Đơn xin miễm giảm học phí

Chia sẻ: peterpan93

Đơn từ: "Đơn xin miễn giảm học phí"

Nội dung Text: Đơn xin miễm giảm học phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN,GIẢM HỌC
PHÍ
(Dùng cho học sinh,sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp và giáo dục đại học công lập)

Kính gửi:Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Phong Điền


Họ và tên:Nguyễn Đinh Nhu
Ngày,tháng,năm sinh:10/02/1993
Họ tên cha học sinh, sinh viên:Nguyễn Ngưng.
Họ tên mẹ học sinh,sinh viên:Nguyễn Thị Diệp.
Hộ khẩu thường trú(ghi đầy đủ):
Xã(Phường):Điền Hương,Huyện(Quận):Phong Điền,Tỉnh(Thành
phố):Thừa Thiên Huế.
Ngành hoc:Du Lịch,Mã số sinh viên:1156180044.
Thuộc đối tượng:Thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và
hải đảo theo Quyêt định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/06/2004 của Thủ
Tướng Chính Phủ.
Căn cứ vào nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của
Chính phủ,tôi làm đơn này đề nghị được xem xét,giải quyết để được cấp
tiền hỗ trợ miễn,giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

Thủ Dức,ngày10tháng10năm2011
Người làm đơnNguyễn Đình Nhu

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập
Trường:Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn thuộc Đại học quốc gia
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Xác nhận anh/chị:Nguyên Đình Nhu.
Hiện là học sinh,sinh viên năm thứ:Nhất.Học kì:I,Năm học:2011-
2012.Lớp:Du Lịch
Khoa:Đía lí.Khóa học:2011-2015.Thời gián học:4(năm)hệ đào tạo:chính quy
của nhà trường.
Kỷ luật:………………………………………..(ghi rõ mức độ kỉ luật nếu có).
Số tiền học phí hằng tháng:…………………………………..đồng.
Đề nghị phòng lao động-thương binh và xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ
miễm,giảm học phí cho anh/chị:Nguyễn Đình Nhu.theo quy định và chế độ
hiện hành.

………......................,ngày……….tháng…….năm……
Thủ trưởng đơn vị
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản