Đơn từ " Đơn đề nghị cấp bằng tốt nghiệp"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
515
lượt xem
54
download

Đơn từ " Đơn đề nghị cấp bằng tốt nghiệp"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Đơn từ " Đơn đề nghị cấp bằng tốt nghiệp"

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đ Ơ N Đ Ề NGH Ị C Ấ P PHÓ B Ả N VĂ N B Ằ NG T Ố T NGHI Ệ P Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế Tôi tên là:………………………………………………………………….. Sinh ngày:…………………………………………………………………. Nơi sinh:……………………………………………………………………. Là học sinh lớp: (9 hoặc 12)……………………..Năm học: ………………. Tại trường:…………………………………………………………………. Đã tốt nghiệp: (Trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở) ……………… Khóa thi ngày:……………………………………………………………… Tại Hội đồng thi:…………………………………………………………… Tôi đã làm mất bản chính văn bằng tố t nghiệp: …………………………… Lý do:………………………………………………………………………. Tôi đề nghị được cấp phó bản bằng tốt nghiệp để tiện việc sử dụng. Huế, ngày..... tháng.... năm.... Người đề nghị cấp phó bản (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản