Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 SV-K

Chia sẻ: pretty2

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 sv-k', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 SV-K

 

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN LÀM ĐỒ ÁN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Kính gửi: Trưởng Khoa ............................................. Họ và tên: ………………………………………………………………....... Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….…………………… Mã số SV: ………………………..... Lớp: …………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Điểm trung bình chung tích luỹ đến thời điểm hiện nay là:........................... Nay Tôi làm đơn này kính xin Trưởng khoa .......................................... xem xét cho Tôi được làm đồ án - khóa luận tốt nghiệp với nội dung như sau: - Tên đề tài:……………………………...………………………. ………...... ......................................................................................................................... - Người giới thiệu và hướng dẫn…………………………...…….……...... Xin trân trọng cảm ơn./. Mỹ Tho, ngày…… tháng…… năm 20… Ý kiến của Giảng viên giới thiệu Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) ………………………………... ………………………………... Phê duyệt của Trưởng khoa ………………………………... 10 SV-K
  2. 10 SV-K
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản