ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN BCH CHI ĐOÀN TN3B

Chia sẻ: freedom_1987

Căn cứ Kế hoạch số 09 /KH-ĐTN ngày 03 tháng 9 năm 2009 và Hướng dẫn số 01 /HD- ĐTN ngày 7 tháng 9 năm 2009 về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn của Đoàn trường ĐH Công đoàn.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản