Đơn xin học cùng lúc hai chương trình_BM-ĐGKQHTSV-02.00

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
117
lượt xem
18
download

Đơn xin học cùng lúc hai chương trình_BM-ĐGKQHTSV-02.00

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin học cùng lúc hai chương trình_bm-đgkqhtsv-02.00', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin học cùng lúc hai chương trình_BM-ĐGKQHTSV-02.00

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang. Họ và tên: ………………………………………………………………....... Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….…………………… Mã số SV: ………………………..... Lớp: …………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Điểm trung bình chung tích lũy là:………………………………. ………… Nay Tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng cho phép Tôi được học cùng lúc hai chương trình theo tiến độ chung của khóa học. Ngành 2 đăng ký học:...………………………………………..…………… Kính mong Hiệu trưởng xem xét và chấp thuận./. Mỹ Tho, ngày….. tháng …..năm 20..… Ý KIẾN CỦA KHOA Người làm đơn (QUẢN LÝ) (Ký tên và ghi rõ họ tên) Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG BM-ĐGKQHT-02/00
Đồng bộ tài khoản