Dòng điện không đổi

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
493
lượt xem
80
download

Dòng điện không đổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dòng điện không đổi là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của dòng điện. Nó được xác định bằng thương số của điện lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dòng điện không đổi

  1. Chương II:DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI Tiết 11 : Dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn I 19/10/09 10:03:16 AM 1
  2. Néi dung tiÕt häc I - ¤n l¹i mét sè kiÕn thøc vÒ dßng ®iÖn ®· häc ë THCS II - T×m hiÓu mét sè kh¸i niÖm: 1. Dßng ®iÖn 2. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi III – C«ng dông vμ cÊu t¹o cña nguån ®iÖn: 1. §iÒu kiÖn ®Ó cã dßng ®iÖn 2. C«ng dông vμ cÊu t¹o cña nguån ®iÖn 2 19/10/09 10:03:16 AM
  3. Tiết 11 : dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn I – dßng ®iÖn: 1. Dßng ®iÖn lµ g×? lµ dßng chuyÓn dêi cã 2. Dßng ®iÖn trong kim h−íng cña c¸c h¹t mang lo¹i do h¹t ®iÖn tÝch nµo ®iÖn g©y ra? Do c¸c electron tù do g©y ra 3. ChiÒu cña dßng ®iÖn ®−îc quy −íc nh− thÕ nµo? 4. ChiÒu cña dßng ®iÖn c¸c vËt dÉn chuyÓng©y ra Dßng ®iÖn ch¹y qua cïng chiÒu cã thÓ ®éng nh÷ng t¸c dông nµo? d−¬ng cña h¹t mang ®iÖn 5. NÕu l−îng mang ®iÖn ©m: dßng Tõ, Ho¸chiÒu Dßng ®iÖn nµo chodông: NhiÖt, ®iÖn cã häc, §¹i lµ h¹t g©y t¸c biÕt ®é m¹nh hay yÕu cña dßng −îc l¹i ng ®iÖn? Sinh lý C−êng ®é dßng ®iÖn lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho 19/10/09 10:03:16 AM 3 ®é m¹nh hay yÕu cña dßng ®iÖn, kÝ hiÖu I
  4. Tiết 11 : dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn I - Dßng ®iÖn: II - C−êng ®é dßng ®iÖn. Dßng ®iÖn kh«ng §æi: 1. C−êng ®é dßng ®iÖn: - Là đại luợng đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của dòng điện . Nó được xác định bừng thương số của điện lượngΔ q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian Δ t Δq I= I Δt S 19/10/09 10:03:16 AM 4
  5. Tiết 11 : dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn I - dßng ®iÖn: II - C−êng ®é dßng ®iÖn. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi 1. C−êng ®é dßng ®iÖn: I 2. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi: S LμĐơn vị®iÖn cã chiÒu vμ c−êngệ®évà của điện lượng 3. dßng của cường độ dòng đi n kh«ng thay ®æi theo a) Đơn vị của cường độ dòng điện . 1C thêi gian = 1C / s 1A ( ampe)= 1S b) Đơn vị culông(C). - 1C=1A.s - Culông là điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 19/10/09 gian 1s khi có cường độ dòng điện không đổi cường độ 1A chạy 5 thời 10:03:16 AM qua dây dẫn này.
  6. Tiết 11 : dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn I - dßng ®iÖn: II - C−êng ®é dßng ®iÖn. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi III - nguån ®iÖn: Quan s¸t mét sè nguån ®iÖn tªn H·y kÓ 1. §iÒu kiÖn ®Ó cã dßng ®iÖn: mét sè lo¹i Ph¶i cã mét hiÖu ®iÖnXÐt thÝnguån haiH×nhvËt dÉn thÕ ®ÆtnghiÖm ®Çu 6.6/32 vμo ®iÖn th−êng ®iÖn dïng? Tr¶ lêi c©u C5, 6 2. Nguån ®iÖn: 19/10/09 10:03:16 AM 6
  7. Tiết 11 : dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn VËy, nguån _ + + + ®iÖn lμ g×? Fl F® + I I I e- + - e- - - Fl F® + F® - I e- I I - e- 19/10/09 10:03:16 AM 7
  8. Tiết 11 : dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn I - dßng ®iÖn: II - C−êng ®é dßng ®iÖn. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi III - nguån ®iÖn: 1. §iÒu kiÖn ®Ó cã dßng ®iÖn: 2. Nguån ®iÖn: * Lμ mét thiÕt bÞ cã thÓ t¹o ra vμ duy tr× mét hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån * CÊu t¹o: Cã 2 cùc nhiÔm ®iÖn kh¸c nhau: cùc d−¬ng(+) vμ cùc ©m (-) Gi÷a hai cùc lu«n cã mét hiÖu ®iÖn thÕ 19/10/09Lùc l¹ bªn trong nguån ®iÖn cã t¸c dông duy 10:03:16 AM 8 tr× hiÖu ®iÖn thÕ
  9. Tiết 11 : dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn Néi dung chÝnh cÇn nhí: Δq I= C−êng ®é dßng ®iÖn Δt Dßng ®iÖn kh«ng ®æi: ChiÒu vμ I kh«ng ®æi Nguån ®iÖn: C«ng dông duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ CÊu t¹o: Cã 2 cùc (+) vµ cùc (-) 19/10/09 10:03:16 AM 9
  10. Tiết 11 : dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn Cñng cè bµi: tr¶ lêi c©u hái tr¾c nghiÖm sau C©u 2:: Dßng ®iÖn bªn trong nguån ®iÖn nμo C©u 1 C¸c lùc l¹ ch¹y trong m¹ch ®iÖn kh«ng cã t¸c dông lμ dßng ®iÖn kh«ng d−íi ®©y kh«ng ph¶i ®æi? A. T¹o ra vµ duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai A. cùc cñam¹ch ®iÖn kÝn cña ®Ìn pin Trong nguån ®iÖn B. T¹o ra vµ duy®iÖnsù tÝch ®iÖn kh¸c nhau nguån B. Trong m¹ch tr× kÝn th¾p s¸ng ®Ìn víi ë ®iÖn lµ b×nh acquy hai cùc cña nguån ®iÖn C C. T¹o ra c¸c ®iÖn tÝch míi cho nguån ®iÖnnguån C. Trong m¹ch ®iÖn kÝn th¾p s¸ng ®Ìn víi ®iÖn lµ pin mÆt trêi D. Lµm c¸c ®iÖn tÝch d−¬ng dÞch chuyÓn D D. Trong m¹ch ®iÖn th¾p s¸ng ®Ìn cña xe ®¹p ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng bªn trong nguån 10 19/10/09 10:03:16 AM ®iÖnnguån ®iÖn lµ ®inam« víi
Đồng bộ tài khoản