ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẢI QUAN (MẪU 1a)

Chia sẻ: Phamtuan Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

1
1.149
lượt xem
99
download

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẢI QUAN (MẪU 1a)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu đơn tham khảo về việc xin dự xét tuyển công chức hải quan, mẫu 1a-ĐDT/2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẢI QUAN (MẪU 1a)

 1. M ẫ u 1a- ĐDT/2010 CỘ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAM Đ ộc l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc ………..,ngày……tháng…….năm 2010 Đ ƠN XIN D Ự THI TUY ỂN CÔNG CH ỨC, VIÊN CH ỨC H ẢI QUAN Ng ạ ch :……………….. Kính g ử i: - H ội đ ồng Tuy ể n d ụ ng T ổng c ụ c H ả i quan, B ộ Tài chính - Th ủ tr ưởng đ ơn v ị..........................................…............... - Tên tôi là: Nam, N ữ: - Sinh ngày: - Quê quán: - H ộ khẩ u th ường trú: - Ch ỗ ở hi ệ n nay: ĐT liên l ạc: - Dân t ộc: - Trình đ ộ đào t ạ o: bieu­mau                                                                       
 2. - Chuyên ngành đào tạ o: C ơ s ở đào tạ o: - Ngo ạ i ng ữ : Tin h ọc: Thu ộ c đ ối t ượng ư u tiên(ghi thu ộc đ ối t ượng ưu tiên nào): Sau khi nghiên c ứ u đi ề u ki ệ n và tiêu chuẩ n tuy ể n d ụ ng công ch ứ c, viên ch ứ c ngạ ch.......................................................tôi th ấy b ản thân tôi có đ ủ đi ều ki ện, tiêu chu ẩ n để tham d ự kỳ thi tuy ể n. Vì v ậ y, tôi làm đ ơn này xin đăng ký d ự thi tuy ển t ại H ộ i đ ồ ng thi tuy ể n d ụ ng công ch ứ c c ủ a T ổ ng c ụ c H ả i quan theo chuyên ngành.............................. vào đ ơn v ị……………………………………..………… Nế u trúng tuy ể n, tôi xin ch ấ p hành nghiêm túc m ọi quy đ ịnh c ủa Nhà n ước. H ồ s ơ g ử i kèm theo đ ơn này g ồm: 1- Bả n khai lý l ịch; 2- Bả n sao Gi ấ y khai sinh; 3- Giấ y ch ứ ng nhậ n s ứ c kho ẻ ; 4- Bả n sao các văn b ằ ng, ch ứng ch ỉ, g ồm:.................................... 5- Bả n đi ể m k ế t quả h ọc t ậ p toàn khoá; 6- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, đ ị a ch ỉ ng ười nh ậ n; 02 ả nh màu c ỡ 4x6cm; 7- Bả n sao Gi ấ y ch ứ ng nh ậ n ưu tiên (n ếu có); bieu­mau                                                                       
 3. Toàn b ộ bả n ch ụ p văn bằ ng, ch ứ ng ch ỉ và các gi ấ y t ờ liên quan khác trong h ồ s ơ d ự tuy ể n c ủ a tôi nêu trên khi đ ượ c thông báo trúng tuy ể n, tôi s ẽ hoàn ch ỉnh l ạ i theo đúng quy đ ịnh. Tôi xin cam đoan h ồ s ơ d ự tuy ể n c ủ a tôi là s ự th ậ t, đúng và đ ủ tiêu chuẩ n, đi ề u ki ệ n d ự tuy ể n. Tôi xin ch ịu trách nhi ệm tru ớc pháp lu ật v ề các b ản ch ụp văn bằ ng, ch ứ ng ch ỉ và gi ấ y t ờ khác n ộp trong h ồ s ơ d ự tuy ể n, n ế u sai thì k ế t quả tuy ể n d ụ ng c ủ a tôi s ẽ b ị c ơ quan có th ẩ m quy ền tuy ển d ụng hu ỷ b ỏ. Kính đ ơn (ghi rõ h ọ tên và ký) bieu­mau                                                                       
 4. Mẫ u 2-LLTD/2010 C Ộ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAM Đ ộc l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc -------*------- Ảnh mầu 4x6cm (có đóng  dấu giáp  lai của  của cơ quan xác  nhận lý  SƠ Y Ế U LÝ L Ị CH T ự thu ậ t H ọ và tên:…………………………………………. Nam, n ữ:…………… Sinh ngày……tháng…….năm…………………………………………… N ơ i ở hi ệ n nay:……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Ch ứ ng minh th ư nhân dân s ố:…………………….. N ơi c ấp:…………….. Ngày………..tháng………..năm 19………………………………………. bieu­mau                                                                       
 5. Khi c ầ n báo tin cho ai ? ở đâu ?:………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… S ố hi ệ u:………………………… Ký hi ệ u:…………………………. (1) bieu­mau                                                                       
 6. I- S Ơ L ƯỢC LÝ L ỊCH H ọ và tên khai sinh:………………………………………………………… Tên th ườ ng g ọ i:…………………………………………………………….. Sinh ngày……….tháng………….năm 19……….N ơi sinh:……………… Quê quán:…………………………………………………………………… N ơ i ở hi ệ n nay:……………………………………………………………… Dân t ộc:………………………………… Tôn giáo:……………………….. Thành phầ n gia đình xu ấ t thân:…………………………………………….. Văn hoá ph ổ thông:…………………………..Ngo ại ng ữ:………………… Chuyên môn k ỹ thu ậ t:………………………………………………………. Ngày vào Đoàn TNCSHCM:……………………………………………….. Ngày vào Đ ả ng C ộng s ản Vi ệt Nam:……………ngày chính th ức:………. N ơ i k ế t nạ p:…………………………………………………………………. Tình hình s ứ c kho ẻ :………………….Cao 1m…………Cân n ặng:……kg S ở tr ường công tác:…………………………………………………………. Ngạ ch công ch ứ c,viên ch ứ c:………………………………………………... bieu­mau                                                                       
 7. T ừ tháng năm đ ế n Làm công tác gì ở đâu Gi ữ ch ữ v ụ gì thán g năm bieu­mau                                                                       
 8. III- KHEN TH ƯỞ NG, K Ỷ LU Ậ T Khen th ưởng:………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. K ỷ lu ậ t:……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. (2) bieu­mau                                                                       
 9. IV- QUAN H Ệ GIA ĐÌNH H ọ và tên, năm sinh, ngh ề nghi ệp, công tác, đ ặc đi ểm l ịch s ử qua t ừng th ời kỳ làm gì, ở đâu?(n ế u b ị bắ t, b ị tù, làm vi ệc trong ch ế đ ộ cũ, ng ụy quân, ng ụy quy ền ho ặ c b ị x ử lý theo pháp luậ t phả i khai c ụ th ể lý do, m ức đ ộ.....); hi ện đang làm gì? n ơi c ư trú (ghi rõ ch ứ c danh, tên và đ ịa ch ỉ c ơ quan đ ơn v ị ở trong ho ặc ngoài n ướ c); hoàn cả nh kinh t ế và thái đ ộ chính tr ị c ủa t ừng ng ười. A/ BÊN N ỘI:(ÔNG, BÀ, CÔ, CHÚ, BÁC RU ỘT) .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . bieu­mau                                                                       
 10. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… B- BÊN NGO Ạ I :(ÔNG, BÀ, C Ậ U, DÌ, BÁC RU ỘT) .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… bieu­mau                                                                        ……………………………………………………………………………….
 11. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… bieu­mau                                                                       
 12. C/ CHA, M Ẹ ANH CH Ị EM RU Ộ T (Khai t ừ ng th ời kỳ và đ ặ c đi ể m l ịch s ử c ủa t ừng ng ười ) H ọ và tên b ố:……………………..Tu ổ i:………….Ngh ề nghi ệp:…………. Tr ướ c cách m ạ ng 8/1945 làm gì ? ở đâu ?:………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… Trong kháng chi ế n ch ống th ực dân Pháp làm gì ? ở đâu ?………………... .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… T ừ năm 1954 đ ế n tr ước 30/4/1975 làm gì ? ở đâu? (ghi rõ tên c ơ quan, đ ơn v ị): ……………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… T ừ 30/4/1975 đ ế n nay làm gì ? ở đâu? (Ghi rõ tên c ơ quan đ ơn v ị)……… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . bieu­mau                                                                        ……………………………………………………………………………… .
 13. L Ờ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nh ữ ng l ời khai trên là đúng s ự th ật và ch ịu trách nhi ệm v ề nh ữ ng l ời khai đó. N ế u sau này c ơ quan có th ẩm quy ền phát hi ện v ấn đ ề gì không đúng. Tôi xin ch ấ p hành bi ện pháp x ử lý theo quy đ ịnh ./. Ngày…….tháng…….năm……. Xác nhậ n c ủ a ch ủ t ịch UBND Xã, Ph ường; Ng ười khai ký tên ho ặ c Tr ưởng Công an Xã, Ph ường. (Ghi rõ h ọ và tên) (8) bieu­mau                                                                       
 14. Mẫ u 3a-PTT/2010 bieu­mau                                                                       
 15. T Ổ NG C ỤC H Ả I QUAN CỘ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAM Đ ơn v ị:…………...…. Đ ộc l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc -------*------- bieu­mau                                                                       
 16. PHI Ế U ĐĂNG KÝ D Ự THI TUY Ể N Ảnh mầu 4x6cm (có  đóng  CÔNG CH ỨC, VIÊN CH ỨC H ẢI QUAN NĂM 2010 dấu g i   áp l i  của  a đơn vị có  Ng ạ ch:........................... th í si h   n dự th i) H ọ và tên: Nam, n ữ: Ngày, tháng, năm sinh: Dân t ộc: Quê quán: Tôn giáo: H ộ kh ẩ u th ường trú:............................................................ - Trình đ ộ và chuyên ngành đào t ạ o:…..…………………….. …………………………………...……..…......................... - Chuyên ngành đăng ký d ự thi:………….........…….............. - Ngo ại ng ữ đăng ký d ự thi:................................................... (ti ếng Anh A, B và c ử nhân ngo ại ng ữ) Ngày…….tháng…..năm bieu­mau                                                                        2010
 17. CH Ữ KÝ C ỦA NG ƯỜ I D Ự THI CH Ủ TỊ CH H Ộ I Đ Ồ NG S Ơ TUY ỂN (Ký tên, đóng dấ u c ủ a đ ơn v ị) Ghi chú: N ế u thí sinh đ ạ t yêu c ầ u s ơ tuy ể n thì Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng xác nhậ n và đóng dấ u vào phi ế u đăng ký d ự thi c ủ a thí sinh. Sau đó g ử i phi ế u đăng ký d ự thi này cho thí sinh gi ữ đ ể xuấ t trình khi vào phòng thi . bieu­mau                                                                       
Đồng bộ tài khoản