Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Chia sẻ: snrise1812

Tài liệu tham khảo Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Nội dung Text: Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIAO ĐẤT1
(dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi2:- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn...................
- Ủy ban nhân dân quận, huyện...............................
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đinh thì ghi tên chủ hộ):.............
...................................................................................................................
2. Chứng minh nhân dân số: .............. do ......................
…………….cấp ngày.......tháng……năm……
3. Địa chỉ thường trú:……………………………………………..
…………………………………………………………………………
4. Địa chỉ liên hệ:......................................................................................
......................................................................Điện thoại:..........................
5. Địa điểm khu đất xin được giao:.........................................................
6. Diện tích (m2) :.....................................................................................
Với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc
có tên:…………………....lập ngày..........................................................
hoặc trích lục bản đồ địa chính số .................ngày...................của.......
7. Mục đích sử dụng đất:.........................................................................
8. Thời hạn sử dụng đất (năm, nếu có thời hạn):..................................
9. Phương thức trả tiền sử dụng đất:.....................................................
10. Cam kết:
- Sử dụng đúng mục đích, chấp hành các quy định của pháp luật
đất đai;
- Trả tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn;
- Cam kết khác (nếu có):......................................................................
...............................................................................................................
..............,ngày...........tháng............năm............
Người xin giao đất
(ký và ghi rõ họ tên)
1
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban
nhân dân thành phố.
2
Ghi rõ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, quận, huyện nơi có đất.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản