Đơn kiếm diệt quần ma tập 6

Chia sẻ: Bùi Ngọc Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
59
lượt xem
3
download

Đơn kiếm diệt quần ma tập 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'đơn kiếm diệt quần ma tập 6', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn kiếm diệt quần ma tập 6

 1. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com Hoài 6 Tình Yeâu Tha Thieát Thieáu Hieäp Truyeàn Ngheà Nhò Coâ Nöông L ieãu Thu Loan ôû phía taây baéc, caùch Chu gia trang möôøi laêm daëm, phong caûnh u leä, chæ coù hai ba chuïc gia ñình ôû ñoù, daân cö ña soá laøm ngheà noâng. Caû hai ba chuïc noùc nhaø ñeàu caát naèm caïnh theo doøng suoái. Hai beân bôø suoái coù hôn nghìn caây lieãu, laù lieãu theo gioù bay phaát phôùi, nöôùc suoái trong xanh bieác. Chieàu toái maët trôøi saép laën laø noâng phu vaùc böøa ôû ruoäng veà, muïc ñoàng cöôõi traâu huyùt saùo töø töø ñi laãn vaøo trong buïi lieãu, caùc noùc nhaø khoùi leân nghi nguùt, söông khoùi pha laãn thaät laø caûnh ñeïp nhö tranh veõ, moät ñaøo nguyeân laïc loái ngoaøi ñôøi. Trong Lieãu Thu Loan naøy coù moät gia ñình sa suùt. Chuû gia ñình aáy laø Mao Nhaân. Ngaøy xöa oâng toå y laøm quan treân kinh taïo raát nhieàu ruoäng nöông nhaø cöûa ôû Lieãu Thu Loan naøy. Nhöng ba ñôøi sau, ñeán ñôøi cuûa Mao Nhaân cöûa nhaø sa suùt daàn. Mao Nhaân gheùt hoïc haønh, chæ öa luyeän voõ laøm baïn vôùi boïn voâ laïi, cöù röôïu cheø, ñó ñieám luoân luoân. Ngöôøi cha thaáy Mao Nhaân nhö vaäy töùc quaù maø cheát. Töø ñaáy khoâng ai quaûn thuùc, Mao Nhaân baùn heát nhaø cöûa ruoäng nöông, chæ coøn laïi caên nhaø toå lôùn roäng maø beân trong troáng khoâng. Tôùi luùc sôn cuøng thuûy taän naøy, boïn voâ laïi lieàn giôùi thieäu y gia nhaäp Hoàng Kyø Bang laøm moät teân chaáp söï ôû phaân ñöôøng huyeän Cao Böu naøy. Nhôø coù theá löïc cuûa bang, y caøng haø hieáp löông daân. Nhöõng ngöôøi trong laøng xöa khinh thò y, baây giôø y kieám cho ñöôïc nhöõng ngöôøi ñoù traû thuø, khieán nôi ñaøo nguyeân theá ngoaïi naøy trôû neân ñòa nguïc traàn gian. Daân cö daùm giaän maø khoâng ai daùm oaùn traùch. Laàn naøy Hoàng Kyø Bang keát thuø oaùn vôùi Chu Duy Thaønh, Mao Nhaân cho bang möôïn caên nhaø lôùn cuûa mình ñeå laøm chuû ñaøn laâm thôøi cuûa Hoàng Kyø Bang, theá laø beø luõ ngöu ma, xaø thaàn tôùi tuï taäp ñaày Lieãu Thu Loan. Tröôùc ba hoâm ngaøy khai loâi ñaøi Uyeân Öông, Lieät Hoûa Tinh Taàn Loäc laõnh boán naêm möôi teân thuû haï tôùi truù troï ôû Lieãu Thu Loan ñeå truø tính ñoäc keá vaø quyeát ñònh nhôø Tam Thuû Khoâng Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 160 Bach ngoc eu
 2. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com Khoâng Töù Dieäc ñi aên troäm kieám vaø baét coùc ngöôøi ñoàng thôøi coøn sai theâm boán teân thuû haï tieáp öùng. Coøn Taàn Loäc chæ nuùp ôû gaàn Chu gia trang. Vuï naøy hoài tröôùc ñaõ noùi tôùi roài. Khoâng ngôø Töø Dieäc ñi roài khoâng coù tin töùc gì nöõa, vaø tuyeät nhieân khoâng thaáy y coù phaùt tín hieäu ra, vaø caû boán ngöôøi ñi tieáp öùng ñeàu khoâng thaáy trôû veà. Taàn Loäc bieát maáy ngöôøi ñoù ñaõ bò baét roài, voäi vaøng chaïy veà Lieãu Thu Loan. Ñeâm hoâm aáy, y laïi sai moät boïn ngöôøi maïo hieåm ñi cöùu boïn Töø Dieäc cho khoûi loä cô möu. Ngôø ñaâu, boïn ngöôøi ñi chuyeán sau cuõng bò Vaân Nhaïc ñieåm huyeät noát vaø coøn trao traû laïi cho phaân ñöôøng Cao Böu nöõa. Lieät Hoûa Tinh Taàn Loäc caû giaän, la heùt nhö saám ñoäng, nhöng chöa tôùi luùc quyeát lieät, y khoâng tieän ra maët voäi, theá laø voâ keá khaû thi. Ngaøy hoâm sau, y laïi sai maáy tay haûo thuû leûn vaøo Chu gia trang, tuøy cô öùng bieán, khoâng ngôø giöõa ñöôøng bò boïn Caùi Bang ñaùnh ngaàm, bò thöông giaø nöûa soá, tan raõ chaïy veà... Luùc naøy Lieät Hoûa Tinh môùi bieát trong trang coù raát nhieàu cao thuû, ñaùnh ngaàm nhö vaäy khoâng aên thua gì, phaûi ñoái phoù traéng trôïn môùi xong. Ngay hoâm ñaàu, y thaáy beân ñoâng khaùn ñaøi ngoài yeân, khoâng ai leân loâi ñaøi caû, chaéc hoï ñònh chôø ñôïi beân taây khaùn ñaøi ñaùnh gieát laãn nhau, ñeå Chu gia trang ngoài höôûng moái lôïi ngö oâng. Lieät Hoûa Tinh tuy taùnh noùng naûy nhö löûa thaät, nhöng möu keá raát gioûi, voõ coâng laïi khaù gioûi. Khoâng theá, khi naøo Bang chuû Vuõ Vaên Lôïi laïi coi y nhö laø caùnh tay phaûi ñöôïc. Thaáy ñoâng khaùn ñaøi khoâng phaùi ngöôøi leân loâi ñaøi, Taàn Loäc nghó: - Coù khi naøo Hoàng Kyø Bang chuùng ta laïi loït vaøo caïm baãy cuûa caùc ngöôi ñöôïc? Y lieàn ra leänh, nghieâm caám caùc boä haï, heã khoâng coù leänh cuûa y khoâng ai ñöôïc ra tay caû. Sau y laïi thaáy Taát Tieåu Nham vaø Tieàn Tinh Hoaøn hình nhö bò aùm khí neùm truùng, kinh haõi voâ cuøng. Y coøn chöa hay boïn Coå Toâ ñaõ bò giam caàm. Chöù khoâng y coøn hoaûng sôï hôn nöõa. Nhöng trong thaâm taâm y hình nhö ñaõ coù trieäu chöùng khoâng may roài, neân y ñöùng ngoài khoâng yeân. Tieáp theo ñoù, y nghó ra moät keá lieàn cho thuû haï heïn ngaàm quaân taû ñaïo ôû treân taây khaùn ñaøi maø khoâng phaûi ngöôøi trong bang, canh tö ñeâm nay, tôùi Lieãu Thu Loan thöông thuyeát ñaïi saùch, ñeå ñoái phoù Chu gia trang. Ngôø ñaâu, tin naøy laïi loït tôùi tai Caùi Bang vaø Caùi Bang caáp toác vieát giaáy baùo tin cho Vaân Nhaïc hay. Haõy noùi trong khaùch saûnh nhaø teân hoï Mao ôû Lieãu Thu Loan, ñeøn ñuoác ñoát saùng nhö ban ngaøy, tuï hoïp gaàn taùm möôi ngöôøi, ai naáy ñeàu ngoài yeân. Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 161 Bach ngoc eu
 3. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com Lieät Hoûa Tinh Taàn Loäc noùi: - Quyù vò laõo tieàn boái, laàn naøy laõo giaø Chu Duy Thaønh tuyeân boá phong kieám vaø thieát laäp Uyeân Öông loâi ñaøi ñeå ñoái phoù vôùi teä bang ñaáy. Chaéc vieäc naøy quyù vò cuõng nghe thaáy ngöôøi ta noùi tôùi roài. Nhöng duø sao boån bang cuõng phaûi laáy ñöôïc kieám laãn ngöôøi, neân môùi môøi quyù vò tôùi ñaây. Noùi xong y duøng tay chæ Ngoïc Dieän Nhò Lang Thaân Nhaát Minh, roài noùi tieáp: - Chuù em naøy laø thuû tòch Ñöôøng Chuû ngoaïi tam ñöôøng cuûa teä bang, teân laø Ngoïc Dieän Nhò Lang Thaân Nhaát Minh thöøa leänh teä Bang chuû ñöôïc chæ ñònh laøm chuû cuûa thanh baûo kieám laãn Chu coâ nöông. Ngaøy mai, chuù aáy coù thöôïng ñaøi thaùch ñaáu, xin quyù vò neå maët teä bang maø nhöôøng nhòn cho. Coâng vieäc thaønh töïu teä bang raát troïng taï, quyeát khoâng nuoát lôøi höùa ñaâu. Chaúng hay yù kieán cuûa quyù vò ra sao? Treân maùi nhaø boãng coù moät tieáng cöôøi khænh. Nhöõng ngöôøi ngoài trong khaùch saûnh ña soá nghe thaáy tieáng cöôøi ñoù. Lieät Hoûa Tinh Taàn Loäc bieán saéc maët, giô hai baøn tay nhaèm caùc ngoïn neán ñaùnh moät voøng, trong khaùch saûnh ñen toái töùc thì, roài nhuùn mình xuyeân qua cöûa soå nhaûy leân noùc nhaø. Khi leân tôùi treân maùi nhaø, Taàn Loäc Khoâng thaáy hình boùng ngöôøi naøo caû, thôû nheï moät caùi nghó thaàm: - Roõ raøng ta nghe thaáy coù tieáng cöôøi khænh treân ñaây. Taïi sao baây giôø laïi khoâng coù boùng ngöôøi naøo theá naøy? Neáu coù ngöôøi tôùi ñaây thaät thì thaân phaùp cuûa ngöôøi ñoù nhanh thaät. Luùc aáy Nhaát Chæ Thaàn Ma Lö Nguyeân Ñoàng, ngöôøi cuûa phaùi Hoa Sôn, Baïch Maõ Sôn Tieåu Tang Moân Ñinh Teá Linh vaø Quan Ngoaïi Höng Yeân laõn nhò traïi chuû Hoå Dieän Thaùi Baûo Ngöu Phi ba ngöôøi ñeàu leân caû noùc nhaø. Tieåu Taùng Moân Ñinh Teá Linh hoûi: - Taàn Phoù Bang chuû, coù thaáy gì khoâng? Lieät Hoûa Tinh Taàn Loäc do döï giaây phuùt, roài laéc ñaàu, Nhaát Chæ Thaàn Ma Lö Nguyeân Ñoàng cöôøi nhaït noùi: - Nhöõng luõ quaân chuoät nhaét aáy, Taàn huynh quan taâm tôùi chuùng laøm gì? Chaéc chuùng ñaõ chaïy xa roài. Chôù khoâng chuùng seõ ñöôïc neám muøi lôïi haïi Luïc AÂm Chæ cuûa Lö moã. Y vöøa noùi xong, boãng nghe thaáy goùc maùi nhaø beân phía taây coù tieáng cöôøi nhaït raát roõ reät... Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 162 Bach ngoc eu
 4. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com Nhaát Chæ Thaàn Ma lôïi haïi thaät, tieáng cöôøi noï vöøa döùt, thaân hình y ñaõ nhaûy xoå tôùi nôi ñoù, moàm quaùt lôùn raèng: - Luõ chuoät nhaét kia, coù mau hieän ra khoâng? Ngôø ñaâu, ngöôøi aån nuùp nôi ñoù ñoät nhieân giô song chöôûng ñaùnh vaøo ngöôøi Lö Nguyeân Ñoàng moät caùi thaät nhanh, roài vöøa cöôøi nhaït vöøa quaùt lôùn: - Ñi xuoáng! Nhaát Chæ Ma Lö Nguyeân Ñoàng khoâng ngôø ñoái phöông laïi ñaùnh nhanh nhö theá, chöôûng phong ñaåy tôùi maõnh lieät voâ cuøng. Luùc aáy Lö Nguyeân Ñoàng ñang lô löûng treân khoâng, khoâng tieän giô tay ra ñôõ, voäi haï ngöôøi xuoáng, hai chaân nhuùn moät caùi laïi leân cao vaø treùo sang beân hai thöôùc. Thöøa dòp ñoù, ngöôøi noï voäi nhaûy qua hai noùc nhaø. Khi Lö Nguyeân Ñoàng vöøa ñöùng xuoáng maùi nhaø thì ngöôøi ñoù ñaõ ñi xa roài. Nhaát Chæ Thaàn Ma Lö Nguyeân Ñoàng laø haûo thuû veà noäi coâng soá moät cuûa phaùi Hoa Sôn, ngaøy thöôøng kieâu ngaïo voâ cuøng, coù bao giôø bò maát só dieän nhö theá naøy ñaâu, lieàn nghieán raêng nín hôi ñuoåi theo ngöôøi noï. Nhöng y coù kieám ra toâng tích cuûa ñòch ñaâu. Coøn Lieät Hoûa Tinh Taàn Loäc cuõng phaùt hieän ra toâng tích cuûa ñòch ôû hai nôi. Theá laø luõ taø ma ñeàu chia ra maáy ngaû ñeå ñoùn baét keû ñòch. Ba keû ñòch cöù chaïy treân noùc nhaø, khieán quaàn taø ñuoåi theo moûi meät vaø coøn bò ba ngöôøi noï vöøa ñuøa vöøa cöôøi cheá nhaïo, luõ taø ma töùc giaän quaù cöù keâu la om soøm. Luùc aáy beân ngoaøi gia trang laïi coù hai caùi boùng beù nhoû leùn luùt tôùi, bò phaùt hieän, chuùng laïi chia ra maáy ngaû ñoùn baét. Hai ngöôøi hình daùng beù nhoû kia ñeàu laáy the ñen bòt maët, vaø cuøng moät thöù khí giôùi, meàm maïi nhö tröôøng xaø vaäy. Döôùi boùng traêng, hai ngöôøi ñoù muùa lôïi khí, nhö linh xaø bay muùa vaäy. Moät laùt sau, hai ngöôøi ñoù ñaõ duøng khí giôùi meàm aáy quaán chaân vaø giaät ngaõ boán teân cao thuû cuûa Hoàng Kyø Bang. Tuy vaäy luõ taø ma tuï taäp ôû Lieãu Thu Loan ñeâm hoâm ñoù ñeàu laø cao thuû coù teân tuoåi trong giang hoà. Maëc duø quaàn taø ñaõ coù maáy ngöôøi bò ñaùnh ngaõ, chuùng vaãn quaây thaønh voøng troøn vaây ñaùnh hai ngöôøi beù nhoû noï, vaø thænh thoaûng la lôùn: - Hai ñöùa naøy laø hai con nhaõi ñaáy, chuùng ta phaûi baét soáng chuùng ñeå ñeâm nay khoaùi laïc chôi. Hai thieáu nöõ bòt maët hoø heùt lia lòa vaø muùa khí giôùi caøng nhanh hôn tröôùc xung quanh tieáng gioù keâu vuø vuø, laøm cho quaàn taø phaûi lui ra baûy taùm tröôïng ñeå traùnh. Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 163 Bach ngoc eu
 5. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com Thaáy hai keû ñòch duõng maõnh voâ cuøng, quaàn taø khoâng daùm ñeán gaàn, chæ nhaèm choã troáng xoâng vaøo ñaùnh leùn. Chuùng laïi khoân ngoan voâ cuøng, bieát hai khí giôùi cuûa hai thieáu nöõ lôïi haïi veà maët quaán chaët hay khoùa khí giôùi mình, neân xoâng vaøo ñaùnh vaøi mieáng, chuùng laïi lui ra ngay, chöù khoâng daùm ñuïng chaïm vaøo khí giôùi cuûa hai thieáu nöõ ñoù. Chuùng duøng chính saùch tieâu hoa noäi löïc cuûa ñoái thuû. Theá laø hai thieáu nöõ caøng ñaùnh caøng moûi meät, gaëp hieåm nguy luoân luoân. Quaàn taø thaáy keû ñòch nao nuùng, lieàn leân tieáng noùi nhöõng lôøi tuïc tóu cheá dieãu hai naøng kia. Trong khi quaàn taø saép ñaéc thaéng, boãng coù moät ngöôøi maëc quaàn aùo ñen maët nhôït nhaït nhö maët ngöôøi cheát, troâng raát ruøng rôïn, ôû treân cao nhaûy xuoáng, giô chöôûng leân gaït moät caùi, ñaõ coù baûy taùm ngöôøi ngaõ laên ra ñaát. Quaàn taø ñeàu ngaån ngöôøi ra, kinh haõi voâ cuøng. Thaáy ngöôøi noï hieän thaân, hai thieáu nöõ möøng rôõ voâ cuøng, la lôùn moät tieáng: - Ngoân... Hai ngöôøi môùi noùi ñöôïc moät tieáng ñaõ bò ngöôøi noï moãi tay keïp laáy moät, nhaûy leân cao, chæ maáy caùi thaêng traàm ñaõ maát hình boùng cuûa ba ngöôøi roài. Hai thieáu nöõ laø Trieäu Lieân Chaâu vaø Chu Nguyeät Nga. Hai naøng thaáy Vaân Nhaïc, Ngoâ Phuïng Böu vaø Trònh Kim Ngoâ ba ngöôøi ñi roài, bieát xin ñi theo, theá naøo Chu Duy Thaønh vaø Ñaøo Chuùc Tam cuõng ngaên caûn. Neân Trieäu Lieân Chaâu keùo vaït aùo Chu Nguyeät Nga moät caùi, nhaùy maét ra hieäu. Hai naøng böôùc ra khoûi khaùch saûnh, baøn ñònh theo boïn Vaân Nhaïc ñi Lieãu Thu Loan. Chu Nguyeät Nga cuõng kieám moät chieác roi ngöïa, cuøng Trieäu Lieân Chaâu leûn ra ngoaøi gia trang. Caùc voïng canh ôû suoát doïc ñöôøng thaáy ñaïi tieåu thö cuûa Trang Chuû ñaâu daùm ngaên caûn, phaûi cho naøng ñi, roài phi baùo cho Trang Chuû hay. Khinh coâng cuûa hai naøng ñeàu tinh thoâng voâ cuøng, ñi sau Vaân Nhaïc ñoä vaøi phuùt, hai naøng tôùi Lieãu Thu Loan, khoâng bò caûn trôû gì caû, cöù ung dung ñi thaúng vaøo. Thaáy ñoái phöông khoâng cho ngöôøi canh gaùc, Trieäu Lieân Chaâu trong loøng kinh ngaïc, lieàn kheõ noùi vôùi Chu Nguyeät Nga raèng: - Em Nguyeät Nga naøy, taïi sao nôi chuû ñaøn nhö theá naøy maø chuùng khoâng cho ngöôøi canh gaùc theá? Chò thaáy khaû nghi laém. Boãng thaáy Chu Nguyeät Nga giô tay leân chæ, kheõ noùi: - Chò xem kìa! Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 164 Bach ngoc eu
 6. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com Trieäu Lieân Chaâu nhìn veà phía Nguyeät Nga chæ thaáy döôùi goác caây lieãu coù hai caùi xaùc cuûa giaëc, döôùi aùnh saùng lôø môø, laïi theâm coù boùng caây che laáp khoâng ñeå yù nhìn kyõ thì khoâng sao phaùt giaùc ra thi theå cuûa hai teân noï. Trieäu Lieân Chaâu lieàn laïi gaàn xem, môùi hay hai teân giaëc aáy bò ngöôøi ta ñieåm huyeät, trôïn troøn hai maét, khoâng nhòn ñöôïc, phì cöôøi vaø noùi: - Hai teân naøy nhaát ñònh laø bò chaøng ñieåm huyeät ñaây. Noùi tôùi chöõ chaøng, naøng xaáu hoå hai maù noùng böøng, laïi noùi tieáp: - Em Nguyeät Nga, chuùng ta ñi thoâi. Nhö vaäy chuùng ta khoûi lo coù giaëc caûn trôû hay phuïc kích nöõa. Noùi xong hai naøng lieàn ñi nhö bay. Luùc aáy, quaàn taø ñaõ phaùt giaùc Vaân Nhaïc ba ngöôøi xaâm nhaäp, ñeàu xoâng caû ra beân ngoaøi ñeå tìm kieám vaây baét. Coù moät boïn vöøa gaëp hai naøng ñi tôùi, lieàn thoåi coøi baùo hieäu. Theá laø quaàn taø boán maët taùm höôùng boå vaây tôùi, Vaân Nhaïc ñang ôû xa ñuøa giôõn boïn Taàn Loäc, khi quay laïi phía naøy ñeå trôï giuùp Trònh Kim Ngoâ, Ngoâ Phuïng Böu hai ngöôøi, thoaùng thaáy hai naøng laâm nguy, giaät mình kinh haõi, maéng ngaàm hai naøng sao laïi quaù taùo baïo nhö vaäy, môùi bò laâm nguy nhö theá. Nghó ñoaïn chaøng lieàn phi thaân tôùi cöùu. Hai naøng bò Vaân Nhaïc caép döôùi hoâng, ñeàu ngaây ngaát bôûi hôi ngöôøi cuûa chaøng trong mình ñöa ra. Tuy hai traùi tim cuûa hai thieáu nöõ ñaäp raát maïnh, nhöng hai naøng khoâng heà cöïa quaäy chuùt naøo laïi coøn buoâng thoõng ngöôøi dính chaët vaøo ngöïc chaøng, töïa nhö ñöôïc ngöôøi yeâu caép, vaø nhaân cô hoäi naøy höôûng chuùt oâm aáp cuõng sung söôùng vaäy. Vaân Nhaïc cuõng khoâng khaùc gì hai naøng. Chaøng tuy caép hai naøng thaät, nhöng ngöïc caû hai dính saùt hai hoâng vaø ngöïc mình, aùo cuûa hai naøng raát moûng, neân chaøng troâng thaáy roõ caû da thòt mòn maøng, vaø coù muøi thôm xoâng leân, tröôùc ngöïc laïi coù hai traùi boùng naåy leân naåy xuoáng. Caûnh meâ hoàn aáy, khieán chaøng thænh thoaûng laïi ñöa maét nhìn troäm luoân. Nhaûy qua moät caùi suoái roäng chöøng baûy taùm tröôïng. Vaân Nhaïc ñaët hai naøng ngoài xuoáng döôùi goác caây lieãu lôùn vaø noùi: - Hai coâ nöông taùo gan thaät. Neáu thaát theá taïi nôi ñoù, thì khi trôû veà Chu gia trang, toâi bieát aên noùi laøm sao? Trieäu Lieân Chaâu nuõng nòu noùi: - Coâ nöông muoán tôùi nôi ñoù, thieáu hieäp caám ñoaùn sao ñöôïc! Vaân Nhaïc töùc cöôøi nghó thaàm: Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 165 Bach ngoc eu
 7. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com - Coâ beù naøy böôùng bænh thaät! Hay laø thieáu nöõ naøo cuõng thích cöùng ñaàu cöùng coå nhö theá chaêng? Chaøng nghó tôùi ñoù, boãng thaáy hình boùng cuûa Lan coâ nöông hieän ra tröôùc maét, thôû nheï moät tieáng, nhöng vaãn vöøa cöôøi vöøa noùi: - Toâi khoâng caám ñoaùn ñöôïc, thì coøn ai caám ñoaùn ñöôïc hai coâ nöông nöõa? Thaáy chaøng cuõng bieát noùi boâng ñuøa, Trieäu Lieân Chaâu khoâng nhòn ñöôïc phì cöôøi moät hoài, Chu Nguyeät Nga tieáp lôøi: - Ai cuõng khoâng coù quyeàn caám ñoaùn chò em toâi caû. Thieáu hieäp muoán coù quyeàn aáy, hieän giôø chöa ñuû tö caùch. Vaân Nhaïc khoâng hieåu yù nghóa caâu noùi ñoù, lieàn hoûi: - Tö caùch, phaûi theá naøo môùi ñuû tö caùch chöù? Hai naøng cöôøi moät hoài, suyùt nöõa töùc thôû. Vaân Nhaïc luùc naøy môùi vôõ leõ, hai maù ñoû böøng, lieàn laûng sang chuyeän khaùc. Chaøng nghó hieän giôø Ngoâ Phuïng Böu vaø Trònh Kim Ngoâ khoâng bieát ra sao, maø hai naøng laïi böôùng bænh khoâng chòu nghe lôøi, boãng sinh ra moät keá, lieàn traàm gioïng noùi: - Hai vò coâ nöông xin chôø ôû ñaây, toâi phaûi ñi tieáp öùng Ngoâ, Trònh hai laõo tieàn boái. Quyù hoà hai vò nghe lôøi toâi, khoâng chaïy ñi ñaâu caû, trôû veà nhaø toâi seõ truyeàn cho moät ít kyø moân thaân phaùp. Hai vò nghó sao? Hai naøng thaáy chaøng noùi nhö vaäy ñoàng thanh la lôùn: - Coù thaät khoâng? Thieáu hieäp khoâng ñöôïc thaát tín nheù? Vaân Nhaïc voäi ñaùp: - Hai vò cöù yeân trí, quaân töû nhaát ngoân, chôù toâi coù noùi ñuøa ñaâu! Trieäu Lieân Chaâu kheõ cöôøi khì moät tieáng, giô tay ñaám vaøo vai Vaân Nhaïc, caát tieáng maéng ñuøa raèng: - Khoâng bieát xaáu hoå, töï nhaän laøm quaân töû! Vaân Nhaïc vöøa cöôøi vöøa nhuùn mình nhaûy leân cao, töïa nhö con chim öng ñen, thoaùng moät caùi bieán maát daïng lieàn. Trieäu Lieân Chaâu troáng ngöïc ñaäp maïnh, nghó thaàm: Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 166 Bach ngoc eu
 8. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com - Lôøi noùi cuûa chaøng saâu xa laém. Khoâng bieát chaøng thaáy haït traân chaâu cuûa ta ñeå trong boïc aùo, coù hieåu ñöôïc duïng yù cuûa ta khoâng? Coù bieát ta thieát tha yeâu chaøng khoâng. Chu coâ nöông cuõng khoâng khaùc gì Trieäu coâ nöông, nhìn theo hình boùng chaøng, ngaån ngöôøi ra nghó thaàm: - Voõ coâng cuûa chaøng cao thaâm bieát bao! Haø, öôùc gì ta taøi gioûi baèng nöûa chaøng, cuøng ngao du giang hoà, aên ôû vôùi nhau suoát ñôøi, nhö vaäy ñeïp ñeõ bieát bao! Laïy trôøi ñöøng khieán con phaûi thaát voïng. Hai coâ nöông cuøng hoaøi baõo moät nguyeän voïng, raàu ró thôû daøi. Cuøng nhau cöôøi khì, roài ngoài treân bôø ruoäng ñôïi ngöôøi yeâu quay trôû laïi. Vaân Nhaïc giôû khinh coâng tuyeät kyõ ra, leûn vaøo trong laøng, troâng thaáy Ngoâ Phuïng Böu cuøng Trònh Kim Ngoâ ñang bò bao vaây ôû treân. Chaøng nhanh nheïn chaïy tôùi goác caây coå thuï ôû caïnh ñoù. Vöøa phi thaân tôùi, chaøng phaùt giaùc treân caây coù phæ ñoà ñang canh gaùc. Teân phæ ñoà ñöùng treân caønh caây troâng thaáy chaøng chaïy tôùi giaät mình kinh haõi, ñang ñònh leân tieáng, ngôø ñaâu chaøng coøn nhanh hôn, caùch teân noï ba thöôùc, ñoät nhieân giô tay ra, duøng theá Hieân Vieân Thaäp Baùt Giaûi ñieåm huyeät töùc thì. Teân giaëc noï maét trôïn moàm haù hoác ngay, thaân hình gaät gaø gaät guø saép ngaõ xuoáng. Chaøng voäi tieán leân, ñôõ laáy vaø ñaët y töïa vaøo traïc caønh caây. Vaân Nhaïc nuùp treân caønh caây, muoán xem voõ coâng cuûa Ngoâ Trònh hai ngöôøi ra sao, neân khoâng voäi nhaûy xuoáng giuùp, nghe thaáy Taàn Loäc quaùt lôùn: - Khoâng ngôø hai vò Ngoâ, Trònh ñöông gia, danh traán giang hoà, ñeâm khuya theá naøy cuõng giaùng laâm ñeán ñaây, ñònh baét chöôùc nhöõng quaân troäm caép giôû troø maát daïy, thaät laø töùc cöôøi thay. Neáu hai vò quang minh chính ñaïi tôùi thaêm, cöù vieäc daën baûo ngöôøi canh gaùc moät tieáng laø Taàn moã daãn anh em xeáp haøng ra ngheânh ñoùn lieàn, nhö theá coù phaûi hay hôn khoâng? Löôõng Hoaøi Ñaïi Hieäp phong kieám thieát laäp loâi ñaøi, laáy ñaáu voõ ñeå giao keát baïn höõu laøm toân chæ, ai cuõng coù quyeàn tham gia ñaû loâi ñaøi, ñoaït kieám. Chaéc hai vò tôùi Lieãu Thu Loan quaáy nhieãu theá naøy, khoâng phaûi laø baûn yù cuûa Chu ñaïi hieäp cuõng neân? Nhöng vì duïng yù gì maø ñeâm nay tôùi ñaây, hai vò cöù noùi ñi. Trôøi saùng toû Taàn moã seõ tieãn hai vò veà Chu gia trang vôùi leã ñoä haún hoi. Baèng khoâng, nôi Lieãu Thu Loan naøy, chæ cho pheùp hai vò tôùi, chôù khoâng cho pheùp hai vò ruùt lui ñaâu! Phi Vaân Thuû Ngoâ Phuïng Böu caû cöôøi roài noùi: Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 167 Bach ngoc eu
 9. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com - Hoï Taàn kia, chôù doïa naït nhö vaäy. Lieãu Thu Loan naøy coù phaûi laø tö saûn cuûa hoï Taàn ngöôi ñaâu? Laõo thích thì tôùi, muoán lui thì lui, chôù boïn ma quyû yeâu quaùi caùc ngöôøi giöõ noåi sao? Coøn duïng yù cuûa chuùng ta tôùi ñaây laøm gì? Khoâng caàn noùi roõ, caùc ngöôi cuõng bieát roài. Boïn Coå Toâ bang chuùng cuûa quyù bang hieän ñang ñöôïc Chu gia trang khoaûn ñaõi moät caùch sung söôùng deã chòu, chuùng ta môùi tôùi ñaây baùo cho ngöôi bieát ñeå ngöôi khoûi lo. Chôø tôùi khi cuoäc tyû thí loâi ñaøi keát lieãu, chuùng ta seõ khieâng boïn chuùng ñem traû lieàn. Nghe thaáy Ngoâ Phuïng Böu noùi, Taàn Loäc môùi hay nhöõng ngöôøi cuûa mình phaùi ñi ñaõ bò baét heát, töùc giaän vaø hoå theïn voâ cuøng, lieàn cöôøi cuoàng loaïn moät hoài, roài quaùt lôùn: - Hai baïn tôùi ñaây töï chui vaøo troøng, thì Taàn moã cuõng khieâng hai baïn ñem traû veà Chu gia trang. Thaáy Taàn Loäc hai maét haàu nhö ñoå löûa, Ngoâ Phuïng Böu bieát mình vôùi Trònh Kim Ngoâ ñang laâm vaøo nguy caûnh, lieàn ñöa maét nhìn nhöõng teân giaëc bao vaây xung quanh, môùi hay chuùng ñeàu laø cao thuû, mình vôùi Trònh Kim Ngoâ voõ coâng coù cao tôùi ñaâu cuõng khoù loøng ñòch noåi nhieàu tay taøi ba nhö theá? Ngoân thieáu hieäp ñi ñaâu? Taïi sao tôùi giôø naøy coøn chöa thaáy hieän thaân theá naøy? Ngoâ Phuïng Böu caøng nghó caøng haõi sôï ngaàm theâm, ñöa maét nhìn baïn ñoàng haønh, thaáy Trònh Kim Ngoâ ñang trôïn maét nhìn xung quanh vaø tay ñaõ caàm saün Baùt Quaùi Kim Boái Ñaïi Nhó Ñao ñeå phoøng thaân roài. Taàn Loäc ñang ñònh ra tay ñaùnh, boãng beân caïnh moät ngöôøi nhaûy ra noùi: - Taàn Phoù Bang chuû haõy cho pheùp Hoà Xöông ñaây tieáp traän naøy tröôùc. Hoà Xöông noùi xong, lieàn nhaûy tôùi tröôùc maët Ngoâ Phuïng Böu, chaép tay chaøo vaø noùi: - Hay tin Saùt Baéc Muïc Tröôøng Ngoâ ñöông gia thaân thuû baát phaøm ñaõ laâu. Ñeâm nay Tieâu Dieâu Töû Hoà Xöông ñaây ñöôïc gaëp danh thuû, xin ra tay ñaùnh ñi? Ngoâ Phuïng Böu ngaém nhìn Hoà Xöông, thaáy y traïc ñoä boán möôi tuoåi, hai thaùi döông phoàng leân, ñuû bieát ngöôøi naøy noäi coâng khaù cao. Tieâu Dieâu Töû Hoà Xöông trong baûy taùm naêm nay môùi noåi danh ôû giöõa hai tænh Trieát Giang vaø Haùn Khaåu, voõ coâng cuõng khaù cao. Nhöng Ngoâ, Trònh hai ngöôøi ít khi vaøo trong quan aûi neân khoâng bieát tôùi y. Luùc aáy Ngoâ Phuïng Böu cöôøi lôùn vaø noùi: - Hoà ñöông gia laø chuû, ra tay tröôùc môùi phaûi. Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 168 Bach ngoc eu
 10. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com Hoà Xöông quaùt lôùn moät tieáng “Hay”, lieàn muùa song chöôûng nhaèm ngöïc Ngoâ Phuïng Böu ñaùnh luoân, chöôûng theá maõnh lieät voâ cuøng. Ngoâ Phuïng Böu nghó ñeâm nay phaûi toác chieán, giaûi quyeát thaät choùng thì hôn, höõu chöôûng giô leân ñôõ chöôûng cuûa ñòch, taû chöôûng duøng theá Nhò Long Tranh Chaâu (hai con roàng tranh cöôùp haït chaâu) nhaèm Hoà Xöông moùc luoân, nhanh nhö chôùp nhoaùng, quaû khoâng hoå theïn mang danh Phi Vaân Thuû. Hoà Xöông thaáy ñoái phöông ra tay nhanh choùng nhö vaäy, khoâng kòp thay ñoåi theá bò Ngoâ Phuïng Böu gaït maïnh moät caùi suyùt ngaõ, ñoàng thôøi laïi thaáy tröôùc maët coù chöôûng phong ñöa tôùi, voäi nhaûy ra beân ngoaøi hai thöôùc, roài quay ngöôøi muùa song chöôûng nhaûy xoå vaøo ñaùnh Ngoâ Phuïng Böu. Khi naøo Phi Vaân Thuû Ngoâ Phuïng Böu chòu ñeå cho ñoái phöông ñaùnh truùng, hai tay laáy söùc saün, chôø thaân hình cuûa ñòch tôùi gaàn caû cöôøi vaøi tieáng vöôn vai nhaûy leân cao naêm thöôùc, song chöôûng nhaèm löng Hoà Xöông ñaùnh maïnh moät caùi “buøng”. Theá laø Hoà Xöông ngaõ naèm saáp, khoâng cöïa quaäy ñöôïc nöõa. Theá cuûa Ngoâ Phuïng Böu vöøa haï ñòch laø tuyeät kyõ Phi Vaân Chöôûng ñoù, quaû thaät laø danh baát hö truyeàn. Nhaát Chæ Thaàn Ma Lö Nguyeân Ñoàng voäi nhaûy tôùi caïnh Hoà Xöông laät ngöûa ngöôøi leân, thaáy baïn mình tai, muõi moàm ñeàu ræ maùu töôi, hôi thôû thoi thoùp, duø coù chöõa khoûi cuõng thaønh pheá nhaân, lieàn moùc tuùi laáy moät vieân thuoác nheùt luoân vaøo moàm Hoà Xöông, roài nhaûy tôùi tröôùc maët Ngoâ Phuïng Böu, cöôøi gioïng nham hieåm moät tieáng roài noùi: - Moân voõ Phi Vaân Thuû ñoäc thaät. Toái hoâm nay neáu ñeå cho mi thoaùt khoûi baøn tay Nhaát Chæ Thaàn Ma, ta theà khoâng laøm ngöôøi nöõa! Taï Vaân Nhaïc ñöùng nuùp treân caây, nghó thaàm: - Cöù ñaùnh nhö theá naøy, bieát bao giôø môùi keát lieãu ñöôïc? Huoáng hoà hai vò coâ nöông coøn ñang chôø ta. Luùc naøy, xem saéc trôøi ñaõ saép tôùi canh naêm roài, chæ trong choác laùt laø trôøi saùng toû. Thaø giuùp hai vò ruùt lui thì hôn. Nghó ñoaïn chaøng thaáy Nhaát Chæ Thaàn Ma ra tay nhö gioù, ñang nhaèm khaép mình Ngoâ Phuïng Böu ñieåm tôùi. Chaøng nhaän ra ngay Nhaát Chæ Thaàn Ma duøng moät theá löôõng duïng vöøa ñaùnh vöøa ñieåm huyeät, töï saùng laäp ra moät caùch. Luïc AÂm Chæ Phaùp cuûa y chuyeân moân phaù khí coâng Kim Chung Chaûo vaø Thieát Boá Sam. Heã keû ñòch bò y ñieåm phaûi, maùu trong ngöôøi ñaëc laïi cheát lieàn, thaät lôïi haïi voâ cuøng. Vaân Nhaïc khoâng coøn taâm trí thöôûng thöùc taøi ngheä cuûa ñòch nöõa, lieàn giaûi huyeät cho teân giaëc ôû treân caây, roài tuùm ngöïc leân, nhaèm Nhaát Chæ Thaàn Ma neùm luoân. Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 169 Bach ngoc eu
 11. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com Nhaát Chæ Thaàn Ma ñang giô chöôûng taán coâng ñòch, boãng thaáy treân ñaàu coù luoàng gioù laïnh ñaùnh tôùi, sôï haõi voâ cuøng, voäi thaâu theá luøi laïi phía sau ba böôùc, ñöa maét nhìn kyõ, môùi nhaän thaáy moät boùng ngöôøi nhaûy xuoáng thaân mình, khoâng kòp nghó ngôïi voäi giô song chöôûng lieân hoaøn ñaùnh ngay. Chæ thaáy ngöôøi noï keâu ñeán “höï’ moät tieáng, roài töø töø rôi xuoáng naèm laên ra ñaát cheát lieàn. Luùc naøy, Nhaát Chæ Thaàn Ma nhìn roõ maët keû ñòch môùi hay laø phaân traïi chuû cuûa Hoàng Kyø Bang, teân laø Ñoäc Xaø Keá Minh, sôï haõi ñeán maët taùi meùt, ngaån ngöôøi ra töùc thì. Ngay luùc ñoù, treân caønh caây ôû ngoaøi ñaáu tröôøng, boãng coù tieáng keâu nhö long ngaâm (roàng ngaâm) tieáp theo ñoù coù moät ngöôøi nhaûy xuoáng. Ai troâng thaáy boä maët nhôït nhaït khoâng coù saéc maùu nhö ngöôøi cheát ñeàu phaûi ruøng mình sôï haõi. Hai maét nhö hai tia saùng ñeøn cuûa ngöôøi ñoù, lieác nhìn moät löôït, ai naáy ñeàu kinh khuûng, ngöïc nhö bò ñeø neùn khoâng sao thôû ñöôïc. Ngoâ Phuïng Böu vaø Trònh Kim Ngoâ hôùn hôû voâ cuøng, vì bieát Ngoân thieáu hieäp tôùi nôi, laø caû hai coù theå thoaùt cheát. Luùc naøy Nhaát Chæ Thaàn Ma ñaõ ñònh thaàn, môùi hay quaùi nhaân kia ñaõ neùm Keá Minh xuoáng ñeå möôïn dao gieát ngöôøi, vaø töï traùch luùc naõy sao khoâng nghó ra, laïi coøn töï traùch ngaàm ñaõ lôõ tay gieát phaûi ngöôøi cuûa Hoàng Kyø Bang coù loãi vôùi baïn quaù! Nghó tôùi ñoù, y can ñaûm töùc thì, lieàn quaùt lôùn: - Quaùi vaät ôû ñaâu tôùi, daùm ñieân cuoàng tröôùc maët moã Nhaát Chæ Thaàn Ma nhö vaäy? Coù ñeàn maïng cho Keá traïi chuû khoâng? Vöøa noùi y vöøa giöông möôøi ngoùn tay ra, nhanh nhö chôùp nhoaùng, nhaûy laïi ñieåm huyeät ngöôøi quaùi dò ñoù luoân. Nhöng quaùi nhaân khoâng traùnh neù, vaãn ñöùng yeân nhö thöôøng. Moïi ngöôøi thaáy hai tay cuûa Nhaát Chæ Thaàn Ma saép ñieåm tôùi ngöôøi cuûa keû ñòch roài, nhöng boãng nghe thaáy Nhaát Chæ Thaàn Ma keâu ñeán “höï” moät tieáng, hai tay ñònh ñieåm huyeät quaùi nhaân, ngôø ñaâu laïi bò quaùi nhaân naém ñöôïc coå tay. Moïi ngöôøi laïi thaáy Nhaát Chæ Thaàn Ma trôïn maét, haù hoác moàm, treân traùn moà hoâi nhoû gioït. Khoâng ai troâng thaáy quaùi nhaân ra tay theá naøo maø ñaõ kieàm cheá ñöôïc Nhaát Chæ Thaàn Ma roài. Voõ hoïc thaàn kyø aáy, khieán ai naáy ñeàu chaán ñoäng, ngô ngaùc nhìn nhau, khoâng hieåu taïi sao caû. Vì Nhaát Chæ Thaàn Ma laø moät ngöôøi teân tuoåi trong quaàn taø, chöa ñaày moät hieäp ñaõ thaát thuû roài, nhö vaäy ai maø chaû kinh hoaûng, caû Lieät Hoûa Tinh Taàn Loäc cuõng phaûi bieán haún saéc maët. Boãng thaáy quaùi nhaân noï ha haû cöôøi nhaït noùi: Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 170 Bach ngoc eu
 12. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com - Coù phaûi ngöôi laø Nhaát Chæ Thaàn Ma khoâng? Nghe noùi Luïc AÂm Chæ Phaùp cuûa ngöôi lôïi haïi laém. Taïi sao toái nay maát heát oai phong theá? Nhaát Chæ Thaàn Ma ñau ñôùn ñeán noãi tim run maät ñoäng, nghe thaáy quaùi nhaân hoûi nhö vaäy, laïi caøng töùc giaän theâm. Vì ngaøy thöôøng y kieâu ngaïo vôùi moïi ngöôøi quen roài, coù ai daùm traùi yù y nöûa lôøi ñaâu. Khoâng ngôø toái hoâm nay laïi thaát thuû bôûi moät tay khoâng coù teân tuoåi gì caû, thì laøm sao y chaúng böïc töùc? Nhöng bò ngöôøi ta kieàm cheá, ñau ñôùn ñeán noãi y khoâng noùi ra lôøi ñöôïc, duø y coù noùi ñöôïc ñi chaêng nöõa, cuõng chæ voâ ích. Ñoät nhieân y thaáy yeáu huyeät ôû coå tay bò thaét chaët, caøng ñau ñôùn hôn nöõa, trong mình töïa nhö coù haøng nghìn vaïn con raén boø ñi boø laïi, ngöùa ngaùy khoù chòu voâ cuøng, chæ muoán cheát coøn hôn, nhöng laøm sao maø cheát? Nhaát Chæ Thaàn Ma cöù reân ræ nhö boø roáng, maët khoâng coøn haït maùu. Quaùi nhaân noï ha haû cöôøi vaø noùi: - Thaät laø khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc, Nhaát Chæ Thaàn Ma ngaøy thöôøng hung haêng nhö theá, maø baây giôø oai veä ñi ñaâu heát caû, thaáy ngöôi môùi phaïm phaùp moät laàn, ta cuõng thöông haïi maø tha thöù cho! Thoâi ñi ñi. Noùi xong, chaøng buoâng hai tay ra, Nhaát Chæ Thaàn Ma nhö baén ra xa ba boán tröôïng, caùc khôùp xöông keâu “raéc raéc” lieân tieáp. Ñoù laø hieän töôïng taûn maùc heát noäi coâng, Nhaát Chæ Thaàn Ma cuõng töï bieát theá laø heát ñôøi, töø giôø trôû ñi seõ laø pheá nhaân, vaø cuõng khoâng coù hy voïng traû thuø nöõa. Y chæ trích thuû ñoaïn cuûa quaùi nhaân quaù ñoäc aùc, maø y khoâng phaûi nghó tôùi moïi khi mình ñaõ xöû trí ngöôøi khaùc taøn nhaãn nhö theá naøo, vaø ngöôøi khaùc laïi nghó ra sao? Bao nhieâu oaùn ñoäc, y ñeàu doàn vaøo ñoâi maét, löôøm quaùi nhaân moät caùch haäm höïc, roài kheänh khaïng ñi lieàn. Quaùi nhaân noï nhìn Ngoâ, Trònh hai ngöôøi vöøa cöôøi vöøa noùi: - Chuùng ta ñi thoâi. Noùi xong chaøng cuøng Ngoâ, Trònh hai ngöôøi veânh vaùo ra ñi, coi nhö xung quanh khoâng coù ai caû. Lieät Hoûa Tinh Taàn Loäc khi naøo chòu ñeå cho hoï ñi nhö theá, boãng vöôn mình nhaûy theo, giô song chöôûng nhaèm sau löng quaùi nhaân ñaùnh xuoáng vaø quaùt lôùn: - Quaùi vaät ta thí maïng vôùi mi! Quaùi nhaân noï khoâng theøm quay laïi, chæ quaùt lôùn moät tieáng: Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 171 Bach ngoc eu
 13. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com - Ngöôi muoán cheát phaûi khoâng? Quaùt xong, chaøng neù sang beân, theá laø Taàn Loäc ñaùnh huït vöôït qua phía tröôùc, chaøng giô tay phaûi kheõ ñöa moät caùi “Boác” moät tieáng, Taàn Loäc ñaõ ñaâm vaøo goác caây, maét noå ñom ñoùm, ñaàu nhöùc nhö nöùt vaäy. Quaùi nhaân chæ vaøo maët y roài noùi: - Taàn Loäc, ta caûnh caùo ngöôi. Coøn ngaøy mai vaø caû ngaøy kia nöõa, ngöôi phaûi caên daën boïn thuoäc haï, khoâng ñöôïc giôû troø quyû quaùi, vaø cuõng khoâng ñöôïc sinh söï nöõa. Baèng khoâng, Nhaát Chæ Thaàn Ma laø göông maãu cuûa caùc ngöôi ñaáy. Noùi xong chaøng thuûng thaúng ñi lieàn. Söï thaät Taàn Loäc thaáy xaáu hoå quaù, ñònh ñuoåi theo ñaùnh cho tôùi caû hai cuøng cheát thì thoâi, neân môùi bò thaát theá nhö vaäy. Chôø quaùi nhaân rôøi khoûi, y môùi töø töø boø daäy, ñaàu oùc daàn tænh taùo, lieàn nghó thaàm: - Chu gia trang coù ngöôøi ñôõ ñaàu, nhoùm mình coù hao toån heát taâm trí cuõng phí coâng thoâi. Xeùt nhö vaäy, chuùng ta phaûi môøi Bang chuû Vuõ Vaên Loâi thaân chinh tôùi cöùu vaõn môùi ñöôïc. Nghó ñoaïn, y lieàn cho thuû haï lieân tieáp baùo tín hieäu caùc caáp. Haõy noùi Taï Vaân Nhaïc cuøng Ngoâ Trònh hai ngöôøi thuûng thaúng ñi ra khoûi laøng, tôùi choã bôø suoái. Vaân Nhaïc cöôøi noùi: - Ngoâ tröôøng chuû vaø Trònh ñaïi hieäp coù bieát hai coâ beù böôùng bænh khoù baûo cuõng theo ñeán nôi ñaây khoâng? Trònh Kim Ngoâ giaät mình hoûi: - Hai coâ aáy ñaâu? Sao taùo gan ñeán theá? Vaân Nhaïc vöøa cöôøi vöøa chæ sang beân bôø suoái beân kia vaø noùi: - Hai coâ aáy chaúng ôû bôø suoái beân kia laø gì? Ngoâ Trònh hai ngöôøi nhìn theo tay Vaân Nhaïc quaû nhieân thaáy hai coâ nöông ñang ngoài treân bôø ruoäng troø chuyeän vui cöôøi. Phi Vaân Thuû thôû nheï moät caùi, roài noùi: - Hai con beù naøy thaät laø... Noùi xong, Ngoâ tröôøng chuû laïi nhìn Vaân Nhaïc noùi: Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 172 Bach ngoc eu
 14. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com - Ngoân thieáu hieäp, neáu toái nay thieáu hieäp khoâng kòp thôøi ra tay cöùu giuùp, thì hai thaân giaø naøy ñaõ boû maïng ôû Lieãu Thu Loan roài. Vaân Nhaïc ha haû cöôøi vaø noùi: - Neáu khoâng phaûi trôøi saép saùng toû, thì taïi haï ñaâu daùm quaáy nhieãu nhö vaäy. Thuû phaùp cuûa Ngoâ tröôøng chuû cao minh thaät. Taïi haï coøn muoán ñöôïc xem thuû phaùp cuûa Trònh ñaïi hieäp nöõa. Trònh Kim Ngoâ caû cöôøi roài noùi: - Cuõng may toâi chöa beâu xaáu laøm baån maét thieáu hieäp. Nghe thaáy tieáng cöôøi cuûa ba ngöôøi, Trieäu Chu hai coâ nöông voäi ñöùng daäy. Boãng Vaân Nhaïc nhaûy sang bôø suoái beân kia. Hai naøng nhö bay chaïy tôùi tröôùc maët Vaân Nhaïc, trôïn maét nhìn chaøng. Chu coâ nöông boãng giô tay loät maët naï cuûa chaøng ra, nuõng nòu noùi: - Ñeo caùi maët quyû naøy laøm quaùi gì? Laøm ngöôøi ta troâng thaáy cheát khieáp ñi ñöôïc. Vaân Nhaïc cöôùp laïi caùi maët naï, kheõ maéng moät caâu: - Quaáy nhieãu thaät! Phi Vaân Thuû Ngoâ Phuïng Böu ñöùng caïnh ñoù noùi boùng raèng: - Con nhaûi naøy, khoâng sôï baùc troâng thaáy maø gheâ tôûm hay sao? Hai maù cuûa Chu coâ nöông ñoû böøng töùc thì, naøng quay maët ñi vaø hôøn giaän noùi: - Ai caàn caùc ngöôøi troâng thaáy naøo? Ngoâ Trònh ha haû caû cöôøi. Trieäu Lieân Chaâu cuõng ha haû cöôøi, nhöng trong loøng heát söùc ghen töùc. Luùc aáy maët trôøi ñaõ moïc. Vaân Nhaïc nhìn trôøi roài noùi: - Chuùng ta ñi veà ñi. Chaéc Chu Trang Chuû suoát ñeâm ngoùng chôø chuùng ta ñaáy. Naêm ngöôøi vaøo trong trang, thaáy Chu Duy Thaønh vaø Ñaøo Chuùc Tam vaãn chôø ñôïi thaät. Thaáy maët Chu Nguyeät Nga, Chu ñaïi hieäp saàm neùt maët laïi, Chu coâ nöông sôï quaù, hai maét ñoû ngaàu muoán khoùc, troâng thaät toäi nghieäp. Thaáy vaäy, Chu ñaïi hieäp khoâng nhaãn taâm khieån traùch nöõa, lieàn dòu ngay. Vaân Long Tam Hieän Ñaøo Chuùc Tam caû cöôøi roài noùi: Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 173 Bach ngoc eu
 15. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com - Hai con beù böôùng bænh ñi khoûi moät caùi, laø Trang Chuû ñaõ coù tin phi baùo cho hay ngay. Chu laõo ñeä coøn ñònh ñi tieáp öùng, nhöng laõo noùi ñaõ coù Ngoân thieáu hieäp ôû ñoù, cam ñoan höõu kinh voâ hieàm. Nhö vaäy, thaø ñeå cho hai con beù khoâng bieát trôøi cao ñaát roäng laø gì chòu ñöïng chuùt ít ñau khoå cuõng hay. Hôn nöõa, nöõ sinh ngoaïi höôûng, hai con beù naøy thaáy ngöôøi yeâu ñi roài nhôõ laøm söùt meû maët maøy xinh ñeïp thì sao? Nhö vaäy chuùng lo ngaïi ñi theo laø phaûi. Baây giôø noù coøn ôû nhaø thì laõo ñeä coøn quaûn thuùc ñöôïc, sau naøy noù ñi laáy choàng, thì laõo ñeä noùi laøm sao ñöôïc nöõa? Lôøi noùi cuûa Vaân Long Tam Hieän vöøa khoâi haøi vöøa chaâm bieám, khieán Ngoâ Trònh hai ngöôøi oâm buïng cöôøi khoâng ngôùt. Vaân Nhaïc maët ñoû, xaáu hoå voâ cuøng, giaây laùt môùi leân tieáng: - Laõo tieàn boái cöù cheá dieãu haäu boái nhö vaäy laøm gì! Trieäu Lieân Chaâu tuy cuõng xaáu hoå ñoû maët, nhöng trong loøng khoan khoaùi nghó thaàm: - Ñoâi maét cuûa laõo tieàn boái naøy nhö laø maét thaàn vaäy. Taïi sao oâng ta laïi bieát ta vaø em Nguyeät Nga cuøng yeâu Ngoân thieáu hieäp theá? Nghe lôøi noùi cuûa oâng ta thì hình nhö coù yù laøm moâi giôùi cho hai ta laáy chaøng. Nhö theá cuõng ñöôïc, hai gaùi laáy moät choàng, ngaøy xöa Nga Hoaøng, Nöõ Anh cuõng laáy vua Thuaán ñaõ thaønh giai thoaïi thieân coå. Neáu ñöôïc nhö vaäy thì coøn gì baèng nöõa? Caøng nghó naøng caøng möøng thaàm, ñöa maét nhìn troäm Chu Nguyeät Nga, ngôø ñaâu Chu coâ nöông cuõng nghó ngôïi nhö vaäy vaø boán maét nhìn nhau cuøng khuùc khích phì cöôøi. Chu coâ nöông vöøa roài suyùt khoùc, giôø boãng phì cöôøi môùi ngöôïng nghòu xaáu hoå voâ cuøng, voäi laáy khaên tay ra che maët. Chu Duy Thaønh vöøa cöôøi vöøa noùi: - Ñaøo laõo huynh chæ öa noùi boâng, khoâng sôï boïn treû baûo laõo huynh giaø maø khoâng ñöùng ñaén hay sao? Ngoâ Phuïng Böu cao höùng noùi, boït meùp baén töù tung, muùa chaân muùa tay keå laïi nhöõng chuyeän ñaõ ñi Lieãu Thu Loan ñaõ qua cho hai laõo hieäp nghe, khen ngôïi Vaân Nhaïc nhö moät vò thieân thaàn vaäy. Hai naøng nghe ngaån ngöôøi ra, boán maét laâu laâu nhìn Vaân Nhaïc khoâng chôùp. Vaân Long Tam Hieän Ñaøo Chuùc Tam vöøa cöôøi vöøa noùi: - Boïn phæ ñoà aáy taïi sao laïi nghó ra ñöôïc keá hoaïch ngu daïi ñeán theá? Neáu quaû thaät chuùng phaùi ngöôøi ra, lieàn thaéng naêm traän, laõo theå naøo cuõng nhaûy leân ñaùnh noù ngaõ xuoáng loâi ñaøi töùc thì. Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 174 Bach ngoc eu
 16. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com Chu Duy Thaønh caû cöôøi vaø noùi: - Ñaøo huynh noùi sai roài, ngöôøi ta ñaõ leân loâi ñaøi muïc ñích laø caàu thaân, vaäy laõo huynh laáy lyù do gì maø leân ñaøi ñaùnh ngöôøi ta chöù? Chaúng leõ laõo huynh cuõng muoán chín möôi tuoåi maø coøn laøm taân lang hay sao? Ñaøo Chuùc Tam nghieâm neùt maët noùi: - Laøm taân lang thì ñaõ sao? Nhöng khi naøo Ngoân thieáu hieäp chòu ñeå cho laõo leân ñaøi chôù? Moïi ngöôøi thaáy Vaân Long Tam Hieän noùi vaäy ñeàu cöôøi oà. Chu coâ nöông ñöa maét löôøm Ñaøo Chuùc Tam moät caùi roài cuùi ñaàu cöôøi tình. Chu ñaïi hieäp chæ coù laéc ñaàu vaø cöôøi theo thoâi. Boãng thaáy moät trang ñinh hoát hoaûng chaïy vaøo baåm raèng: - Vöøa roài, ngöôøi gaùc treân voïng canh phaùt hieän Lieãu Thu Loan coù phaùo boâng baén leân trôøi, khoâng bieát sao môùi baûo tieåu nhaân vaøo baåm caùo cho Trang Chuû roõ. Chu ñaïi hieäp xua tay cho traùng ñinh ruùt lui, tieáp tuïc vöøa cöôøi vöøa noùi: - Hoï ñoát caây phaùo boâng laø vì töï bieát ñòch khoâng noåi chuùng ta, môùi goïi cöùu binh tôùi tieáp vieän cuõng neân. Nhöng chuùng ta nöôùc tôùi thì ñaép ñeâ, maø giaëc ñeán thì ñem quaân ra ñaùnh, söû duïng chính saùch “baát bieán öùng vaïn bieán”. Luùc aáy Ñaøo Chuùc Tam laïi lim dim hai maét, hình nhö ñang nghó ngôïi gì ñoù. Trieäu Lieân Chaâu boãng nhìn Vaân Nhaïc nheách meùp cöôøi moät caùch nhu mì vaø meâ hoàn, hai maù loä hai ñoàng tieàn, ñeïp ñeõ voâ cuøng, hình nhö bao haøm khoâng bieát bao nhieâu nhö tình maät yù. Thaáy nuï cöôøi cuûa naøng, Vaân Nhaïc cuõng phaûi ngaây ngaát taâm hoàn. Trieäu Lieân Chaâu vöøa cöôøi vöøa kheõ noùi: - Ngoân thieáu hieäp coù phaûi vöøa roài ñaõ nhaän lôøi daïy chò em toâi moät chuùt kyø moân thaân phaùp ñaáy khoâng? Baây giôø thieáu hieäp coù theå daïy ñöôïc chöa? Chu Nguyeät Nga cuõng vöøa cöôøi vöøa noùi: - Ngoân thieáu hieäp chôù coù nuoát lôøi ñaáy nheù! Vaân Long Tam Hieän ñoät nhieân môû to ñoâi maét vöøa cöôøi vöøa noùi: - Hai con beù naøy ngu thaät, môû moàm ra laø goïi thieáu hieäp nhö theá, coù phaûi xa laï vôùi nhau quaù khoâng? Hai chaùu phaûi goïi laø Ngoân ñaïi ca, baèng muoán thaân hôn chuùt nöõa thì goïi laø anh Ngoân coù ñöôïc khoâng? Laõo hieäp chöa noùi döùt lôøi, hai naøng ñaõ chaïy laïi laøm nuõng nòu roài. Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 175 Bach ngoc eu
 17. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com Vaân Long Tam Hieän ha haû cöôøi noùi: - Thieáu hieäp coù mau daïy chuùng caùi gì kyø moân thaân phaùp ngay khoâng? Baèng khoâng, boä xöông giaø naøy bò chuùng xeù tan ngay baây giôø. Chu Duy Thaønh vöøa cöôøi vöøa quaùt maéng: - Nguyeät, con khoâng ñöôïc voâ leã vôùi baùc Chuùc Tam nhö theá! Hai coâ nöông ñaàu buø toùc roái, ñoû maët tía tai ñöùng daäy. Luùc aáy Vaân Nhaïc beõn leõn noùi: - Khoâng bieát hai vò coâ nöông muoán hoïc moân voõ gì theá? Trieäu Lieân Chaâu vöøa chaûi toùc vöøa cöôøi, roài noùi: - Toâi chæ muoán hoïc thaân phaùp thaàn kyø cuûa Ngoân huynh söû duïng ôû trong vöôøn vaø caàm naõ thuû gì ñoái phoù Nhaát Chæ Thaàn Ma maø Ngoâ laõo tieàn boái vöøa noùi aáy. Coøn em Nguyeät Nga muoán hoïc moân gì thì Ngoân huynh hoûi coâ ta xem? Chu Nguyeät Nga vöøa cöôøi vöøa noùi: - Em cuõng hoïc nhöõng moân voõ nhö chò Lieân Chaâu muoán hoïc. Vaân Nhaïc cöôøi thaàm nghó: - Sao hai coâ beù naøy tham lam ñeán theá. Nhöõng thuû phaùp vaø thaân phaùp ta vöøa söû duïng ñeàu laø voõ hoïc tuyeät kyø haõn höõu tröø sö toå Voâ Vi Thöôïng Nhaân vaø aân sö Minh Löông ñaïi sö ra, trong voõ laâm naøy ít coù ngöôøi hieåu bieát ñöôïc lai lòch cuûa moân voõ aáy. Thì ra chaøng ôû trong vöôøn söû duïng thaân phaùp huyeàn dieäu ñuøa giôõn Tam Thuû Khoâng Töû Dieäc vaø Thieát Tyù Nhaõn Huøng Coå Toâ laø Huyeàn Thieân Thaát Tinh Boä. Moân voõ naøy laø sö toå cuûa Vaân Nhaïc, Voâ Vi Thöôïng Nhaân ôû Baéc Thieân Sôn toán heát taâm huyeát bình sinh môùi nghieân cöùu ra, cuøng vôùi Huyeàn Thieân Thaát Tinh Kieám Phaùp hôïp thaønh moät moân Ngoaïi Hôïp Cöûu Cung Baùt Quaùi, noäi uaån Thaùi AÁt Nguõ Haønh hoùa thaønh Huyeàn Thieân Thaát Tinh Baéc Ñaåu, quaû thaät laø moät huyeàn cô thaàn quyû cuõng khoâng sao ño löôøng ñöôïc. Coøn thuû phaùp ñoái phoù Nhaát Chæ Thaàn Ma cuûa chaøng laø AÂm Döông Chính Phaûn Tam Thaäp Luïc Thuû, moät theá raát lôïi haïi trong moân Hieân Vieân Thaäp Baùt Giaûi. Moân Hieân Vieân Thaäp Baùt Giaûi naøy raát khoù hoïc, vì noù thaâu phaùt vaø khinh troïng ñeàu do yù muoán cuûa mình ñieàu khieån. Ngöôøi thöôøng maø hoïc moân voõ naøy, vì khinh troïng khoâng theå tuøy theo yù muoán cuûa mình sai khieán, neân ra tay raát baù ñaïo, heã ñaùnh truùng ñòch, khoâng cheát cuõng bò taøn pheá, khoâng coù caùch gì cöùu giaûi caû. Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 176 Bach ngoc eu
 18. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com Cho neân ngöôøi taâm baát chaùnh maø hoïc ñöôïc moân voõ naøy, khoâng khaùc gì maõnh hoå moïc theâm caùnh. Vì vaäy Vaân Nhaïc nghe thaáy hai naøng muoán hoïc hai moân voõ tuyeät hoïc aáy, trong loøng löôõng löï voâ cuøng. Taát nhieân hai naøng khoâng phaûi laø ngöôøi taâm ñòa baát löông, nhöng taâm phaùp cuûa sö moân khoâng theå daïy böøa nhö theá ñöôïc. Chaøng boãng nghó ra moät keá, lieàn cöôøi vaø noùi: - Taát nhieân roài, toâi ñaõ nhaän lôøi daïy hai vò moät chuùt kyø moân taâm phaùp, toâi khoâng theå naøo nuoát lôøi ñöôïc. Neáu hai coâ nöông muoán hoïc hai thöù voõ aáy, toâi cuõng khoâng daùm giaáu gieám khoâng chòu daïy. Nhöng hai moân aáy phaûi khoå luyeän naêm naêm môùi mong thaønh coâng ñöôïc, vaø coøn phaûi khoâng ñöôïc ra khoûi cöûa moät böôùc. Theo yù toâi, baây giôø haõy daïy hai coâ nöông thuû phaùp vaø boä phaùp cô baûn tröôùc, nhö vaäy cuõng coù theå cheá ñòch vaø thöïc duïng ñöôïc. Chaúng hay hai vò coù baèng loøng theá khoâng? Hai naøng töôûng laø phaûi luyeän taäp naêm naêm môùi thaønh coâng thaät, ñeàu theø löôõi ruït ñaàu laïi. Trieäu Lieân Chaâu voäi noùi: - Thoâi ñöôïc, thieáu hieäp haõy mau daïy chuùng toâi ñi. Nhöng ñöøng coù queân sau naøy theá naøo cuõng phaûi daïy noát hai moân tuyeät hoïc aáy. Baèng khoâng, toâi vôùi em Nguyeät Nga khoâng ñeå yeân cho thieáu hieäp ñaâu. Taï Vaân Nhaïc mæm cöôøi roài noùi: - Phaùp Baát Truyeàn Luïc Nhó (pheùp thuaät khoâng daïy baûo ñeán saùu caùi tai). Hai coâ nöông theo toâi vaøo trong vöôøn luyeän taäp. Chu Duy Thaønh troâng thaáy hình boùng cuûa ba ngöôøi maát huùt roài, môùi vuoát raâu mæm cöôøi. Ngoâ Phuïng Böu vöôn vai ngaùp daøi moät caùi, roài vöøa cöôøi vöøa noùi: - Suoát ñeâm khoâng nguû, töø baây giôø tôùi luùc khai loâi ñaøi coøn hôn moät tieáng nöõa, tieåu ñeä haõy trôû veà phoøng nghæ ngôi giaây laùt ñaõ. Theá laø boán ngöôøi cuøng ñöùng daäy ñi vaøo nhaø trong. Nöûa tieáng sau, beân ngoaøi gia trang, caùc voïng canh ngaàm cöù baén tín hieäu luoân luoân, phaùo caây boâng bay ñaày trôøi. Hoï baùo hieäu nhö vaäy laø cho Trang Chuû hay caùc taân khaùch ñaõ baét ñaàu tôùi daàn. Trong phoøng nguû cuûa taân khaùch beân Chu gia trang thaáy daáu hieäu aáy, moïi ngöôøi ñeàu voäi söûa soaïn ra caû beân ngoaøi, ai phuï traùch coâng vieäc ngöôøi aáy, trong phoøng nguû chæ coøn laïi ba ngöôøi Ngoâ Phuïng Böu, Trònh Kim Ngoâ vaø Taï Vaân Nhaïc thoâi. Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 177 Bach ngoc eu
 19. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com Vaân Nhaïc daãn hai naøng vaøo trong vöôøn, lieàn bieåu dieãn moät pho Cöûu Cung Chính Phaûn AÂm Döông boä phaùp, veát chaân in saâu vaøo maët ñaát, tieán thoaùi ngang doïc raát laø phöùc taïp. Pho boä phaùp naøy tuy khoâng thaàn dieäu kyø aûo baèng Huyeàn Thieân Thaát Tinh Boä thaät, nhöng söû duïng noù ñeå ñoái phoù caùc cao thuû, cuõng coù theå baûo veä ñöôïc bình yeân voâ söï roài. Daïy xong pho Cöûu Cung Chính Phaûn AÂm Döông Boä cho hai naøng xong, Vaân Nhaïc laïi daïy theâm pho Baùt Cöûu Linh Lung Thuû Phaùp nöõa. Nhöng pho Linh Lung Thuû Phaùp cuûa chaøng khaùc haún caùc moân phaùi khaùc, laø vì pho naøy chaøng ñaõ boû heát nhöõng mieáng röôøm raø ñi, vaø coøn coù theâm Caàm Naõ Thuû, Phi Long Chöôûng vaø Phaát Huyeät Chæ vaøo nöõa, tuy chæ coù baûy möôi hai thöùc thoâi, nhöng noù ñaõ bao la vaïn töôûng, bieán hoùa voâ cuøng roài. Giaûng giaûi hai laàn, chaøng laïi baét hai naøng luyeän taäp vaøi ba laàn nöõa môùi caùo töø veà phoøng nguû nghæ ngôi. Vaân Nhaïc boân ba suoái caû ñeâm, veà tôùi phoøng nguû, chæ thaáy yeân tónh laïnh luøng, ñaàu oùc troáng roãng... Ngoài nghæ ngôi giaây laùt chaøng nghó: - Nöûa naêm nay, ta boân ba khaép ba tænh chæ giuùp vieäc cho ngöôøi hai baøn tay ñaày nôï maùu. Traùi laïi moái thuø cuûa cha meï ta, bieát tôùi ngaøy naøo môùi baùo ñöôïc ñaây? Vaû laïi trôøi ñaát bao la theá naøy laøm sao maø bieát ñöôïc nôi aån nuùp cuûa keû thuø. Nghó ñoaïn, chaøng thôû vaén than daøi moät tieáng, trong loøng buoàn baõ voâ cuøng moät laùt sau môùi ñònh thaàn. Chaøng môû cöûa phoøng kheõ voã tay goïi thaèng nhoû tôùi, sai noù ñi laáy hai tôø giaáy tuyeân chæ vaø buùt nghieân. Ngaãm nghó giaây laùt chaøng vieát luoân hai baøi töø moâ taû heát taâm söï cuûa mình. Trong khi Vaân Nhaïc voã tay goïi thaèng nhoû, Ngoâ Phuïng Böu vaø Trònh Kim Ngoâ giaät mình thöùc tænh, cuøng tôùi phoøng Vaân Nhaïc, thaáy chaøng ñang vieát hai baøi töø ñoù, vaên hay chöõ toát. Caû hai laõo hieäp ñeàu voã tay khen ngôïi vaø noùi: - Khoâng ngôø Ngoân thieáu hieäp vaên voõ ñeàu gioûi tuyeät, thaät laø hieám coù. Vaân Nhaïc vöùt buùt xuoáng, caû cöôøi vaø noùi: - Xin hai vò chôù cheâ cöôøi. Tieåu ñeä môùi hoïc ngöôøi boâi veõ vaøi chöõ, neùt cong chöõ xaáu, coi sao ñöôïc. Coù tieáng chaân ngöôøi ñi tôùi, thì ra caû hai naøng ñaõ ñaåy cöûa vaøo. Trieäu Lieân Chaâu thaáy treân baøn coù tôø giaáy, voäi chaïy laïi cöôùp laáy, vöøa cöôøi nuõng nòu noùi: - Baøi thô naøy cho toâi nheù! Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 178 Bach ngoc eu
 20. Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieåu Töû û Ñôn Kiieám Diieätt Quaàn Ma Vo Laêng T eåu Tö Ñôn K eám D eä Quaàn Ma NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com Chu Nguyeät Nga cuõng mong coù ñöôïc baøi thô nhö theá, hai maét nhìn Vaân Nhaïc toû veû caàu mong, hai maù ñoû böøng, muoán noùi laïi thoâi. Vaân Nhaïc bieát yù muoán cuûa naøng cuõng mong coù ñöôïc moät baøi thô nhö naøng kia, lieàn vöøa cöôøi vöøa noùi: - Baøi töø aáy coù phaûi laø vaät hy haõn gì ñaâu? Chôø heát hoäi kyø, toâi seõ vieát theâm vaøi baøi bieáu coâ nöông. AØ thuû phaùp cuûa hai coâ nöông ñaõ thuaàn thuoäc chöa? Chu Nguyeät Nga khuùc khích cöôøi noùi: - Chuùng toâi hoïc thuoäc roài, nhöng chò Lieân Chaâu baûo thieáu hieäp khoâng chòu daïy heát moân. Vaân Nhaïc ngaïc nhieân, Trieäu Lieân Chaâu tieáp lôøi noùi: - Khoâng phaûi hay sao? Thieáu hieäp ñaõ daïy chuùng toâi thuû phaùp, boä phaùp vaø tieân phaùp roài, nhöng coøn kieám phaùp ñaõ daïy cho ñaâu? Phi Vaân Thuû Ngoâ Phuïng Böu ha haû cöôøi vaø noùi: - Ngoân thieáu hieäp, hai con beù naøy thaät laø loøng tham voâ ñaùy coù khaùc. Toâi xem thieáu hieäp phaûi ñem heát baûn lónh ra daïy thì chuùng môùi chòu ñeå yeân cho. Vaân Nhaïc bieát Trieäu Lieân Chaâu laøm nuõng, nhöng laøm nuõng moät caùch khaû aùi, yù muoán möôïn dòp daïy voõ ñeå gaàn guõi mình cuõng neân. Söï thaät thì mình ñaõ yeâu naøng roài... Theá roài chaøng ngöôïng nghòu cöôøi noùi: - Thoâi, thoâi, thoâi, neáu toâi sôùm bieát hai coâ nöông hay meø nheo theá naøy, toâi khoâng khi naøo chòu daïy maáy moân voõ nhö theá! Baây giôø ñaõ troùt höùa thì ñaønh vaäy, chôù bieát laøm sao? Hai vò muoán hoïc theâm kieám phaùp ñeå toái nay haõy hay. Duø sao toâi khoâng ñeå hai coâ thaát voïng thì thoâi. Hai coâ nöông quaáy nhieãu nhìn nhau bòt moàm cöôøi, hình nhö ñaéc chí laém. Ñoät nhieân nghe thaáy tieáng chuoâng cuûa taát caû Chu gia trang vang doäi, Phi Vaân Thuû Ngoâ Phuïng Böu la lôùn: - Nguy tai, chaéc coù nhaân vaät naøo lôïi haïi maø khoâng chòu theo luaät giang hoà xoâng vaøo trong trang cuõng neân ñaáy. Thieáu hieäp, chuùng ta mau ra ñoù xem sao ñi! Naêm ngöôøi lieàn ra khoûi phoøng nguû, khoâng ñi xuoáng baèng caàu thang, ñeàu vöôït maùi ngoùi ñi sang ñoâng khaùn ñaøi cho gaàn. Vaân Nhaïc vöøa vöôn mình nhaûy caùi thöù hai, thoaùng thaáy maáy caùi boùng lôø môø löôùt qua, nhanh voâ cuøng, khoâng sao nhaän roõ laø nhöõng ai caû. Chaøng bieát ngay coù ngöôøi xaâm nhaäp sau Ñaû töï: Bach ngoc ttiieu Dòch thuaät: Töø Khaùnh Phuïng 179 Bach ngoc eu
Đồng bộ tài khoản