Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

Chia sẻ: pretty1

Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Nội dung Text: Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

Mẫu số: 06/SBH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BHXH
Kính gửi: BHXH tỉnh…………….

Tên tôi là:……………….…………………….Giới tính:……………………….
Ngày, tháng, năm sinh:……………….…………………………………………
Nguyên quán:……………...…………………………………………………….
Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú):……………...……………………………..
………………...……...………………………………………………………….
Giấy chứng minh thư số:……………...…………………………………………
Nơi cấp:………………………..Ngày cấp………………...…………………….
Số sổ BHXH:……………...……………………………………………………..
Nơi cấp sổ BHXH lần đầu (BHXH tỉnh hoặc huyện):……………..……………
Nơi làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc nơi tham gia BHXH
(đối với người tham gia BHXH tự nguyện):…………………………………….
…..………….……………………………………………………………………
Lý do cấp lại sổ BHXH hoặc trang sổ tờ rời:……………...…………………….
………………..………………………………………………………………….
Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên,
đề nghị cơ quan BHXH xem xét cấp lại sổ BHXH cho tôi.

…….., ngày…….tháng…….năm…….
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản