Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học)

Chia sẻ: pretty4

Đơn xin chấm phúc khảo. Những biểu mẫu này dùng cho sinh viên đăng ký môn học, đăng ký học lên cao hoặc đăng ký làm luận văn, rất hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Text: Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học)

 

  1. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ------------------- TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 200.. ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO (Bài thi kết thúc môn học) Kính gửi: PHÒNG KHCN-HT&SĐH Thầy (Cô) ...................................................................... Phụ trách môn học........................................................ Họ tên học viên: ...................................................................MSHV: ............................ Ngày sinh: .............................................................................Nơi sinh: ......................... Chuyên ngành: ......................................................................Khóa:................................ Đề nghị Phòng KHCN-HT&SĐH và giảng viên phụ trách môn học cho chấm phúc tra bài thi môn ............................................................................................................................ Ngày thi ...........................Phòng thi..............Điểm thi.....................(điểm chữ………). Phòng KHCN-HT&SĐH Học viên …………………………………. …………………………………. _____________________________________________________________________ PHẦN DÙNG CHO CHẤM PHÚC TRA (Giảng viên phụ trách môn học phản hồi kết quả chấm phúc tra về Phòng KHCN-HT&ĐT trước ngày …. tháng…. năm …..) Điểm thi trước phúc tra: Điểm số ...............Điểm chữ................................................. Điểm phúc tra: Điểm số ..............................Điểm chữ................................................. Lý do thay đổi điểm (nếu có thay đổi):......................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Ngày … tháng … năm 20… Khoa quản lý ngành Giảng viên phụ trách môn học …………………………………… …………………………………….
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản