ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẢI QUAN (MẪU 1a)

Chia sẻ: 240684

Mẫu đơn tham khảo về việc xin dự xét tuyển công chức hải quan, mẫu 1a-ĐDT/2010

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẢI QUAN (MẪU 1a)

M ẫ u 1a- ĐDT/2010CỘ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAMĐ ộc l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc………..,ngày……tháng…….năm 2010Đ ƠN XIN D Ự THI TUY ỂN CÔNG CH ỨC, VIÊN CH ỨC H ẢI QUANNg ạ ch :………………..Kính g ử i: - H ội đ ồng Tuy ể n d ụ ng T ổng c ụ c H ả i quan, B ộ Tài chính- Th ủ tr ưởng đ ơn v ị..........................................…...............- Tên tôi là: Nam, N ữ:- Sinh ngày:- Quê quán:- H ộ khẩ u th ường trú:- Ch ỗ ở hi ệ n nay: ĐT liên l ạc:- Dân t ộc:- Trình đ ộ đào t ạ o:bieu­mau                                                                       
- Chuyên ngành đào tạ o: C ơ s ở đào tạ o:- Ngo ạ i ng ữ : Tin h ọc:Thu ộ c đ ối t ượng ư u tiên(ghi thu ộc đ ối t ượng ưu tiên nào):Sau khi nghiên c ứ u đi ề u ki ệ n và tiêu chuẩ n tuy ể n d ụ ng công ch ứ c, viên ch ứ c
ngạ ch.......................................................tôi th ấy b ản thân tôi có đ ủ đi ều ki ện, tiêu
chu ẩ n để tham d ự kỳ thi tuy ể n. Vì v ậ y, tôi làm đ ơn này xin đăng ký d ự thi tuy ển t ại
H ộ i đ ồ ng thi tuy ể n d ụ ng công ch ứ c c ủ a T ổ ng c ụ c H ả i quan theo chuyên
ngành.............................. vào đ ơn v ị……………………………………..…………Nế u trúng tuy ể n, tôi xin ch ấ p hành nghiêm túc m ọi quy đ ịnh c ủa Nhà n ước.H ồ s ơ g ử i kèm theo đ ơn này g ồm:1- Bả n khai lý l ịch;2- Bả n sao Gi ấ y khai sinh;3- Giấ y ch ứ ng nhậ n s ứ c kho ẻ ;4- Bả n sao các văn b ằ ng, ch ứng ch ỉ, g ồm:....................................5- Bả n đi ể m k ế t quả h ọc t ậ p toàn khoá;6- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, đ ị a ch ỉ ng ười nh ậ n; 02 ả nh màu c ỡ
4x6cm;7- Bả n sao Gi ấ y ch ứ ng nh ậ n ưu tiên (n ếu có);
bieu­mau                                                                       
Toàn b ộ bả n ch ụ p văn bằ ng, ch ứ ng ch ỉ và các gi ấ y t ờ liên quan khác trong h ồ
s ơ d ự tuy ể n c ủ a tôi nêu trên khi đ ượ c thông báo trúng tuy ể n, tôi s ẽ hoàn ch ỉnh l ạ i
theo đúng quy đ ịnh.Tôi xin cam đoan h ồ s ơ d ự tuy ể n c ủ a tôi là s ự th ậ t, đúng và đ ủ tiêu chuẩ n,
đi ề u ki ệ n d ự tuy ể n. Tôi xin ch ịu trách nhi ệm tru ớc pháp lu ật v ề các b ản ch ụp văn
bằ ng, ch ứ ng ch ỉ và gi ấ y t ờ khác n ộp trong h ồ s ơ d ự tuy ể n, n ế u sai thì k ế t quả tuy ể n
d ụ ng c ủ a tôi s ẽ b ị c ơ quan có th ẩ m quy ền tuy ển d ụng hu ỷ b ỏ.Kính đ ơn(ghi rõ h ọ tên và ký)
bieu­mau                                                                       
Mẫ u 2-LLTD/2010C Ộ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAMĐ ộc l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc-------*-------


Ảnh mầu
4x6cm
(có đóng 
dấu giáp 
lai của 
của cơ
quan xác 
nhận lý SƠ Y Ế U LÝ L Ị CHT ự thu ậ tH ọ và tên:…………………………………………. Nam, n ữ:……………Sinh ngày……tháng…….năm……………………………………………N ơ i ở hi ệ n nay:…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………Ch ứ ng minh th ư nhân dân s ố:…………………….. N ơi c ấp:……………..Ngày………..tháng………..năm 19……………………………………….

bieu­mau                                                                       
Khi c ầ n báo tin cho ai ? ở đâu ?:…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………S ố hi ệ u:…………………………Ký hi ệ u:………………………….(1)
bieu­mau                                                                       
I- S Ơ L ƯỢC LÝ L ỊCHH ọ và tên khai sinh:…………………………………………………………Tên th ườ ng g ọ i:……………………………………………………………..Sinh ngày……….tháng………….năm 19……….N ơi sinh:………………Quê quán:……………………………………………………………………N ơ i ở hi ệ n nay:………………………………………………………………Dân t ộc:………………………………… Tôn giáo:………………………..Thành phầ n gia đình xu ấ t thân:……………………………………………..Văn hoá ph ổ thông:…………………………..Ngo ại ng ữ:…………………Chuyên môn k ỹ thu ậ t:……………………………………………………….Ngày vào Đoàn TNCSHCM:………………………………………………..Ngày vào Đ ả ng C ộng s ản Vi ệt Nam:……………ngày chính th ức:……….N ơ i k ế t nạ p:………………………………………………………………….Tình hình s ứ c kho ẻ :………………….Cao 1m…………Cân n ặng:……kgS ở tr ường công tác:………………………………………………………….Ngạ ch công ch ứ c,viên ch ứ c:………………………………………………...
bieu­mau                                                                       
T ừ tháng năm đ ế n Làm công tác gì ở đâu Gi ữ ch ữ v ụ gì
thán
g
năm
bieu­mau                                                                       
III- KHEN TH ƯỞ NG, K Ỷ LU Ậ TKhen th ưởng:………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….K ỷ lu ậ t:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
(2)
bieu­mau                                                                       
IV- QUAN H Ệ GIA ĐÌNHH ọ và tên, năm sinh, ngh ề nghi ệp, công tác, đ ặc đi ểm l ịch s ử qua t ừng th ời kỳ
làm gì, ở đâu?(n ế u b ị bắ t, b ị tù, làm vi ệc trong ch ế đ ộ cũ, ng ụy quân, ng ụy quy ền
ho ặ c b ị x ử lý theo pháp luậ t phả i khai c ụ th ể lý do, m ức đ ộ.....); hi ện đang làm
gì? n ơi c ư trú (ghi rõ ch ứ c danh, tên và đ ịa ch ỉ c ơ quan đ ơn v ị ở trong ho ặc ngoài
n ướ c); hoàn cả nh kinh t ế và thái đ ộ chính tr ị c ủa t ừng ng ười.A/ BÊN N ỘI:(ÔNG, BÀ, CÔ, CHÚ, BÁC RU ỘT)
.……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… .
bieu­mau                                                                       
.……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………
B- BÊN NGO Ạ I :(ÔNG, BÀ, C Ậ U, DÌ, BÁC RU ỘT).……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………

bieu­mau                                                                       

……………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
bieu­mau                                                                       
C/ CHA, M Ẹ ANH CH Ị EM RU Ộ T(Khai t ừ ng th ời kỳ và đ ặ c đi ể m l ịch s ử c ủa t ừng ng ười )H ọ và tên b ố:……………………..Tu ổ i:………….Ngh ề nghi ệp:………….Tr ướ c cách m ạ ng 8/1945 làm gì ? ở đâu ?:………………………………….……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………Trong kháng chi ế n ch ống th ực dân Pháp làm gì ? ở đâu ?………………....……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………T ừ năm 1954 đ ế n tr ước 30/4/1975 làm gì ? ở đâu? (ghi rõ tên c ơ quan, đ ơn v ị):
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………T ừ 30/4/1975 đ ế n nay làm gì ? ở đâu? (Ghi rõ tên c ơ quan đ ơn v ị)………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
bieu­mau                                                                       
……………………………………………………………………………… .
L Ờ I CAM ĐOANTôi xin cam đoan nh ữ ng l ời khai trên là đúng s ự th ật và ch ịu trách nhi ệm
v ề nh ữ ng l ời khai đó. N ế u sau này c ơ quan có th ẩm quy ền phát hi ện v ấn đ ề gì
không đúng. Tôi xin ch ấ p hành bi ện pháp x ử lý theo quy đ ịnh ./.Ngày…….tháng…….năm…….Xác nhậ n c ủ a ch ủ t ịch UBND Xã, Ph ường; Ng ười khai ký tênho ặ c Tr ưởng Công an Xã, Ph ường.(Ghi rõ h ọ và tên)
(8)
bieu­mau                                                                       
Mẫ u 3a-PTT/2010
bieu­mau                                                                       
T Ổ NG C ỤC H Ả I QUAN CỘ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAMĐ ơn v ị:…………...…. Đ ộc l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc-------*-------
bieu­mau                                                                       
PHI Ế U ĐĂNG KÝ D Ự THI TUY Ể N
Ảnh mầu
4x6cm
(có  đóng  CÔNG CH ỨC, VIÊN CH ỨC H ẢI QUAN NĂM 2010
dấu g i  
áp
l i  của 
a
đơn vị có 
Ng ạ ch:...........................
th í si h  
n
dự th i)
H ọ và tên: Nam, n ữ:Ngày, tháng, năm sinh: Dân t ộc:Quê quán: Tôn giáo:
H ộ kh ẩ u th ường trú:............................................................- Trình đ ộ và chuyên ngành đào t ạ o:…..……………………..…………………………………...……..….........................- Chuyên ngành đăng ký d ự thi:………….........……..............- Ngo ại ng ữ đăng ký d ự thi:...................................................(ti ếng Anh A, B và c ử nhân ngo ại ng ữ)
Ngày…….tháng…..năm
bieu­mau                                                                        2010
CH Ữ KÝ C ỦA NG ƯỜ I D Ự THI CH Ủ TỊ CH H Ộ I Đ Ồ NG S Ơ TUY ỂN(Ký tên, đóng dấ u c ủ a đ ơn v ị)
Ghi chú: N ế u thí sinh đ ạ t yêu c ầ u s ơ tuy ể n thì Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng xác nhậ n và đóng
dấ u vào phi ế u đăng ký d ự thi c ủ a thí sinh. Sau đó g ử i phi ế u đăng ký d ự thi này cho
thí sinh gi ữ đ ể xuấ t trình khi vào phòng thi .
bieu­mau                                                                       
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản