Đồ án ứng dụng Công nghệ thông tin cho Điện tử-Viễn thông

Chia sẻ: minhnhat_dhv

Protel DXP 2004 là mot bo công c ho tr thiêt kê mch ñien t hoàn ho dành cho nhng ky sư ñien t chuyên nghiep. Nói ñúng hơn Protel DXP 2004 là bo phân mêm giúp cho chúng ta trong quá trình thiêt kê mch dưi s giúp ñ" c#a máy tính. T viec ve mch nguyên lý, cho ñên quá trình thiêt kê mch in, mô phng… Protel DXP 2004 ñưc sn xuât xuât phát t bo phân mêm Protel 99 SE. Sau mot thi gian không lâu Protel 99 SE ñưc nâng câp thành phiên bn mi hơn ñó là Protel DXP 2002...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đồ án ứng dụng Công nghệ thông tin cho Điện tử-Viễn thông

Đồ án ứng dụng Công
nghệ thông tin cho Điện
tử-Viễn thông
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n ThôngM CL C
I. GI I THI U PROTEL DXP 2004 ....................................................................... 2
II. S D NG PROTEL DXP 2004............................................................................. 3
2.1. CÀI ð T PROTEL DXP 2004. ............................................................................. 3
2.2. S D NG PROTEL DXP 2004. ........................................................................... 6
2.2.1. Kh i ñ ng chương trình. ................................................................................ 6
2.2.2. T o m i các tài li u cho b n thi t k . ............................................................. 6
2.2.2.1. T o m i Project. ........................................................................................... 6
2.2.2.2. T o m i tài li u Schematic. .......................................................................... 6
2.2.2.3. T o m i tài li u PCB. ................................................................................... 7
2.2.2.4. Save các tài li u v a t o m i......................................................................... 7
2.2.3. V m ch nguyên lý. ........................................................................................ 7
2.2.3.1. Tùy ch n thu c tính cho gi y v . .................................................................. 8
2.2.3.2. Tìm linh ki n .............................................................................................. 10
2.2.3.3. Cài ñ t thư vi n linh ki n............................................................................ 11
2.2.3.4. M t s thư vi n thư ng dùng. ..................................................................... 12
2.2.3.5. ð t linh ki n lên gi y v . ............................................................................ 12
2.2.3.5.1.L y linh ki n......................................................................................... 12
2.2.3.5.2.ð t thu c tính cho linh ki n .................................................................. 13
2.2.3.6. N i linh ki n............................................................................................... 14
2.2.3.7. Phóng to, thu nh m t v trí b t kì............................................................... 14
2.2.3.8. ð t ký hi u ngu n c p VCC cho m ch ñi n................................................ 15
2.2.4. Thi t k m ch in. .......................................................................................... 16
2.2.4.1. ð t thu c tính cho Broad ............................................................................ 16
2.2.4.2. Chuy n linh ki n lên m ch in...................................................................... 17
2.2.4.3. ði dây......................................................................................................... 18
2.2.4.4. Mô ph ng Board d ng th c. ....................................................................... 19
2.2.4.5. In k t qu lên gi y. ..................................................................................... 20
2.2.5. M t s phím t t trong Protel DXP 2004........................................................ 22
III. K T LU N. ............................................................................................................ 23
1
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n ThôngI. GI I THI U PROTEL DXP 2004
Protel DXP 2004 là m t b công c h tr thi t k m ch ñi n t hoàn h o
dành cho nh ng k sư ñi n t chuyên nghi p. Nói ñúng hơn Protel DXP 2004 là
b ph n m m giúp cho chúng ta trong quá trình thi t k m ch dư i s giúp ñ c a
máy tính. T vi c v m ch nguyên lý, cho ñ n quá trình thi t k m ch in, mô
ph ng… Protel DXP 2004 ñư c s n xu t xu t phát t b ph n m m Protel 99 SE.
Sau m t th i gian không lâu Protel 99 SE ñư c nâng c p thành phiên b n m i hơn
ñó là Protel DXP 2002 v i nh ng tính năng vư t tr i. Hi n nay phiên b n m i
nh t và thông d ng nh t là Protel DXP 2004. Protel DXP 2004 có th nói là d s
d ng và thư vi n linh ki n c a nó khá m nh, nhưng nó h tr quá nhi u nên nó
khá n ng. M c dù v y nhưng nó v n ñư c nhi u chuyên gia l a ch n do nhưng
tính năng ưu vi t c a nó so v i nh ng b ph n m m khác. ð c bi t Protel DXP
2004 cho phép chúng ta làm vi c trong nhi u môi trư ng khác nhau mà không
ph i chuy n qua l i gi a nhi u ph n m m khác nhau.

Trong quá trình biên so n báo cáo này do ki n th c và kinh nghi m có h n
nên báo cáo v n chưa ñư c ñ y ñ , r t khó tránh kh i sai sót. Mong b n ñ c thông
c m và góp ý.
2
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n ThôngII. S D NG PROTEL DXP 2004
2.1. Cài ñ t Protel DXP 2004.

2.1.1. Cài ñ t Protel DXP 2004.
ð u tiên chúng ta c n chu n b b cài. B cài chúng ta có th Dowload trên
m ng Internet ho c mua m t ñĩa CD ngoài th trư ng. Khi ñã có b cài trong tay
chúng ta m nó ra, ch y file Setup.msi ñ b t ñ u ti n hành cài ñ t. C a s cài ñ t
hi n ra. Quá trình cài ñ t di n ra tương t các chương trình bình thư ng khác.
2.1.2. ðăng ký s d ng cho Protel DXP 2004.
Sau khi cài ñ t thành công chúng ta ti n hành ñăng ký s d ng ñ có th s
d ng chương trình.

ð ñăng ký s d ng chúng ta làm như sau:

Trong b cài thư ng có t p Crack. Chúng ta m t p Crack và ch y file
Keygen.exe.

C a s DXP 2004 SP2 keyfilemaker and patch by again xu t hi n.

T i m c User Name chúng ta nh p tên ngư i s d ng. Tên là tùy ý ( Không
h tr ti ng Vi t ).

T i m c Product Name cho phép chúng ta l a ch n s n ph m. M c này
không có ý nghĩa l n ñ i v i chúng ta. Chúng ta có th ch n m t m c tùy ý.

T i m c Licensing Mode cho phép chúng ta l a ch n ki u ñăng kí. Chúng ta
ch n Standalone.

3
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông


T i m c Expiry Date cho phép chúng ta l a ch n ngày h t h n. Chúng ta
ch n No.

T i m c Info cho chúng ta nh ng thông tin v quá trình crack c a chúng ta.

Sau khi ñã nh p tên ph n User Name chúng ta nh n nút Patch.
C a s Patch xu t hi n. T i m c Look in, chúng ta ch n ñư ng d n ñ n thư
m c C:\Program File\Altium2004 SP2 (V i C:\Program File\Altium2004 SP2 là
thư m c cài ñ t Protel DXP 2004). Ch n file DXP.exe r i nh n Open ho c nh n
Enter.
4
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông


Sau ñó ti p t c nh n nút Generate.
C a s Save license xu t hi n.T i m c Save in chúng ta ch n ñư ng d n ñ n
thư m c C:\Program File\Altium2004 SP2 (V i C:\Program File\Altium2004
SP2 là thư m c cài ñ t Protel DXP 2004). Sau ñó ñ t tên cho License t i m c File
Name (Tên m c ñ nh là DXP 2004.alf) r i nh n nút Save ho c Enter.
Sau ñó nh n Exit ñ k t thúc quá trình ñăng ký. Quá trình ñăng ký ñã thành
công. Bây gi chúng ta hãy kh i ñ ng DXP và b t ñ u làm vi c trong môi trư ng
c a Protel DXP 2004.

5
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông2.2. S d ng Protel DXP 2004.
2.2.1. Kh i ñ ng chương trình.
Sau khi cài ñ t và crack thành công. Chúng ta kh i ñ ng chương trình và b t
ñ u làm vi c v i chương trình. ð kh i ñ ng chương trình chúng ta ch n Start →
All Programs → Altium SP2 → DXP 2004 SP2. ðây là giao di n chính c a
chương trình.
2.2.2. T o m i các tài li u cho b n thi t k .
2.2.2.1. T o m i Project.
ð b t ñ u làm vi c v i DXP chúng ta c n t o m t Project m i.
Project là nơi ch a liên k t t i t t c các tài li u và các thi t ñ t có liên quan ñ n
thi t k . Project File có d ng xxx.PrjPCB, là m t file văn b n d ng ASCII li t kê
t t c các tài li u và các thi t ñ t.Khi m t Project ñư c biên d ch, t t c các thay
ñ i trên các tài li u trong Project s ñư c c p nh t ñ ng th i. ð i v i m i Project
DXP thư ng t o ra khá nhi u file nên m i Project chúng ta nên lưu vào m t t p
riêng ñ ti n tìm ki m và làm vi c v i Project sau này.

ð t o m t Project m i chúng ta ch n Menu File → New → Project → PCB
Project.

2.2.2.2. T o m i tài li u Schematic.
ð ti n hành v m ch nguyên lý chúng ta c n t o m t tài li u Schematic.
Schematic file có d ng xxx.SCHDOC. ð t o tài liêu Schematic chúng ta ch n
Menu File → New → Schematic.
6
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông


Ho c có th Right click vào Project Project Panel ch n Add new to Project
→ Schematic
2.2.2.3. T o m i tài li u PCB.
Tài li u PCB là nơi ñ chúng ta ti n hành thi t k m ch in. PCB file có d ng
xxx.PCBDOC. ð t o m t tài li u PCB chúng ta ch n Menu File → New →
PCB.
Ho c có th Right click vào Project Project Panel ch n Add new to Project
→ PCB
2.2.2.4. Save các tài li u v a t o m i.
ð save New Project chúng ta Right Click vào Project Project Panel. H p
tho i Save Project xu t hi n. M c Save in cho phép chúng ta ch n ñư ng d n t i
nơi lưu Project. M c File name cho phép chúng ta ñ t tên cho Project. Sau ñó
nh n nút Save ho c nh n Enter.
ð save New Schematic và New PCB chúng ta làm tương t như save
Project.

2.2.3. V m ch nguyên lý.
ð có m t b n v m ch ñi n t , ñ u tiên chúng ta c n có m t b n v m ch
nguyên lý trên tài li u Schematic. ð thu n ti n trong vi c trình bày cách s d ng
chương trình ñ v m ch nguyên lý và v m ch in tôi xin ti n hành v m ch “ða
hài dao ñ ng” sau ñây.
7
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông
ð v m ch nguyên lý c a m ch ñi n ña hài dao ñ ng như trên chúng ta t o
m t Project và m t tài li u Schematic và lưu l i v i tên tương ng thích h p. Tôi
xin lưu l i v i tên tương ng là Mach da hai.PRJPCB và Mach da hai.PCBDOC.

Bây gi chúng ta ti n hành v m ch. ð v m t m ch ña hài dao ñ ng như
hình v ñã gi i thi u thì chúng ta c n 4 ñi n tr lo i 1K và 100K, 2 t g m (không
phân c c), 2 transistor lo i 2N3904, và 1 Header 2. Nh ng linh ki n này chúng ta
s l y ra t thư vi n linh ki n c a DXP.

2.2.3.1. Tùy ch n thu c tính cho gi y v .
ð u tiên chúng ta hãy ch n thu c tính cho gi y v . Cách làm như sau:

Ch n Menu Design → Document Options… H p tho i Document Options
hi n ra cho phép chúng ta hi u ch nh các thông s cho gi y v .

