Dòng điện trong chất khí

Chia sẻ: ntgioi1204

Chất khí là môi trường cách điện. - Sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường. - Bản chất dòng điện trong chất khí. -Quá trình dẫn điện từ lực trong chất khí và điều kiện tạo ra quá trình dẫn điện tự lực.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Dòng điện trong chất khí

 

  1. kÝnh chµo quý thÇy c« vµ c¸c em häc sinh
  2. Dßng ®iÖn trong ng trong chÊt khÝ chÊt
  3. TiÕt 1: TiÕt -ChÊt khÝ lµ m«i tr−êng c¸ch ®iÖn. ch II-Sù dÉn ®iÖn cña chÊt khÝ trong ®iÒu kiÖn th−êng. chÊt III-B¶n chÊt dßng ®iÖn trong chÊt khÝ. ng TiÕt 2: IV-Qu¸ tr×nhdÉn ®iÖn tù lùc trong chÊt khÝ vµ ®iÒu kiÖn t¹o ra qu¸ tr×nh dÉn ®iÖn tù lùc. V-Tia löa ®iÖn, qu¸ tr×nh t¹o ra tia löa ®iÖn. VI-Hå quang ®iÖn, ®iÒu kiÖn t¹o ra hå quang ®iÖn. quang n, quang
  4. Môc tiªu tiÕt häc: Môc 1-Gi¶i thÝch ®−îc qu¸ tr×nh ion ho¸ chÊt khÝ nhê t¸c thÝch nh©n ion ho¸ vµ qu¸ tr×nh nh©n sè h¹t t¶i ®iÖn. nh 2-N¾m ®−îc b¶n chÊt dßng ®iÖn trong chÊt khÝ. NhËn ng biÕt ®−îc qu¸ tr×nh dÉn ®iÖn kh«ng tù lùc.c.
  5. Qu¸ tr×nh ion ho¸ chÊt khÝ T¸c nh©n Ion ho¸ - + - - - - + + + - - - - + - - - -
  6. - + - - - - - + + - - - + - - ur + - - E
  7. Qu¸ tr×nh nh©n sè h¹t t¶i ®iÖn ur E - + - - - - - - - + - -- - - - - - - + - - - + ++ + + - -- - - - + + - + + - + - -- -- - - - + -
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản