Đơn đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Chia sẻ: Nhi Trần | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
445
lượt xem
44
download

Đơn đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể với nội dung sau. Tên hộ khẩu kinh doanh, hoặc tên cá nhân hoặc tên đại diện hộ gia đình. Địa điểm kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đăng ký kinh doanh hộ cá thể

  1. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc §¬n ®¨ng ký kinh doanh hé doanh nghiÖp c¸ thÓ KÝnh göi: Phßng ®¨ng ký kinh doanh huyÖn (quËn)....................... T«i lµ: (ghi b»ng ch÷ in hoa) ........................................................ Nam/N÷ ............... Sinh ngµy: ......./.........../............D©n téc: ..................................................................... Chøng minh nh©n d©n sè ............................................................................................. Ngµy cÊp: ............/........../...........N¬i cÊp:.................................................................... N¬i ®¨ng ký hé khÈu th êng tró .................................................................................. ........................................................................................................................... ........... Chç ë hiÖn t¹i: ............................................................................................................. §iÖn tho¹i: .................................. Fax: ...................................................................... §¨ng ký kinh doanh hé kinh doanh c¸ thÓ víi néi dung sau: 1. Tªn hé khÈu kinh doanh, hoÆc tªn c¸ nh©n hoÆc tªn ®¹i diÖn hé gia ®×nh: (ghi b»ng ch÷ in hoa): ................................................................................................. ........................................................................................................................... ........... 2. §Þa ®iÓm kinh doanh: .............................................................................................. ........................................................................................................................... ........... §iÖn tho¹i: ................................................ Fax: .......................................................... 3. Ngµnh, nghÒ kinh doanh: ........................................................................................ ........................................................................................................................... ........... ........................................................................................................................... ........... 4. Vèn kinh doanh : .....................................................................................................
  2. ........................................................................................................................... ........... T«i cam kÕt b¶n th©n kh«ng thuéc diÖn ph¸p luËt cÊm kinh doanh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña néi dung d¨ng ký kinh doanh. ........ ngµy ........th¸ng ........n¨m........... C¸ nh©n hoÆc ®¹i diÖn hé gia ®×nh (Ký vµ ghi râ hä tªn) KÌm theo ®¬n - ....................... - ........................
Đồng bộ tài khoản