T i th Sheet Options cho phép chúng ta l a ch n kh gi y, kho ng cách
gi a các lư i, phông ch , khung tên, màu khung ……
8
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông
T i th Parameters chúng ta có th ñi n các giá tr như DocumentNumber,
DocumentName... B ng cách nh n nút Edit. Ho c có th t o thêm m t tham s
m i b ng cách nh n nút Add.
T i th Units chúng ta có th ch n ñơn v ño là h th ng ñơn v Imperial
(Milimet, Inches, DXP Defaultes…) ho c h th ng ñơn v Metric (Milimet,
Centimet, Meters…)
9
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông
2.2.3.2. Tìm linh ki n
Sau khi ñã thi t l p các thông s cho gi y v xong chung ta m Library Panel
b ng cách ch n Menu Design → Browse Library… Ho c click chu t vào nút
Libraries góc trên bên ph i màn hình.
Ho c ch n System → Libraries góc dư i bên ph i màn hình.
Library Panel xu t hi n bên ph i khung so n th o. Cách tìm linh ki n như
hình v .
10
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông


N u như không bi t linh ki n thu c thư vi n nào,chúng ta hãy nh n nút
Search ñ tìm ki m trong toàn b thư vi n c a DXP.
H p tho i Libraries Search xu t hi n.N u mu n tìm trên nh ng thư vi n s n
có trong chương trình thì tích vào nút Available Libraries. N u mu n tìm ki m
trên nh ng thư vi n khác thì tích vào nút Libraries on path và ch n ñư ng d n
ñ n thư m c ch a thư viên mu n tìm ki m m c Path.
M t s tên linh ki n thư ng dùng.

- ði n tr : Res
- T : Cap
- ði t : Diode
- ði t quang : LED……

2.2.3.3. Cài ñ t thư vi n linh ki n
Thư vi n( Library) là file ch a t p các thi t b ho c t p các m u (model) ho c
c hai.
M u (model) : ñ i di n cho các thi t b , s d ng trong các lĩnh v c th c t .
Có các lo i thư vi n ñư c ñ nh nghĩa như sau :
- Model Library : thư vi n ch a t p các m u thi t b .
- Component Library : thư vi n ch a t p các thi t b d ng logic.
- Integrated Library : thư vi n ch a t p các thi t b c d ng logic và v t lý.
Thư vi n này là k t h p c a c hai thư vi n trên.
Protel DXP d a trên các thư vi n trên ñ ñ nh nghĩa 3 lo i thư vi n s d ng :

11
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông


Model Library : ví d như SPICE : m i m u thi t b ch a trong m t File, hay
PCB footprint : t p nhi u m u v t lý c a các thi t b
N u chúng ta mu n cài ñ t thêm thư vi n linh ki n cho DXP , chúng ta nh n
nút Librarys…. H p tho i Available Libraries xu t hi n.
Nh n nút Install… (ho c nh n phím I) r i ch n ñư ng d n ñ n thư vi n linh
ki n mu n cài ñ t ñ cài ñ t. ð g b chúng ta nh n nút Remove (ho c nh n
phím R). ð di chuy n lên, xu ng chúng ta nh n nút Move Up, Move Down
(Ho c nh n phím U,D).
2.2.3.4. M t s thư vi n thư ng dùng.
Miscellaneous Devices.IntLib: là thư vi n m c ñ nh , ch a các thi t b cơ
b n nh t như ði n tr , t , D zener , tranzitor …
Miscellaneous Connectors: là thư vi n ch a m t s linh ki n như Connector,
Header…
2.2.3.5. ð t linh ki n lên gi y v .
2.2.3.5.1. L y linh ki n.
Sau khi tìm ñư c linh ki n chúng ta Double click vào tên linh ki n ho c ch n
linh ki n r i nh n nút Place.
Linh ki n s xu t hi n trên con tr chu t. Di chuy n con tr chu t ñ n v trí
mu n ñ t linh ki n. Nh n phím Space ñ xoay linh ki n. Mu n l y ñ i x ng theo
các tr c Ox,Oy thì nh n phím X ho c Y.
12
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông2.2.3.5.2. ð t thu c tính cho linh ki n
Trong khi di chuy n linh ki n chúng ta nh n Tab ñ m h p tho i
Component Properties ki m tra thu c tính linh ki n. Và hi u ch nh các giá tr
cho linh ki n.
Sau khi các giá tr c a linh ki n ñã ñư c hi u ch nh xong chúng ta ñ t linh
ki n xu ng gi y v b ng cách click chu t vào v trí mu n ñ t linh ki n. Ti p t c
di chuy n và click chu t vào v trí ti p theo ñ ñ t ti p m t linh ki n gi ng như
th lên gi y v . Sau ñó Right click ñ k t thúc l nh. N u mu n hi u ch nh l i giá
tr cho linh ki n ta Double click vào linh ki n. H p tho i Component Properties
s hi n ra.
Th c hiên tương t v i các linh ki n khác. K t qu như sau:
13
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông2.2.3.6. N i linh ki n.
Bây gi chúng ta ti n hành n i các linh ki n l i v i nhau ñ ñư c m t m ch
ñi n hoàn ch nh. ð n i các linh ki n l i v i nhau chúng ta làm như sau:
Ch n Menu Place → Wire.
Con tr chu t chuy n sang d u c ng. ðưa con tr ñ n ñ u ra c a ñ i tư ng
click chu t kéo ñ n ñ u vào c a ñ i tư ng ti p theo và click chu t. Right click ñ
k t thúc l nh.
Ho c nh n nút Wire trên thanh công c .
M t s phím t t trên thanh công c .

Bus là nh ng ñư ng n i gi a các chân linh ki n, kh i m ch l i v i nhau
ñ bi u hi n cho các ñư ng tín hi u, c p ngu n.

Bus Entry là nh ng ñi m ti p m ch n m trên các ñư ng m ch ñi n ñ
t o thành m t m ch r nhánh ch y ñ n chân linh ki n khác. Vi c dùng l n Wire
ñư ng m ch có th b gi i h n, ñ c bi t là khi n i nh ng ñư ng tín hi u khác nhau
ñ n ñi m ñ i di n c a kh i m ch,vì th s t o ra nh ng ñư ng m ch không mong
mu n.

Net ñ t tên cho ñư ng m ch.
2.2.3.7. Phóng to, thu nh m t v trí b t kì.
ð phóng to m t v trí b t kì chúng ta ch n Menu View → Area.
Ho c Right Click ch n View → Area.
Sau ñó kéo ch n ph n mu n phóng to.
ð tr v tr ng thái bình thư ng chúng ta ch n Menu View → Fit
Document.
Ho c Right click ch n View → Fit Document.
14
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông


N u mu n phóng to toàn b màn hình chúng ta ch n Menu View → Fit All
Objects.
Ho c Right click ch n View → Fit All Objects.
Ngoài ra, ñ phóng to m t v trí b t kì chúng ta còn có th ñ con tr chu t
vào v trí mu n phóng to r i nh n Ctrl + s d ng con lăn chu t.
2.2.3.8. ð t ký hi u ngu n c p VCC cho m ch ñi n.
ð t ký hi u ngu n c p VCC cho ñư ng m ch ñi n. Ch n nút Power Sources
trên thanh công c và ch n ki u ngu n phù h p. Chúng ta có th quay 900.
ð t vào v trí thích h p trên b n v .
Power Port thư ng ñư c ñ t trong b n v Schematic kèm theo m t ño n
m ch mô t ngu n như sau :
Sau khi ñã hoàn thành b n v m ch nguyên lý chúng ta ti n hành làm vi c v i
các linh ki n th c t trên m ch in.15
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông2.2.4. Thi t k m ch in.
ð u tiên chúng ta c n t o m t tài li u PCB. PCB file là nơi chúng ta thi t k
m ch in. PCB file có d ng xxx.PCBDOC.
ð t o m t PCB file chúng ta ch n Menu File → New → PCB.
Ho c Right click vào Project trên Project Panel ch n Add new to Project →
PCB.
Save tài li u PCB này l i v i tên thích h p.
2.2.4.1. ð t thu c tính cho Broad
ð ta thi t l p các thông s cho Board, chúng ta làm như sau:
Ch n Menu Design → Board Options. H p tho i Board Options hi n ra.
Trong m c Measurement Unit chúng ta ch n ñơn v cho b n v . Trong m c
Visible Gird xác ñ nh s hi n th c a lư i trên màn hình. Markers cho phép ch n
hi n th c a lư i là ñư ng th ng (Lines) hay ñi m (Dots) còn Gird 1,Gird 2 cho
phép l a ch n kho ng cách gi a các ñi m lư i trên màn hình thi t k .
Ti p theo chúng ta vào Menu Design → Rules. Xu t hi n h p tho i sau:
16
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông
T i ñây chúng ta s thi t l p các thông s liên quan tr c ti p ñ n b n m ch in
s v . ð thi t l p kho ng cách gi a các ñư ng m ch v i nhau cũng như gi a các
ñư ng m ch v i các chân linh ki n ta ch n trong m c Design Rules → Electrical
→ Clearance → Clearance. ð thi t l p ñ r ng l n nh t và nh nh t c a các
ñư ng m ch ta ch n Design Rules → Routing → Width.
2.2.4.2. Chuy n linh ki n lên m ch in.
ð chuy n linh ki n lên m ch in chúng ta ch n Menu Design → Import
Changes From Mach da hai.PRJPCB n u chúng ta ñang m Mach da
hai.PCBDOC file. Ch n Menu Design → Update PCB Document Mach da
hai.PCBDOC n u chúng ta ñang m Mach da hai.PRJPCB file.
C a s Engineering Change Order hi n ra, yêu c u xác nh n các thi t b
ñư c chuy n lên m ch in. Ch n Validate Changes ñ xác nh n l a ch n. N u
trong quá trình x lý mà không tìm ra hình d ng thi t b trong Thư vi n PCB
Footprint, thi t b s không ñư c xác nh n.
Sau ñó ch n Execute Changes ñ chuy n linh ki n lên m ch in.
Ch n Report Changes ñ xem công vi c s th c hi n , các thi t b nào s
ñư c ñưa lên m ch in .
Sau khi ñã chuy n các thi t b lên m ch in, ch n Close ñ k t thúc công vi c.
17
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông


K t thúc công vi c, trên m ch in s xu t hi n các thi t b v i hình d ng th c t . Ta
có th tuỳ ý s p x p chúng trên m ch in m t cách h p lý.
2.2.4.3. ði dây.
Sau khi ñã s p x p linh ki n chúng ta có th ti n hành vi c ñi dây. Chúng ta
có th ñi dây t ñ ng ho c b ng tay.
• ði dây t ñ ng.
N u mu n ñi dây t ñ ng cho toàn b m ch chúng ta ch n Menu Auto
Route → All. Xu t hi n h p tho i.
Trong Edit Layer Direction cho phép thi t l p các thông s liên quan ñ n l p
m ch. Thông thư ng chúng ta thư ng s d ng Bottom Layer mà không s d ng
Top Layer do ñi dây 2 l p s làm cho chi phí s n xu t tăng lên m c dù s ñơn gi n
hơn trong quá trình ñi dây. Edit Rules cho phép thi t l p các thông s liên quan
ñ n ñư ng m ch. Cu i cùng nh n Route All ñ th c hi n quá trình ñi dây.
• ði dây b ng tay.
ð ñi dây b ng tay chúng ta s d ng các công c trong Menu Place.
18
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông
Công c Interactive Routing cho phép n i các ñư ng m ch l i v i
nhau.

Công c Pad cho phép chúng ta ñ t các l khoan t do.

Công c Via cho phép chúng ta ñ t các l Via ñ liên k t các Net các
l p m ch v i nhau.

Công c Line dùng ñ v các ñư ng th ng.
Ngoài ra còn có các công c khác dùng ñ s d ng vào các trư ng h p c th .
Các công c trên thư ng có s n trên thanh công c .


Sau khi k t thúc quá trình ñi dây chúng ta có th có k t qu như sau:
2.2.4.4. Mô ph ng Board d ng th c.
N u mu n xem m ch ñi n c a chúng ta ñư c mô ph ng d ng 3D ngoài th c
t chúng ta ch n Menu View → Broad 3D. M ch ñi n c a chúng ta v a v có
d ng như sau:
19
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông
Như v y chúng ta ñã hoàn thành quá trình v m ch “ña hài dao ñ ng” v i
chương trình Protel DXP 2004. ð i v i các m ch ñi n t khác chúng ta ti n hành
tương t . Công vi c cu i cùng là chúng ta in b n v lên gi y và in lên b n ñ ng.
2.2.4.5. In k t qu lên gi y.
ð thi t l p trang in chúng ta Ch n Menu File → Page Setup. H p tho i
Composite Properties hi n ra. M c Printer Page cho phép l a ch n kh gi y và
chi u gi y. Scaling ch n l a t l c a b n m ch ñư c in ra. Color Set ñ t ch ñ
màu cho b n v .
ð thi t l p các thông s v s xu t hi n c a các l p m ch trên b n m ch in
chúng ta ch n Advanced. H p tho i xu t hi n. L p m ch nào không c n s d ng
chúng ta xóa ñi. Tích vào Holes ñ hi n các l khoan khi in.

20
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông
N u mu n thêm các layer ch n Multi Composite Print. Right click, ch n
Properties. Xu t hi n h p tho i. Trên h p tho i này cho phép Add, Remove,
Move up, Move down các layer .
Sau khi thi t l p các thông s xong chúng ta có th ti n hành in b n m ch lên
gi y. Chúng ta có th in lên gi y in H ng Hà ho c gi y ð can. ð i v i gi y ð
can chúng ta có th in nh ng ñư ng m ch c 10 mil còn gi y H ng Hà chúng ta
nên in nh ng ñư ng m ch c 15 mil tr lên.
21
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông2.2.5. M t s phím t t trong Protel DXP 2004
Ctrl + C : Copy.
Ctrl + V : Paste.
Ctrl + X : Cut.
Ctrl +A : Select All.
Ctrl + Z : Undo
Ctrl + Y : Redo
Ctrl + S : Save
Ctrl + Con lăn chu t : Zoom.
Delete : Xóa.
V : M Menu View.
G : Thay ñ i hi n th lư i trên Schematic.
Ctrl + G : Snap grid (PCB Document).
Alt + X : Menu DXP.
Alt + F : Menu File.
Alt + E : Menu Edit.
Alt + V : Menu View.
Alt + C : Menu Project.
Alt + P : Menu Place.
Alt + D : Menu Design.
Alt + T : Menu Tools.
Alt + A : Menu Auto Route.
Alt +R : Menu Reports.
Alt + W : Menu Windows.
Alt + H : Menu Help.
+ : Next Layer.
─ : Previous Layer
* : Next Routing Layer
Shift + S : n/Hi n ñư ng m ch.
L : M h p tho i Board Layers and Colors.
Shift + Con lăn chu t : Di chuy n gi y theo chi u ngang.
22
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n ThôngIII. K T LU N.
Protel DXP 2004 SP2 là m t b ph n m m h tr thi t k m ch ñi n t ñư c
s d ng khá ph bi n trong làng k sư ñi n t . Nó là m t công c không th thi u
ñ i v i các k sư ñi n t . Là m t sinh viên chuyên nghành ði n t -Vi n thông
vi c ti p c n và tìm hi u v b ph n m m này là m t vi c quan tr ng ñ chu n b
hành trang cho m t k sư ñi n t tương lai. ð có th s d ng thành th o b ph n
m m này chúng ta c n th c hành nhi u, mày mò nhi u, h i han nhi u, chúng ta s
có th n m b t và d dàng s d ng nó.
ðư c s giúp ñ t n tình c a gi ng viên ð ng Thái Sơn là c v n h c t p c a
khoa Công Ngh trư ng ð i h c Vinh cùng v i s c g ng c a b n thân tôi, ñ án
này ñã hoàn thành ñúng k ho ch. Do th i gian và tài li u cùng v i kh năng c a
b n thân còn h n ch nên trong ñ án này không th tránh ñư c nh ng sai sót, r t
mong ñư c s góp ý c a các th y cô, c a các b n sinh viên ñ ñ án ñư c hoàn
thi n hơn.
Tôi xin chân thành c m ơn s giúp ñ c a gi ng viên ð ng Thái Sơn, các b n
sinh viên l p 48K_ðTVT ñã giúp ñ tôi hoàn thành ñ án này.
23
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản