Đơn từ " Đơn xin xét tốt nghiệp"

Chia sẻ: duysuong1204

Đơn từ " Đơn xin xét tốt nghiệp"

Nội dung Text: Đơn từ " Đơn xin xét tốt nghiệp"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc


ÐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP


Kính gửi: Ban Giám hiệu …………

Tôi tên:............................................ Mã số sinh viên :.................................
Chuyên ngành đào tạo: .......................…… Khoá: ....................................
Ngày sinh: …..../……/…………….
Nơi sinh: ……………………………………….Kèm theo 02 ảnh 3x4)
Huyện: ............................................................Tỉnh ………………………
Hộ khẩu trước khi vào trường: Xã (phường, thị trấn) .............................
Huyện (quận, thị xã, thành phố) ........Tỉnh/Thành phố………………….
Điện thoại liên lạc (nếu có): .....................................................................

Trong thời gian qua tôi đã hoàn thành các học phần còn bị nợ sau:

TT Tên môn học Mã số MH Điểm Học kỳ Năm học
1 -
2 -
3 -
4 -
-


Nay tôi làm đơn này xin được xét tốt nghiệp bổ sung, rất mong được sự
chấp thuận của Ban Giám hiệu.
Xin chân thành cảm ơn.

…., ngày ….. tháng …... năm ……….
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản