Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

1
1.737
lượt xem
54
download

Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . . . Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hiện đang học lớp (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . Hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Sài Gòn. Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Nội dung Text

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Kính gởi: - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN - BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . . . Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hiện đang học lớp (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . Hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Sài Gòn. Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nay tôi làm đơn này kính gởi đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn xác nhận cho tôi được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương theo quy định. Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu./. . . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . . . Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản