ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẢI QUAN (MẪU 1a)

Chia sẻ: 240684

Mẫu đơn tham khảo về việc xin dự xét tuyển công chức hải quan, mẫu 1a-ĐDT/2010

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẢI QUAN (MẪU 1a)

 

 1. M ẫ u 1a- ĐDT/2010 CỘ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAM Đ ộc l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc ………..,ngày……tháng…….năm 2010 Đ ƠN XIN D Ự THI TUY ỂN CÔNG CH ỨC, VIÊN CH ỨC H ẢI QUAN Ng ạ ch :……………….. Kính g ử i: - H ội đ ồng Tuy ể n d ụ ng T ổng c ụ c H ả i quan, B ộ Tài chính - Th ủ tr ưởng đ ơn v ị..........................................…............... - Tên tôi là: Nam, N ữ: - Sinh ngày: - Quê quán: - H ộ khẩ u th ường trú: - Ch ỗ ở hi ệ n nay: ĐT liên l ạc: - Dân t ộc: - Trình đ ộ đào t ạ o: bieu­mau                                                                       
 2. - Chuyên ngành đào tạ o: C ơ s ở đào tạ o: - Ngo ạ i ng ữ : Tin h ọc: Thu ộ c đ ối t ượng ư u tiên(ghi thu ộc đ ối t ượng ưu tiên nào): Sau khi nghiên c ứ u đi ề u ki ệ n và tiêu chuẩ n tuy ể n d ụ ng công ch ứ c, viên ch ứ c ngạ ch.......................................................tôi th ấy b ản thân tôi có đ ủ đi ều ki ện, tiêu chu ẩ n để tham d ự kỳ thi tuy ể n. Vì v ậ y, tôi làm đ ơn này xin đăng ký d ự thi tuy ển t ại H ộ i đ ồ ng thi tuy ể n d ụ ng công ch ứ c c ủ a T ổ ng c ụ c H ả i quan theo chuyên ngành.............................. vào đ ơn v ị……………………………………..………… Nế u trúng tuy ể n, tôi xin ch ấ p hành nghiêm túc m ọi quy đ ịnh c ủa Nhà n ước. H ồ s ơ g ử i kèm theo đ ơn này g ồm: 1- Bả n khai lý l ịch; 2- Bả n sao Gi ấ y khai sinh; 3- Giấ y ch ứ ng nhậ n s ứ c kho ẻ ; 4- Bả n sao các văn b ằ ng, ch ứng ch ỉ, g ồm:.................................... 5- Bả n đi ể m k ế t quả h ọc t ậ p toàn khoá; 6- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, đ ị a ch ỉ ng ười nh ậ n; 02 ả nh màu c ỡ 4x6cm; 7- Bả n sao Gi ấ y ch ứ ng nh ậ n ưu tiên (n ếu có); bieu­mau                                                                       
 3. Toàn b ộ bả n ch ụ p văn bằ ng, ch ứ ng ch ỉ và các gi ấ y t ờ liên quan khác trong h ồ s ơ d ự tuy ể n c ủ a tôi nêu trên khi đ ượ c thông báo trúng tuy ể n, tôi s ẽ hoàn ch ỉnh l ạ i theo đúng quy đ ịnh. Tôi xin cam đoan h ồ s ơ d ự tuy ể n c ủ a tôi là s ự th ậ t, đúng và đ ủ tiêu chuẩ n, đi ề u ki ệ n d ự tuy ể n. Tôi xin ch ịu trách nhi ệm tru ớc pháp lu ật v ề các b ản ch ụp văn bằ ng, ch ứ ng ch ỉ và gi ấ y t ờ khác n ộp trong h ồ s ơ d ự tuy ể n, n ế u sai thì k ế t quả tuy ể n d ụ ng c ủ a tôi s ẽ b ị c ơ quan có th ẩ m quy ền tuy ển d ụng hu ỷ b ỏ. Kính đ ơn (ghi rõ h ọ tên và ký) bieu­mau                                                                       
 4. Mẫ u 2-LLTD/2010 C Ộ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAM Đ ộc l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc -------*------- Ảnh mầu 4x6cm (có đóng  dấu giáp  lai của  của cơ quan xác  nhận lý  SƠ Y Ế U LÝ L Ị CH T ự thu ậ t H ọ và tên:…………………………………………. Nam, n ữ:…………… Sinh ngày……tháng…….năm…………………………………………… N ơ i ở hi ệ n nay:……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Ch ứ ng minh th ư nhân dân s ố:…………………….. N ơi c ấp:…………….. Ngày………..tháng………..năm 19………………………………………. bieu­mau                                                                       
 5. Khi c ầ n báo tin cho ai ? ở đâu ?:………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… S ố hi ệ u:………………………… Ký hi ệ u:…………………………. (1) bieu­mau                                                                       
 6. I- S Ơ L ƯỢC LÝ L ỊCH H ọ và tên khai sinh:………………………………………………………… Tên th ườ ng g ọ i:…………………………………………………………….. Sinh ngày……….tháng………….năm 19……….N ơi sinh:……………… Quê quán:…………………………………………………………………… N ơ i ở hi ệ n nay:……………………………………………………………… Dân t ộc:………………………………… Tôn giáo:……………………….. Thành phầ n gia đình xu ấ t thân:…………………………………………….. Văn hoá ph ổ thông:…………………………..Ngo ại ng ữ:………………… Chuyên môn k ỹ thu ậ t:………………………………………………………. Ngày vào Đoàn TNCSHCM:……………………………………………….. Ngày vào Đ ả ng C ộng s ản Vi ệt Nam:……………ngày chính th ức:………. N ơ i k ế t nạ p:…………………………………………………………………. Tình hình s ứ c kho ẻ :………………….Cao 1m…………Cân n ặng:……kg S ở tr ường công tác:…………………………………………………………. Ngạ ch công ch ứ c,viên ch ứ c:………………………………………………... bieu­mau                                                                       
 7. T ừ tháng năm đ ế n Làm công tác gì ở đâu Gi ữ ch ữ v ụ gì thán g năm bieu­mau                                                                       
 8. III- KHEN TH ƯỞ NG, K Ỷ LU Ậ T Khen th ưởng:………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. K ỷ lu ậ t:……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. (2) bieu­mau                                                                       
 9. IV- QUAN H Ệ GIA ĐÌNH H ọ và tên, năm sinh, ngh ề nghi ệp, công tác, đ ặc đi ểm l ịch s ử qua t ừng th ời kỳ làm gì, ở đâu?(n ế u b ị bắ t, b ị tù, làm vi ệc trong ch ế đ ộ cũ, ng ụy quân, ng ụy quy ền ho ặ c b ị x ử lý theo pháp luậ t phả i khai c ụ th ể lý do, m ức đ ộ.....); hi ện đang làm gì? n ơi c ư trú (ghi rõ ch ứ c danh, tên và đ ịa ch ỉ c ơ quan đ ơn v ị ở trong ho ặc ngoài n ướ c); hoàn cả nh kinh t ế và thái đ ộ chính tr ị c ủa t ừng ng ười. A/ BÊN N ỘI:(ÔNG, BÀ, CÔ, CHÚ, BÁC RU ỘT) .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . bieu­mau                                                                       
 10. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… B- BÊN NGO Ạ I :(ÔNG, BÀ, C Ậ U, DÌ, BÁC RU ỘT) .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… bieu­mau                                                                        ……………………………………………………………………………….
 11. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… bieu­mau                                                                       
 12. C/ CHA, M Ẹ ANH CH Ị EM RU Ộ T (Khai t ừ ng th ời kỳ và đ ặ c đi ể m l ịch s ử c ủa t ừng ng ười ) H ọ và tên b ố:……………………..Tu ổ i:………….Ngh ề nghi ệp:…………. Tr ướ c cách m ạ ng 8/1945 làm gì ? ở đâu ?:………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… Trong kháng chi ế n ch ống th ực dân Pháp làm gì ? ở đâu ?………………... .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… T ừ năm 1954 đ ế n tr ước 30/4/1975 làm gì ? ở đâu? (ghi rõ tên c ơ quan, đ ơn v ị): ……………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… T ừ 30/4/1975 đ ế n nay làm gì ? ở đâu? (Ghi rõ tên c ơ quan đ ơn v ị)……… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . bieu­mau                                                                        ……………………………………………………………………………… .
 13. L Ờ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nh ữ ng l ời khai trên là đúng s ự th ật và ch ịu trách nhi ệm v ề nh ữ ng l ời khai đó. N ế u sau này c ơ quan có th ẩm quy ền phát hi ện v ấn đ ề gì không đúng. Tôi xin ch ấ p hành bi ện pháp x ử lý theo quy đ ịnh ./. Ngày…….tháng…….năm……. Xác nhậ n c ủ a ch ủ t ịch UBND Xã, Ph ường; Ng ười khai ký tên ho ặ c Tr ưởng Công an Xã, Ph ường. (Ghi rõ h ọ và tên) (8) bieu­mau                                                                       
 14. Mẫ u 3a-PTT/2010 bieu­mau                                                                       
 15. T Ổ NG C ỤC H Ả I QUAN CỘ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAM Đ ơn v ị:…………...…. Đ ộc l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc -------*------- bieu­mau                                                                       
 16. PHI Ế U ĐĂNG KÝ D Ự THI TUY Ể N Ảnh mầu 4x6cm (có  đóng  CÔNG CH ỨC, VIÊN CH ỨC H ẢI QUAN NĂM 2010 dấu g i   áp l i  của  a đơn vị có  Ng ạ ch:........................... th í si h   n dự th i) H ọ và tên: Nam, n ữ: Ngày, tháng, năm sinh: Dân t ộc: Quê quán: Tôn giáo: H ộ kh ẩ u th ường trú:............................................................ - Trình đ ộ và chuyên ngành đào t ạ o:…..…………………….. …………………………………...……..…......................... - Chuyên ngành đăng ký d ự thi:………….........…….............. - Ngo ại ng ữ đăng ký d ự thi:................................................... (ti ếng Anh A, B và c ử nhân ngo ại ng ữ) Ngày…….tháng…..năm bieu­mau                                                                        2010
 17. CH Ữ KÝ C ỦA NG ƯỜ I D Ự THI CH Ủ TỊ CH H Ộ I Đ Ồ NG S Ơ TUY ỂN (Ký tên, đóng dấ u c ủ a đ ơn v ị) Ghi chú: N ế u thí sinh đ ạ t yêu c ầ u s ơ tuy ể n thì Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng xác nhậ n và đóng dấ u vào phi ế u đăng ký d ự thi c ủ a thí sinh. Sau đó g ử i phi ế u đăng ký d ự thi này cho thí sinh gi ữ đ ể xuấ t trình khi vào phòng thi . bieu­mau                                                                       
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản