ĐƠN XIN KHAI NHẬN THỪA KẾ

Chia sẻ: luatsulecao

Tài liệu tham khảo mẫu đơn xin khai nhận thừa kế

Nội dung Text: ĐƠN XIN KHAI NHẬN THỪA KẾ

 

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN KHAI NHẬN THỪA KẾ Kính gửi: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT - TP HÀ NÔI Tôi là:....................................................................................................................... Địa chỉ liên hệ: …...................…..........…….........................……............ ……….. Số điện thoại: ………….. …………….................................................................... Email: .................................................................................................................. .... Số Fax: ……........... ……….............................................. ....................................... Tôi là: ............................................ c ủa ông/bà ......................................... ( đã mất Giấy chứng tử ngày......../........../.................. theo do ............................................. ............................................................. cấp ngày ...................................................) Trước khi mất ông/bà.......................................( Có/Không)............ để lại di chúc. sản thừa kế để lại của Di ông/bà: .........................................là................................ ............................................................................................................................. ..... .............................................................. ............................................................... ..... ............................................................................................................................. ..... ............................................................................................................................. ..... ............................................................................................................................. ..... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............... Những người thừa kế của ông/bà:............................. .......................... gồm có (ghi rõ mối quan hệ):
  2. ............................................................................................................................. ..... ............................................................................................................................. ..... ............................................................................................................................. ..... ............................................................................................................................. ..... ............................................................................................................................. ..... ............................................................................................................................. ..... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................... Nay tôi đại diện cho những người thừa kế của ông/bà......................................... làm đơn này đề nghị Văn phòng Công chứng Đại Việt tiến hành các thủ tục khai nhận thừa kế cho trường hợp trên. Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm ............ Người làm đơn
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản