ĐƠN XIN KHAI NHẬN THỪA KẾ

Chia sẻ: luatsulecao

Tài liệu tham khảo mẫu đơn xin khai nhận thừa kế

Nội dung Text: ĐƠN XIN KHAI NHẬN THỪA KẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN KHAI NHẬN THỪA KẾ
Kính gửi: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT - TP HÀ NÔI

Tôi
là:.......................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: …...................…..........…….........................……............
………..
Số điện thoại: …………..
……………....................................................................
Email: ..................................................................................................................
....
Số Fax: ……...........
……….............................................. .......................................
Tôi là: ............................................ c ủa ông/bà ......................................... ( đã
mất Giấy chứng tử
ngày......../........../.................. theo
do .............................................
............................................................. cấp ngày ...................................................)
Trước khi mất ông/bà.......................................( Có/Không)............ để lại di
chúc.
sản thừa kế để lại của
Di ông/bà:
.........................................là................................
.............................................................................................................................
.....
.............................................................. ...............................................................
.....
.............................................................................................................................
.....
.............................................................................................................................
.....
.............................................................................................................................
.....
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...............
Những người thừa kế của ông/bà:............................. .......................... gồm có
(ghi rõ mối quan hệ):
.............................................................................................................................
.....
.............................................................................................................................
.....
.............................................................................................................................
.....
.............................................................................................................................
.....
.............................................................................................................................
.....
.............................................................................................................................
.....
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...................................
Nay tôi đại diện cho những người thừa kế của ông/bà.........................................
làm đơn này đề nghị Văn phòng Công chứng Đại Việt tiến hành các thủ tục
khai nhận thừa kế cho trường hợp trên.
Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm ............
Người làm đơn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản