Đồ họa máy tính - bài tập đồ họa

Chia sẻ: tt1991tt

Yêu cầu - Mỗi sinh viên chọn một bài tập (không được trùng nhau) - Viết báo cáo trình bày những kiến thức cơ sở có liên quan và cài đặt chương trình demo - Trình bày bài tập của mình trước lớp theo phân công - Kết quả đánh giá là điểm .

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản