Đơn xin nghỉ phép

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Đơn xin nghỉ phép

Nội dung Text: Đơn xin nghỉ phép

 

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày____ tháng_____ năm______ ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC Kính gửi: - - Họ và tên : Sinh ngày : 19/05/1975 Chức vụ : Đơn vị công tác : Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ việc…………. ngày, kể từ ngày_______/________/______ đến hết ngày_______/________/__________ Hình thức nghỉ việc: ……………………………………………………………………………………. Nơi nghỉ:……………………………………………………………………………………………….. Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………………... Lý do xin nghỉ việc: …………………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………. . Kính trình ………………………………………………………………………….xem xét, giải quyết Tôi xin trân trọng cảm ơn! GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI LÀM ĐƠN
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản