docs
Template: C:\Program Files\Microsoft
Office\Templates\Normal.dot
Title: Caác giaãi thuêåt maä hoáa àöëi xûáng (DES):
Subject:
Author: Nha may Loc dau CAT LAI
Keywords:
Comments:
Creation Date: 08/10/99 8:58 AM
Change Number: 12
Last Saved On: 10/17/99 10:15 AM
Last Saved By: HUAN
Total Editing Time: Minutes
136
Last Printed On: 10/17/99 10:16 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 96
Number of Words: 19,904 (approx.)
Number of Characters:
113,454 (approx.)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản