Đơn đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Chia sẻ: falco

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể với nội dung sau. Tên hộ khẩu kinh doanh, hoặc tên cá nhân hoặc tên đại diện hộ gia đình. Địa điểm kinh doanh

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Đơn đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


§¬n ®¨ng ký kinh doanh
hé doanh nghiÖp c¸ thÓ

KÝnh göi: Phßng ®¨ng ký kinh doanh huyÖn (quËn).......................
T«i lµ: (ghi b»ng ch÷ in hoa) ........................................................
Nam/N÷ ...............
Sinh ngµy: ......./.........../............D©n
téc: .....................................................................
Chøng minh nh©n d©n
sè .............................................................................................
Ngµy cÊp: ............/........../...........N¬i
cÊp:....................................................................
N¬i ®¨ng ký hé khÈu th êng
tró ..................................................................................
...........................................................................................................................
...........
Chç ë hiÖn
t¹i: .............................................................................................................
§iÖn tho¹i: ..................................
Fax: ......................................................................
§¨ng ký kinh doanh hé kinh doanh c¸ thÓ víi néi dung sau:
1. Tªn hé khÈu kinh doanh, hoÆc tªn c¸ nh©n hoÆc tªn ®¹i diÖn hé gia
®×nh: (ghi b»ng ch÷ in
hoa): .................................................................................................
...........................................................................................................................
...........
2. §Þa ®iÓm kinh
doanh: ..............................................................................................
...........................................................................................................................
...........
§iÖn tho¹i: ................................................
Fax: ..........................................................
3. Ngµnh, nghÒ kinh
doanh: ........................................................................................
...........................................................................................................................
...........
...........................................................................................................................
...........
4. Vèn kinh
doanh : .....................................................................................................
...........................................................................................................................
...........
T«i cam kÕt b¶n th©n kh«ng thuéc diÖn ph¸p luËt cÊm kinh doanh
vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña néi dung d¨ng ký
kinh doanh.
........ ngµy ........th¸ng
........n¨m...........
C¸ nh©n hoÆc ®¹i diÖn hé gia
®×nh
(Ký vµ ghi râ hä tªn)
KÌm theo ®¬n
- .......................
- ........................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản