Đơn xin khiếu nại điểm_09 SV-K

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
163
lượt xem
17
download

Đơn xin khiếu nại điểm_09 SV-K

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin khiếu nại điểm_09 sv-k', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin khiếu nại điểm_09 SV-K

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN KHIẾU NẠI ĐIỂM Kính gửi: Trưởng Khoa……………. Họ và tên: ………………………………………………………………....... Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….…………………… Mã số SV: ………………………..... Lớp: …………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Nay Tôi làm đơn này xin khiếu nại về điểm số của các học phần sau đây: Điểm Bậc Số TC (ĐH, Lý do STT Tên học phần / Số Thi Tích lũy CĐ, ĐVHT TCCN) 1 2 3 4 5 Kèm theo đơn có các giấy tờ liên quan: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Mỹ Tho, ngày…… tháng…… năm 20.… Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ, tên) 09 SV-K
Đồng bộ tài khoản