Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 SV-K

Chia sẻ: pretty2

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 sv-k', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 SV-K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN LÀM ĐỒ ÁN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Kính gửi: Trưởng Khoa .............................................

Họ và tên:
……………………………………………………………….......
Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….……………………
Mã số SV: ………………………..... Lớp:
………………………………….
Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………...
Điểm trung bình chung tích luỹ đến thời điểm hiện nay
là:...........................
Nay Tôi làm đơn này kính xin Trưởng khoa ..........................................
xem xét cho Tôi được làm đồ án - khóa luận tốt nghiệp với nội dung như sau:
- Tên đề tài:……………………………...……………………….
………......
.........................................................................................................................
- Người giới thiệu và hướng dẫn…………………………...…….……......
Xin trân trọng cảm ơn./.

Mỹ Tho, ngày…… tháng…… năm 20…
Ý kiến của Giảng viên giới thiệu Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


………………………………...
………………………………...

Phê duyệt của Trưởng khoa
………………………………...
10 SV-K
10 SV-K
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản