Đo lực và ứng suất, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
64
lượt xem
6
download

Đo lực và ứng suất, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần chương trình xử lý tín hiệu từ mạch giao tiếp bao gồm: - Đọc dữ liệu từ ADC và sắp xếp các bit dữ liệu. - Chỉnh cân bằng không. - Tính toán để quy đổi thành các đại lượng cơ học như lực, biến dạng và ứng suất - Hiển thị kết quả trên màn hình. Khi chạy chương trình máy tính sẽ đọc dữ liệu từ mạch giao tiếp và sẽ hiển thị số đọc được, khi đó ta bắt đầu chỉnh biến trở cân bằng đến khi không còn muốn chỉnh nữa thì gõ vào phím ‘N” từ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đo lực và ứng suất, chương 7

  1. CHÖÔNG 7 THIEÁT KEÁ PHAÀN MEÀM I. NGUYEÂN LYÙ PHAÀN MEÀM: Phaàn chöông trình xöû lyù tín hieäu töø maïch giao tieáp bao goàm: - Ñoïc döõ lieäu töø ADC vaø saép xeáp caùc bit döõ lieäu. - Chænh caân baèng khoâng. - Tính toaùn ñeå quy ñoåi thaønh caùc ñaïi löôïng cô hoïc nhö löïc, bieán daïng vaø öùng suaát. - Hieån thò keát quaû treân maøn hình. Khi chaïy chöông trình maùy tính seõ ñoïc döõ lieäu töø maïch giao tieáp vaø seõ hieån thò soá ñoïc ñöôïc, khi ñoù ta baét ñaàu chænh bieán trôû caân baèng ñeán khi khoâng coøn muoán chænh nöõa thì goõ vaøo phím ‘N” töø baøn phím. Löu yù laø vieäc chænh caân baèng naøy ñöôïc thöïc hieän khi ñaàu daàm khoâng ñaët taûi. Khi goõ phím “N” thì maùy seõ thöïc hieän xong chöông trình chænh caân baèng khoâng. Luùc naøy ñaët taûi vaøo ñaàu daàm vaø maùy tính seõ hieån thò caùc thoâng soá caàn muoán xaùc ñònh. Khi chöa goõ phím “N” thì maùy seõ quay laïi thöïc hieän chöông trình con ñoïc döõ lieäu vaø seõ tính toaùn vaø hieån thò laïi ñeán khi goõ phím “N” thì chöông trình seõ döøng laïi vaø thoaùt.
  2. II. LÖU ÑOÀ CHÖÔNG TRÌNH CHÍNH: 1. Löu ñoà chöông trình chính BAÉT ÑAÀU Tieâu ñeà Ñoïc döõ lieäu töø ADC Chænh caân baèng S Upcase(Readkey)=’N’ Ñ Tính toaùn caùc ñaïi löôïng cô hoïc Ñoïc döõ lieäu töø ADC Xuaát ra maøn hình Upcase(Readkey)=’N’ S Ñ Keát thuùc
  3.  Löu ñoà ñoïc döõ lieäu töø ADC: Baét ñaàu Gôûi döõ lieäu ñeå ñieàu khieån ADC STATUS=0 Ñoïc B1  B4 Ñoïc B5  B8 Ñoïc B9  B12 Saép xeáp döõ lieäu B12  B1 Keát thuùc
  4. 2. Löu ñoà tính toaùn caùc ñaïi löôïng cô hoïc: a. Löu ñoà tính löïc: Baét ñaàu Nhaäïp soá Gam/Möùc P: = Y*soágam/möùc Khoái löôïng :=P Keát thuùc
  5. b. Löu ñoà tính BIEÁN DAÏNG: Baét ñaàu Nhaäp caùc haèng soá W,B,H,a Tính E=B.H2/6  = (p*a)/E.W Bieán daïng:= Keát thuùc c. Löu ñoà tính ÖÙNG SUAÁT: Baét ñaàu  :=(p*a)/W
Đồng bộ tài khoản