Đơn xin chuyển ngành học

Chia sẻ: kakamrken

Mẫu đơn về việc xin chuyển ngành học

Nội dung Text: Đơn xin chuyển ngành học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 200…

ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH HỌC
Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM;
- Phòng Đào Tạo;
- Trưởng Khoa: ……………………………………………

Tôi tên (chữ in hoa) : ……………………………………. Ngày sinh: ……………
Mã số sinh viên : …………………… Khoa: …………… Lớp: ………………
Nay tôi làm đơn này xin được chuyển ngành học:
Từ ngành: ……………………………….. Sang ngành: ……………………………
Lý do: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH NGƯỜI VIẾT ĐƠN
………………………………………. (Ký và ghi rõ họ và tên)
……………………………………….
(Ký và ghi rõ họ và tên)
XÉT DUYỆT CỦA KHOA CHUYỂN ĐI XÉT DUYỆT CỦA KHOA TIẾP NHẬN
.......................................................……... ..................................................................
............................................…….............. ..................................................................
.............................................……............. ..................................................................
Ngày .....tháng ..... năm 200..... Ngày .....tháng ..... năm 200......

XÉT DUYỆT CỦA TRƯỜNG
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

TP. HCM, ngày .....tháng ..... năm 200........
Ghi chú: Kèm theo đơn này phải có Bảng điểm của các học kỳ đã học và Biên lai nộp học
phí học kỳ xin chuyển.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản