Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học)

Chia sẻ: pretty4

Đơn xin chấm phúc khảo. Những biểu mẫu này dùng cho sinh viên đăng ký môn học, đăng ký học lên cao hoặc đăng ký làm luận văn, rất hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Text: Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học)

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------- -------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 200..

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
(Bài thi kết thúc môn học)
Kính gửi: PHÒNG KHCN-HT&SĐH
Thầy (Cô) ......................................................................
Phụ trách môn học........................................................


Họ tên học viên: ...................................................................MSHV: ............................
Ngày sinh: .............................................................................Nơi sinh: .........................
Chuyên ngành: ......................................................................Khóa:................................
Đề nghị Phòng KHCN-HT&SĐH và giảng viên phụ trách môn học cho chấm phúc tra bài
thi môn ............................................................................................................................
Ngày thi ...........................Phòng thi..............Điểm thi.....................(điểm chữ………).
Phòng KHCN-HT&SĐH Học viên
…………………………………. ………………………………….
_____________________________________________________________________
PHẦN DÙNG CHO CHẤM PHÚC TRA
(Giảng viên phụ trách môn học phản hồi kết quả chấm phúc tra
về Phòng KHCN-HT&ĐT trước ngày …. tháng…. năm …..)
Điểm thi trước phúc tra: Điểm số ...............Điểm chữ.................................................
Điểm phúc tra: Điểm số ..............................Điểm chữ.................................................
Lý do thay đổi điểm (nếu có thay đổi):.........................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Ngày … tháng … năm 20…
Khoa quản lý ngành Giảng viên phụ trách môn học…………………………………… …………………………………….
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản