Đơn nghỉ dưỡng sức

Chia sẻ: pretty1

Đơn nghỉ dưỡng sức. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Nội dung Text: Đơn nghỉ dưỡng sức

Tên cơ quan (đơn vị)…………………..
Mã đơn vị:…………………………….


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP N
SAU ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TẬT, BỆNH TẬT DO TNLĐ- B
Tháng…..quý…..năm…….
Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……………..………
Tổng số lao động……..……...……………Trong đó nữ:………………..…………
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………....…………........…….……Số đơn vị đề ng
Mức độ suy giảm Số ngày nghỉ trong kỳ
STT Họ và tên Số sổ BHXH khả năng lao động
do TNLĐ- BNN
Nghỉ tại gia đình

A B C D 1
Cộng

Ghi chú: Trường hợp nghỉ tập trung phải ghi rõ địa chỉ cơ sở nghỉ và thời gian nghỉ từ ngày .....đến ngày.....


Người lập Công đoàn cơ sở Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, họ tên)
Mẫu số: C 70 a- HD
GHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP NGHỈ DSPHSK
, BỆNH TẬT DO TNLĐ- BNN
…..năm…….
………….……………..………
nữ:………………..…………
…....…………........…….……

Số:……….
Số đơn vị đề nghị

Số ngày nghỉ trong kỳ
Chi chú
Số tiền trợ cấp
Nghỉ tập trung

2 3 E
từ ngày .....đến ngày.....

Ngày……tháng…..năm……
Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)
Tên cơ quan (đơn vị)…………………..
Mã đơn vị:…………………………….


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP NGHỈ
Tháng…..quý…..năm…….
Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….…………
Tổng số lao động……..……...……………Trong đó nữ:………………
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………....…………......


Luỹ kế số ngày hưởng
Điều kiện tính
STT Họ và tên Số sổ BHXH DSPHSK đối với sẩy thai,
hưởng
hút thai, thai chết lưu

A B C D 1
Cộng

Ghi chú: Trường hợp nghỉ tập trung phải ghi rõ địa chỉ cơ sở nghỉ và thời gian nghỉ từ ngày .....đến ngày.....


Người lập Công đoàn cơ sở Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)
Mẫu số: C 69a- HD
HỊ HƯỞNG TRỢ CẤP NGHỈ DSPHSK SAU THAI SẢN
…..quý…..năm…….
.……….mở tại:………….……………..………
…………Trong đó nữ:………………..…………
……………………....…………........…….……
Số:……….
Số đơn vị đề nghị
Số ngày nghỉ trong kỳ
Chi chú
Nghỉ tại gia Nghỉ tập trung Số tiền
đình
2 3 4 E
nghỉ từ ngày .....đến ngày.....

Ngày……tháng…..năm……
Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)
Tên cơ quan (đơn vị)…………………..
Mã đơn vị:…………………………….


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỂ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP NGH
Tháng…..quý…..năm…….
Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….………
Tổng số lao động……..……...……………Trong đó nữ:………………
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………....…………....


Luỹ kế số ngày
Điều kiện tính Thời gian đóng
STT Họ và tên Số sổ BHXH nghỉ hưởng trợ
hưởng BHXH
cấp ốm đau

A B C D 1 2
Cộng

Ghi chú: Trường hợp nghỉ tập trung phải ghi rõ địa chỉ cơ sở nghỉ và thời gian nghỉ từ ngày .....đến ngày.....


Người lập Công đoàn cơ sở Kế toán trư
(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)
Mẫu số: C 68a- HD
ƯỞNG TRỢ CẤP NGHỈ DSPHSK SAU ỐM ĐAU
…..năm…….
.mở tại:………….……………..………
Trong đó nữ:………………..…………
……………....…………........…….……
Số:……….
Số đề nghị
Số ngày nghỉ trong kỳ
Chi chú
Nghỉ tại gia Số tiền
Nghỉ tập trung
đình
3 4 5 E
gày .....đến ngày.....

Ngày……tháng…..năm……
Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản