Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

Chia sẻ: tuhuy

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên đại học

Thể loại:

  Biểu mẫu - Văn bản  » Đơn từ

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----------&----------§¬n xin nghØ häc t¹m thêi vµ b¶o lu kÕt qu¶


KÝnh göi: - Ban Gi¸m hiÖu
- Ban Chñ nhiÖm khoa (Bé m«n) …………………….
- Phßng C«ng t¸c ChÝnh trÞ vµ qu¶n lý sinh viªnHä vµ tªn: ………………………………, M· sinh viªn………………….
Ngµy, th¸ng, n¨m sinh…………………………………….
Líp…………. , Ngµnh …………… Khoa………. …………………… Kho¸……
Em lµm ®¬n nµy kÝnh ®Ò nghÞ Nhµ trêng xÐt cho em ®îc nghØ häc t¹m thêi tõ
ngµy …… th¸ng….. n¨m …… Häc kú….. n¨m häc 200 …. – 200……
Lý do: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

KÝnh ®Ò nghÞ Nhµ trêng quan t©m gióp ®ì. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Ngµy …… th¸ng ……n¨m
20…..

ý kiÕn cña cha (mÑ) sinh viªn Ngêi lµm ®¬n
X¸c nhËn cña ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng hoÆc c¬ quan y tÕ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Ký tªn, ®ãng dÊu
ý kiÕn ®Ò nghÞ cña Ban Chñ nhiÖm khoa (bé m«n) Qu¶n lý sinh
viªn
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Chñ nhiÖm khoa
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản