Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Đơn xin chuyển ngành học

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

3
1.436
lượt xem
97
download

Mẫu đơn về việc xin chuyển ngành học

Đơn xin chuyển ngành học
Nội dung Text

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 200… ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH HỌC Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM; - Phòng Đào Tạo; - Trưởng Khoa: …………………………………………… Tôi tên (chữ in hoa) : ……………………………………. Ngày sinh: …………… Mã số sinh viên : …………………… Khoa: …………… Lớp: ……………… Nay tôi làm đơn này xin được chuyển ngành học: Từ ngành: ……………………………….. Sang ngành: …………………………… Lý do: ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. Tôi xin chân thành cảm ơn! Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH NGƯỜI VIẾT ĐƠN ………………………………………. (Ký và ghi rõ họ và tên) ………………………………………. (Ký và ghi rõ họ và tên) XÉT DUYỆT CỦA KHOA CHUYỂN ĐI XÉT DUYỆT CỦA KHOA TIẾP NHẬN .......................................................……... .................................................................. ............................................…….............. .................................................................. .............................................……............. .................................................................. Ngày .....tháng ..... năm 200..... Ngày .....tháng ..... năm 200...... XÉT DUYỆT CỦA TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TP. HCM, ngày .....tháng ..... năm 200........ Ghi chú: Kèm theo đơn này phải có Bảng điểm của các học kỳ đã học và Biên lai nộp học phí học kỳ xin chuyển.
Đồng bộ tài khoản