Đồ trang sức và mỹ phẩm trong tiếng Anh

Chia sẻ: duyuyen1212

Tham khảo tài liệu 'đồ trang sức và mỹ phẩm trong tiếng anh', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đồ trang sức và mỹ phẩm trong tiếng Anh

Đồ trang sức và mỹ phẩm trong


tiếng Anh
earrings /ˈɪə.rɪŋz/


- khuyên tai
ring (s) /rɪŋ/ - cái nhẫn
engagement ring


/ɪnˈgeɪdʒ.mənt rɪŋ/


- nhẫn đính hôn
wedding ring


/ˈwed.ɪŋ rɪŋ/


- nhẫn cưới
chain /tʃeɪn/


- dây
necklace /ˈnek.ləs/


- chuỗi hạt vòng cổ
(strand of ) beads


/strænd əv biːds/ - chuỗi hạt
pin /pɪn/ - ghim
bracelet


/ˈbreɪ.slət/


- vòng tay
watch /wɒtʃ/


- đồng hồ
watchband /ˈwɔtʃbænd/


- dây đồng hồ đeo tay
cuff links /kʌf lɪŋks/


- khuy măng sét
tie pin /taɪ pɪn/


- ghim cài cà vạt
tie clip /taɪ klɪp/


- cái kẹp cà vạt
clip-on earring


/klɪp ɒn ˈɪə.rɪŋ/


- khuyên tai gài
pierced earring /pɪəsid ˈɪə.rɪŋ/


- bông tai xỏ
clasp /klɑːsp/


- cái móc, cái gài
post /pəʊst/ - trụ gài
back /bæk/


- chiếc cài phía sau
razor /ˈreɪ.zəʳ/ - dao cạo
after-shave lotion /ˈɑːf.təʳ ʃeɪv ˈləʊ.ʃən/ - nước rửa sau khi


cạo râu
shaving cream /ʃeɪv kriːm/ - kem cạo râu
razor blades /ˈreɪ.zəʳ bleɪds/ - lưỡi dao cạo
emery board /ˈem.ər.i bɔːd/ - rũa móng tay
nail polish /neɪl ˈpɒl.ɪʃ/


- thuốc sơn móng tay
eyebrow pencil


/ˈaɪ.braʊ ˈpent.səl/


- chì kẻ lông mày
perfume /ˈpɜː.fjuːm/


- nước hoa
mascara /mæsˈkɑː.rə/


- thuốc bôi mi mắt
lipstick /ˈlɪp.stɪk/


- son bôi môi
eye shadow


/aɪ ˈʃæd.əʊ/


- phấn mi mắt
nail clippers /neɪl ˈklɪp.əs/


- đồ cắt móng tay
blush /blʌʃ/ - phấn hồng
eyeliner /ˈaɪˌlaɪ.nəʳ/


- chì kẻ mắt
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản