Dòng điện trong chất khí

Chia sẻ: ntgioi1204

Chất khí là môi trường cách điện. - Sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường. - Bản chất dòng điện trong chất khí. -Quá trình dẫn điện từ lực trong chất khí và điều kiện tạo ra quá trình dẫn điện tự lực.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Dòng điện trong chất khí

kÝnh chµo quý thÇy c«
vµ c¸c em häc sinh
Dßng ®iÖn trong
ng trong
chÊt khÝ
chÊt
TiÕt 1:
TiÕt
-ChÊt khÝ lµ m«i tr−êng c¸ch ®iÖn.
ch
II-Sù dÉn ®iÖn cña chÊt khÝ trong ®iÒu kiÖn th−êng.
chÊt
III-B¶n chÊt dßng ®iÖn trong chÊt khÝ.
ng
TiÕt 2:
IV-Qu¸ tr×nhdÉn ®iÖn tù lùc trong chÊt khÝ vµ ®iÒu kiÖn
t¹o ra qu¸ tr×nh dÉn ®iÖn tù lùc.
V-Tia löa ®iÖn, qu¸ tr×nh t¹o ra tia löa ®iÖn.
VI-Hå quang ®iÖn, ®iÒu kiÖn t¹o ra hå quang ®iÖn.
quang n, quang
Môc tiªu tiÕt häc:
Môc
1-Gi¶i thÝch ®−îc qu¸ tr×nh ion ho¸ chÊt khÝ nhê t¸c
thÝch
nh©n ion ho¸ vµ qu¸ tr×nh nh©n sè h¹t t¶i ®iÖn.
nh
2-N¾m ®−îc b¶n chÊt dßng ®iÖn trong chÊt khÝ. NhËn
ng
biÕt ®−îc qu¸ tr×nh dÉn ®iÖn kh«ng tù lùc.c.
Qu¸ tr×nh ion ho¸ chÊt khÝ

T¸c nh©n
Ion ho¸
-
+
-
-
- -
+ +
+ -
- -

-
+
- -
-
-
-
+ -
-
-
- -
+ +
-
-
-
+ -
- ur
+
- -
E
Qu¸ tr×nh nh©n sè h¹t t¶i ®iÖn ur
E
- + - -
-
-
- -


- +
- -- -
- - -
-
-
+
-
-
-
+
++ + +
- -- - - -
+
+
-
+ + - +
- -- -- - - -
+
-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản