Domain-Hosting part 6

Chia sẻ: Dqwdasdasd Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
63
lượt xem
8
download

Domain-Hosting part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Domain-Hosting part 6

  1. FREE HOSTING LIST 3 Host without Ads ----- http://www.liquid2k.com/ (recommended)=3D20 http://www.brinkster.com/ (recommended)=3D20 http://www.demented.org/=3D20 http://www.cfm-resources.com/=3D20 http://www.digitalrice.com/=3D20 ----- Host support PHP, 15-25 MB, MySQL, Some Ads -----=3D20 http://www.host.sk/ (no-ads)=3D20 http://www.php50.com/ (pop-up)=3D20 http://www.t35.com/ (pop-up)=3D20 http://www.clawz.com/ (banner)=3D20 http://www.tripod.co.uk/ (pop-up, MySQL included)=3D20 ----- Large Host for files and FTP ----- http://www.freewebsites.com/=3D20 http://www.gizba.com/=3D20 http://www.webavenue.org/=3D20 http://www.hut.ru/=3D20 http://www.web1000.com/=3D20 http://www.phidji.com/ (100MB, no ads, ASP) http://www.spacetowns.com/ ( 50 MB, no ad's )=3D20 http://www.freecoolpages.com/ ( 50 MB, PHP4 )=3D20 http://www.topcities.com/ ( 150MB )=3D20 http://www.nerocities.com/ ( 100MB, FTP, no ad's )=3D20 http://www.topzite.com/ ( 1000MB, FTP, no ad's, CGI )=3D20 http://www.tripod.co.uk/ ( 100MB, ad's )=3D20 http://www.mystigall.com/ (75MB, no ads, FTP, CGI) http://www.webazn.net/ (50MB, no Ads) ----- Host Some ads, small MB ----- http://www.enjetek.com/ ( 15MB )=3D20 http://www.f2g.net/ ( 15MB, FTP, no ads, PHP4 )=3D20 http://www.geocities.com/=3D20 http://www.angelfire.com/=3D20 http://www.tripod.com/=3D20 http://www.topcities.com/=3D20
  2. ----- Host Support CGI for Ikonboard and YaBB, FTP -----=3D20 http://www.brinkster.com/ (no FTP, and no ads)=3D20 http://www.raketnet.nl/=3D20 http://www.cfm-resources.com/=3D20 http://www.aspfreeserver.com/=3D20 http://www.websamba.com/=3D20 ----- Host >15MB, transfer 1GB/month, PHP, MySQL, CGI ----- http://www.port5.com/ ( 15MB, FTP, no ad's )=3D20 http://www.amzweb.net/signup.php (also offers ASP)=3D20 http://www.spaceports.com/=3D20 http://www.digitalrice.com/ (only 5 MB space)=3D20 http://www.portland.co.uk/ (only 100 MB transfer)=3D20 ----- Host 20-30MB, PHP, MySQL, FTP -----=3D20 http://www.host.sk/ (no ads)=3D20 http://www.spaceports.com/=3D20 http://www.tripod.co.uk/=3D20 http://www.multimania.com/=3D20 http://www.amzweb.net/signup.php=3D20 http://www.web1000.com/ (use at your own risk! vious2=3D20 http://youthofamerica.org/ (20MB, browser noads RealVideo RealAudio POP =3D Email ASP SSI CGI-BIN) http://www.t35.com/ ( 35MB, FTP, no ad's )=3D20 ----- Host > 20MB , transfer unlimited, FTP -----=3D20 http://www.webavenue.org/ (no ads)=3D20 http://www.ghs20.com/ (no ads)=3D20 http://www.host.sk/ (no ads)=3D20 http://www.amzweb.net/signup.php=3D20 http://www.netfirms.com/=3D20 http://www.fateback.com/=3D20 http://www.barrysworld.com/ (35MB, no ads, fast, PHP) " không cần nhiều dung lượng host, nhưng cần host không có quảng cáo " http://www.liquid2k.com/ (recommended)
  3. http://www.brinkster.com/ (recommended) http://www.demented.org/ http://www.cfm-resources.com/ http://www.digitalrice.com/ -" host có support PHP và dung lượng khoảng 15-25 MB, chấp nhận 1 chút quảng cáo, nếu có mySQl thì quá tốt" http://www.host.sk/ (no-ads) http://www.php50.com/ (pop-up) http://www.t35.com/ (pop-up) http://www.clawz.com/ (banner) http://www.tripod.co.uk/ (pop-up, MySQL included) - " cần host có cho chứa các file lớn và FTP " http://www.freewebsites.com/ http://www.gizba.com/ http://www.webavenue.org/ http://www.hut.ru/ http://www.web1000.com/ - " cần host 1 chút quảng cáo, dung lượng không cần nhiều " http://www.geocities.com/ http://www.angelfire.com/ http://www.tripod.com/ http://www.topcities.com/ - " cần host có hỗ trợ CGI cho ikonboard hoặc yabb, có FTP thì rất tốt" http://www.brinkster.com/ (no FTP, and no ads) http://www.raketnet.nl/ http://www.cfm-resources.com/ http://www.aspfreeserver.com/ http://www.websamba.com/ -" cần host > 15MB, transfer 1GB/tháng, PHP, MySQL, CGI " http://www.amzweb.net/signup.php (also offers ASP) http://www.spaceports.com/ http://www.digitalrice.com/ (only 5 MB space) http://www.portland.co.uk/ (only 100 MB transfer)
  4. - ' cần host 20-30MB, PHP, MySQL, FTP" http://www.host.sk/ (no ads) http://www.spaceports.com/ http://www.tripod.co.uk/ http://www.multimania.com/ http://www.amzweb.net/signup.php http://www.web1000.com/ (use at your own risk! vious2 - " cần host > 20MB , transfer unlimited, FTP " http://www.webavenue.org/ (no ads) http://www.ghs20.com/ (no ads) http://www.host.sk/ (no ads) http://www.amzweb.net/signup.php http://www.netfirms.com/ http://www.fateback.com/ virtue.nu banner 100MB english FTP/FrontPage - subdomain freehost.nu banner 5MB english Browser - /you viaduk.net NO ADS! 5MB english Browser - /dir/you freeshell.org NO ADS! 20MB english FTP CGI & PHP subdomain liquid2k.com NO ADS! 25MB english FTP/Browser CGI-BIN /you hostu4free.com NO ADS! 20MB english Browser Collection /you sphosting.com popup/banner 35MB english Browser Collection /you brinkster.com NO ADS! 30MB english Browser ASP,ASP.NET /you cfm-resources.com banner 30MB english FTP - /you freewebz.com NO ADS! 100MB english FTP CGI-BIN /you aspfreeserver.com NO ADS! 100MB english FTP CGI & PHP /you 0catch.com banner 100MB english Browser - /you 100megsfree.com banner 100MB english FTP Collection /you 20megs.com banner 20MB english Browser Collection /you 50megs.com banner 50MB english Browser - /you 9cy.com banner 20MB english Browser - /you angelcities.com banner 20MB english Browser Collection subdomain anzwers.org banner UNLIMITED english FTP - /you hometown.aol.com banner 25MB english Browser - /you bobsville.com banner 12MB english Browser - /you chattown.com banner 5MB english Browser - /you crosswinds.net popup UNLIMITED english Browser - /you dencity.com banner 20MB english Browser - /you dingojunction.com banner 10MB english FTP ASP /you
  5. dreamwater.com NO ADS! 50MB english Browser Collection /you eccentrix.com popup/banner 25MB english Browser Collection /you envy.nu popup/banner 100MB english FTP - /you esmartstart.com banner 20MB english FTP - /you fateback.com - 60MB english FTP - /you host.sk NO ADS! 30MB other FTP CGI-BIN /you finitesite.com textlink 15MB english Browser Collection /dir/you folksites.com - 1MB english Browser Collection /you formosa.cx banner 5MB chinese FTP CGI-BIN subdomain fortunecity.com popup/banner 20MB english Browser Collection subdomain free.fr NO ADS! 100MB french FTP Collection subdomain freebox.com popup/banner 20MB english FTP - /you freehomepages.com NO ADS! 50MB english Browser Collection /you freepage.de banner 20MB german FTP/Browser Collection /you freeservers.com banner 12MB english Browser Collection /you freeweb.hu banner 999MB hungarian Email Collection subdomain fw.cz banner 10MB czech FTP Collection /you freewebsites.com banner 50MB english FTP CGI-BIN /you galore.com banner - english Browser - /dir/you gizba.com - 500MB english Browser Collection /you graffiti.net - 20MB english Browser - /you gurl.com topbanner 20MB english Browser - /you nowehg.hoga.pl banner 50MB polish FTP/FrontPage CGI & PHP /you entry.home.ch banner 50MB french FTP - /you hostu4free.com NO ADS! 20MB english Browser Collection /you htmlpublishing.com textlink 5MB english Browser - /dir/you icq.com banner 20MB english Browser - subdomain indosentris.net banner 10MB english Browser CGI & SSL subdomain infhost.com banner 10MB english Browser Collection /dir/you intercosmos.com popup/banner 25MB english FTP - subdomain internations.net textlink 100MB english Browser - /you maxi-web.net banner 10MB english FTP/Browser/FrontPage PHP & MySQL /you megspace.com NO ADS! 50MB english Browser Collection /you netcolony.com popup/banner 100MB english Browser Collection /you netfirms.com banner 20MB english FTP/Browser CGI-BIN subdomain netomia.com popup/banner 60MB english Browser Collection /you home.netscape.com topbanner 11MB english FTP/Browser Collection /you oamweb.com banner 5MB english Browser Collection /you ournet.md - 2MB other FTP - /you pegacity.it banner 1MB italian FTP - /you personales.com textlink 30MB spanish FTP/Browser Collection /you phatstart.net banner 5MB english Browser Collection /you free.polbox.pl banner 2MB polish FTP Collection /you
  6. polbox.com banner 2MB english FTP Collection /you free.prohosting.com banner 50MB english FTP CGI-BIN /you freecoolpages.com banner 10MB english FTP - /you homepages.rediff.com button 10MB english Browser Collection /you sitepalace.com NO ADS! 8MB english Browser Collection /you spaceports.com popup/banner UNLIMITED english Browser CGI,PHP,MySQL subdomain spanweb.spancity.com banner 999MB english Browser - subdomain sphosting.com popup/banner 35MB english Browser Collection /you stormloader.com banner 50MB english Browser Collection /you topcities.com banner 150MB english FTP/Browser Collection subdomain tbns.net popup 20MB english Browser Collection /you thethai.net watermark 25MB other FrontPage Collection subdomain timecities.com topbanner 15MB english Browser - /dir/you myweb.vector.ch NO ADS! 1MB french FTP Collection subdomain virtualave.net popup/banner 50MB english FTP/Browser/FrontPage CGI-BIN /you vr9.com banner 5MB english FTP CGI-BIN subdomain www1.websamba.com banner 30MB english FTP ASP /you world-free.com NO ADS! 15MB english Browser Collection /you worldzone.net footbanner 50MB english Browser - /dir/you xoasis.com - 20MB english Browser CGI & PHP subdomain yoogo.com banner 20MB english Browser Collection /you Free Hosting F.A.Q. 1. "I don't need much space, and all I need is a host with no advertisements. A decent amount of transfer would be good enough for me." http://www.liquid2k.com/ (recommended) http://www.brinkster.com/ (recommended) http://www.demented.org/ http://www.cfm-resources.com/ http://www.digitalrice.com/ 2. "I desperately need PHP and a decent amount of space (maybe 15-25 MB). I would be willing to accept a few ads (banner or pop-under, but not both!, but I would definitely prefer it if the host had no-ads. I need as much transfer as possible. MySQL is optional." http://www.host.sk/ (no-ads) http://www.php50.com/ (pop-up) http://www.t35.com/ (pop-up)
  7. http://www.clawz.com/ (banner) http://www.tripod.co.uk/ (pop-up, MySQL included) 3."I need a host that will accept large files and provides quite a large amount of transfer. I do need FTP, but no scripting languages are necessary. Ads should be kept to a minimum, as I am keeping my entire site here as well." http://www.freewebsites.com/ http://www.gizba.com/ http://www.webavenue.org/ http://www.hut.ru/ http://www.web1000.com/ 4."I don't care about space or ads or transfer. 5-10 MB space, a pop-up + banners, 300 MB a month transfer would even be enough. All I need is reliability. A host that is not likely to go down soon, and a host that has minimal downtime. Do you know of any hosts?" http://www.geocities.com/ http://www.angelfire.com/ http://www.tripod.com/ http://www.topcities.com/ 5."I desperately need CGI for an Ikonboard or YaBB I am looking to host. I don't mind ads, as long as they aren't too annoying. I just need 10 MB of space, and the host must have FTP. Please recommend some hosts!" http://www.netfirms.com/ http://www.spaceports.com/ http://www.4gigs.com/ http://free.prohosting.com/ (only if board doesn't require SMTP) http://www.clawz.com/ http://www.amzweb.net/signup.php http://www.hut.ru/ 6."I really need 20-30 MB of space, a fair amount of transfer, and ASP. FTP would be nice, but it's not required. Thanks!" http://www.brinkster.com/ (no FTP, and no ads) http://www.raketnet.nl/ http://www.cfm-resources.com/ http://www.aspfreeserver.com/ http://www.websamba.com/
  8. 7."I am looking for a host that offers at least 15 MB space and 1 GB transfer, as well as PHP/MySQL and CGI. Do you know of any hosts?" http://www.amzweb.net/signup.php (also offers ASP) http://www.spaceports.com/ http://www.digitalrice.com/ (only 5 MB space) http://www.portland.co.uk/ (only 100 MB transfer) 8."I need 20-30 MB of space with PHP and MySQL. FTP is a necessity. Keep the ads to a minimum, but I wouldn't mind a pop-up or a banner. I also would like at least 1 GB of transfer. I might need it for a forum, like phpBB or IBForums, so I would appreciate it if they allowed forums." http://www.host.sk/ (no ads) http://www.spaceports.com/ http://www.tripod.co.uk/ http://www.multimania.com/ http://www.amzweb.net/signup.php http://www.web1000.com/ (use at your own risk! :devious2 9."I need at least 20 MB of space, with somewhere around a gig of transfer. FTP would be cool, but what I'm really looking for is domain hosting. PHP or CGI would be helpful. " http://www.webavenue.org/ (no ads) http://www.ghs20.com/ (no ads) http://www.host.sk/ (no ads) http://www.amzweb.net/signup.php http://www.netfirms.com/ http://www.fateback.com/
Đồng bộ tài khoản