Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

Chia sẻ: tuhuy

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên đại học

Thể loại:

  Biểu mẫu - Văn bản  » Đơn từ

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

 

  1. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ----------&---------- §¬n xin nghØ häc t¹m thêi vµ b¶o lu kÕt qu¶ KÝnh göi: - Ban Gi¸m hiÖu - Ban Chñ nhiÖm khoa (Bé m«n) ……………………. - Phßng C«ng t¸c ChÝnh trÞ vµ qu¶n lý sinh viªn Hä vµ tªn: ………………………………, M· sinh viªn…………………. Ngµy, th¸ng, n¨m sinh……………………………………. Líp…………. , Ngµnh …………… Khoa………. …………………… Kho¸…… Em lµm ®¬n nµy kÝnh ®Ò nghÞ Nhµ trêng xÐt cho em ®îc nghØ häc t¹m thêi tõ ngµy …… th¸ng….. n¨m …… Häc kú….. n¨m häc 200 …. – 200…… Lý do: ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… KÝnh ®Ò nghÞ Nhµ trêng quan t©m gióp ®ì. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Ngµy …… th¸ng ……n¨m 20….. ý kiÕn cña cha (mÑ) sinh viªn Ngêi lµm ®¬n X¸c nhËn cña ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng hoÆc c¬ quan y tÕ …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Ký tªn, ®ãng dÊu ý kiÕn ®Ò nghÞ cña Ban Chñ nhiÖm khoa (bé m«n) Qu¶n lý sinh viªn …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………... Chñ nhiÖm khoa
  2. Trang hình ảnh không có nội dung Text
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản