Đơn xin miễm giảm học phí

Chia sẻ: peterpan93

Đơn từ: "Đơn xin miễn giảm học phí"

Nội dung Text: Đơn xin miễm giảm học phí

 

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN,GIẢM HỌC PHÍ (Dùng cho học sinh,sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập) Kính gửi:Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Phong Điền Họ và tên:Nguyễn Đinh Nhu Ngày,tháng,năm sinh:10/02/1993 Họ tên cha học sinh, sinh viên:Nguyễn Ngưng. Họ tên mẹ học sinh,sinh viên:Nguyễn Thị Diệp. Hộ khẩu thường trú(ghi đầy đủ): Xã(Phường):Điền Hương,Huyện(Quận):Phong Điền,Tỉnh(Thành phố):Thừa Thiên Huế. Ngành hoc:Du Lịch,Mã số sinh viên:1156180044. Thuộc đối tượng:Thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyêt định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/06/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ. Căn cứ vào nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ,tôi làm đơn này đề nghị được xem xét,giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn,giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. Thủ Dức,ngày10tháng10năm2011 Người làm đơn Nguyễn Đình Nhu Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Trường:Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn thuộc Đại học quốc gia Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Xác nhận anh/chị:Nguyên Đình Nhu. Hiện là học sinh,sinh viên năm thứ:Nhất.Học kì:I,Năm học:2011- 2012.Lớp:Du Lịch
  2. Khoa:Đía lí.Khóa học:2011-2015.Thời gián học:4(năm)hệ đào tạo:chính quy của nhà trường. Kỷ luật:………………………………………..(ghi rõ mức độ kỉ luật nếu có). Số tiền học phí hằng tháng:…………………………………..đồng. Đề nghị phòng lao động-thương binh và xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễm,giảm học phí cho anh/chị:Nguyễn Đình Nhu.theo quy định và chế độ hiện hành. ………......................,ngày……….tháng…….năm…… Thủ trưởng đơn vị
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản