Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

Chia sẻ: tuhuy

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên đại học

Thể loại:

  Biểu mẫu - Văn bản  » Đơn từ

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

 

  1. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ----------&---------- §¬n xin nghØ häc t¹m thêi vµ b¶o lu kÕt qu¶ KÝnh göi: - Ban Gi¸m hiÖu - Ban Chñ nhiÖm khoa (Bé m«n) ……………………. - Phßng C«ng t¸c ChÝnh trÞ vµ qu¶n lý sinh viªn Hä vµ tªn: ………………………………, M· sinh viªn…………………. Ngµy, th¸ng, n¨m sinh……………………………………. Líp…………. , Ngµnh …………… Khoa………. …………………… Kho¸…… Em lµm ®¬n nµy kÝnh ®Ò nghÞ Nhµ trêng xÐt cho em ®îc nghØ häc t¹m thêi tõ ngµy …… th¸ng….. n¨m …… Häc kú….. n¨m häc 200 …. – 200…… Lý do: ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… KÝnh ®Ò nghÞ Nhµ trêng quan t©m gióp ®ì. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Ngµy …… th¸ng ……n¨m 20….. ý kiÕn cña cha (mÑ) sinh viªn Ngêi lµm ®¬n X¸c nhËn cña ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng hoÆc c¬ quan y tÕ …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Ký tªn, ®ãng dÊu ý kiÕn ®Ò nghÞ cña Ban Chñ nhiÖm khoa (bé m«n) Qu¶n lý sinh viªn …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………... Chñ nhiÖm khoa
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản