Đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Chia sẻ: ngocthanh1

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, đơn từ hành chính.

Nội dung Text: Đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT
HÔN
(dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài)

Kính gửi:...(tên cơ quan đại diện)........nước CHXHCN Việt Nam
tại........
Tên tôi là:.............................................Nam (nữ)................................
Ngày sinh:...............................................................
Nơi sinh:...................................................................................
Dân tộc:................................................................................
Nghề nghiệp: .................................................................................
Địa chỉ hiện nay:.........................................................
Hộ chiếu (Giấy chứng minh nhân dân)
số................................................
cấp....... hết
ngày ngày
hạn....................................................................................
Nơi cấp hộ chiếu:........... Cơ quan cấp hộ chiếu.........................
Cơ cử nước
quan đi
ngoài:........................................................................
Tôi đã...........(công tác, học tập, lao động,...)...tại................từ
ngày ......tháng.....năm...... đến ngày..... tháng.... năm....... Trong thời
gian đó, tôi không đăng ký kết hôn tại...........(tên cơ quan đại diện)....
nước CHXHCN Việt Nam cũng như tại các cơ quan của
nước......................
Đề nghị.......(tên cơ quan đại diện).....nước CHXHCN Việt Nam
tại............................. cấp Giấy xác nhận tôi chưa đăng ký kết hôn
thời cư tại nước..........................từ
trong gian trú
ngày........................... đến ngày..................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai
trên./.

tại......
Làm ngày..... tháng.....
năm.....
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)
Xác nhận:
--------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản