Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

ĐƠN XIN NHẬN CÔNG TÁC

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 2 trang

0
3.121
lượt xem
45
download

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC VIỆN PTĐB Tôi tên: .......... (MSCC: ......) Giảng viên hoặc cán bộ nghiên cứu của Viện được cử đi học chương trình đào tạo

ĐƠN XIN NHẬN CÔNG TÁC
Nội dung Text

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN NC PHÁT TRIỂN ĐBSCL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ───────── ───────────────── Cần Thơ, ngày tháng năm ĐƠN XIN NHẬN CÔNG TÁC Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC VIỆN PTĐB Tôi tên: .......... (MSCC: ......) Giảng viên hoặc cán bộ nghiên cứu của Viện được cử đi học chương trình đào tạo ............, chuyên ngành “........” tại Đại học .........., ........ (tên nước) theo quyết định số ........./QĐ-BGD&ĐT-TCCB, thời gian ....... năm, từ tháng ........ năm ......... Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ học tập, trở về nước ngày ......./......../.......... và nhận công tác tại Viện từ ngày ......./......../......... Kính đề nghị Ban Giám đốc Viện thu nhận và giải quyết các chế độ có liên quan theo qui định. Kính chào trân trọng. Người làm đơn Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: Hồ sơ tổ chức.

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản